Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/10/2017

  • Número del document EXI/2500/2017

  • Número de control 17298033

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-17298033-2017

Dades del DOGC
  • Número 7483

  • Data 27/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2500/2017, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius.


La cooperació al desenvolupament que es porta a terme des de Catalunya és el resultat de l'activitat conjunta de la societat civil i dels organismes públics, que té, segons la Llei de cooperació, una doble finalitat: el foment del desenvolupament humà i del compromís cívic dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en aquest àmbit. En aquest sentit, cal reconèixer que les entitats de segon nivell ubicades a les demarcacions de Lleida i Girona són aliades estratègiques en l'execució de la política pública de cooperació al desenvolupament, en la mesura que coneixen i canalitzen les demandes i necessitats del sector i de la societat civil de les comarques de Lleida i Girona.

L'objecte d'aquestes bases, per tant, és crear un Fons específic de suport a les entitats de les demarcacions de Lleida i Girona, a fi d'enfortir la seva estructura, així com d'impulsar les iniciatives en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament.

Atès el que disposen l'article 29.2.c) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, especialment la secció sisena del capítol IX d'aquest, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre; l'Acord de Govern de 22 de juliol on s'aprova la instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de les subvencions tramitades per la Generalitat de Catalunya i pels ens que conformen el seu sector públic, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions;

Atès el que disposa l'article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'ACCD, i en virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'ACCD de data 16 de març del 2007 en la persona titular de la direcció de l'Agència que l'autoritza a l'establiment de les bases reguladores de subvencions de l'ACCD, a fer-ne la corresponent convocatòria i a resoldre'n la concessió;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

- 1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius, que es desenvolupen a l'annex.

 

- 2 Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

- 3 Contra aquesta resolució, que posa fi, a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 23 d'octubre de 2017

 

Carme Gual Via

Directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Annex

Bases reguladores de les subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a actuacions impulsades per entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, conforme al que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

 

2. Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions previstes en aquesta resolució les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, conforme al que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

 

3. Requisits i incompatibilitats

3.1 Les entitats que vulguin optar per una subvenció han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) Ser membre o trobar-se vinculada jurídicament a la coordinadora de Lleida o de Girona.

b) Disposar de seu social permanent (social i fiscal) a les comarques de Lleida o de Girona, així com tenir una presència activa, capacitat de mobilització i base social a les comarques de Lleida o de Girona.

c) Estar inscrita en el Registre Oficial d'ONGD que gestiona l'ACCD o en el de l'AECID. La inscripció ha de ser efectiva com a molt tard a data de resoldre la convocatòria de subvencions.

d) Estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes per la Generalitat de Catalunya en exercicis anteriors.

e) Estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

g) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb discapacitat sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

h) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

i) Complir el que estableixen els articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals, i en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

j) En el supòsit de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segon la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el supòsit de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) No haver estat sancionades ni condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Presentar declaració que les persones de l'entitat que desenvolupin activitats que impliquin contacte habitual amb menors no hagin estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en els termes establerts al punt 4.6 de l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, l'entitat es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

n) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

o) Adherir-se al codi ètic de l'ACCD, al qual les entitats beneficiàries de subvencions han d'adequar la seva activitat (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) i als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat, continguts a l'annex de l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).

p) En el cas que l'activitat objecte de la subvenció utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

q) Declarar que són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació annexa a la sol·licitud.

3.2 Aquestes subvencions són compatibles amb altres recursos concedits per a la mateixa finalitat. Tanmateix, el conjunt d'ajuts no podrà excedir el cost de l'activitat.

 

4. Entitat col·laboradora

La gestió de les convocatòries que resultin d'aquestes bases es realitzarà mitjançant una entitat col·laboradora de l'ACCD per a cadascuna de les demarcacions de Lleida i Girona. Les entitats col·laboradores, d'acord amb els termes inclosos en l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran d'haver acreditat prèviament davant de l'ACCD les seves condicions d'eficàcia i solvència.

A aquest efecte, se signarà un conveni entre l'ACCD i cadascuna de les entitats col·laboradores, en què es regulin els drets i deures de les parts, i per la qual s'encarrega a l'entitat col·laboradora la gestió de la convocatòria de subvencions objecte d'aquestes bases, i de fer tots els actes de gestió administrativa relacionats amb els ajuts objecte de les convocatòries.

 

5. Quantia

5.1 La dotació màxima que podrà percebre cada entitat serà la que es determini a la convocatòria.

5.2 La subvenció podrà ser reduïda de manera total o parcial, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.3 Es podran revisar les subvencions concedides així com modificar la resolució de concessió, per l'obtenció concurrent d'altres ajuts o en el cas d'alteració de les condicions objectives que van determinar l'atorgament.

 

6. Despeses subvencionables i subcontractacions

6.1 La finalitat d'aquestes bases és donar suport als projectes que treballin alguna o algunes de les actuacions següents:

1) Enfortiment de l'estructura de l'entitat en les despeses pròpies de funcionament.

2) Sessions formatives per al personal de l'entitat (inclòs el personal voluntari o membre de l'entitat).

3) Execució d'activitats d'educació per al desenvolupament, pau i drets humans a les comarques lleidatanes i gironines.

6.2 Les entitats beneficiàries podran subcontractar parcialment l'activitat objecte de subvenció, i caldrà que a la sol·licitud de subvenció identifiquin quines són previstes de fer i per quin pressupost orientatiu.

S'entén que una entitat beneficiària subcontracta quan concerta amb terceres entitats l'execució parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció.

Només s'admetran subcontractacions amb altres ONG, ONGD, moviments solidaris, universitats públiques i centres de recerca adscrits a universitats públiques, mitjans de comunicació i organitzacions sense ànim de lucre de l'àmbit socioeconòmic d'abast nacional. El percentatge màxim admès és del 50% del cost total de l'actuació.

 

7. Durada dels projectes

Les actuacions objecte de suport poden tenir l'inici dins de l'any natural en què s'obri convocatòria fins a un any a comptar des de la data de publicació de la corresponent convocatòria. El període d'execució es podrà ampliar, a proposta de l'entitat col·laboradora i prèvia autorització expressa de l'ACCD, fins a un màxim de 3 mesos.

 

8. Sol·licituds

8.1 Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud de subvenció que pot comprendre actuacions que incideixin en alguna o algunes de les actuacions subvencionables establertes en les bases.

8.2 Per a demanar la subvenció, les entitats sol·licitants han de presentar una sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat.

8.3 Les sol·licituds s'han de presentar preferentment pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat).

8.4 A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans electrònics es consideren presentades davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el Registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya mitjançant Tràmits gencat i quedi constància a l'assentament d'entrada.

8.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis.

8.6 No obstant el que preveu l'apartat precedent, les sol·licituds es poden presentar també de manera presencial en el registre del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, planta baixa, 08003 Barcelona) o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.7 El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat) i el web de l'ACCD (cooperaciocatalana.gencat.cat/ca), el qual es posarà a disposició de les entitats quan es publiqui la corresponent convocatòria.

 

9. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

9.1 Juntament amb el formulari de sol·licitud de subvenció, les entitats sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent:

a) Projecte narratiu, pressupost i cronograma (segons model normalitzat).

b) Còpia del document acreditatiu conforme l'entitat es troba vinculada jurídicament amb la coordinadora de Lleida o Girona.

9.2 El formulari normalitzat de sol·licitud de subvenció inclourà les declaracions i memòries relatives als requisits de la base 3 de l'annex, que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud. Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita. La sol·licitud també incorporarà l'autorització expressa per a consultar dades tributàries i penals, si escau.

9.3 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per a comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

9.4 La sol·licitud incorpora una autorització expressa a l'ACCD per a fer les consultes necessàries a l'efecte de verificar les dades d'identitat de la persona signant i les dades d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com de comprovar que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no s'autoritzi la comprovació, l'entitat ha de trametre, juntament amb la sol·licitud, una fotocòpia del document d'identitat de la persona signant, així com els certificats acreditatius corresponents.

9.5 En cas de resultar beneficiària, l'entitat sol·licitant haurà de presentar el full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No cal presentar aquesta documentació ni l'establerta a la base 9.1.b) en el cas que s'hagi presentat amb anterioritat i sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi sofert cap modificació. En aquest cas, caldrà indicar la data i l'òrgan de presentació de la documentació i el procediment a què fa referència.

9.6 L'entitat col·laboradora pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària en relació amb les sol·licituds.

9.7 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada. En conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.8 La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació plena de les bases reguladores.

 

10. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació d'aquestes subvencions s'establirà en la convocatòria corresponent.

 

11. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquestes bases és tramitat d'acord amb el règim de concurrència no competitiva. Seran subvencionades totes les entitats que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i entrin la sol·licitud dins de termini. L'import de la subvenció a concedir serà a prorrata entre totes les entitats subvencionades.

 

12. Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció i reformulació i presentació de documentació addicional

12.1 La proposta de resolució provisional de concessió la formula l'òrgan instructor a l'òrgan concedent de la subvenció.

12.2 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) i, a títol informatiu, al lloc web de l'ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat) i a la de l'entitat col·laboradora. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.3 Les entitats proposades com a beneficiàries han de formalitzar l'acceptació de l'ajut i presentar la documentació que els sigui requerida en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta de resolució provisional de concessió. La proposta de resolució provisional de concessió ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada. També han de presentar en aquest termini el document d'acceptació de la ajut, segons model normalitzat, que estarà disponible a la convocatòria corresponent, signat per la persona amb capacitat de representació legal de l'entitat, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores. El document d'acceptació i la documentació que l'acompanya ha de presentar-se a l'entitat col·laboradora dins de termini.

12.4 Juntament amb el document d'acceptació cal aportar la documentació següent:

a) Cronograma definitiu del projecte, ajustat al període real a partir de la concessió de l'ajut. (segons model normalitzat).

,b) Distribució del pressupost del projecte, d'acord amb l'import concedit (segons model normalitzat).

c) Qualsevol altra documentació que exigeixi la convocatòria.

12.5 Dins del mateix tràmit establert a l'apartat 3 d'aquesta base, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment d'emetre resolució. Igualment, en el termini indicat, les entitats sol·licitants poden presentar davant de l'entitat col·laboradora el desistiment de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici que el desistiment es pugui manifestar en qualsevol altre moment del procediment anterior a la resolució d'adjudicació, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

13. Inadmissió i desistiment

13.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen la base 9 o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de deu dies hàbils i amb requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de la documentació requerida dins del termini en els termes previstos a la base 9.

13.2 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) i, a títol informatiu, al lloc web de l'ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat), així com al lloc web de les entitats col·laboradores. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

14 Resolució i publicació

14.1 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és la persona titular de l'òrgan de l'ACCD que es determini a la convocatòria.

14.2 L'òrgan resolutori per a la concessió o denegació de les subvencions és la persona titular de l'òrgan de l'ACCD que es determini a la convocatòria.

14.3 La resolució de concessió de les subvencions s'ha de dictar i notificar o publicar en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades.

14.4 La resolució del procediment de concessió o denegació de les subvencions es notifica pels mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 13.2 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment de la sol·licitud.

 

15. Publicitat

L'ens concedent ha de donar publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència, de conformitat amb l'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. A aquest respecte, s'ha de donar publicitat al portal de la transparència de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

16. Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia o desistiment, l'òrgan competent per a resoldre la convocatòria augmentarà l'import de la subvenció a concedir a prorrata entre totes les entitats subvencionades.

Les acceptacions de les renúncies i les substitucions es notificaran a les entitats interessades mitjançant el Tauler electrònic (tauler.gencat.cat).

 

17. Pagament

L'entitat col·laboradora farà el pagament a les entitats beneficiàries a bestreta, d'un sol cop, en el moment de la resolució de la corresponent convocatòria. Atesa la naturalesa de les entitats beneficiàries, no s'aplicaran avals ni garanties.

Amb caràcter previ al pagament, l'ACCD comprovarà que les entitats beneficiàries estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Administració Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si com a conseqüència de les anteriors comprovacions es detecta alguna irregularitat, l'entitat col·laboradora requerirà a les entitats interessades la presentació dels certificats corresponents.

 

18. Justificació i finalització del projecte

Un cop finalitzada l'activitat i dins un termini màxim de tres mesos a comptar de la data de finalització, l'entitat subvencionada haurà de presentar a l'entitat col·laboradora un informe final mitjançant model normalitzat. Per a aquesta funció de comprovació de la justificació, l'entitat col·laboradora comptarà amb el suport d'una auditora de comptes inscrita en el ROAC.

La justificació consistirà en la presentació d'un compte justificatiu amb aportacions de justificants de despeses que haurà de contenir la documentació següent:

1. Una memòria explicativa tècnica del compliment de la finalitat de activitat, amb indicació de les activitats realitzades, dels resultats obtinguts i de les fonts de verificació.

2. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

3. Documentació acreditativa de la utilització del logotip de l'ACCD i de l'entitat col·laboradora en els elements informatius i de difusió per part de totes les entitats beneficiàries.

La relació haurà d'anar acompanyada de les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i, si escau, la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

L'entitat col·laboradora avaluarà l'informe justificatiu final i elevarà a l'ACCD una proposta de tancament en què proposi, si escau, l'aprovació de la justificació. Així mateix, l'entitat col·laboradora pot proposar a l'ACCD la revocació de part o de la totalitat de la subvenció basant-se en l'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases o les generals de les revocacions establertes en la normativa aplicable a les subvencions.

Un cop avaluada la justificació, l'entitat col·laboradora retornarà a l'entitat subvencionada les factures i rebuts originals a fi que conservi els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció.

 

19. Obligacions de les entitats subvencionades

Les entitats que hagin rebut la subvenció estan obligades a:

a) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentats s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim previst a les bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases i les bases reguladores de cada subvenció. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

b) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

c) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa.

d) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

e) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

f) Garantir l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en totes les comunicacions, publicacions i programes, cursos i, en general, en tots els mitjans de difusió de l'activitat subvencionada.

g) Facilitar les avaluacions o auditories que l'entitat col·laboradora o l'ACCD emprengui o encarregui.

h) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'entitat col·laboradora, de l'ACCD, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control (5 anys).

j) Comunicar a l'entitat col·laboradora els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

k) Incloure en tota informació, publicitat i material editat resultat de l'ajut atorgat el logotip de l'ACCD i la referència «Amb la col·laboració de l'ACCD», d'acord amb la normativa de la imatge corporativa de l'ACCD, així com també el logotip de l'entitat col·laboradora.

l) Proposar a l'òrgan concedent, mitjançant escrit a l'entitat col·laboradora, qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es puguin produir en la destinació de la subvenció que, si escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent.

m) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

 

20. Modificacions de la resolució

D'acord amb el que preveuen les bases reguladores, l'òrgan concedent té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions,

A aquests efectes, caldrà presentar sol·licitud motivada a l'entitat col·laboradora per a realitzar qualsevol modificació del projecte subvencionat, en el moment en què es produeixin les circumstàncies. L'entitat col·laboradora valorarà la pertinència de la petició i l'òrgan concedent de l'ACCD resoldrà en el termini màxim de 20 dies hàbils des de la sol·licitud.

A aquests efectes, es consideren modificacions del projecte les incidències que afectin els objectius, activitats, modificacions de fins al 20% de les partides pressupostades aprovades, localització del projecte i cronograma. No s'admetran pròrrogues d'execució superiors a tres mesos.

 

21. Col·laboració en la difusió dels projectes

Les entitats beneficiàries, mitjançant l'entitat col·laboradora, notificaran a l'ACCD, amb un mes d'antelació sempre que sigui possible, les activitats de difusió, comunicació i incidència que tinguin previst d'organitzar.

 

22. Rendiments financers i romanents no invertits

D'acord amb el que disposa l'apartat 8 de l'article 108 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, quan s'hagin complert plenament els objectius per als quals va ser concedida la subvenció i per una utilització eficient dels recursos existeixin romanents no invertits, incloent-hi els possibles rendiments financers no aplicats a l'activitat subvencionada, es pot sol·licitar la utilització d'aquests en la mateixa activitat o una altra de naturalesa anàloga.

La sol·licitud de l'entitat beneficiària es canalitzarà a través de l'entitat col·laboradora, que estudiarà la petició i proposarà a l'ACCD que autoritzi l'aplicació dels romanents o que resolgui la devolució d'aquests. L'ACCD emetrà la resolució en què decideixi el destí dels romanents en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la proposta motivada de l'entitat col·laboradora.

 

23. Revocacions

L'incompliment per part de les entitats beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores i la convocatòria, o de la resta d'obligacions establertes per la normativa aplicable, o la no acreditació de la realització d'una part o de la totalitat de les activitats subvencionades, són causa de revocació parcial o total de la subvenció concedida i, si escau, demanarà el reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.

 

24. Sancions

A aquestes subvencions se'ls aplica el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

25. Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, totes les dades personals s'han de disposar desagregades per sexes per a facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, i respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 

26. Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació preferent la secció sisena del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amunt