Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/01/2018

  • Número del document GAH/0086/2018

  • Número de control 18026043

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-18026043-2018

Dades del DOGC
  • Número 7547

  • Data 30/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/86/2018, de 25 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2018.


L'article 17.j) del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que les convocatòries i les seves bases han de contenir com a mínim, entre d'altres, l'ordre d'actuació de les persones aspirants segons el resultat del sorteig celebrat prèviament.

Mitjançant la Resolució GAH/34/2018, de 15 de gener, es comunica la realització del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2018 (DOGC núm. 7538, de 18.1.2018).

El dia 24 de gener de 2018, a les 9 hores, a la seu de l'Oficina de Selecció de Personal de la Subdirecció General de Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública, c/ Rivadeneyra, 6, 3a planta, de Barcelona, s'ha celebrat en sessió pública el sorteig de la lletra per determinar l'ordre d'actuació esmentat.

El resultat d'aquest sorteig ha estat la lletra “G”.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme l'any 2018 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “G”.

 

Barcelona, 25 de gener de 2018

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC de 7.8.2013)

Susana Bouis Gutierrez

Directora general de Funció Pública

Amunt