Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/07/2017

  • Número del document EXI/1995/2017

  • Número de control 17220018

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17220018-2017

Dades del DOGC
  • Número 7431

  • Data 10/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/1995/2017, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €, mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.


En data 20 de juliol de 2017, s'ha signat el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €, mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació, per tal de facilitar a aquesta institució l'accés a les dades i la documentació que figura en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

L'article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis que afectin terceres persones només són eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les administracions implicades.

L'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atorga al secretari general la facultat de ser l'òrgan de comunicació del Departament.

 

Resolc:

 

Donar publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €, mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació, que es transcriu a l'annex d'aquesta resolució.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2017

 

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

 

Annex

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència I LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA per vehicular la remissió a aquesta inStitució dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000€, mitjançant el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació

 

A Barcelona, 20 de juliol de 2017

 

REUNITS

 

D'una banda, l'Honorable Conseller senyor Raül Romeva i Rueda, en representació del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 3/2016, del 13 de gener, en exercici de la representació legal i competències que li corresponen.

 

Per altra banda, l'Il·lustre senyor Jaume Amat i Reyero, que intervé en la seva qualitat de síndic major en funcions, i que actua en aquest acte en nom i representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de les facultats que li atorga l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny.

 

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària i

 

MANIFESTEN

 

1. Que l'article 53 de la Llei de l'Estat 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara endavant LRJSP) estableix el següent:

Article 53. Remissió de convenis al Tribunal de Comptes.

1. Dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics assumits del qual superin els 600.000 euros, aquests s'han de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui.

2. També s'han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui, les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l'extinció dels convenis indicats.

3. El que disposen els apartats anteriors s'entén sense perjudici de les facultats del Tribunal de Comptes o, si s'escau, dels corresponents òrgans de fiscalització externs de les comunitats autònomes, per reclamar totes les dades, documents i antecedents que consideri pertinents en relació amb els contractes de qualsevol naturalesa i quantia.

 

2. Que la Sindicatura de Comptes de Catalunya considera que com a òrgan de control extern de Catalunya li correspon ser la destinatària dels convenis que han de remetre les entitats del sector públic d'aquesta comunitat autònoma a que fa referència l'esmentat article.

 

3. Que l'article 14 i la disposició addicional novena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant LTAIPBG) estableixen, pel que fa a la transparència dels convenis, que els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats al compliment de l'esmentada norma amb persones privades o públiques s'han de fer públics amb la informació, que amb caràcter de mínim, estableix l'article 14.2. Així mateix s'estableix que la publicitat dels convenis es portarà a terme mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat que s'ha d'integrar en el Portal de la Transparència.

Article 14

Transparència en els convenis de col·laboració

1. La transparència en l'àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.

2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d'incloure, com a mínim:

a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.

b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la data i la forma en què s'hagin produït.

c) La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.

3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s'ha d'integrar en el Portal de la Transparència.

Novena

Transparència en els convenis

La Generalitat i les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d'aquest registre.

Per tant, totes les administracions catalanes han de fer públics els seus convenis mitjançant el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, i això inclou els que tenen compromisos econòmics superiors als 600.000€.

Actualment, i derivat del Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, el servei de Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació és un òrgan de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament de l'esmentat Departament de la Generalitat.

 

4. Que a la vista del que disposen els articles esmentats, les entitats afectades han de remetre els convenis d'import superior a 600.000€ i la resta d'informació sobre aquests, d'una banda, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació i d'altra banda, a la Sindicatura de Comptes, la qual cosa genera una duplicitat de tasques per complir amb aquesta obligació d'informació.

 

5. Per tal de simplificar la tramesa dels convenis a què fa referència l'article 53 de la LRJSP, atès que aquests estan inclosos en els que les administracions i entitats públiques han de remetre al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació per complir amb la LTAIPBG, i per aconseguir una racionalització en l'ús compartit d'aplicacions informàtiques mitjançant la col·laboració institucional, d'acord amb les bones pràctiques recollides en la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es considera convenient la signatura d'un conveni de col·laboració perquè la remissió de la documentació derivada de la normativa exposada sigui única i mitjançant les eines que ofereix el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació.

 

Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest Conveni que es regeix pels següents:

 

PACTES

 

Primer. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni és regular la col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per facilitar a aquesta institució l'accés a les dades i la documentació que figura en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, per tal d'evitar duplicitats a les entitats del sector públic de Catalunya en el compliment de les previsions de l'article 53 de la LRJSP.

 

Segon. Àmbit d'aplicació

Aquest conveni serà d'aplicació als convenis signats per les entitats del sector públic que han de complir amb el que disposa l'article 53 de la LRJSP, és a dir, l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, les universitats públiques i les seves entitats dependents, i també les entitats de l'Administració local catalana i el seu sector públic

 

Tercer. Dades i documentació dels convenis d'import superior a 600.000€

La documentació que les entitats han de trametre al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació per complir amb l'article 53 de la LRJSP i a la qual la Sindicatura ha de tenir accés és la següent:

1. Els Convenis de Col·laboració o Cooperació que superi l'import de 600.000€

2. Les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis i l'alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits.

3. L'extinció dels convenis indicats.

 

Quart. Accés per part de la Sindicatura a les dades i a la documentació dels convenis d'import superior a 600.000€

La Sindicatura, tindrà accés amb la funció de consulta i descàrrega de fitxers al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, a la documentació indicada en el pacte tercer de qualsevol exercici que hagi estat retuda per les entitats que han de complir amb el que disposa l'article 53 de la LRJSP.

 

Cinquè. Tramesa d'informació dels convenis d'import superior a 600.000€”

La Sindicatura considerarà que les entitats que remetin al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació els convenis d'import superior a 600.000€ han complert l'obligació de retiment d'informació establerta en l'article 53 de la LRJSP.

 

Sisè. Finançament

La signatura d'aquest Conveni no comportarà cap despesa addicional per al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ni per a la Sindicatura de Comptes. En el cas que en el futur s'hagin d'incorporar noves funcionalitats en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació per a facilitar o millorar l'objecte de col·laboració entre les dues institucions, es requerirà la signatura d'una addenda al Conveni que n'estableixi les condicions tècniques i econòmiques específiques

 

Setè. Producció d'efectes i durada del Conveni

Aquest Conveni és eficaç des del dia de la seva signatura, sense perjudici del que disposa la clàusula onzena, i tindrà una durada inicial d'un any renovable anualment per un període màxim de quatre anys si cap de les dues parts no manifesta la voluntat en sentit contrari amb una antelació de tres mesos respecte de la data de finalització.

En qualsevol moment abans de la finalització del termini màxim de vigència del Conveni, les institucions signants en podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

 

Vuitè. Causes d'extinció

El conveni s'extingirà per l'expiració del termini de vigència o bé de forma anticipada per les causes generals establertes en la legislació vigent.

 

Novè. Normativa aplicable i resolució de conflictes

Atesa la seva naturalesa administrativa, aquest Conveni es regeix per les seves clàusules i per la LRJSP i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En cas de discrepàncies en l'execució o la interpretació d'aquest Conveni, les parts es comprometen a resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe administrativa.

 

Desè. Publicació del conveni en el Diari Oficial de la Generalitat

Aquest conveni s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. També es publicarà al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del Portal de la Transparència, de conformitat amb el que preveu l'article 14 de la LTAIPBG.

I perquè consti, als efectes escaients, i com a prova de conformitat, les parts implicades signen dos exemplars d'aquest Conveni a un sol efecte en el lloc i la data que s'esmenten a l'encapçalament.

 

Onzè. Clàusula transitòria

Fins que el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació no tingui desenvolupat l'aplicatiu corresponent perquè les universitats públiques de Catalunya puguin lliurar de forma telemàtica els seus convenis, aquestes trametran els convenis d'import superior a 600.000€ a la Sindicatura en compliment del que disposa l'article 53 de la LRJSP.

Un cop desenvolupat aquest aplicatiu el Registre ho comunicarà a la Sindicatura de Comptes i aquesta considerarà complerta l'obligació prevista a l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, amb la tramesa dels convenis de les universitats d'import superior a 600.000 euros al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació.

Amunt