Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2017

  • Número del document TSF/1915/2017

  • Número de control 17213078

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17213078-2017

Dades del DOGC
  • Número 7432

  • Data 11/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1915/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79000692011994).


Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la modificació de l'article 37.9, subscrit, en data 7 de juliol de 2017, pels representants de l'Administració, i pels representants de les organitzacions sindicals UGT, CCOO i IAC, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2017

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Acord sobre la modificació de l'article 37.9 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

 

Programa de Rendiment Professional per al 2017

S'estableix amb caràcter temporal un complement retributiu -complement PRP 2017- per al personal laboral adscrit al Departament de Justícia que presta serveis en centres penitenciaris, amb la percepció de l'import i pel període que s'indica:

Gener 2017 - Desembre 2017: 321 € trimestrals.

El personal laboral temporal d'aquest àmbit resta inclòs en el programa si acredita una prestació continuada de serveis de, com a mínim, 6 mesos en centres penitenciaris. A aquests efectes es considerarà prestació de serveis continuada la discontinuïtat inferior a 15 dies.

Al personal contractat a temps parcial i al personal amb reducció de jornada se li aplicarà la part proporcional de les quantitats resultants segons la jornada realitzada.

El programa s'estableix per incentivar l'assistència i el compliment de l'horari, sens perjudici de la penalització de les absències injustificades i retards que puguin comportar en forma de descomptes i sancions, d'acord amb el que s'estableix a la normativa.

L'import màxim especificat es percep en cas que es realitzi jornada completa i s'acompleixin una sèrie de condicions d'estabilitat i de continuïtat en el desenvolupament del lloc de treball. Per al personal que no hagi prestat serveis durant tot el trimestre de referència sobre el qual es computa, l'import inicial (previ a l'aplicació dels possibles descomptes) es calcularà de manera proporcional al temps treballat. Aquest personal tindrà dret a la percepció de la part proporcional que li correspongui.

Sobre aquesta quantitat, es deixarà de percebre un 30% de la totalitat de l'import trimestral en cas de cada absència del torn de treball, llevat que la falta d'assistència sigui a causa d'alguna de les següents circumstàncies:

- Pels permisos i llicències legalment establerts llevat de la llicència per assumptes propis sense retribució i de la llicència per fer estudis quan no es concedeixi en interès de l'Administració.

- Pel règim de vacances i compensació de festius.

- Per les baixes per accident laboral o malaltia professional i per situació de risc durant l'embaràs.

- Per l'assistència a formació impartida per l'Administració o per les organitzacions sindicals representatives, relacionada amb el lloc de treball desenvolupat i proposada i autoritzada pels superiors jeràrquics o la impartició, prèviament autoritzada, de cursos i seminaris en centres públics de formació d'empleats/ades públics.

En el cas de vaga legal, únicament es descomptarà l'import de la prima proporcional al temps en què s'exerceix aquest dret.

Qualsevol altra absència en l'horari de treball establert al marge de les que s'assenyalen implica l'aplicació del descompte indicat. També tindrà la consideració d'absència als efectes de la percepció d'aquest complement més de 3 retards superiors a 30 minuts sobre l'hora màxima d'entrada, en el període trimestral, llevat dels casos de força major.

No obstant, no computarà com a absència la indisposició sobrevinguda durant el torn de treball sempre que l'afectat/ada sol·liciti la consideració del temps restant fins a la finalització de la jornada com a horari recuperable.

En el cas que l'absència respongui a una incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no de treball, es deixarà de percebre un 30% de l'import trimestral el primer dia i el 5% els dies successius. Aquests descomptes tindran un límit mensual del 50% de l'import trimestral de la prima en el cas que el mateix episodi d'incapacitat temporal tingui una durada superior a 5 dies laborables. En cas de noves baixes, inclusiu en cas que es produeixin en el mateix mes, es procedirà a descomptar de nou el 30% el primer dia i el 5% els dies següents i així successivament a cada nova baixa.

Tots els percentatges de minva s'entenen referits sobre el total trimestral, no sobre les quantitats romanents. Els descomptes sobre la quantitat s'apliquen fins a l'extinció d'aquesta.

Aquesta modificació produirà efectes des de l'1 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Amunt