Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/11/2017

  • Número del document ENS/2776/2017

  • Número de control 17333038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17333038-2017

Dades del DOGC
  • Número 7509

  • Data 01/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2776/2017, de 23 de novembre, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.


D'acord amb les sol·licituds presentades pels òrgans de govern de diversos centres educatius públics per atribuir als respectius centres una nova denominació específica, s'han instruït els expedients corresponents.

Havent-se comprovat que les sol·licituds reuneixen els requisits que exigeixen els articles 6 i 50 de l'annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, i l'article 5 de l'annex del Decret 199/1996, de 12 de juny, pels quals s'aproven els reglaments orgànics dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, i educació secundària i formació professional de grau superior, respectivament (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);

 

Resolc:

 

-1 Atribuir als centres docents públics que figuren a l'annex d'aquesta Resolució les denominacions específiques que s'hi detallen.

 

-2 Inscriure aquesta Resolució en el registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de novembre de 2017

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Antoni Massegú i Calveras

Director general de Centres Públics

 

 

Annex

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Martorell

Codi: 08073077

Ubicació: p. Maria Canela, 1

Denominació genèrica: Institut

Denominació específica actual: de Martorell

Nova denominació específica: Maria Canela

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Castelldefels

Codi: 08064911

Ubicació: camí Fondo de Ca n'Aymerich, 4

Denominació genèrica: Institut

Denominació específica actual: de Castelldefels

Nova denominació específica: Valèria Haliné

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

 

Comarca: Alt Empordà

Municipi: Castellò d'Empúries

Codi: 17008729

Ubicació: c. Olivera, s/n

Denominació genèrica: Institut

Denominació específica actual: Castelló d'Empúries

Nova denominació específica: Empuriabrava

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Maresme

Municipi: Montgat

Codi: 08075724

Ubicació: rda. dels Països Catalans, 30

Denominació genèrica: Escola

Denominació específica actual: de Montgat

Nova denominació específica: Norai

 

Comarca: Maresme

Municipi: Dosrius

Codi: 08062730

Ubicació: c. del Dr. Joan Cardona, s/n

Denominació genèrica: Institut

Denominació específica actual: de Dosrius

Nova denominació específica: Els Roures

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

 

Comarca: Tarragonès

Municipi: Roda de Barà

Codi: 43011418

Ubicació: c. de la Font, 3

Denominació genèrica: Institut

Denominació específica actual: Roda de Barà

Nova denominació específica: Roda de Berà

Amunt