Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/02/2018

  • Número del document ENS/0283/2018

  • Número de control 18054036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18054036-2018

Dades del DOGC
  • Número 7567

  • Data 27/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/283/2018, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2018-2019.


El Decret 85/2015, de 2 de juny, crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral i n'estableix el currículum. Aquest títol no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Tanmateix, sí té en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Atès que l'article 9 del Decret estableix que per accedir a aquests ensenyaments cal haver superat una prova específica d'accés, és necessari convocar la que correspon al curs 2018-2019, per tal que les persones interessades puguin cursar-los.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Convocar la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral per al curs 2018-2019, que es regeix per les bases que conté l'annex 1.

El contingut, les orientacions i els criteris d'avaluació de la prova es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament.

 

-2 La superació de la prova, que s'acredita mitjançant el certificat que consta com a model a l'annex 2, permet accedir a cursar, el curs 2018-2019, el cicle formatiu de grau superior de tècniques d'actuació teatral, que dóna dret al títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, sempre que es compleixin la resta de requisits que consten a l'annex 1.

Aquest títol no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Tanmateix, sí té en el territori de Catalunya, efectes professionals.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 15 de febrer de 2018

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Bases de la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, per al curs 2018-2019

 

-1 Objectiu

L'objectiu de la prova d'accés és que la persona aspirant demostri les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments de grau superior en tècniques d'actuació teatral.

 

-2 Requisits de les persones aspirants

Per accedir a aquest cicle formatiu es requereix:

a) Estar en possessió del títol de batxiller o un títol declarat equivalent, o d'un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l'any natural d'execució de la prova.

Les persones aspirants que no disposin del requisit acadèmic per accedir al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral hauran de realitzar la prova d'accés prevista a l'article 30.2 del Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

b) Haver superat la prova específica d'accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

La prova específica d'accés superada tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es realitza la prova.

 

-3 Procediment d'inscripció i pagament

3.1 La inscripció a la prova es formalitza mitjançant una única sol·licitud que es presenta al centre on es vol realitzar la prova. El model de sol·licitud es fa públic al web del Departament d'Ensenyament.

3.2 El termini d'inscripció és des del 16 d'abril al 5 de juny de 2018.

3.3 Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, els centres que tinguin places vacants poden fer una segona convocatòria de proves al mes de setembre de 2018, obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves, amb la comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

3.4 La participació a la prova objecte d'aquesta convocatòria pot comportar el pagament d'un import en concepte d'inscripció, en el cas que la titularitat del centre on es realitzi així ho tingui establert.

 

-4 Persones aspirants amb necessitats específiques

4.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre on s'examinaran els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés.

4.2 La sol·licitud de recursos addicionals es presenta d'acord amb el model disponible al web del Departament d'Ensenyament, adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, dins del període d'inscripció a la prova. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia de la sol·licitud d'inscripció a la prova.

c) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat oficial mèdic.

d) Si escau, certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

e) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

4.3 El Departament d'Ensenyament determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

-5 Documentació

Les persones aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE en totes les activitats que preveu aquesta Resolució, i en qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la seva identitat. En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.

 

-6 Comissions avaluadores i supervisió de la prova

6.1 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores necessàries per al desenvolupament de la prova, que estan formades per:

a) un/a president/a, que és un/a inspector/a del Departament d'Ensenyament o bé el/la director/a del centre on es realitza la prova.

b) quatre professors/res nomenats/des a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova, tres dels quals actuen com a vocals i el/la quart/a com a secretari/ària.

6.2 En totes les actuacions de la comissió avaluadora han de ser presents un mínim de tres membres.

6.3 La comissió avaluadora pot designar persones assessores per aportar informació durant les sessions d'avaluació, amb veu però sense vot.

6.4 La composició específica de cadascuna de les comissions avaluadores es publica en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) i al tauler d'anuncis del centre seu de la prova, amb una antelació no inferior als quinze dies anteriors al de la realització de la prova, als efectes del que disposen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.5 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora l'execució de la prova.

 

-7 Continguts i qualificació de la prova

7.1 La prova consta de, com a mínim, un exercici individual on l'aspirant demostra les seves aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l'actuació, que es pot dividir en diverses parts.

7.2 El contingut, les orientacions i els criteris d'avaluació de la prova es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament.

7.3 Cada part de la prova es qualifica de zero a deu punts. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part i s'expressa numèricament, amb un nombre enter i dos decimals. Per superar la prova és necessària una qualificació mínima global de cinc punts.

7.4 La prova es pot desenvolupar en un o més dies, les sessions no poden superar tres hores seguides de treball, amb una pausa no computable de quinze minuts, i no es poden superar les cinc hores de treball diàries.

 

-8 Calendari i lloc de realització

8.1 Les proves es duen a terme en els centres que imparteixen aquests ensenyaments el curs 2018-2019, els quals es fan públics al web del Departament d'Ensenyament.

8.2 Amb una antelació no inferior a 30 dies abans de la realització de la prova, i d'acord amb els paràmetres que estableix aquesta Resolució, cada centre ha de detallar i fer pública tota la informació següent: el procés de desenvolupament i el contingut de la prova, la ponderació de les parts per a calcular la qualificació, el calendari, el nombre de sessions, els horaris i espais, el material que ha d'aportar la persona aspirant, les dates concretes de publicació de resultats (d'admissió o exclusió a la prova i de qualificacions), els terminis de reclamació (que no poden ser inferiors a 2 dies hàbils), i els terminis de matriculació.

8.3 Les dates de realització de la prova i de publicació de qualificacions són les següents:

- Realització de la prova: des del 13 al 29 de juny de 2018.

- Publicació de les qualificacions provisionals: 3 de juliol de 2018.

- Publicació de les qualificacions definitives: 9 de juliol de 2018.

En el cas que es faci una convocatòria de setembre, les dates de realització de la prova i de publicació de qualificacions són les següents:

- Realització de la prova: des del 12 al 17 de setembre de 2018.

- Publicació de les qualificacions provisionals: 18 de setembre de 2018.

- Publicació de les qualificacions definitives: 21 de setembre de 2018.

 

-9 Reclamacions i recursos

9.1 Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes així com a presentar una reclamació per mitjà d'un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies hàbils següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.

9.2 La comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.

9.3 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'escrit d'interposició s'ha de presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'envia al seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona trameten juntament amb l'informe emès per la Inspecció d'Educació, còpia de l'expedient a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n'informa la persona interessada.

 

-10 Certificació i validesa de la prova

10.1 S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés, d'acord amb el model que conté l'annex 2.

10.2 La superació de la prova d'accés té validesa per a l'admissió als ensenyaments de tècniques d'actuació teatral en el curs acadèmic 2018-2019 en qualsevol dels centres que imparteixin aquests ensenyaments.

10.3 La superació de la prova no suposa l'obtenció de plaça escolar.

 

-11 Conservació de documentació i tramesa d'informació

11.1 Els centres on es realitza la prova han de conservar la documentació generada durant els sis mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici d'haver de conservar permanentment les actes de sessió de la comissió, les actes de qualificacions, una còpia del certificat emès a les persones que superin la prova i la documentació relativa a les reclamacions i recursos.

11.2 Cada centre ha d'informar la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, abans del 20 de juliol per a les proves de juny i abans de l'1 d'octubre de 2018 per a les proves de setembre si escau, sobre el nombre d'aspirants inscrits, els aprovats, els suspesos i els no presentats.

 

 

Annex 2

Prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral. Certificat de superació

 

(Nom i cognoms) del/de la secretari/ària de la comissió avaluadora constituïda al centre (nom del centre) de (indiqueu-hi la població), per a la realització de la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i d'acord amb les actes elaborades,

 

Certifico:

 

Que el senyor/la senyora (nom i cognoms), amb document d'identificació personal (número), nascut/da en data (dia, mes i any), ha superat la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, convocada per la Resolució (indiqueu-hi la Resolució de convocatòria de la prova), DOGC núm. (indiqueu-lo), de data (indiqueu-la), amb la qualificació de (puntuació).

La prova específica d'accés superada possibilita accedir, exclusivament en el curs acadèmic 2018-2019 i sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés, a cursar els ensenyaments del cicle formatiu de grau superior de Tècniques d'actuació teatral, que donen dret al títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques d'actuació teatral.

El títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica, tanmateix, sí té en el territori de Catalunya, efectes professionals.

 

I, perquè consti, signo aquest certificat a (indicar localitat i data).

 

El/la secretari/ària

(signatura, nom i cognoms)

 

El/la president/a

(signatura, nom i cognoms)

Amunt