Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 22/12/2017

  • Número de control 18022091

  • Organisme emissor Institut Europeu de la Mediterrània

    CVE CVE-DOGC-A-18022091-2018

Dades del DOGC
  • Número 7553

  • Data 07/02/2018

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es modifica la Resolució de l'Institut Europeu de la Mediterrània, de 9 de gener de 2017, per la qual es van concedir vuit beques de formació d'àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors.


Es fa públic que en data 22 de desembre de 2017 es van emetre les següents resolucions que modifica la Resolució de l'Institut Europeu de la Mediterrània, de 9 de gener de 2017, mitjançant la qual es van concedir vuit beques de formació d'àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors en l'Institut Europeu de la Mediterrània (DOGC 7343 de data 04/04/2017), en el següent sentit:

Mitjançant mitjançant Resolució de l'Institut Europeu de la Mediterrània, de 9 de gener de 2017 (DOGC 7343 de data 04/04/2017), es van concedir vuit beques de formació d'àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors en l'Institut Europeu de la Mediterrània, convocades en règim de concurrència competitiva en virtut de la Resolució IEMED/03/2016 i IEMED/04/2016 de 21 de setembre i 22 de setembre, respectivament (DOGC núm. 7221 - 2016.10.06), per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa publica la convocatòria per a l'any 2017 de concessió de beques de formació pràctica d'àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors, per dur a terme tasques relacionades amb els diferents àmbits d'actuació de l'IEMed i promoure el seu estudi i coneixement, així com col·laborar amb el conjunt d'activitats de l'Institut, mitjançant la realització de pràctiques professionals que permetin complementar la seva formació universitària.

En l'esmentada Resolució figuraven, com a Annex I, la llista ordenada de beneficiaris/àries de les subvencions assignats als àmbits d'actuació previstos en la Bases de la convocatòria i, com a Annex 2, la relació de suplents per ordre de prelació, per als supòsits de renúncia dels beneficiaris o d'incompliment de les condicions necessàries per a la percepció de la beca.
Les persones que inicialment van ser adjudicatàries i perceptores d'una de les beques convocades però que van renunciar voluntàriament a la percepció de l'esmentada beca al llarg de l'anualitat 2017 foren les següents:

 

Cognom 1

Cognom 2

Nom

DATA DE LA RENUNCIA

Govers

Lopez

Alexandre

27/10/2017

Relea

Jubert

Maria

01/08/2017

Iborra

Vicheto

Miquel

31/08/2017

Aragó

Navarro

Bernat

07/08/2017

Arqué

Pastor

Pierre André

20/12/2017

Bertran

Román

David

18/08/2017

 

L'article 19.4. de les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions, acordades en virtut de 1/2014, establia que, en els supòsits de revocació, renúncia o no continuació d'una beca de formació, el director general del IEMed podia optar entre deixar la plaça deserta o adjudicar-la a una de les persones de la llista de reserva relacionades en la resolució d'adjudicació.

Que els suplents de la llista d'espera foren requerits, successivament, per ocupar les vacants i van renunciar a la seva acceptació, les següents persones admeses que constitueixen la llista de reserva:

 

Cognom 1

Cognom 2

Nom

Camprubí

Sender

Sandra

Fernández

Quevedo

Javier

Recasens

Lamua

Mireia

Alcalá

Jurado

Nuria

Pey

Xifra

Susanna

Geriment

Besses

Armand

Izquierdo

Romagosa

Ester

Montull

Garcia

Anna

Meitern

 

Maarja

Fernández

Rovira

Cristina

 

Els suplents de la llista de reserva que van acceptar la beca fou:

 

Cognom 1

Cognom 2

Nom

Poch de Felíu

García

Elisa

Mingardi

 

Carlotta

 

Que la resta de places van quedar vacants.

D'acord amb l'anterior i de conformitat amb l'establert a l'article 17 de les bases reguladores,

 

RESOLC


Primer. Modificar modifica la Resolució de l'Institut Europeu de la Mediterrània, de 9 de gener de 2017, mitjançant la qual es van concedir vuit beques de formació d'àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors en l'Institut Europeu de la Mediterrània (DOGC 7343 de data 04/04/2017), acceptant la renúncia de les següents persones beneficiàries :

 

Cognom 1

Cognom 2

Nom

DATA DE LA RENUNCIA

Govers

Lopez

Alexandre

27/10/2017

Relea

Jubert

Maria

01/08/2017

Iborra

Vicheto

Miquel

31/08/2017

Aragó

Navarro

Bernat

07/08/2017

Arqué

Pastor

Pierre André

20/12/2017

Bertran

Román

David

18/08/2017

 

Segon. Concedir una subvenció en la quantia establerta en Resolució IEMED/03/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'any 2017 de concessió de beques de formació pràctica d'àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors a la Institut Europeu de la Mediterrània, a les següents persones:

 

Cognom 1

Cognom 2

Nom

Poch de Felíu

García

Elisa

Mingardi

 

Carlotta

 

Tercer.- Publicar la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'establert en les Bases de la convocatòria contingudes en la Resolució IEMED/03/2016 (DOGC núm. 7221 - 2016.10.06), i en compliment de l'establert a l'article 18.3. c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a l'article 94.6 del text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i exposar la present resolució al tauler d'anuncis de l'Institut Europeu de la Mediterrània i a la web de l'Institut http://www.iemed.org.

La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ho ha dictat, en el termini d'un mes (articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener) o recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos des de la seva publicació, davant de la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional, segons preveu la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Barcelona, 22 de desembre de 2017

 

(Acord Comissió delegada, 6 de juny de 2017, DOGC núm. 7495, de 15.11.2017)

Josep Ferré

Director general en funcions

Amunt