Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/10/2017

  • Número del document ENS/2470/2017

  • Número de control 17296039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17296039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7481

  • Data 25/10/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.


La Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, delega en la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre les convocatòries per formar part de l'esmentada borsa de treball i determinar les especialitats dels diferents cossos docents per a les quals cal disposar de candidats en cada servei territorial del Departament Ensenyament i en el Consorci d'Educació de Barcelona.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats dels cossos docents que s'especifiquen a l'annex, en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona, on manquen candidats.

 

-2 La participació i la formalització de sol·licituds s'ha de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/298/2016, de 27 de desembre.

Excepcionalment, el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es poden acreditar fins a la data d'inici del curs 2018-2019, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

 

-3 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 25 d'octubre fins al 13 de novembre de 2017.

L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

 

-4 Dins del termini de presentació de sol·licituds els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, sens perjudici de què puguin presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 d'octubre de 2017

 

P. d. (Resolució ENS/2980/2016, DOGC de 2.1.2017)

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

 

Cos de mestres

 

Audició i llenguatge (ALL)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Pedagogia terapèutica (EES)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua estrangera: Anglès (PAN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

 

Educació Física (PEF)

Consorci d'educació de Barcelona

 

Llengua estrangera: Francès (PFR)

Girona

Tarragona

 

Música (PMU)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Alemany (AL)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Anglès (AN)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Aranès (AR)

Lleida

 

Cultura clàssica (CLA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Biologia i geologia (CN)

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Terres de l'Ebre

 

Dibuix (DI)

Vallès Occidental

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Economia (ECO)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Física i química (FQ)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Francès (FR)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Italià (IT)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua catalana i literatura (LC)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua castellana i literatura (LE)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Matemàtiques (MA)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Música (MU)

Tots els Serveis Territorials

 

Orientació educativa (PSI)

Lleida

Terres de l'Ebre

 

Tecnologia (TEC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Catalunya Central

 

Administració d'empreses (501)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Anàlisi i química industrial (502)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Construccions civils i edificacions (504)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Formació i orientació laboral (505)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Hoteleria i turisme (506)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Informàtica (507)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Intervenció sociocomunitària (508)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre

 

Organització i gestió comercial (510)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i projectes de sistemes energètics (513)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Processos de cultiu aqüícola (514)

Terres de l'Ebre

 

Processos de producció agrària (515)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Processos industria alimentaria (516)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos sanitaris (518)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos i mitjans de comunicació (519)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

 

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Processos i productes d'arts gràfiques (522)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Sistemes electrònics (524)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Cuina i pastisseria (601)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Equips electrònics (602)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Estètica (603)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Instal·lacions electrotècniques (606)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Instal·lació i equips criança i cultiu (607)

Terres de l'Ebre

 

Laboratori (608)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Catalunya Central

 

Manteniment de vehicles (609)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre

 

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Oficina de projectes de construcció (612)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Operacions de processos (615)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Catalunya Central

 

Operacions i equips de producció agrària (616)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Patronatge i confecció (617)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

 

Perruqueria (618)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos comercials (621)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos de gestió administrativa (622)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Producció en arts gràfiques (623)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Producció tèxtil i tractament fisicoquímic (624)

Catalunya Central

 

Serveis a la comunitat (625)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Serveis de restauració (626)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona

 

Tècniques i procediments d'imatge i so (629)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Alemany (133)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Àrab (134)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

 

Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Espanyol (190)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

 

Francès (192)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Anglès (193)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Català (195)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Conservació i restauració de materials arqueològics (702)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Conservació i restauració d'obres escultòriques (703)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Conservació i restauració d'obra pictòrica (704)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Conservació i restauració de document gràfic (706)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Dibuix artístic i color (707)

Lleida

 

Dibuix tècnic (708)

Girona

Lleida

 

Disseny d'interiors (709)

Consorci d'Educació de Barcelona

Lleida

 

Disseny de moda (710)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Disseny de producte (711)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Disseny gràfic (712)

Consorci d'Educació de Barcelona

Lleida

 

Edició d'art (714)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fotografia (715)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Joieria i orfebreria (717)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Materials i tecnologia: disseny (720)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Mitjans audiovisuals (721)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

 

Mitjans informàtics (722)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Organització industrial i legislació (723)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Volum (725)

Lleida

 

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Enquadernació artística (806)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Esmalts (807)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fotografia i processos de reproducció (808)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Modelisme i maquetisme (809)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Motlles i reproduccions (810)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Talla de pedra i fusta (812)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques ceràmiques (813)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques de gravat i estampació (814)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques de joieria i bijuteria (815)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques de patronatge i confecció (817)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques del metall (818)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques tèxtils (820)

Consorci d'Educació de Barcelona

Amunt