Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/09/2017

  • Número del document ENS/2259/2017

  • Número de control 17270042

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17270042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7464

  • Data 29/09/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2259/2017, de 21 de setembre, per la qual es nomena la presidenta del Consell Escolar Territorial a Tarragona.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, defineix els Consells Escolars Territorials com els organismes de consulta i participació dels sectors afectats respecte de la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de les àrees territorials en què s'estructura l'Administració educativa.

D'acord amb l'article 172.3 de la Llei esmentada, correspon a la consellera d'Ensenyament designar el president o presidenta de cada consell escolar territorial, d'entre els vocals que el componen.

Per últim, mitjançant Resolució d'1 de setembre de 2017 es disposa l'encàrrec de funcions, com a directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Ensenyament, de la senyora Inmaculada Reguant Espinal.

 

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Nomenar la senyora Inmaculada Reguant Espinal presidenta del Consell Escolar Territorial a Tarragona, amb efectes d'1 de setembre de 2017.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt