Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/09/2017

  • Número del document JUS/2300/2017

  • Número de control 17275028

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-17275028-2017

Dades del DOGC
  • Número 7467

  • Data 04/10/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2300/2017, de 29 de setembre, per la qual s'aproven les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de la convocatòria JU027).


Mitjançant la Resolució JUS/937/2017, de 27 d'abril (DOGC núm. 7362, de 4.5.2017), es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l'àmbit d'execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de la convocatòria JU027).

Per la Resolució JUS/1435/2017, de 19 de juny (DOGC núm. 7397, de 23.6.2017), es va prorrogar el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució JUS/937/2017 esmentada.

Per la Resolució JUS/1785/2017, de 21 de juliol (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017), es va suspendre el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució JUS/937/2017. La suspensió va quedar sense efecte amb la notificació, a totes les persones interessades, de les resolucions relatives als recursos de reposició amb sol·licituds de suspensió interposats.

Per la Resolució JUS/1848/2017, de 26 de juliol (DOGC núm. 7423, de 31.7.2017), es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de la convocatòria JU027).

Per la Resolució JUS/2051/2017, de 20 d'agost (DOGC núm. 7439, de 23.8.2017), per la qual s'obre un termini addicional de deu dies hàbils per presentar al·legacions en relació amb la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de la convocatòria JU027), publicada mitjançant la Resolució JUS/1848/2017, de 26 de juliol (DOGC núm. 7423, de 31.7.2017).

De conformitat amb el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la base 6 de la Resolució JUS/937/2017 esmentada;

 

Resolc:

 

−1 Aprovar i fer públiques les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de la convocatòria JU027).

 

−2 Fer públiques les llistes definitives abans esmentades a través del tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/ofertes_de_treball/ d'acord amb el que estableix la base 6.1 de la resolució de la convocatòria.

 

−3 L'ordre d'actuació dels aspirants que prenguin part en aquest procés s'iniciarà per aquells el primer cognom del quals comenci per la lletra “V”, d'acord amb la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017.

 

−4 La primera prova (coneixements) establerta a la base 8.1 del procés selectiu esmentat es realitzarà a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (entrada pel c. John Maynard Keynes, núm. 1-11, 08034 Barcelona), el dia 21 d'octubre de 2017, d'acord amb les convocatòries següents:

Primer exercici: test de coneixements.

Hora de la convocatòria: 8.30 hores.

Hora de tancament de l'aula: 8.50 hores

Hora d'inici: 9 hores.

Segon exercici: preguntes curtes de caràcter teoricopràctic.

Hora de la convocatòria: 13 hores.

Hora de tancament de l'aula: 13.10 hores.

Hora d'inici: 13.15 hores.

Per accedir a les aules i realitzar els dos exercicis d'aquesta prova les persones aspirants hauran d'acreditar prèviament la seva identitat amb l'original del seu document nacional d'identitat, permís de conduir o passaport.

Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d'anar proveïdes d'un bolígraf de tinta de color negre/blau i un corrector líquid de color blanc.

 

−5 La publicació d'aquesta Resolució i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis en els llocs que s'indiquen a l'apartat 2 d'aquesta Resolució substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 29 de setembre de 2017

 

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Adrià Comella i Carnicé

Secretari general

Amunt