Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 01/08/2017

  • Número del document JUS/0188/2017

  • Número de control 17214049

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-17214049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7427

  • Data 04/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE JUS/188/2017, d'1 d'agost, per la qual es creen els Premis ADR Justícia per a treballs de recerca i iniciatives pràctiques en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes i s'aproven les bases que n'han de regir la concessió.


El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 3.10.6 que al Departament de Justícia li correspon l'exercici de la funció relativa a la promoció i al desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

El Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, estableix que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, té per objecte promoure i administrar la mediació regulada mitjançant la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

L'article 21 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, estableix entre les funcions del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya l'estudi, el foment i la difusió de la mediació.

Dins d'aquest marc, es creen els Premis ADR Justícia per als millors treballs de recerca i a les millors iniciatives i pràctiques impulsades per ens, institucions i organismes públics o privats en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes, i s'aproven les bases que han de regir la seva concessió. La finalitat d'aquests premis és la de reconèixer i difondre els treballs de recerca així com les iniciatives que tinguin per objecte l'estudi i l'aplicació pràctica de la mediació i de mitjans alternatius de resolució de conflictes amb l'objectiu de promoure, reconèixer i difondre, d'una banda, l'originalitat, la innovació, l'avenç teòric i/o l'aplicabilitat pràctica de les millors recerques i, de l'altra, promoure, reconèixer i difondre les millors accions i les millors pràctiques en aquest àmbit.

Per tot això,

 

Ordeno:

 

−1 Crear els Premis ADR Justícia als millors treballs de recerca i a les millors iniciatives i pràctiques impulsades per ens, institucions i organismes públics o privats en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes.

 

−2 Aprovar les bases que han de regir la concessió dels Premis ADR Justícia, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

 

−3 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

−4 Contra aquesta Ordre les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2017

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

 

 

Annex

Bases reguladores de la concessió dels Premis ADR Justícia als millors treballs de recerca i a les millors iniciatives i pràctiques impulsades per ens, institucions i organismes públics o privats en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes

 

−1 Objecte i finalitat

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió dels Premis ADR Justícia als millors treballs de recerca i a les millors iniciatives i pràctiques impulsades per ens, institucions i organismes públics o privats en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) amb l'objectiu de promoure, reconèixer i difondre, d'una banda, l'originalitat, la innovació, l'avenç teòric o l'aplicabilitat pràctica de les millors recerques i, de l'altra, promoure, reconèixer i/o difondre les millors accions i/o pràctiques en aquest àmbit.

1.2 S'atorgarà un premi per cadascuna de les categories següents:

1.2.1 Categoria A:

a) A la millor tesi doctoral no publicada, presentada i qualificada en qualsevol de les universitats catalanes, que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc.

b) Al millor treball de recerca, d'autoria individual, que versin sobre qualsevol aspecte relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc. presentat en qualsevol de les universitats catalanes.

Es consideraran treballs de recerca, entre d'altres, els treballs o projectes finals de grau o de màster.

1.2.2 Categoria B:

a) A la millor pràctica en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) impulsada per l'Administració local de Catalunya.

b) A la millor iniciativa en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) impulsada per institucions o organitzacions públiques o per professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya.

 

−2 Persones destinatàries

2.1 Poden optar a premi:

2.1.1 Categoria A:

a) Les persones autores d'una tesi doctoral sobre mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) no publicada, presentada en qualsevol de les universitats catalanes.

b) Les persones autores d'un treball de recerca sobre mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), presentat en qualsevol de les universitats catalanes.

2.1.2 Categoria B:

a) Administracions locals de Catalunya que hagin dut a terme accions sobre mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR).

b) Institucions o organitzacions públiques o professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya que hagin dut a terme accions sobre mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR).

2.2 Cada aspirant només pot presentar-se a una de les modalitats.

 

−3 Premis

3.1. La categoria A del premi disposarà d'una dotació econòmica, l'import i la distribució de la qual entre les subcategories a i b es determinarà en cada convocatòria.

3.1.1 El jurat té la facultat de proposar la concessió del premi ex aequo si la qualitat de les candidatures presentades així ho aconsella.

En aquest cas la dotació econòmica serà compartida entre les tesis i/o treballs premiats.

3.1.2 En cas que quedi desert el premi de la categoria A.a) corresponent a la millor tesi doctoral, aquest import es destinarà a la categoria A.b) de millors treballs de recerca, de manera que, en aquest supòsit, es premiaran dos treballs de recerca.

3.2. En la categoria B el premi consisteix en la distinció acreditativa de caràcter honorífic següent:

a) Un diploma acreditatiu a la millor pràctica impulsada per l'Administració local de Catalunya en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR).

b) Un diploma acreditatiu a la millor iniciativa en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), impulsada per institucions o organitzacions públiques o per professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya.

3.3 Així mateix, el Departament de Justícia farà difusió dels treballs i de les iniciatives i pràctiques que s'hagin premiat i, si escau, les persones guardonades duran a terme una exposició pública de la seva tesis, recerca o de la iniciativa o la pràctica premiades.

3.4 El Premi pot ser declarat desert si els treballs de tesis, recerca o les iniciatives o pràctiques valorades no assoleixen un nivell de qualitat suficient.

 

−4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds de participació corresponents a totes les categories s'han de presentar en el termini i en els termes que s'estableixin a la resolució de convocatòria i obligatòriament de manera telemàtica, per mitjà del formulari de sol·licitud disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

4.2 En el cas de la categoria A, a la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar:

4.2.1 Declaració responsable amb el contingut següent (segons el model de l'annex 2 d'aquestes bases):

a) El compliment dels requisits establerts en la corresponent convocatòria dels Premis ADR Justícia.

b) El compliment dels requisits i les incompatibilitats establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el compromís de complir les obligacions que especifica l'article 14 de la mateixa Llei.

c) Si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) El compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Declaració conforme la tesi o treball no ha estat publicat, ni es troba en procés d'edició, no hi ha cap compromís d'edició.

f) Compromís de facilitar tota la informació que sigui requerida per la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

4.2.2 Adhesió al Codi ètic, que figura a l'annex 1, en compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació púbica i bon govern.

4.2.3 Addicionalment s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Currículum breu de l'investigador/de la investigadora.

b) Un escrit de presentació de la tesi doctoral o del treball de recerca que inclogui una síntesi dels seus objectius i una valoració de les aportacions principals (300 paraules, en suport paper i electrònic).

c) Un exemplar en paper sense enquadernar de la tesi doctoral o del treball de recerca en llengua catalana o castellana, i un exemplar en suport electrònic.

d) Certificat de la universitat corresponent amb la qualificació de la memòria, si s'escau.

4.3 En el cas de la categoria B, el Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot proposar candidatures.

4.4 En el cas que la sol·licitud no compleixi els requisits establerts, es notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni en el termini de 10 dies, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, amb indicació que, en cas de no fer-ho, se la tindrà per desistida de la seva petició, amb la resolució prèvia, de conformitat amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.5 L'òrgan competent per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

4.6 En la categoria A, atenent el caràcter pecuniari del premi, la signatura i presentació de les sol·licituds comporta, per part de la persona sol·licitant, l'acceptació plena de les bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.

4.7 En qualsevol moment del procediment, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques pot comprovar l'exactitud de les dades declarades, d'acord amb allò que disposa l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.8 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol informació declarada o la no presentació de la documentació requerida determinarà, amb la resolució prèvia de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, la impossibilitat de continuar amb el procediment, d'acord amb el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.9 En el cas que la persona sol·licitant no disposi de mecanismes d'autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics, pot ser identificada i autenticada per personal al servei del l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de realitzar el tràmit al seu nom, utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris/àries habilitats/ades. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per ser autenticada per personal habilitat. A la Seu electrònica es detallen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html).

4.10 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

−5 Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.

 

−6 Jurat

Les sol·licituds seran valorades i qualificades per un jurat, integrat pels membres següents:

President/a: director/a de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Secretari/ària: director/a del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Vocals:

Director/a del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya i una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis.

Fins a 5 professors/ores d'universitat especialitzats/ades en ADR a proposta el Comitè Assessor i per designació del/de la seu/seva president/a.

Fins a 5 membres del Comitè Assessor de la mediació nomenats/ades pel/per la seu/seva president/a.

 

−7 Criteris d'avaluació

7.1 L'avaluació i la selecció de les sol·licituds s'efectua d'acord amb els principis d'objectivitat, independència i qualitat de les propostes presentades.

7.2 Per a l'adjudicació dels premis corresponents a la categoria A es valoraran els treballs de recerca fins a 20 punts, d'acord amb els criteris següents:

Originalitat del plantejament del treball de recerca presentat (d'1 a 5 punts).

Avenç teòric i/o aplicabilitat pràctica (d'1 a 5 punts).

Innovació en els àmbits objecte de la convocatòria (d'1 a 5 punts).

Altres elements de valoració, com per exemple, la qualificació obtinguda en el cas dels treballs qualificats en l'àmbit acadèmic o universitari, l'excel·lència i el rigor acadèmic, la claredat expositiva, la relació amb l'entorn públic català, la metodologia i l'enfocament multidisciplinari (d'1 a 5 punts).

7.3 Per a l'adjudicació dels premis corresponents a la categoria B es valoraran les iniciatives i pràctiques, fins a 20 punts, d'acord amb els criteris següents:

El grau d'innovació en el sector d'activitat i/o transformació social (d'1 a 5 punts).

Resultats assolits en funció dels objectius plantejats i impacte de la pràctica en els seus destinataris (d'1 a 5 punts).

La seva transferibilitat o capacitat per ser aplicada a contextos diferents d'aquell per al qual es va crear (d'1 a 5 punts).

Altres elements de valoració com, per exemple, el grau de difusió de la iniciativa, el nombre de persones i unitats implicades, la utilització de mecanismes d'avaluació i el grau de satisfacció dels usuaris, transferència de coneixement universitat-empresa, impacte en la responsabilitat social corporativa, impacte sobre un col·lectiu vulnerable (d'1 a 5 punts).

7.4 El jurat té la facultat de proposar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels treballs premiats si la qualitat de les candidatures presentades així ho aconsella.

7.5 El premi pot ser declarat desert si les tesis, els treballs de recerca o les iniciatives o pràctiques valorades no assoleixen un nivell de qualitat suficient.

 

−8 Procediment de concessió

8.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de les candidatures es convocarà el jurat, que les valorarà d'acord amb els criteris de la base 7 i formularà, en un termini màxim de 2 mesos, la proposta de concessió en favor de les candidatures que obtinguin la millor valoració en cada categoria.

L'acord del jurat, així com els aspectes concrets que s'han valorat en l'aplicació de cada criteri i la relació entre la puntuació obtinguda i el premi, han de constar en una acta.

8.2 Un cop vista l'acta del jurat, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional, la qual s'ha de fonamentar, ordinàriament, en l'acta del jurat. En cas que la proposta no segueixi l'acta esmentada, l'òrgan instructor ha de motivar la discrepància.

8.3 La proposta de resolució ha de contenir la llista de persones sol·licitants proposades per ser beneficiàries del Premi ADR Justícia en cadascuna de les categories, degudament ordenades en funció de la puntuació obtinguda, així com una llista de reserva de persones sol·licitants, si n'hi ha, degudament ordenades en funció de la puntuació.

8.4 L'òrgan instructor eleva la proposta de resolució de concessió dels premis a l'òrgan competent per al seu atorgament.

 

−9 Resolució

9.1 El/la conseller/a competent en matèria de justícia ha de dictar la resolució d'atorgament dels Premis ADR Justícia, que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El termini per dictar resolució és de 6 mesos com a màxim a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i condicions i efectes previstos a la base 10.4 per la notificació de resolucions d'inadmissió o desistiment.

9.2 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

−10 Inadmissió i desistiment

10.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud presentant un escrit de desistiment, i l'òrgan instructor ha d'acceptar el desistiment.

10.3 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud.

10.4 Prèviament a la concessió del premi, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

−11 Pagament

El pagament dels premis corresponents a la categoria A s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que la persona sol·licitant hagi indicat amb aquesta finalitat. Els candidats premiats, si ho sol·licita la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, duran a terme una exposició pública de presentació de la seva recerca, iniciativa o pràctica o sobre algun aspecte concret del seu estudi.

 

−12 Revocació

12.1 La revocació de les distincions que preveu aquest Decret s'ha de dur a terme quan s'acreditin fets que suposin menyspreu dels mèrits i circumstàncies que, en el seu moment, van motivar l'aprovació de la seva concessió.

12.2 A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, l'òrgan concedent podrà revocar el premi si no se'n respecten aquestes bases reguladores i les condicions generals en matèria de subvencions establertes al capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La revocació es durà a terme d'acord amb el procediment establert a l'article 100 de l'esmentat Text refós.

 

−13 Recursos

Contra la resolució, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

−14 Drets de propietat intel·lectual, publicació i difusió

14.1 El fet d'acceptar el premi comporta que la persona/es guardonada/es cedeixen en exclusiva i gratuïtament al Departament de Justícia els drets de publicació o coedició del treball en català i en suport físic o electrònic. El Departament de Justícia perdrà aquest dret si no n'edita la publicació en el termini d'un any a comptar de la data d'atorgament del Premi.

14.2 La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques es reserva els drets d'explotació relatius a la comunicació pública, reproducció i distribució durant un període d'un any. Aquesta reserva de drets comprèn els formats i les modalitats d'explotació coneguts actualment, inclosa la publicació a internet.

 

−15 Devolució del treballs i la documentació no premiats

Els autors o autores dels treballs no premiats presentats en paper podran recollir-los a la seu de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o sol·licitar, assumint les despeses, la devolució per correu. Els treballs que no hagin estat reclamats en els tres mesos posteriors a la publicació de la resolució del Premi es destruiran.

 

−16 Sancions

L'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores que sigui constitutiu de les conductes tipificades com a infraccions, d'acord amb el règim sancionador en matèria de subvencions previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, comportarà, a més del reintegrament del premi, la incoació del preceptiu procediment sancionador, d'acord amb la legislació esmentada.

 

−17 Protecció de dades

17.1 En el cas que l'objecte del premi inclogui el tractament de dades de caràcter personal, les persones beneficiàries han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

17.2 Igualment, i en compliment del que determina l'esmentada Llei orgànica, s'informa que les dades personals que es facilitin s'integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

17.3 L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i la recepció de la sol·licitud, adjuntant còpia d'un document identificatiu vàlid.

17.4 Per a més informació, es pot consultar l'Ordre JUS/185/2013, de 30 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia (DOGC núm. 6434, de 7.8.2013) i el Registre de Protecció de Dades de Catalunya (www.apdcat.net).

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

−18 Normativa aplicable

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, les persones beneficiàries dels premis queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

 

Annex 1

Codi ètic dels Premis ADR Justícia. Categoria A.

Principis ètics i regles de conducta

 

D'acord amb l'article 55.2 de Ia LIei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'estableixen els principis ètics i les regles de conducta següents, als quals les persones beneficiàries han d'adequar la seva activitat:

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, aI seu parer, sigui present o pugui afectar eI procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en I'exercici de Ia seva activitat:

Han d'observar els principis, normes i els cànons ètics propis de Ies activitats, els oficis i/o Ies professions corresponents a I'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

No han de realitzar accions que posin en risc I'interès públic.

Han de denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en Ies convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, Ies persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen Ies obligacions següents:

Comunicar immediatament a I'òrgan competent Ies possibles situacions de conflicte d'interessos.

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat/ada públic/a influeixi en I'adjudicació de la subvenció o ajut.

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats/ades públics/ques avantatges personals o materials, ni per a si mateixos/es ni per a terceres persones amb Ia voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

Col·laborar amb I'òrgan competent en Ies actuacions que aquest realitzi per aI seguiment o I'avaluació del compliment de Ies obligacions establertes en Ies bases de Ia convocatòria, particularment facilitant Ia informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb Ia percepció de fons públics.

Complir les obligacions de facilitar informació que Ia Iegislació de transparència imposa a les persones adjudicatàries en relació amb I'administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de Ies obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió Iegal, en eIs supòsits establerts en I'apartat quart de I'article 3 de Ia LIei de transparència.

 

4. En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta serà aplicable eI règim sancionador previst a Ia LIei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i Ies sancions que preveu I'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a Ia Iegislació vigent en matèria de subvencions.

 

 

Annex 2

Declaració responsable

 

Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI núm. (número), i domicili al/a la (nom del carrer/plaça/avinguda, núm. i pis), (codi postal) (localitat).

Declaro:

Que compleixo els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Que compleixo els requisits i les incompatibilitats que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el compromís de complir les obligacions que especifica l'article 14 de la mateixa Llei.

Que compleixo la normativa sobre propietat intel·lectual.

Que no he demanat ni he obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

Que la tesi o el treball no ha estat publicat, ni es troba en procés d'edició, ni tampoc no hi ha cap compromís d'edició.

(Si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, cal indicar la institució i la quantia).

I perquè així consti, als efectes oportuns, signo el present document.

(Nom i cognoms)

(Localitat), (dia) de (mes) de 2017

Amunt