Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/07/2017

  • Número del document ENS/0157/2017

  • Número de control 17199052

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17199052-2017

Dades del DOGC
  • Número 7416

  • Data 20/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.


La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, estableix els Programes de Formació i Inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, estableix l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014).

L'alumnat que no supera l'educació secundària obligatòria requereix d'accions específiques a fi de preservar el seu dret efectiu a la formació i a la inclusió, especialment si es troba en situacions de risc d'exclusió, bé per no disposar d'ocupació ni seguir cap formació, bé per presentar necessitats especials de suport i adaptació educatives, o bé per altres circumstàncies socials o personals.

Els programes de formació i inserció, ofereixen a joves poc qualificats una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu i prosseguir estudis de formació professional, evitant l'abandonament primerenc, i que alhora els faciliti l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

En aquest marc normatiu, el Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de facilitar l'oferta de Programes de Formació i Inserció i poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys, que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, considera oportú concedir subvencions a centres educatius per al desenvolupament d'aquests programes.

El Departament d'Ensenyament publica anualment la relació de centres educatius que ofereixen els programes de formació i inserció, d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores, que consten a l'annex d'aquesta Ordre, del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a centres educatius privats i a centres educatius públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya, autoritzats pel Departament d'Ensenyament per impartir Programes de Formació i Inserció (PFI).

Les referències que contenen les bases reguladores als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, s'entenen realitzades al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el seu règim d'assumpció de funcions.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de formació i inserció.

 

 

Disposició transitòria

Els expedients de subvencions que s'hagin atorgat d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 14 de juliol de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar la impartició de Programes de Formació i Inserció per part de centres educatius autoritzats pel Departament d'Ensenyament a impartir-los.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar als joves de 16 anys a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa.

 

2. Centres beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats i els centres educatius públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya, autoritzats pel Departament d'Ensenyament a impartir Programes de Formació i Inserció el curs pel qual s'obri la convocatòria.

 

3. Requisits i condicions dels centres educatius sol·licitants

3.1 Per obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció els centres sol·licitants han de complir els requisits i condicions següents:

a) Els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar legalment constituïts i, si escau, inscrits en el registre corresponent.

c) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Donar compliment a la normativa sobre política lingüística, i en concret als articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Les fundacions i associacions han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

f) En el cas d'associacions, haver elaborat els comptes anuals, i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

g) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

h) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

i) Adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta que figuren com a annex 1 a aquestes bases reguladores, d'acord amb l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, i en compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

j) Respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Els centres educatius amb una plantilla igual o superior a 25 persones han de disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

l) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la normativa que la desenvolupa.

m) Els centres educatius que tinguin 50 o més persones treballadores, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional.

n) Disposar dels mitjans tècnics, humans i materials necessaris per realitzar funcions de programació, coordinació i control intern de l'activitat formativa.

o) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

p) En cas d'empreses, no haver estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

3.2 El centre sol·licitant ha de complir els requisits d'aquestes bases generals, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

3.3 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà mitjançant la corresponent declaració responsable que s'incorporarà al formulari de sol·licitud.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

4. Requisits dels Programes de Formació i Inserció subvencionats:

4.1 Han de ser gratuïts per als alumnes. Aquesta gratuïtat s'ha de mantenir des de l'inici fins a la finalització del programa i la matriculació en el programa no pot comportar l'obligatorietat de rebre altres serveis complementaris que el centre pugui oferir.

4.2 S'han d'impartir d'acord amb la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, amb la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, amb la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, i amb el currículum de cadascun dels perfils professionals. Els currículums corresponents es poden consultar a la xarxa telemàtica del Departament d'Ensenyament.

4.3 S'han d'organitzar i gestionar d'acord, també, als criteris d'organització i funcionament establerts i publicats cada curs escolar pel Departament d'Ensenyament.

 

5. Requisits i obligacions de l'alumnat destinatari dels Programes de Formació i Inserció subvencionats:

5.1 Els alumnes han de complir els requisits següents:

a) Complir com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa.

b) Haver deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol.

c) No seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació en el moment d'iniciar els programes.

5.2 El centre educatiu exclourà, d'entre les persones que sol·licitin participar, aquelles que no compleixin els requisits establerts a la base 5.1.

En cas que el número de sol·licitants amb requisits sigui superior a les places previstes, el centre educatiu aplicarà els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament a la Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, pel curs corresponent a la convocatòria.

La gestió de tot el procés de selecció dels alumnes s'ha de fer constar documentalment a l'expedient del programa.

5.3 L'alumnat està obligat a assistir a les activitats formatives que integren el programa i a seguir-les amb aprofitament.

5.4 Als alumnes que cursen els Programes de Formació i Inserció subvencionats , els és aplicable la normativa vigent sobre drets i deures dels alumnes i de regulació de la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

6. Distribució del crèdit disponible:

El crèdit disponible per a l'atorgament d'aquestes subvencions es distribuirà per tipologia d'entitats titulars dels centres educatius, segons el que determini cada convocatòria i d'acord amb els criteris següents:

- Les subvencions es concedeixen dins els límits de dotació pressupostària màxima prevista i fins a exhaurir el crèdit disponible d'acord amb: la distribució per Serveis Territorials de la quantitat disponible, en funció de l'estimació del número d'alumnes susceptibles de cursar programes de formació i inserció, i la puntuació obtinguda per cada programa en aplicació dels criteris de valoració.

- En el cas que s'esgoti l'import destinat, a mesura que es produeixin renúncies o revocacions es poden atorgar noves subvencions, d'acord als criteris que estableixi la convocatòria.

- En cas que no hi hagi prou sol·licituds seleccionades d'una determinada tipologia d'entitats titulars dels centres educatius, es poden redistribuir aquests imports.

 

7. Quantia de la subvenció

7.1 L'import màxim de la subvenció que s'atorgarà a cada programa serà un import cert, segons el perfil professional, tal com s'estableix a l'Annex 2 d'aquestes bases reguladores. En cap cas no superarà l'import màxim de 60.000€ per programa.

Aquest import màxim s'ajustarà una vegada finalitzat el programa, d'acord amb l'execució real de l'activitat, el nombre d'alumnes que hagi participat i finalitzat la formació i el cost final correctament justificat.

En cada convocatòria es determinaran els indicadors d'execució i el número mínim d'alumnes a partir dels quals s'ajustarà la subvenció.

7.2 Perquè es consideri acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció és necessari que la despesa, realitzada i correctament justificada de l'activitat subvencionada sigui com a mínim el 50% de la subvenció atorgada.

Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de la subvenció atorgada.

7.3 S'estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final correctament justificat de l'activitat subvencionada, que no comporta reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que l'objecte i la finalitat de la subvenció s'ha complert i que l'import s'ajusti d'acord amb l'establert a la base 7.1.

7.4 Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats, en els termes següents:

a) Les subvencions concedides són compatibles amb qualsevol ajut obtingut pel sol·licitant per a la realització del mateix programa, sempre i quan l'import total de les subvencions rebudes no superi l'import establert a la convocatòria per aquell programa i s'identifiqui la part subvencionada pel Departament d'Ensenyament i la finançada amb càrrec a altres fons.

b) En el cas de concurrència amb altres ajuts, l'import subvencionat pel Departament d'Ensenyament és complementari, fins arribar a l'import total establert per a aquell programa.

c) En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

8. Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i hagi estat realitzada en el termini i les condicions que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent. En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per la convocatòria corresponent.

8.1 Despeses directes

Són aquelles que, inequívocament, s'identifiquen amb les activitats formatives del programa subvencionat i el nexe amb el programa es pot demostrar sense cap dubte. Seran imputables:

8.1.1 Despeses del personal formador:

En el personal formador dels programes de formació i inserció s'inclouen tant els formadors interns com els externs. Els formadors interns són els contractats laborals pel beneficiari. Els formadors externs són professionals independents o col·laboradors esporàdics que presten serveis en el programa subvencionat.

Les despeses del personal formador corresponen a les activitats relacionades amb la impartició dels mòduls de formació així com les corresponents a l'organització i seguiment de la formació pràctica en centres de treball i les de seguiment individualitzat dels alumnes participants en els programes.

Aquestes activitats relatives a l'organització i seguiment de la formació pràctica en centres de treball i al seguiment dels alumnes s'han de realitzar per persones que alhora imparteixen mòduls de formació en el programa.

La realització de les hores imputades, desglossades per a cada tipus d'activitat (impartició de formació, organització i seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment individualitzat dels alumnes) s'acredita mitjançant els registres corresponents.

Les despeses de personal formador intern, fan referència als costos salarials, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, i es subjecten als límits i les condicions que establirà la convocatòria corresponent.

Les despeses de personal formador extern les constituiran els costos corresponents a la correcta facturació de les hores d'impartició de formació i d'activitats associades que ha destinat al programa, sempre i quan el preu hora facturat no superi els imports establerts en la convocatòria corresponent.

En el cas de subvencions a associacions s'accepten les despeses facturades al centre pels membres del seu òrgan de govern, amb els requisits següents:

- Hi ha d'haver una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral.

- No es poden remunerar les funcions ordinàries de govern del centre.

- El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebi qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

En el cas de les associacions declarades d'utilitat pública, la possibilitat que els membres de l'òrgan de govern siguin retribuïts per la realització de serveis diferents de les funcions que els corresponen com a membres d'aquest òrgan ha d'estar prevista en els estatuts.

8.1.2 Despeses de materials directament relacionats amb el curs.

Són subvencionables les despeses d'adquisició de mitjans i materials didàctics no inventariables, així com les despeses d'adquisició de béns consumibles utilitzats en la realització del programa, incloent-hi el material de protecció i seguretat.

8.1.3 Despeses de lloguer d'aules, tallers i equipaments didàctics.

Aquestes despeses hauran d'estar directament vinculades amb les activitats formatives a realitzar i s'imputaran degudament desglossades per programa i de manera proporcional, tant al període de durada del programa com a la utilització de les aules, tallers i equipaments didàctics corresponents.

Únicament es poden considerar despesa subvencionable els imports corresponents a la quota d'arrendament pactada en el contracte. No són subvencionables la resta de conceptes que es puguin incloure sota aquest concepte de despesa.

8.1.4 Despeses derivades de l'assegurança d'accidents.

8.1.5 Despeses derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre, sempre i quan l'activitat tingui relació directa amb els continguts dels mòduls formatius que integren el currículum i les despeses s'ajustin exclusivament a la realització de la mateixa.

8.1.6 Despeses de desplaçament per a l'organització i el seguiment de la formació pràctica dels alumnes en centres de treball. Aquestes despeses se subjecten als límits i condicions establerts en la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

8.2 Despeses indirectes

Són aquelles que no es poden vincular directament a les activitats del programa, però que son necessàries per a la realització de la formació.

Per a la justificació de les despeses indirectes, s'aplica un percentatge a tant fix calculat sobre les despeses directes, sense que sigui necessari aportar els justificants per aquest import.

Aquest tant fix és del 15% de les despeses directes.

Es considera que les despeses indirectes incloses són les següents:

- Les despeses de personal no vinculat directament al projecte, necessari per a la gestió i execució de programes (direcció, coordinació, suport administratiu)

- Les despeses d'aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment, missatgeria, lloguer d'espais comuns i d'altres de característiques similars.

Qualsevol correcció que s'apliqui sobre les despeses directes que serveixen de base de càlcul del tant alçat, en virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a calcular de nou l'import de les despeses imputables.

 

9. Despeses no subvencionables

9.1 En relació al personal formador:

- Indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte excepte quan es tracti de personal contractat expressament per a la impartició d'aquests cursos.

- Despeses de manutenció i desplaçament excepte les contemplades a l'apartat 8.1.6.

- Complements salarials que no figuren en el conveni col·lectiu o en el contracte o que no tenen relació amb la tasca formativa.

9.2 Despeses de materials per a activitats no relacionades amb els mòduls formatius que integren el currículum o quantitats de materials que depassin les necessàries per al desenvolupament estricte de l'activitat formativa.

9.3 Altres despeses:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Sancions administratives i penals, interessos i recàrrecs.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Adquisició i millora de mobiliari, equips, vehicles, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

- Amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Les despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici o posterior a la finalització de l'actuació subvencionada, llevat de les previstes a la corresponent convocatòria.

- Adquisició de material inventariable. Es considera material inventariable aquell amb una vida útil superior a la durada del programa o, amb caràcter general, aquell amb un preu unitari igual o superior a 200,00 euros IVA inclòs.

- Treballs externs de condicionament, abans o durant el desenvolupament del programa.

- Despeses d'alta d'instal·lació elèctrica, permisos, etc.

- Llicències informàtiques, excepte en aquells projectes que pel treball a desenvolupar siguin estrictament necessàries.

- Despeses de menjars, actes públics i despeses d'activitats esportives o lúdiques complementàries.

- Despeses de publicitat i difusió.

- Qualsevol altra despesa que no estigui inclosa en la base 8.

En qualsevol cas, no són subvencionables les despeses imputades que hagin estat documentades amb factures o altres documents de caràcter equivalent que no compleixin els requisits legals aplicables.

 

10. Subcontractació

Els centres educatius beneficiaris no poden subcontractar amb tercers l'execució dels programes. Els beneficiaris han d'organitzar directament els programes i han d'impartir la formació mitjançant personal propi, amb contracte laboral o equivalent, o mitjançant professionals independents o col·laboradors esporàdics, contractats directament pel centre.

 

11. Sol·licituds

11.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria de subvenció corresponent, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i de justificació de les subvencions, s'han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada degudament emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des del web del Departament d'Ensenyament.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

11.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que el centre o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes. La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En el cas que els centres o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya .

La convocatòria de subvencions haurà d'especificar els sistemes de signatura electrònica que s'admetran en cada cas.

11.3 Els centres faran el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'apartat “La meva carpeta” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions es podrà consultar també des del web del Departament d'Ensenyament.

11.4 El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.

11.5 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases i faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, i atorga el consentiment al Departament d'Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de les subvencions, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la Generalitat, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.

 

12. Documentació

12.1 Al formulari de sol·licitud, degudament formalitzat, s'hi han d'adjuntar els annexos següents:

a) Informe sobre l'aplicació del Programa de Formació i Inserció, segons les pautes establertes en la convocatòria corresponent i el model annex al formulari de sol·licitud. Aquest informe inclourà les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització del programa.

b) Pressupost complet i detallat respecte de cada programa sol·licitat en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament , segons les pautes del model annex al formulari de sol·licitud.

En el cas que s'obtinguin altres subvencions per a desenvolupar el programa subvencionat, caldrà indicar al pressupost quina part d'aquest es finançarà amb fons provinents de la convocatòria del Departament.

12.2 L'acreditació dels requisits indicats a la base 3, es realitzarà mitjançant la corresponent declaració responsable que s'incorporarà al formulari de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries i penals, si escau.

12.3 La inexactitud, falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció, deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

12.4 L'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat als registres corresponents.

c) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

d) En el cas de fundacions i d'associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir al centre perquè aporti la documentació escaient en el termini de 10 dies hàbils amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud.

12.5 Els sol·licitants que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en el compliment de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social, han d'aportar la documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

12.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

13. Inadmissió i desistiment

13.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases i la convocatòria corresponent comporta la inadmissió de la sol·licitud.

13.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen les bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins del termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud presentada. També comporta el desistiment de la sol·licitud la no presentació de la documentació que sigui requerida.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud, abans de la concessió de la subvenció i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

14. Criteris de valoració

Les sol·licituds es valoren d'acord amb els criteris i puntuacions següents:

a) Necessitats territorials i diversitat d'oferta ( fins a 30 punts):

a.1) oferta de places PFI en relació a l'alumnat que no obté el GESO en el territori

a.2) diversitat de l'oferta territorial, a partir de l'oferta de PFI existent en el territori i dels perfils professionals sol·licitats.

b) Experiència i resultats en la impartició de Programes de qualificació professional inicial (PQPI) i de Programes de Formació i Inserció(PFI) (fins a 35 punts):

b.1 experiència del centre educatiu en la impartició de PQPI i de PFI en els darrers 4 anys b.2 experiència del centre educatiu en la impartició de PQPI i de PFI del mateix perfil o família professional que el PFI sol·licitat en els darrers 4 anys

b.3 valoració del seguiment i dels resultats dels PFI realitzats.

c) Projecte d'aplicació del PFI en el centre: organització, recursos, experiència i innovacions del centre transferibles al PFI, en base a l'informe presentat pel centre educatiu. (màxim 35 punts)

A la convocatòria es detallaran aquests criteris i les puntuacions corresponents.

Les sol·licituds hauran d'obtenir una valoració mínima de 50 punts per ser seleccionades.

 

15. Procediment de concessió

15.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

15.2 L'òrgan instructor és la Sub-direcció de Programes, Formació i Innovació i l'òrgan resolutori és la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

15.3 Les sol·licituds s'avaluen per una comissió de valoració, integrada pels membres següents o per les persones en què deleguin:

- La persona titular de la Sub-direcció general de Programes, Formació i Innovació, que actua com a president.

- La persona titular de la Sub-direcció general de la Inspecció d'Educació.

- La persona titular de la Sub-direcció general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial.

- La persona titular del Servei de Gestió Administrativa de Serveis i Programes Educatius.

- La persona titular del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional.

- La persona responsable de Planificació, Organització i Gestió dels Programes de Transició que actua com a secretària de la comissió, amb veu i sense vot.

15.4 La comissió de valoració té les funcions d'aplicar les bases, analitzar, examinar i avaluar les sol·licituds i resoldre les possibles incidències.

15.5 Els membres de la comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 23 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

15.6 Durant el tràmit de valoració de les sol·licituds, la Comissió pot requerir als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

15.7 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució de de concessió de subvencions, d'acord amb l'informe de la comissió de valoració, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

 

16. Resolució i publicació

16.1 La persona titular de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà per delegació la concessió de subvencions en el termini màxim de 4 mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. La resolució, que finalitza el procediment, es notifica als centres interessats mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

16.2 L'òrgan resolutori dicta la resolució d'atorgament, a la vista de la proposta de concessió de subvencions.

16.3 La resolució conté la llista de beneficiaris i l'import respectiu atorgat en concepte de subvenció. Així mateix, conté la relació de centres educatius degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda.

16.4 Contra l'esmentada resolució de concessió de subvencions que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar de forma potestativa recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a partir de l'endemà de la seva publicació que substitueix la notificació individual, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, tal i com indicarà la pròpia resolució.

16.5 Transcorregut el termini màxim previst a l'apartat primer d'aquesta base reguladora sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, els centres sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

17. Publicitat

17.1 Les subvencions concedides es fan públiques al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, atès que són d'un import igual o superior a 3.000 euros, també se'n dóna publicitat al DOGC, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

17.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència.

17.3 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

18. Pagament

18.1 Ateses les característiques i les disponibilitats pressupostàries dels centres educatius i, per tal de garantir la gratuïtat dels programes, tal com preveu el punt 4.1 d'aquestes bases, el pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l' import atorgat, a partir de la seva concessió. El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent i s'ha complert la finalitat que en va motivar la concessió.

No s'exigeixen garanties per a la tramitació de la bestreta, ateses les característiques dels beneficiaris.

18.2 Prèviament al pagament, l'Administració comprova d'ofici que el centre beneficiari no sigui deutor per resolució ferma de reintegrament i que està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

 

19. Justificació

19.1 Dins del termini que preveu la convocatòria corresponent, els centres beneficiaris han de presentar la justificació a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Si per motius excepcionals no es pot presentar dins d'aquest termini, el centre beneficiari pot sol·licitar una ampliació per escrit, sempre abans de la seva finalització, al·legant els motius que impedeixen presentar-la. El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emetrà la corresponent resolució. Si no hi ha resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

19.2 Els centres beneficiaris han de presentar un compte justificatiu simplificat per a cada programa subvencionat. Aquest compte té caràcter de declaració responsable i conté una relació classificada de la totalitat de les despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, segons model disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i des del web del Departament d'Ensenyament.

Al compte justificatiu s'annexarà la documentació següent, d'acord amb els models establerts disponibles als llocs esmentats:

a) Declaració responsable del representant legal del centre sobre el compliment dels requisits i obligacions establerts a les bases.

b) Una liquidació del pressupost que es va presentar amb la sol·licitud, on s'han d'indicar les despeses del programa subvencionat i, si escau, s'han de motivar les desviacions respecte al pressupost inicial.

c) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat del programa subvencionat, amb indicació de l'organització del programa, de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

d) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que financen l'activitat subvencionada, si és el cas, amb indicació dels imports i la seva procedència Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents. En cas de no haver obtingut altres ingressos o subvencions, s'ha de declarar explícitament.

e) Les tres ofertes de diferents proveïdors sol·licitats pel centre en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, si s'escau.

19.3 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de comprovar la correcta aplicació de la subvenció. Per això sol·licitarà a cada beneficiari determinats justificants de despesa i de pagament, seleccionats mitjançant la tècnica de mostreig aleatori simple, que permetin obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, i notificarà al centre beneficiari el requeriment de l'aportació de la documentació justificativa que resulti del mostreig. Aquesta documentació haurà de ser lliurada en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la notificació del requeriment.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot requerir al centre beneficiari la totalitat dels justificants de despesa si ho considera oportú.

19.4 Els documents justificatius de la despesa (factures, nòmines...) que es requereixin, així com els que n'acrediten el pagament, es presentaran en format paper, de forma preferent en els registres del Departament, sens perjudici de presentar-ho a qualsevol lloc dels que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19.5 La documentació acreditativa de les despeses subvencionades, que ha de formar part de l'expedient de la subvenció, segons la naturalesa de la despesa imputada, és la següent:

19.5.1 Despeses del personal formador intern

a) Declaracions responsables del representant legal del centre, indicant la temporització i la dedicació horària real i exacta de cada formador al programa, segons activitat realitzada.

b) Contractes i nòmines.

c) Per justificar el pagament de les nòmines:

- Transferència bancària que identifiqui el destinatari, l'import i la data. No és vàlida l'ordre de pagament, sinó el justificant bancari o un certificat de l'entitat financera on figuri la informació.

- Si els justificants de pagament són globals es farà el desglossament per treballador amb la identificació del nombre de remesa, data, nom del treballador i nòmina pagada i import.

El centre beneficiari pot utilitzar documentació del seu sistema comptable que permeti identificar que els pagaments s'inclouen en la remesa.

d) Per justificar la Seguretat Social a càrrec de l'empresa:

- Documents TC1 i TC2 amb el segell de compensació o el pagament efectiu de l'entitat financera corresponent. Si s'utilitza el sistema de remissió electrònica de documents, el pagament es justificarà:

- En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte corresponent.

- Si el pagament s'efectua a través d'una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.

- Si s'utilitzen d'altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant bancari de pagament.

En el cas que l'empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es podran imputar a la justificació econòmica de la subvenció si no han estat pagades.

e) Justificants de liquidacions de l'IRPF:

- Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF del període de desenvolupament de l'activitat subvencionada.

- Model de resum anual de retencions i ingressos a compte.

Si a la data de la justificació no es disposa del model de resum anual de retencions i ingressos a compte, s'ha de completar la informació dels models trimestrals mitjançant una relació on consti el nom i cognoms, el NIF i l'import de les retencions de cadascun dels treballadors imputats a l'activitat subvencionada. Aquesta relació haurà d'estar segellada i signada pel representant legal de l'entitat beneficiària.

19.5.2 Despeses del personal formador extern: serveis de professionals independents i col·laboradors esporàdics

-El contracte o un altre document que determini el servei a prestar i la remuneració, la factura i el comprovant de pagament.

En tots els casos caldrà practicar la retenció en concepte d'IRPF. En cas que el servei prestat estigui exempt d'IVA cal que així consti a la factura, en cas contrari, no s'acceptarà aquesta despesa com a subvencionable.

19.5.3 Desplaçaments per al seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Els justificants dels desplaçaments han d'identificar la persona que el realitza, l'origen i la destinació, així com la data del desplaçament i l'objecte de la visita.

Per a la justificació d'aquestes despeses s'ha de tenir en compte el següent: a més del justificant de pagament, cal adjuntar una autoliquidació degudament firmada pel responsable legal del centre i el perceptor on s'especifiquin les quanties unitàries per quilòmetre.

No s'accepten els tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

19.5.4 Despeses de lloguer contemplades a l'apartat 8.1.3:

- Contracte de lloguer o document equivalent, els documents acreditatius del pagament i els justificants de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

Caldrà detallar els càlculs efectuats per a determinar la despesa imputable quan correspongui una imputació parcial del lloguer.

En el cas de lloguer de locals, els beneficiaris que estiguin obligats, han de disposar dels documents següents:

- En relació amb l'IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació amb l'IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

19.6 L'IVA com a despesa subvencionable

a) Els centres exempts de l'impost han de justificar aquest extrem a través d'una declaració responsable. En aquest cas es podrà imputar l'IVA com a despesa sense aportar cap més documentació.

b) Si un centre realitza activitats exemptes i activitats subjectes a l'impost es poden donar dos supòsits:

b.1) Prorrata general: En cas que el beneficiari de subvencions estigui subjecte a la regla de prorrata general, el cost de l'IVA imputable a la subvenció es calcularà d'acord amb el percentatge provisional de prorrata de l'exercici.

Quan se li requereixi, el centre haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

b.2) Prorrata especial: El centre, en ser requerit, haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i la relació de factures vinculades amb el programa, així com còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

c) Els centres sense activitats econòmiques exemptes no poden imputar l'IVA a la subvenció, ja que el recuperen en la seva totalitat.

19.7 Requisits de les factures

Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de contenir tots els requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, que regula les obligacions de facturació. La descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

19.8 Justificació del pagament de les despeses

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els conceptes següents:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament, que ha de ser el beneficiari de la subvenció, identificat mitjançant NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, el centre ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si un treballador del centre beneficiari o un dels seus membres associats ha realitzat el pagament d'alguna de les despeses, el centre l'hi ha de reemborsar abans de la finalització del termini de justificació.

S'admetran pagaments en efectiu que no superin l'import màxim per factura establert en la normativa i fins un màxim de 3.000 euros pagats en efectiu respecte del total correctament justificat. El centre beneficiari ha d'indicar el número d'assentament comptable del pagament en efectiu imputat a la subvenció, en la relació de despeses justificades.

19.9 Estampillat.

Els documents justificatius de les despeses han estar degudament estampillats pel centre. No s'estampillaran els justificants de despesa de personal en nòmina al centre, ni les factures electròniques.

19.10 Documents originals.

Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels documents de pagament amb els requisits legals que estableix la normativa vigent.

En el cas de factures i nòmines emeses electrònicament, cal que quedi evident que el document presentat serà el considerat l'original a efectes d'aquesta i altres subvencions a les que s'imputi aquesta despesa. Aquest document restarà com a únic original en els arxius comptables del centre.

19.11 Compatibilitat amb altres ajuts

Els beneficiaris que hagin obtingut una altra subvenció per impartir el mateix programa caldrà que presentin, amb la documentació requerida i que preveuen les bases 21.3 i 21.4, una còpia de la justificació i de la memòria presentades als altres ens dels quals hagi rebut subvenció. La suma dels imports corresponents a una mateixa despesa imputats a diverses subvencions no pot superar l'import íntegre de la despesa suportada.

19.12 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s'hagi presentat, l'òrgan gestor ha de requerir al centre beneficiari que la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils. El requeriment es notifica individualment als centres beneficiaris. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta la revocació i, si escau, l'exigència de reintegrament i altres responsabilitats que estableixi la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

 

20. Renúncies

20.1 El beneficiari pot renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció, i a tal efecte l'òrgan que la va concedir en dicta la resolució corresponent. Els beneficiaris han de reintegrar l'import rebut corresponent a la subvenció atorgada.

20.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat inicialment atorgada, el beneficiari pot renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció corresponent a la diferència entre l'import atorgat i l'import justificat, i reintegrar, si escau, la part de la subvenció percebuda i no justificada.

 

21. Obligacions dels centres educatius beneficiaris

21.1 Els centres beneficiaris han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció, impartint el programa de formació i inserció que fonamenta la concessió de la subvenció segons el calendari establert en les corresponents convocatòries i d'acord al currículum formatiu i a les instruccions establerts i vigents en cada convocatòria.

b) Gestionar el programa d'acord amb la normativa corresponent i a les indicacions establertes a les guies de gestió i justificació econòmica que el Departament d'Ensenyament facilitarà als beneficiaris, així com disposar de la documentació acreditativa tant dels requisits dels alumnes com del correcte desenvolupament del programa i presentar-la al Departament d'Ensenyament si aquest ho requereix.

c) Impartir el programa d'acord amb l'informe presentat amb la sol·licitud de subvenció. Qualsevol canvi en el projecte presentat s'ha de comunicar immediatament a l'òrgan instructor, que el podrà acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen les bases reguladores. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

d) Col·laborar amb el Departament d'Ensenyament en l'avaluació de la formació realitzada.

e) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

f) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

g) Contractar una pòlissa d'assegurances d'accidents personals amb vigència des de la data d'inici dels programes, que cobreixi, per a cadascun dels/de les alumnes, un capital de 23.432,25 euros en concepte de mort i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos, inclosa la realització de pràctiques en empreses.

h) Disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil amb vigència des de la data d'inici dels programes, que cobreixi la responsabilitat civil derivada de les actuacions subvencionades.

i) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

j) Garantir la gratuïtat dels programes durant tot el període de realització.

k) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, és a dir, 18.000,00 euros, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Els centres educatius beneficiaris no poden fraccionar un contracte amb l'objecte de disminuir la quantia del mateix i eludir el compliment dels requisits exigits en aquest apartat.

l) Incloure el logotip del Departament d'Ensenyament, i l'expressió "amb el suport del Departament d'Ensenyament" utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://www.gencat.cat/piv/descarregues/ en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o les mesures de difusió alternatives que determinin les respectives convocatòries.

m) Estar connectats i utilitzar les aplicacions i les xarxes telemàtiques que determini el Departament d'Ensenyament per informar sobre la sol·licitud presentada, l'organització i la realització dels programes i la seva justificació de despeses.

n) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com dels estats comptables i registres específics, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control, i recollir en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascun dels programes de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti la seva identificació i disposar d'una pista d'auditoria adequada.

o) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció i de l'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

p) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa pel Departament d'Ensenyament.

q) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació o renúncia.

r) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

s) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

t) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

S'entén com a òrgans de direcció o administració les persones directives que exerciten funcions executives, de gerència o d'administració.

La declaració ha de ser de forma individual, amb indicació de cada càrrec directiu, i no de tot el personal directiu de manera global.

Aquesta declaració també s'ha de presentar en el cas que el personal directiu, o part d'aquest, no percebi cap retribució, indicant aquesta circumstància.

u) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin el seu compliment al que preveu aquesta Llei.

v) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, a aquests efectes, els centres educatius han d'adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Així mateix, els centres educatius de més de 250 treballadors/es, han d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

w) Disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que totes les persones que per la seva feina tenen contacte habitual amb menors no han estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.

x) Donar compliment, pel que fa al tractament de les dades personals dels beneficiaris, al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa d'aplicació.

y) Complir i mantenir, durant tot el curs, els requisits que han permès l'autorització i la subvenció del Programa de Formació i Inserció.

z) Justificar i acreditar, davant del Departament d'Ensenyament, la destinació dels fons rebuts, en el termini i forma previstos.

aa) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i la convocatòria de la subvenció.

bb) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que figuren com a annex 1 a aquestes bases reguladores, i als que puguin constar a les corresponents convocatòries.

21.2 El compromís del compliment d'aquestes obligacions s'acreditarà mitjançant:

a) Declaració responsable que es presentarà conjuntament amb la justificació econòmica.

b) Documentació acreditativa de la subscripció de les pòlisses previstes a les lletres g) i h) de la base 21.1, durant el termini dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de l'atorgament de la subvenció.

c) Documentació acreditativa d'haver retornat els imports percebuts dels alumnes, per acreditar el compliment de l'apartat j) de la base 21.1, en el cas que el centre educatiu els hagi cobrat alguna quantitat per qualsevol concepte que pogués estar relacionat amb el curs. Aquesta documentació s'haurà d'aportar en el termini dels dos mesos següents a la data de l'atorgament de la subvenció.

 

22. Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució de concessió en el cas que s'alterin les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

23. Revocació de la subvenció

23.1 L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores o la incursió del beneficiari en alguna de les causes de revocació que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com de les condicions que s'hagin establert en la corresponent resolució de concessió, donarà lloc a la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de la subvenció, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut, si escau, i sense perjudici d'altres responsabilitats que es puguin derivar.

23.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de l'actuació de comprovació i control i/o amb motiu dels controls practicats per la Intervenció General constata que s'ha produït alguna de les causes de revocació, iniciarà la tramitació de l'expedient corresponent, d'acord amb el que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, sense perjudici que correspongui l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

23.3 La graduació dels incompliments es determinarà d'acord amb els criteris següents:

23.3.1 Sense perjudici d'altres supòsits, seran causes de pèrdua del dret al cobrament o causes de l'obligació del reintegrament total de la subvenció concedida, les següents:

a) L'incompliment total de les finalitats per a les quals es va concedir la subvenció, o de l'obligació de presentar la corresponent justificació, donarà lloc al reintegrament del 100% de la subvenció concedida.

b) L'incompliment per part del centre beneficiari de les obligacions que comporta la concessió de la subvenció, així com el falsejament de les dades subministrades.

c) La no adopció de les mesures correctores ordenades pel Departament d'Ensenyament, com a conseqüència de les anomalies advertides en el desenvolupament dels programes.

d) L'incompliment dels requeriments expressos d'aportar la informació i documentació que s'estimi necessària per al seguiment i control de l'activitat subvencionada.

e) L'obtenció d'una valoració global nul·la o insuficient de l'acció formativa com a conseqüència de les actuacions i visites de comprovació realitzades pel Departament d'Ensenyament, al llarg del seu desenvolupament.

f) La no contractació de les assegurances i la no presentació de la documentació acreditativa de la seva subscripció d'acord amb aquestes bases.

g) La vulneració del requisit de gratuïtat pel fet de percebre quotes periòdiques per la formació o altres quantitats en concepte de matrícula, reserva de plaça, material o pagaments obligatoris per serveis relacionats amb la participació dels alumnes en el programa . En el cas de programes que s'inicien amb anterioritat a la data de la Resolució d'atorgament de la subvenció, i en els que el beneficiari hagi cobrat qualsevol import als alumnes participants, la no acreditació documental del retorn d'aquestes quantitats en els 2 mesos següents a la data d'atorgament de la subvenció.

h) L'incompliment de les obligacions o el fet d'incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis, i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables, a banda de ser causa d'exclusió del sol·licitant, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

23.3.2 Sense perjudici d'altres supòsits d'incompliment parcial, seran causes de reducció proporcional de la subvenció, les següents:

a) La percepció d'altres ajuts pel mateix programa, si l'import total de les subvencions rebudes supera l'import màxim previst en aquesta Ordre. Es reduirà de l'import atorgat pel Departament d'Ensenyament, la quantitat que entre totes les subvencions rebudes per aquest programa superi l'import màxim previst.

b) La contractació o assignació d'un nou formador al programa sense la prèvia comunicació al Departament d'Ensenyament o la no concurrència en els formadors del perfil i les condicions exigides per impartir la formació o per dur a terme les activitats associades. Es revocarà l'import corresponent a les hores realitzades per aquests formadors.

c) La no impartició de la totalitat de les hores previstes del programa sempre i quan, globalment, s'hagi complert el seu objectiu. Es revocarà la part proporcional a les hores no impartides.

d) La subcontractació amb tercers de tota o part de l'execució dels programes. Es revocarà l'import corresponent als serveis subcontractats.

e) La imputació de factures pagades en efectiu per un import superior a l'import màxim per factura establert en la normativa.2.500,00 euros. Es revocarà l'import total corresponent a aquestes factures. En el cas que es superi el límit de 3.000,00 euros pagats en efectiu respecte del total correctament justificat, es revocarà l'import que superi aquests 3.000,00 euros.

f) L'incompliment de l'obligació d'acreditar la sol·licitud de tres ofertes, en els casos en què sigui necessari.

g) Qualsevol altra causa de revocació que es prevegi a la normativa d'aplicació i a la convocatòria corresponent.

23.4 En el cas de renúncia o revocació, el centre ha d'ingressar a la Generalitat de Catalunya l'import corresponent.

L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, pot revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent si escau, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini per a reintegrar aquest import serà el següent: si la notificació de reintegrament es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent. En el cas que la notificació de la liquidació es realitzi entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, dins l'immediat hàbil següent.

En cas que el pagament no s'hagi produït en el termini previst, es procedirà a efectuar la compensació amb altres ajuts gestionats per part del nostre Departament, amb aplicació dels interessos de demora que corresponguin. Si no és possible efectuar l'esmentada compensació, es procedirà a la reclamació en via de constrenyiment d'acord amb l'article 70 i següents del Reglament General de Recaptació.

 

24. Control

24.1 El Departament d'Ensenyament mitjançant l'òrgan gestor i la Inspecció educativa, en l'àmbit de els seves competències, controlarà el desenvolupament de les activitats subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

24.2 Els centres beneficiaris de la subvenció s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament d'Ensenyament consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

24.3 El Departament d'Ensenyament podrà realitzar altres actuacions de seguiment i control que consideri necessàries en l'àmbit de les seves competències.

 

25. Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aplicar:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions dels centres beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

c) Així com qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació.

 

26. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

27. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

Per mitjà de la presentació de la sol·licitud les persones interessades atorguen el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal necessàries pel procediment de concessió d'aquestes subvencions.

D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, les dades personals que es recullin s'incorporen al fitxer "Programes de Qualificació Professional Inicial ", el responsable del qual és la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Aquest fitxer té per finalitat la tramitació dels processos de matriculació als Programes qualificació professional inicial, de la participació de persones expertes en la formació de l'alumnat dels programes i de les activitats que se'n derivin. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir mitjançant comunicació escrita, adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021), i amb la comunicació s'ha d'adjuntar una fotocòpia del DNI, o bé una comunicació signada electrònicament a l'adreça dgfpiere.ensenyament@gencat.cat.

Les vostres dades només seran comunicades a Organismes públics competents en la matèria i a qualsevol altre Organisme que sigui necessari per aconseguir la finalitat del tractament.

Les vostres dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Si la persona interessada considera que els seus drets no s'han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions).

 

28. Caràcter de les subvencions

28.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditada a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

28.2 Les subvencions no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

 

 

Annex 1

Codi de conducta

 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

 

 

Annex 2

Imports per perfil professional

 

Perfil professional

Codi perfil

Hores formació teòrica pràctica

Hores FCT

Import subvenció

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

CM01

820

180

48.483,00 €

Auxiliar en comerç i atenció al públic

CM02

820

180

48.483,00 €

Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

AF01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

AG01

820

180

48.483,00 €

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

IP01

820

180

51.694,00 €

Auxiliar activitats forestals

AR01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

TX01

820

180

51.694,00 €

Auxiliar d'activitats agropecuàries

AR02

820

180

52.223,00 €

Auxiliar en vivers i jardins

AR03

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de paleta i construcció

EO01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de pintura

EO02

820

180

52.223,00 €

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

FS01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

TM01

820

180

52.553,00 €

Auxiliar de pastisseria i de fleca

IA01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar en establiments del sector càrnic

IA02

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

EE01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

EE02

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de cuina

HT01

820

180

52.223,00 €

Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

HT02

820

180

52.223,00 €

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

HT03

820

180

52.223,00 €

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

HT04

820

180

52.223,00 €

Auxiliar de lampisteria, calefacció i climatització

IM01

820

180

52.553,00 €

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

FM01

820

180

52.553,00 €

Auxiliar de fabricació mecànica, i d'ajust i soldadura

FM02

820

180

52.553,00 €

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

FM03

820

180

52.553,00 €

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

FM04

820

180

52.553,00 €

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

IC01

820

180

51.482,00 €

Amunt