Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/08/2017

  • Número del document TSF/1946/2017

  • Número de control 17215074

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17215074-2017

Dades del DOGC
  • Número 7428

  • Data 07/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIO TSF/1946/2017, de 3 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord, de 12 de juliol de 2017, entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, sobre condicions de prestació de servei (codi de conveni núm. 79100050132017).


Vist el text de l'Acord, de 12 de juliol de 2017, entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, sobre condicions de prestació de serveis, ratificat per Acord de Govern de 25 de juliol de 2017, subscrit per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pels representants del departament d'Interior, i per la part social pels representants del Sindicat Autònom de Policia (SAP), del Sindicat Professional de Comandaments de l'Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya (SEIME), del sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (SICME), dels de l'Associació Professional de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos d'Esquadra (AFITCME) i de l'organització sindical no representativa del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SAME); i d'acord amb el que disposen, l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat al Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a les parts signants.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 3 d'agost de 2017

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals I Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acord de 12 de juliol de 2017, entre el departament d'Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, sobre condicions de prestació de servei

 

Reunits, per un part, en representació del Departament d'Interior,

Sr. Cèsar Puig Casañas, secretari general d'Interior

Sr. Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Sra. Maria Teresa Català Pujol, subdirectora general de Recursos Humans

i, per l'altra part, en representació de les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra,

Sr. Pere García Quer, secretari general del Sindicat Autònom de Policia (SAP).

Sr. Jordi Colmenero Moreno, secretari general del Sindicat Professional de Comandaments de l'Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya (SEIME).

Sr. Francesc Xavier Carabasa Alonso, secretari general del Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (SICME).

Sra. Teresa Galín i Llimós, secretaria general de l'Associació Professional de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d'Esquadra (AFITCME)

i, en nom i representació de l'organització sindical no representativa del cos de Mossos d'Esquadra,

Sr. Enric Alsina Illa, secretari general del Sindicat Autònom de Mossos d'Esquadra (SAME)

 

Manifesten

Com a conseqüència del diàleg i la responsabilitat expressada entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra (CME) i els representants del departament d'Interior, escau implementar i avançar en la millora de les prestacions de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra.

La conjuntura econòmica viscuda els darrers anys ha comportat la suspensió del compliment de diversos compromisos de caire econòmic que afecten al personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra. Amb especial rellevància cal destacar els compromisos adquirits en l'Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra, -signat el 13 de febrer de 2008 i aprovat per Acord del Govern en data 15 d'abril de 2008-. Aquest acord contemplava l'assoliment dels següents drets de caràcter econòmic: un increment del complement específic a assolir en 4 anys: del 2008 al 2011; i la percepció d'un complement de nocturnitat per als funcionaris de les escales bàsica i intermèdia i els membres de l'escala executiva assignats a torns nocturns del CME, que retribuís de forma específica la realització de torns nocturns. L'import final màxim de la jornada nocturna també s'havia d'assolir en 3 trams de manera successiva en els 3 anys següents a la signatura de l'acord, és a dir, del 2009 al 2011.

La situació econòmica de l'any 2011 no va permetre acomplir els darrers trams de l'increment del complement específic i del complement de nocturnitat acordats.

Aquests compromisos es van reiterar en data 29 de gener de 2015 amb l'assoliment d'un nou Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra (DOGC núm. 6819 de 26.02.2015), signat per les organitzacions sindicals SAP, SICME i AFITCME. Posteriorment també el va subscriure l'organització sindical SEIME. En aquest acord l'Administració es comprometia a millorar la prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra i, entre d'altres aspectes, a fer efectius els darrers trams de nocturnitat i d'equiparació retributiva establerts a l'Acord de 13 de febrer de 2008 abans esmentat, en la mesura que les lleis de pressupostos ho permetessin i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Amb la finalitat de compensar l'especial penositat que implica el treball en torns nocturns per part de les persones funcionàries del CME que treballen en seqüències planificades de treball que comporten treballar en franja nocturna (de les 22 o 23 hores a les 6 o 7 hores del dia següent), el present Acord actualitza l'import de la compensació prevista per la realització de torns nocturns d'aquells funcionaris de les escales bàsica, intermèdia i executiva en els termes descrits a l'Acord de 13 de febrer de 2008.

Aquesta actualització afavoreix el manteniment de la necessària planificació de torns de treball, inclosos els torns de treball nocturns, en aquelles unitats policials que requereixen la presència d'efectius les 24 hores del dia durant tot l'any.

Així mateix, en l'apartat 3.3 de l'Acord de 29 de gener de 2015, atenent les especificitats horàries del servei policial, l'Administració es comprometia, en la mesura que les lleis de pressupostos ho permetessin i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, a compensar la prestació del servei ordinari de 12 hores o més diàries en cap de setmana. El present Acord estableix aquesta compensació especial per treball en jornades de cap de setmana de 12 hores o més, en termes indemnitzatoris atenent a l'especificitat de la prestació del servei per part dels agents del cos de Mossos d'Esquadra. Aquesta previsió cal relacionar-la amb allò previst a la Disposició addicional 73ena punt 5 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, de manera que si s'arribés a fer possible el que preveu la disposició addicional esmentada, la compensació especial prevista en l'apartat 3 d'aquest Acord es deixaria sense efecte.

D'altra banda, el punt 4 de l'Acord de 14 de març de 2003, sobre condicions de treball del personal del cos de Mossos d'Esquadra entre el departament de Justícia i Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat pel Govern de la Generalitat (DOGC núm. 4033, de 18.12.2003), estableix que el nombre d'hores d'assistència a judici en hores fora de servei que poden ser compensades com a hores extraordinàries és com a màxim de 100 hores per any i persona funcionària. L'experiència assolida en els darrers anys una vegada completat el desplegament territorial del cos de Mossos d'Esquadra ha demostrat que aquest límit d'hores extraordinàries a retribuir per declaracions judicials en horari no planificat de treball és lleugerament inferior al nombre d'hores que els funcionaris del CME dediquen a prestació de declaració judicial en hores fora de servei.

Així mateix, en el marc de la Disposició addicional tretzena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el Govern i els representants sindicals de la Funció Pública, l'any 2016, van arribar a un acord per millorar les condicions de treball dels empleats de l'Administració catalana en matèria de dies d'assumptes personals per antiguitat. Atès que aquestes condicions de treball no són d'aplicació al cos de Mossos d'Esquadra i, cercant una aplicació en els mateixos termes que a la resta de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i de conformitat amb la facultat que atorga el redactat de l'article 48.2 de la Llei 10/1994, efectuat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic (DOGC núm.7340 de 30.3.2017) com a mostra de la voluntat de recuperar unes millors condicions de prestació del servei, els signants d'aquest Acord consideren oportú el reconeixement dels dies d'assumptes personals per antiguitat als funcionaris del CME en els mateixos termes.

Pel que fa a les absències al lloc de treball per motius de salut, la normativa interna de la direcció general de la Policia reguladora d'aquestes absències fixava en un topall de 30 hores aquelles que no comportaven descompte en les retribucions dels funcionaris. Des de l'any 2014 els funcionaris del CME han pogut acreditar aquesta absència mitjançant un justificant mèdic o bé una declaració responsable telemàtica. Vistos els efectes que aquesta darrera forma d'acreditació de l'absència ha tingut en la prestació del servei i en la planificació dels mateixos, es fa necessari modificar la mateixa per tal de preservar i garantir una bona qualitat en la prestació del servei públic policial. Tanmateix aquesta mesura, de conformitat amb la potestat que atorga l'article 48.2 de la Llei 10/1994, ha d'anar acompanyada d'un increment del topall màxim d'hores per sota de les quals no s'aplicarà el descompte en les retribucions dels funcionaris.

Per finalitzar, i atenent al canvi d'estructura aprovat pel Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la direcció general de la Policia es fa necessari reconèixer l'increment retributiu acordat en l'Acord de 14 de febrer de 2008 a tots els llocs de treball de l'escala de suport del CME que estan adscrits a la Prefectura de la Policia.

Per tot l'exposat, una vegada complerts els tràmits preceptius per part de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal i del Consell de la Policia- Mossos d'Esquadra,

 

Acorden

 

Implementar durant l'any 2017, les següents condicions de prestació de serveis de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra:

 

1. Actualitzar l'import màxim del complement que compensa l'especial penositat del treball ordinari en torns d'horari nocturn de les persones funcionàries de les escales bàsica i intermèdia i els membres de l'escala executiva assignats a torns nocturns del cos de Mossos d'Esquadra, a la quantitat de 18,00 euros bruts per jornada nocturna efectivament realitzada o la part que, en proporció, correspongui en funció de la jornada nocturna efectivament realitzada.

L'import diari d'aquest complement inclou el complement de nocturnitat que perceben actualment les persones funcionàries de les escales bàsica i intermèdia i els membres de l'escala executiva assignats a torns nocturns del CME establert a l'Acord de 13 de febrer de 2008. Les característiques i els requisits per a la percepció d'aquest complement són els establerts a l'Acord esmentat.

 

2. Prendre el compromís d'incloure en l'Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya immediatament posterior a la signatura del present Acord els recursos necessaris per donar compliment al compromís suspès l'any 2011 previst en l'Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del CME signat el 13 de febrer de 2008, relatiu al darrer tram d'equiparació retributiva.

L'eficàcia obligacional d'aquest compromís queda subjecta a les disponibilitats pressupostàries en atenció a l'escenari economicofinancer existent en aquell moment i a la normativa aplicable en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

3. Establir, d'acord amb el compromís recollit en l'Acord del 29 de gener de 2015, una compensació indemnitzatòria especial als membres del cos de Mossos d'Esquadra per cada jornada de servei ordinari efectivament treballada de 12 hores o més diàries en cap de setmana, per import de 8,00 euros bruts per jornada. A aquests efectes s'entendrà per treball en cap de setmana l'efectuat entre dissabte al matí i la tarda-nit del diumenge següent.

Aquesta compensació indemnitzatòria, que rescabala les despeses associades a l'especificitat de la prestació del servei policial, constitueix un supòsit excepcional de rescabalament que ha de seguir, per a la seva implementació, la tramitació establerta a la disposició addicional cinquena del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Aquesta indemnització es percebrà de conformitat amb el procés de pagament de les indemnitzacions per raó del servei.

El calendari d'adaptació de les aplicacions informàtiques que siguin necessàries per poder fer efectiu aquest pagament determinarà l'inici dels pagaments corresponents, amb els efectes retroactius que corresponguin d'acord amb la vigència que determina aquest Acord.

S'exclouen d'aquesta compensació indemnitzatòria especial les jornades de 12 hores o més totalment retribuïdes amb serveis extraordinaris.

 

4. Suprimir el límit anual de 100 hores extraordinàries per assistència a judici en hores lliures de servei per part del les persones funcionàries del CME amb respecte del límit màxim de 350 hores extraordinàries per any i funcionari.

 

5. Reconèixer el dret a gaudir anualment el temps corresponent a dos dies addicionals de permís per assumptes personals en complir el 6è trienni i d'un dia més per cada trienni complert a partir del 8è. Cada dia d'assumptes personals que s'afegeix equival a 8 hores i 20 minuts. Aquest dret es reconeixerà per primera vegada a la instrucció sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2017-2018. Aquest increment d'hores d'assumptes personals per antiguitat no implica l'increment de les hores extraordinàries dels efectius del CME.

 

6. Les absències al lloc de treball per motius de salut de durada màxima de tres dies naturals consecutius, comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establertes per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal excepte les primeres 37,5 hores laborables d'absència en un mateix any natural o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any o en els casos de reducció de jornada, sempre que resultin justificades d'acord amb el paràgraf següent.

Per justificar les absències al lloc de treball esmentades al punt anterior la persona interessada haurà de lliurar el document acreditatiu de l'atenció o visita mèdica rebuda en el sistema sanitari públic.

Aquesta mesura es veurà modificada en el cas que hi hagi variacions en l'actual règim de retribucions corresponent als dies d'incapacitat temporal.

 

7. Reconèixer el dret a l'increment en el complement específic previst al punt 1 de l'Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra de 13 de febrer de 2008 als membres de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra, facultatius i tècnics, adscrits a la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat de la Prefectura de la Policia, adaptant així la previsió que aquest Acord va establir en el punt 2 per als llocs de treball de suport policial directe de la Subdirecció Operativa de la Policia, a la configuració organitzativa actual prevista al Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.

Aquest reconeixement es fa en les mateixos termes que els previstos en l'Acord de 13 de febrer de 2008 i comporta l'abonament dels 3 primers trams en què es va fraccionar l'assoliment total de l'increment esmentat en l'anterior paràgraf. Pel que fa a l'assoliment del darrer tram d'equiparació retributiva cal estar al que disposa el punt 2 del present Acord.

 

Àmbit d'aplicació

L'Acord és d'aplicació a tot el personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra.

 

Vigència

La mesura prevista en el punt 1 d'aquest Acord serà d'aplicació a les jornades nocturnes realitzades a partir del primer dia del mes següent al de la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura deixa sense efecte els apartats 3.1 i 3.6 de l'Acord de 13 de febrer de 2008, sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra.

Les mesures previstes en els apartats 3 i 4 d'aquest Acord seran d'aplicació a partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les mesures previstes als apartats 5 i 6 d'aquest Acord requereixen l'adaptació, prèviament a la seva aplicació, del Portal corporatiu Atri a l'increment del còmput d'hores corresponents al permís per assumptes personals i a les absències per motius de salut sense afectació retributiva per als membres del cos de Mossos d'Esquadra.

La mesura prevista a l'apartat 7 d'aquest Acord comporta la modificació a la Relació de Llocs de Treball del cos de Mossos d'Esquadra afectats per aquest increment retributiu. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de la data d'efectes que determini la modificació esmentada.

 

 

Disposició addicional

En el cas que la normativa sobre condicions de prestació de serveis del conjunt dels empleats públics es pugui veure modificada per l'aprovació d'una norma de caràcter bàsic, aquesta modificació s'aplicarà a les condicions de prestació de serveis que tenen els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra.

 

 

Disposicions finals

L'aplicació d'aquest Acord modifica el contingut del punt 4 de l'Acord de 14 de març de 2003 sobre condicions de treball del personal del cos de Mossos d'Esquadra entre el Departament de Justícia i Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat pel Govern de la Generalitat (DOGC núm. 4033, de 18.12.2003) en relació amb el límit màxim d'hores que poden ser abonades en concepte d'hores d'assistència a judici que estiguin fora de l'horari de servei per any i funcionari, tant pel que fa a l'apartat relatiu al col·lectiu de trànsit com pel que fa a l'apartat de mesures d'aplicació general per al cos de Mossos d'Esquadra.

L'aplicació del present Acord modifica l'Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra de 14 de febrer de 2008, pel que fa referència als llocs de treball de l'escala de suport del CME que depenien de la Subdirecció Operativa de la Policia, i que d'acord amb Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, tenen adscripció a la Prefectura de la Policia.

Amunt