Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 29/08/2017

  • Número del document GOV/0122/2017

  • Número de control 17241052

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17241052-2017

Dades del DOGC
  • Número 7445

  • Data 31/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/122/2017, de 29 d'agost, sobre la creació d'un nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats.


El punt 1 de la disposició transitòria segona de llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que s'han de consignar en el pressupost anual de la Generalitat, les partides suficients per assolir l'homologació retributiva del professorat que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert amb el professorat dels centres públics.

L'article 22.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, disposa que les retribucions del personal dels centres concertats abonades mitjançant el pagament delegat es fixen anualment d'acord amb el principi d'analogia retributiva del professorat que imparteix ensenyaments concertats amb el personal funcionari docent no universitari, recollit als acords signats el 4 de maig i el 9 de juliol de 2001amb les organitzacions patronals i sindicals representatives del sector.

D'acord amb l'article 22.3 de l'esmentada Llei 4/2017, el Departament d'Ensenyament abona, per mitjà del sistema de pagament delegat, exclusivament els conceptes retributius que consten a l'annex 1 de la Llei.

Segons els pactes desè de l'Acord de 4 de maig de 2001 (DOGC núm. 3480 de 26.9.2001) i primer de l'Acord de 9 de juliol de 2001 l'analogia de les remuneracions del personal docent dels centres docents privats concertats, es porta a terme en relació amb les retribucions que els funcionaris dels cossos docents equivalents perceben, en cada cas, en concepte de: sou base, complement de destinació, complement específic i millora addicional.

A aquests conceptes, posteriorment s'hi afegeix el complement associat als estadis de promoció docent, mitjançant els Acords de 20 d'abril de 2006 signats amb organitzacions patronals i sindicals del sector.

Amb posterioritat als acords d'analogia signats l'any 2001, en les retribucions del professorat dels centres públics es va crear el complement de tutoria primer per als ensenyaments d'ESO i més endavant per a la resta d'ensenyaments, amb la finalitat de potenciar l'acció tutorial.

Aquest complement de tutoria actualment no forma part de les retribucions del personal de centres privats concertats que percep les retribucions a través de pagament delegat i és voluntat del Govern crear aquest complement retributiu en l'àmbit d'aquest personal per tal de donar compliment a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i als acords d'analogia de 2001.

D'acord amb això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Creació d'un nou concepte retributiu

S'estableix el complement específic de tutoria amb la finalitat de potenciar l'acció tutorial en els centres amb ensenyaments concertats.

 

-2 Àmbit d'aplicació

D'entre el personal dels centres privats amb ensenyaments concertats que percep les retribucions mitjançant el pagament delegat, aquest complement de tutoria s'assigna als mestres que imparteixen educació infantil de segon cicle i educació primària, als tutors d'educació secundària obligatòria, als tutors de batxillerat, als tutors de cicles formatius i als mestres tutors d'educació especial.

 

-3 Criteris d'aplicació i import

3.1 Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació especial

A tots els mestres, tutors i especialistes, que imparteixin educació infantil de segon cicle i educació primària i a als mestres tutors d'educació especial que s'hagin concertat se'ls assigna aquest nou concepte retributiu l'import del qual és proporcional a la dedicació del mestre.

Aquest complement no es pot acumular amb qualsevol tipus de càrrec.

3.2 Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius

El nombre de complements de tutoria que s'assigna a cada centre coincideix amb el nombre d'unitats concertades de cadascun dels nivells educatius. Els titulars o representants dels centres privats concertats informaran, a través de l'aplicació que gestiona el pagament delegat, la persona a qui correspon percebre cadascun dels complements de tutoria. Aquestes persones han de tenir dedicació a pagament delegat en el nivell educatiu del qual són tutors.

Aquest complement de càrrec es retribueix amb un import fix per a cada nivell educatiu sense ser proporcional a la dedicació del professor. El complement no es pot acumular amb altres càrrecs.

3.3 Import del complement

L'import d'aquest complement és el que fixi el Departament d'Ensenyament per a la retribució, pel mateix concepte, del professorat del sector públic.

 

-4 L'efectivitat del que s'estableix a aquest Acord requereix la incorporació efectiva a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 

-5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 d'agost de 2017

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt