Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/08/2017

  • Número del document ENS/2093/2017

  • Número de control 17243013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17243013-2017

Dades del DOGC
  • Número 7447

  • Data 04/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018.


 

La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014), va establir els programes de formació i inserció, amb les tres modalitats següents: Plans d'iniciació professional, Plans de transició al treball i Programes de formació i aprenentatge professional.

Mitjançant la Resolució ENS/713/2017, de 28 de març, es va obrir el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018.

Així mateix, d'acord amb l'apartat 4 de la Resolució ENS/713/2017, de 28 de març, correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial donar publicitat al DOGC de la relació de centres i establiments que oferiran els programes de formació i inserció.

Per tant,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat) la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018 i els programes oferts, així com la relació de sol·licituds d'autorització denegades.

La publicitat inclou:

a) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament.

b) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en centres educatius privats.

c) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en centres educatius públics de titularitat diferent que el Departament d'Ensenyament.

d) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en establiments.

e) Plans de Transició al Treball (PTT) organitzats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb les administracions locals.

f) Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP).

g) Sol·licituds denegades.

 

-2 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha d'actualitzar la relació de centres publicada i, si escau, la inscripció al Registre de centres.

 

 

Barcelona, 28 d'agost de 2017

 

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt