Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 25/07/2017

  • Número del document GOV/0109/2017

  • Número de control 17206167

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17206167-2017

Dades del DOGC
  • Número 7421

  • Data 27/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/109/2017, de 25 de juliol, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents.


La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria segona, apartat 5, que les mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat que s'estableixen s'han d'entendre sens perjudici del que fixa la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, va crear el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i va establir que es constitueix com a sector regional, d'acord amb la classificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials. Aquest Decret legislatiu estructurava els serveis socials en tres nivells i atorgava al sector regional la gestió dels serveis socials de tercer nivell, ara objecte de traspàs.

Mitjançant el Decret 113/2006, de 25 d'abril, es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. A la disposició transitòria es preveia la creació d'una comissió mixta de traspassos per determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments per a l'assumpció progressiva de les funcions del Consorci i els traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics corresponents.

En virtut d'aquesta previsió, l'any 2008 es va dur a terme el primer traspàs de gestió de diversos serveis especialitzats al Consorci, mitjançant l'Acord GOV/91/2008, de 27 de maig, pel qual es traspassa la gestió de determinats serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Aquest Acord va ser complementat posteriorment per l'Acord GOV/63/2009, de 21 d'abril, pel qual s'actualitza la relació del personal de la Generalitat de Catalunya afectat pel traspàs de gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Amb posterioritat, els anys 2010, 2013 i 2014, es van dur a terme tres nous blocs de traspassos de serveis socials especialitzats al Consorci, que es van formalitzar mitjançant l'Acord GOV/208/2010, de 16 de novembre, l'Acord GOV/181/2013, de 17 de desembre, i l'Acord GOV/170/2014, de 9 de desembre.

Amb l'objectiu de continuar amb aquest procés progressiu de traspassos, la Comissió Mixta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va elaborar una nova proposta de traspassos en la sessió de 24 de novembre de 2016, la qual va ser aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió de 7 de desembre de 2016.

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l'àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que es detallen a l'annex 1.

 

–2 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació dels serveis socials objecte d'aquest traspàs, d'acord amb el que estableix l'annex 2.

 

–3 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona se subroga en els drets i les obligacions derivats dels traspassos, els ha d'assumir, ha d'assegurar la prestació dels serveis socials i ha de mantenir el nivell de cobertura i el contingut assistencial del moment del traspàs.

 

–4 Atès que els contractes per al 2017 corresponents als recursos a traspassar els va iniciar la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, aquest organisme els executarà fins al 31 de desembre de 2017.

 

–5 Autoritzar el Consorci de Serveis Socials de Barcelona per tramitar les pròrrogues dels contractes dels recursos que es traspassen, que tindran efectes en data 1 de gener de 2018.

 

–6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2017

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex 1

Traspàs de serveis

 

Es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l'àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que consten detallats a continuació:

Àrea d'actuació: infància, adolescència i joventut

–1 Pisos assistits per a joves de més de 18 anys extutelats (ASJTET)

 

Concertats  

Entitat

Població

Pis

Adreça

Places

Aldees Infantils SOS

Barcelona

Pis Barlovent Rocafort

C. Rocafort, 225, 4t 2a

5

Associació Punt de Referència

Barcelona

Pis Assistit El Pas

C. Mallorca, 450, 4t 1a

2

Associació Punt de Referència

Barcelona

Pis Assistit El Trampoli

C. Vilardell, 44, esc. A, 4t 1a

2

Fundació Benèfica Maria Raventós

Barcelona

Pis Noa

C. Plantada, 1-5

3

Fundació Iniciatives Solidàries

Barcelona

Llar Balandrau

Gran Via, 307, esc. B, 6è 3a

3

Fundació Mercè Fontanilles

Barcelona

Pis Guinardó I

Rda. Guinardó, 34, 2r 1a

5

Fundació Mercè Fontanilles

Barcelona

Pis Guinardó II

Rda. Guinardó, 34, 3r 1a

5

Fundació Servei Solidari

Barcelona

Pont Jove Entença

C. Entença, 3, 4t 2a

5

Fundació Servei Solidari

Barcelona

Pont Jove Nou de la Rambla

C. Nou de la Rambla, 149, 2n 3a

2

Fundació Natzaret

Barcelona

Llar Natzaret

Av. Esplugues, 42-52

2

PROBENS

Barcelona

Pis Sant Pere Més Baix

C. Sant Pere Més Baix, 75, 2n 3a

3

Teresianes de Catalunya

Barcelona

Llar Enric d'Ossó

Ctra. del Prat, 34, 6è 1a

2

 

 

 

 

39
Propis gestió delegada

Entitat

Població

Nom

Adreça

Total

Associació In Via

Barcelona

Pis Provença Pla (Espígol)

C. Provença, 542, 1r 1a*

3
 
* El traspàs comporta la cessió de l'ús de l'immoble propietat de la Generalitat

 

 

–2 Pisos assistits per a joves de 16-18 anys

 

Concertats  

Entitat

Població

Pis

Adreça

Places

Aldees Infantils SOS

Barcelona

Pis Barlovent av. Mistral

Av. Mistral, 20

5

 

 

–3 Equip de valoració del maltractament infantil (EVAMI) del Centre d'Acollida Llimoners

 

Entitat

Població

Recurs

Adreça

Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)

Barcelona

EVAMI Llimoners

Ctra. de Sant Cugat, km 5

 

 

–4 Residència Maternal Santa Eulàlia

 

Entitat

Població

Recurs

Adreça

Places

Fundació Benèfica Maria Raventós

Barcelona

CATE Maternal Santa Eulàlia

C. Plantada, 1-5

20

 

 

 

Annex 2

Traspàs de crèdits pressupostaris de la Generalitat de Catalunya al Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

–1 Atès el punt 4 d'aquest Acord, què estableix que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha d'executar els contractes d'aquests recursos fins al 31 de desembre de 2017, es traspassarà al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb efectes d'1 de gener de 2018, la part corresponent dels crèdits que prevegin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació dels serveis objecte de traspàs, d'acord amb l'estimació següent del cost anual per a l'exercici 2017:

 

Pisos assistits per a joves majors de 18 anys extutelats (ASJTET)

 

Pis

Adreça

Despesa, en euros

Expedient

Pis Barlovent Rocafort

C. Rocafort, 225, 4t 2a

75.792,25

BE-2014-274

Pis Assistit El Pas

C. Mallorca, 450, 4t 1a

30.316,90

BE-2013-822

Pis Assistit El Trampolí

C. Vilardell, 44, esc A, 4t 1a

30.399,90

 

Pis Noa

C. Plantada, 1-5

45.475,35

BE-2013-74

Llar Balandrau

Gran Via, 307, esc. B, 6è 3a

45.475,35

BE-2013-1235

Pis Guinardó I

Rda. Guinardó, 34, 2r 1a

75.792,25

BE-2012-4509

Pis Guinardó II

Rda. Guinardó, 34, 3r 1a

75.795,25

 

Pont Jove Entença

C. Entença, 3, 4t 2a

75.792,25

BE-2014-267

Pont Jove Nou de la Rambla

C. Nou de la Rambla, 149, 2n 3a

30.316,90

BE-2016-1030

Llar Natzaret

Av. Esplugues, 42-52

30.316,90

BE-2013-1314

Pis Sant Pere Més Baix

C. Sant Pere Més Baix, 75, 2n 3a

45.599,94

BE-2012-1161

Llar Enric d'Ossó

Ctra. del Prat, 34, 6e 1a

30.316,90

BE-2016-2499

Pis Provença Pla (Espígol)

C. Provença, 542, 1r 1a

45.475,35

BE-2012-3203

 

 

636.865,49

 

 

 

Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys

 

Pis

Adreça

Despesa, en euros

Expedient

Pis Barlovent av. Mistral

Av. Mistral, 20

194.877,30

BE-2014-196

 

 

Equip de valoració del maltractament infantil (EVAMI) del Centre d'Acollida Llimoners

 

Entitat

Recurs

Despesa, en euros

Expedient

Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)

EVAMI Llimoners

499.503,96

2016-1315

 

Residència Maternal Santa Eulàlia

 

Entitat

Recurs

Despesa, en euros

Expedient

Fundació Benèfica Maria Raventós

CATE Maternal Santa Eulàlia

511.111,00

2013-75

 

 

Import total a traspassar: 1.842.357,75 euros

 

Partida pressupostària

Import, en euros

BE06 D/251000200/317J

591.390,14

BE06 D/227000700/317J

45.475,35

BE06 D/251000200/318B

705.988,30

BE06 D/227000700/318B

499.503,96

  1.842.357,75

 

 

–2 Aquests crèdits s'han d'incrementar anualment d'acord amb els costos de referència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. La Comissió Mixta de Traspassos ha de resoldre les discrepàncies en relació amb l'actualització de les valoracions econòmiques.

Amunt