Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 18/07/2017

  • Número del document 111/2017

  • Número de control 17199114

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17199114-2017

Dades del DOGC
  • Número 7416

  • Data 20/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.


La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha configurat un sistema de garanties del dret d'accés a la informació pública en el qual, per la novetat en el nostre sistema institucional, destaca la creació de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret que la Llei reconeix a totes les persones d'accedir a la informació pública i, per tant, en constitueix una peça clau. La Comissió és designada pel Parlament de Catalunya, gaudeix de plena independència orgànica i funcional i resta adscrita al departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de polítiques de transparència. El Govern l'ha de dotar dels mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de les seves funcions, respectant-ne sempre la independència orgànica i funcional.

La reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública s'erigeix com un mecanisme voluntari, àgil i gratuït que persegueix donar una resposta adequada a les demandes d'informació, però també a la protecció d'altres béns, drets i interessos amb els quals eventualment pugui entrar en conflicte, per part d'un òrgan independent i imparcial, com estableix el Conveni del Consell de Europa de 2009 sobre accés als documents públics.

El Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que s'aprova per mitjà d'aquest decret, té com a objectiu garantir i potenciar la independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta finalitat l'àmbit funcional que li correspon, així com l'estructura i els mitjans necessaris per tal que pugui exercir amb eficàcia les responsabilitats que li atribueix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest decret es dicta a l'empara de l'habilitació continguda a l'article 41.2 i a la disposició final tercera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i d'acord amb el procediment establert pel primer d'aquests preceptes.

L'article únic disposa l'aprovació del Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que s'estructura en vuit capítols. El capítol I conté les disposicions generals que persegueixen garantir la independència orgànica i funcional de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. El capítol II defineix les funcions de la Comissió per vetllar pel compliment i la garantia del dret d'accés a la informació pública. El capítol III regula la composició de la Comissió, el mandat, la pèrdua de la condició de membre i els drets i deures dels seus membres. El capítol IV defineix l'organització de la Comissió, mentre que el capítol V n'estableix les normes de funcionament, on destaca el paper dels mitjans electrònics en el desenvolupament de l'activitat. El capítol VI regula els procediments mitjançant els quals es poden tramitar les reclamacions que s'interposin contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació, punt on destaca particularment, per la seva novetat, la regulació del procediment amb mediació, que persegueix que les parts construeixin per si mateixes una solució a la controvèrsia relativa a l'accés a la informació pública. En el cas que les parts no acceptin la mediació o no s'arribi a un acord, se seguirà el procediment amb resolució. El capítol VII regula els mitjans a disposició de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública per al correcte exercici de les seves funcions, que han de garantir-ne la independència orgànica i funcional, i el capítol VIII estableix els canals a través dels quals es duen a terme les seves relacions institucionals.

Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes, d'acord amb l'article 159.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i en línia amb el que estableix en matèria de transparència l'article 71.4 del mateix text estatutari, de conformitat amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, d'acord amb l'informe del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

S'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, el text del qual s'insereix a continuació.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquest decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de juliol de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 

 

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Capítol I. Disposicions generals

 

Article 1. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és l'òrgan col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública a Catalunya, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Article 2. Independència orgànica i funcional

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública exerceix les seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, i sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena.

 

Article 3. Àmbit d'actuació

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública intervé en relació amb les actuacions i les omissions en matèria d'accés a la informació pública que duen a terme els subjectes següents:

a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Els ens que integren l'Administració local a Catalunya.

c) L'Administració pròpia d'Aran.

d) Els organismes i ens públics de les administracions a què fan referència les lletres a), b) i c) anteriors.

e) Les societats amb participació majoritària o vinculades a les administracions a què fan referència les lletres a), b) i c).

f) Les fundacions del sector públic de les administracions a què fan referència les lletres a), b) i c).

g) Les entitats de dret públic dependents de o vinculades amb les administracions a què fan referència les lletres a), b) i c).

h) Els consorcis o altres formes associatives i ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna de les administracions a què fan referència les lletres a), b) i c).

i) La resta de subjectes obligats d'acord amb la legislació vigent, sens perjudici de la formalització del corresponent conveni, si escau.

 

Article 4. Adscripció

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública està adscrita al departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de polítiques de transparència.

2. El departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a l'apartat anterior ha d'oferir la informació i el suport necessari per a garantir el compliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimonial, de contractació i anàlogues per part de la Comissió.

 

Article 5. Seu

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública té la seu a la ciutat de Barcelona, sens perjudici que es pugui reunir a qualsevol altra localitat catalana i d'allò que es preveu per al procediment amb mediació.

 

Capítol II. Funcions

 

Article 6. Principis

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'exercir les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.

2. La Comissió, en el desenvolupament de les seves funcions, ha de ponderar raonadament l'interès públic en la divulgació de la informació i els drets, els béns i els interessos protegits per la legislació de transparència i la resta de la legislació vigent.

3. Els actes i acords de la Comissió tenen caràcter tecnicojurídic i han d'ésser fonamentats en motivacions d'aquesta naturalesa, sense que en cap cas es puguin fonamentar en criteris d'oportunitat o de conveniència.

4. Els subjectes inclosos dins del seu àmbit d'actuació han de col·laborar amb la Comissió i han de comunicar-li les actuacions fetes per executar els acords de mediació i per donar compliment a les resolucions que hagi dictat, les quals tenen caràcter executiu.

5. La Comissió actua sotmesa a la normativa aplicable a les administracions públiques.

 

Article 7. Funcions

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública vetlla pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l'assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el compliment i les garanties de l'accés a la informació pública.

2. La Comissió de Garantia exerceix les funcions següents:

a) Mediar en els conflictes entre les persones i els subjectes inclosos dins l'article 3 relacionats amb el dret d'accés a la informació pública en els termes previstos en aquest reglament.

b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d'accés a la informació pública.

c) Supervisar el compliment de la legislació vigent en matèria d'accés a la informació pública, sens perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la Llei atribuïda al Síndic de Greuges.

d) Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació relativa a l'accés a la informació, sens perjudici de l'adopció de les mesures de coordinació amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental previstes a l'article 59 d'aquest decret.

e) Proposar recomanacions i formular suggeriments per facilitar el compliment del dret d'accés a la informació pública a partir de les reclamacions que hagi tramitat.

f) Emetre informes en relació amb els conflictes d'atribucions que es puguin suscitar en relació amb els responsables de les infraccions tipificades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) Elaborar estudis i anàlisis per a millorar el coneixement de l'aplicació de la legislació vigent en matèria d'accés a la informació a partir de les reclamacions que hagin estat tramitades per la Comissió.

h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les administracions públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d'accés a la informació pública o que, a criteri de l'òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una incidència rellevant.

i) Atendre les consultes que, amb caràcter facultatiu i no vinculant, puguin formular els subjectes esmentats a l'article 3 sobre la transparència i el compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. No poden ésser objecte de consulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui ésser objecte de reclamació davant la Comissió.

j) Impulsar accions de difusió sobre l'accés a la informació i el sistema de garanties del dret d'accés a la informació, per assegurar-ne el compliment.

k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilització, per mitjà de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o altres institucions formatives, adreçades als càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques i als altres subjectes inclosos a l'article 3, així com a les persones que tenen dret d'accedir a la informació pública, sobre el compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública.

l) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les reclamacions que tramiti, sobre les informacions sol·licitades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública, als efectes previstos per l'article 8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública exerceix les funcions recollides en l'apartat anterior sens perjudici de les que tenen atribuïdes les administracions públiques catalanes i els altres subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació, el Síndic de Greuges i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

4. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'impulsar els mecanismes necessaris per garantir l'adequada col·laboració d'acord amb el que preveu el capítol VIII.

 

Capítol III. Composició

 

Article 8. Membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. Correspon al Parlament la determinació del nombre de membres així com la seva designació.

2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d'arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d'experiència professional.

3. La composició de la Comissió ha de procurar garantir la paritat de gènere.

 

Article 9. Procediment de designació

1. El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Reglament del Parlament de Catalunya.

2. Les designacions dels membres de la Comissió s'han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 10. Mandat

1. El mandat dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és per un període de cinc anys no renovables.

2. La Comissió es renova parcialment cada dos anys i mig.

3. Els membres de la Comissió es mantenen en el càrrec fins que prenen possessió els nous membres.

4. En el cas de vacant sobrevinguda d'un membre de la Comissió, el president o la presidenta ho ha de posar en coneixement del Parlament, el qual designa un nou membre per a la resta del mandat. Els membres de la Comissió que siguin designats per a cobrir una vacant quan s'hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar, excepcionalment i per una única vegada, a la renovació.

5. Dos mesos abans de la finalització del mandat, el president o la presidenta ha de comunicar al Parlament de Catalunya que el mandat dels membres de la Comissió és a punt d'expirar.

6. El president o presidenta de la Comissió ha d'informar la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat a què està adscrita de les circumstàncies previstes en els apartats 4 i 5 d'aquest article.

 

Article 11. Dedicació i incompatibilitats

1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública han d'exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva.

2. El càrrec de membre de Comissió resta assimilat a la condició d'alt càrrec a efectes retributius i protocol·laris, i resta subjecte al règim d'incompatibilitats previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Article 12. Pèrdua de la condició de membre

1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en perden la condició en els casos següents:

a) Expiració del mandat.

b) Renúncia escrita adreçada al Parlament.

c) Incompatibilitat sobrevinguda.

d) Incompliment greu dels deures establerts en l'article 13.2 d'aquest decret, en l'exercici de les funcions.

e) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.

f) Incapacitat permanent.

g) Arribar a l'edat de 70 anys.

h) Defunció.

2. En el cas que la causa que determini la pèrdua de la condició de membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública sigui la prevista a la lletra d) de l'apartat anterior, l'incompliment ha d'ésser apreciat pel Parlament, prèvia audiència de la persona afectada. Un cop produït el cessament, el Parlament inicia el procés de designació d'un nou membre d'acord amb el que preveu l'article 9.

 

Article 13. Drets i deures

1. Constitueixen drets dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública:

a) Exercir les funcions amb plena independència sense rebre cap instrucció o indicació.

b) Obtenir la informació i el suport necessari per a complir les funcions assignades.

c) Rebre amb l'antelació mínima de quaranta-vuit hores la informació necessària per a poder participar adequadament en les sessions de la Comissió.

d) Participar amb veu i vot en les sessions de la Comissió i, si escau, formular un vot particular.

e) Proposar les actuacions que considerin necessàries o convenients per a garantir el compliment de les funcions de la Comissió.

f) Rebre la remuneració que correspongui per l'exercici del càrrec.

2. Constitueixen deures dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública:

a) Actuar amb imparcialitat i neutralitat.

b) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes d'incompatibilitats.

c) Assistir a les sessions de la Comissió i participar de les deliberacions. Els membres de la Comissió han d'excusar l'assistència amb l'antelació suficient quan no hi puguin assistir. La no assistència a tres sessions consecutives o sis d'alternes durant quatre mesos, sense justificació suficient o sense l'autorització necessària del president o presidenta, pot ésser considerada com un incompliment greu dels deures als efectes del previst a l'article 12.

d) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que li siguin assignats i efectuar-ne la ponència en el ple de la Comissió.

e) Participar en l'elaboració de les recomanacions, suggeriments, informes i estudis i accions de formació i difusió que li siguin assignades d'acord amb el previst a l'article 22.

f) Formar part de les ponències especials que es constitueixin.

g) Abstenir-se en els supòsits establerts en la normativa de procediment administratiu. El membre obligat a abstenir-se ho ha de comunicar, verbalment o per escrit, al president o presidenta, i no pot participar en l'estudi, deliberació i votació de la reclamació o assumpte que l'hagi originat.

h) Guardar secret sobre els assumptes sotmesos al seu coneixement i el contingut de les resolucions fins que no siguin públiques i, sempre, respecte al sentit de les deliberacions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

i) Guardar reserva sobre qualsevol informació a què hagi tingut accés per raó de les seves funcions.

3. Els deures indicats en les lletres a), g), h) i i) de l'apartat anterior són aplicables a tot el personal adscrit a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública compten, per a l'exercici de les seves funcions, amb l'assistència del secretari o secretària tècnica i del personal adscrit als àmbits d'actuació i a la resta de serveis de la Comissió.

 

Capítol IV. Organització

 

Article 14. Organització de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública està integrada pels òrgans següents:

a) President o presidenta.

b) Vicepresident o vicepresidenta, si escau.

c) Ple.

 

Article 15. President o presidenta

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de nomenar, per majoria absoluta dels membres, el president o presidenta. L'elecció del president o presidenta s'ha de produir cada vegada que la Comissió sigui renovada parcialment, d'acord amb el que preveu l'article 10.2.

2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:

a) Representar la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

b) Nomenar, si escau, el vicepresident o vicepresidenta.

c) Planificar, dirigir i impulsar l'activitat de la Comissió.

d) Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir les sessions de la Comissió i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats, tot facilitant la integració de les visions de tots els membres.

e) Visar les actes de les sessions.

f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.

f bis) Signar els convenis a què fa referència l'article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els que tinguin per finalitat les relacions de col·laboració que determina l'article 57 d'aquest reglament, i amb altres organismes implicats en l'aplicació, la formació i la difusió del dret d'accés a la informació pública.

f ter) Requerir a l'òrgan competent la incoació d'expedient sancionador en els casos d'incompliment de les resolucions de la Comissió, o quan del coneixement de les reclamacions en resulti la comissió d'infraccions tipificades com a greus o molt greus per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) Exercir la direcció superior dels mitjans personals i materials de la Comissió.

h) Impulsar l'execució del pla anual d'activitats.

i) Elevar a la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a l'article 4 la proposta anual dels mitjans personals i materials necessaris per a la Comissió per a l'exercici adequat de les seves funcions i garantir-ne la independència orgànica i funcional d'acord amb el que preveu el capítol V.

j) Elaborar la proposta de pressupost.

3. El president o presidenta pot delegar temporalment en un altre membre de la Comissió les funcions recollides en les lletres a), c), d) i e).

4. En cas d'absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment el president o presidenta el membre que ocupi la vicepresidència, si n'hi ha. Si no n'hi ha, substitueix el president o presidenta el membre més antic i, si aquesta condició concorre en més d'un membre, el de més edat entre ells.

 

Article 16. Vicepresident o vicepresidenta

1. El president o presidenta pot nomenar, entre els membres de la Comissió, un vicepresident o vicepresidenta.

2. El vicepresident o vicepresidenta pot assumir les funcions recollides en l'apartat 3 de l'article anterior.

 

Article 17. Ple

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública actua en ple.

2. Les sessions de la Comissió no són públiques, tret que el ple, per unanimitat i de forma motivada, acordi celebrar públicament alguna de les seves sessions.

3. Corresponen al ple de la Comissió les funcions següents:

a) Aprovar les resolucions dels procediments de reclamació.

b) Aprovar les directrius per a la distribució dels assumptes entre els membres de la

Comissió i les instruccions d'organització i funcionament d'aquesta.

c) Aprovar el pla anual d'activitats.

d) Aprovar la memòria anual d'activitats.

e) Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

f) Aprovar la proposta anual de mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici adequat de les funcions de la Comissió.

g) Adoptar els criteris, les recomanacions, els suggeriments i els informes esmentats als apartats d), e), f) i h) de l'article 7.2 d'aquest reglament.

4. El ple pot convidar a les persones, òrgans i entitats el coneixement de les quals sigui rellevant per al correcte exercici de les seves funcions a fer les aportacions que considerin convenients. Aquestes aportacions s'han de produir en una fase prèvia a l'inici de la sessió del ple.

5. Les persones externes a la Comissió que siguin convidades a fer aportacions d'interès per a la Comissió tenen el deure de reserva i secret propi dels membres d'aquesta.

 

Article 18. Secretaria tècnica

1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure designació, a proposta del president o presidenta de la Comissió, entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una antiguitat superior de deu anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió documental i amb ple respecte a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en particular, als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

2. La secretaria tècnica es configura com una àrea funcional de la Comissió.

3. Corresponen al secretari o secretària tècnica les funcions següents:

a) Actuar de secretari o secretària de les sessions de la Comissió, a les quals assisteix amb veu però sense vot.

b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions de la Comissió i estendre les certificacions corresponents.

c) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per a l'exercici de les seves funcions.

d) Impulsar la tramitació del procediment amb mediació i els procediments amb resolució de la Comissió.

e) Fer el seguiment de l'execució dels acords de mediació i les resolucions de la Comissió per part dels subjectes inclosos dins del seu àmbit d'actuació.

f) Garantir la difusió adequada de la informació i l'activitat de la Comissió.

g) Gestionar l'organització i els mitjans personals i materials de la Comissió.

4. En cas d'absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment el secretari o secretària tècnica la persona que el president o presidenta designi a aquests efectes entre el personal funcionari de suport de la Comissió.

5. El secretari o secretària tècnica ha de mantenir una relació permanent de col·laboració i intercanvi d'informació amb les persones que ocupin càrrecs homòlegs en institucions o òrgans de les administracions públiques de Catalunya amb funcions anàlogues a les de la Comissió.

 

Article 19. Comitè Assessor

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública pot mantenir reunions periòdiques amb persones externes a través del Comitè Assessor. El Comitè Assessor està format per persones expertes, especialistes en matèria d'accés a la informació, gestió documental i arxiu i representants de les administracions i altres subjectes inclosos dins del seu àmbit d'actuació. Les funcions d'aquest Comitè són proposar recomanacions i suggeriments per a la millora de l'accés a la informació a les administracions i entitats públiques, proposar criteris per a la resolució dels procediments de reclamació o impulsar estudis i recerques per a aprofundir en el coneixement del règim aplicable a l'accés a la informació.

2. Les normes internes d'organització i funcionament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública concreten, si escau, el nombre de membres i el sistema per a designar-los, les funcions i el funcionament del Comitè Assessor.

3. Els membres del Comitè Assessor no poden percebre dietes o indemnitzacions per raó de la seva assistència o participació en el Consell.

 

Article 20. Regulació interna

1. La Comissió exerceix les seves funcions d'acord amb les normes internes d'organització i funcionament que ella mateixa adopti per desenvolupar el contingut d'aquest reglament, d'acord amb les previsions que s'hi contenen.

2. La Comissió ha d'adoptar les directrius per a la distribució dels assumptes entre els seus membres i les instruccions necessàries per garantir-ne el correcte funcionament.

 

Capítol V. Funcionament

 

Article 21. Mitjans electrònics

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública utilitza els mitjans electrònics en l'exercici de les seves funcions.

2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l'article 3 s'han de comunicar amb la Comissió a través de mitjans electrònics.

3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per a facilitar la comunicació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les persones físiques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les persones jurídiques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.

4. Els procediments amb mediació es poden realitzar a través de mitjans electrònics quan així ho hagi sol·licitat la persona reclamant i sigui acceptat per totes les parts.

5. L'Administració de la Generalitat ha de facilitar a la Comissió la disponibilitat de mitjans electrònics que garanteixin l'autenticació i identificació de les persones i entitats, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transmesos. També ha d'establir mecanismes de suport a la tramitació electrònica per a les entitats que no en tinguin.

 

Article 22. Convocatòries i quòrum de constitució

1. La convocatòria de les sessions de la Comissió es fa per mitjans electrònics, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a l'adequada deliberació i adopció dels acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible telemàticament a través d'un espai que tingui garantida l'accessibilitat i la seguretat.

2. Per a la constitució vàlida de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, cal la presència del president o presidenta, o de qui el/la substitueixi, del secretari o secretària tècnica o persona que el/la substitueixi i, com a mínim, de la meitat de la resta dels membres de la Comissió.

 

Article 23. Presa de decisions

1. Els acords de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública s'adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents a la sessió, sens perjudici de les facultats que es reconeixen a aquests membres als apartats 1 i 2 de l'article següent.

2. El president o presidenta de la Comissió ha de promoure que els acords que aprovin criteris, directrius, instruccions i recomanacions s'adoptin per unanimitat dels seus membres.

3. En cas d'empat, el vot del president o presidenta dirimeix els resultats.

 

Article 24. Acta de les sessions

1. L'acta de la sessió recull els assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

2. Els membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular un vot particular que s'ha d'incorporar al text de l'acord.

3. Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel secretari o secretària tècnica, amb el vistiplau del president o presidenta.

 

Article 25. Portal de la Comissió

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de crear un portal que ha de complir les obligacions de transparència previstes a l'article 6 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. El portal de la Comissió difon, en tot cas, la informació següent:

a) La descripció de la naturalesa i la missió de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

b) Les dades de contacte, els canals disponibles per a les persones per a adreçar-s'hi i els requisits que han de complir les comunicacions electròniques d'acord amb la naturalesa o l'objecte que tinguin en cada cas.

c) L'estructura organitzativa interna de la Comissió, amb la identificació dels membres i, si escau, dels responsables dels seus òrgans o unitats i el seu perfil i trajectòria professionals.

d) Les funcions que té atribuïdes.

e) Les retribucions i les dades dels llocs de treball de les persones que desenvolupen les seves funcions a la Comissió.

f) Les resolucions dictades per l'òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d'incompatibilitats.

g) La informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat.

h) La normativa en matèria d'accés a la informació i les normes internes d'organització i funcionament de la Comissió.

i) Les instruccions, les directives i les recomanacions aprovades per la Comissió.

j) La informació relativa als procediments amb mediació i de resolució ordinària de les reclamacions, amb indicació dels terminis, el sentit del silenci i els recursos que es poden interposar amb relació a les resolucions de la Comissió.

k) Els acords adoptats i les resolucions dictades per la Comissió i, si escau, els supòsits en què els seus requeriments hagin estat desatesos pels subjectes obligats. En aquest darrer cas, la informació no ha d'incloure dades personals i s'ha de suprimir si cessa l'incompliment o si l'obligació de compliment decau en virtut d'una resolució judicial.

l) Les sentències judicials dictades en relació amb els acords de mediació i les resolucions de la Comissió.

m) El pressupost i les dades relatives a l'execució d'aquest.

n) El cost de les campanyes institucionals que impulsi la Comissió.

o) El cost dels viatges dels membres de la Comissió per l'assistència a les reunions amb altres òrgans i organismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i actes oficials anàlegs.

p) L'agenda oficial del president o presidenta, i, si escau, del vicepresident o vicepresidenta, de la Comissió.

q) La informació relativa a la planificació i programació de l'activitat de la Comissió.

r) La memòria d'activitats.

s) El quadre de classificació de la documentació produïda per la Comissió.

t) L'enllaç als organismes i òrgans anàlegs o amb els quals es coordina o col·labora, ordenats temàticament, al Portal de la Transparència de la Generalitat i, si escau, a altres portals relacionats amb la transparència i l'accés a la informació, així com als recursos telemàtics a disposició dels ciutadans en aquests àmbits.

u) Qualsevol altra informació que la Comissió determini.

3. En el cas de la informació inclosa en les lletres j) i k), la informació no ha d'incloure dades o referències personals.

4. El portal de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'incloure un avís amb la informació següent:

a) La data de la darrera actualització i la data en què s'ha de tornar a actualitzar la informació.

b) La reutilització lliure de la informació sotmesa a les condicions previstes a l'article 17.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

c) El nom del fitxer, amb la indicació de l'òrgan responsable, on s'integren les dades personals facilitades en ocasió de les comunicacions i reclamacions que s'adrecen a la Comissió, així com la indicació del responsable del fitxer i del lloc i els mitjans disponibles per a les persones interessades a exercir, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

d) Els límits aplicables a les obligacions de transparència.

e) Els canals perquè les persones es puguin adreçar a la Comissió.

5. El portal de la Comissió s'integra al Portal de la Transparència.

6. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública difon a través del seu portal les preguntes més freqüents relacionades amb el compliment i la garantia de l'accés a la informació pública.

 

Article 26. Publicitat dels acords i les resolucions

1. Els acords i les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública s'han de publicar en el seu portal en el termini màxim de quinze dies, un cop hagin estat notificats a les persones interessades i als subjectes inclosos a l'article 3 afectats.

2. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen prèvia dissociació de les dades personals o de la informació que es trobi afectada per un límit d'acord amb el que preveu l'article 25 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La Comissió s'ha de pronunciar sobre l'abast de l'accés parcial a la informació pública i ha de garantir la reserva de la informació afectada.

3. Els acords de mediació i les resolucions de la Comissió no incorporen la informació objecte de la reclamació.

4. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen al portal ordenats temàticament i cronològicament perquè siguin fàcils de localitzar, indicant particularment els acords i les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolució de futures reclamacions. L'ordenació dels acords i les resolucions ha de seguir el quadre de classificació documental corporatiu, si se'n disposa, i ha d'incorporar els índexs o les guies de consulta corresponents.

5. El portal de la Comissió incorpora un cercador d'acords i resolucions.

 

Article 27. Memòria d'activitats de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'elaborar i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació de l'accés a la informació a Catalunya.

2. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de presentar en un acte públic la memòria d'activitats al Parlament i al Síndic de Greuges, en el termini de dos mesos des de l'aprovació d'aquesta.

3. La Comissió ha de trametre la memòria d'activitats al Govern, a les administracions locals catalanes i al Consell de Governs Locals, a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a l'Oficina Antifrau de Catalunya i a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.

4. La Comissió ha de vetllar perquè el contingut de la memòria d'activitats arribi a totes les persones interessades en matèria d'accés a la informació pública.

 

Article 28. Canals de comunicació

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de posar a disposició de les persones els mecanismes de comunicació necessaris per a facilitar-ne la col·laboració en el funcionament i l'activitat de la Comissió i contribuir al compliment de la normativa d'accés a la informació pública a través de l'enviament de propostes i suggeriments.

 

Capítol VI. Procediment

 

Secció 1a. Principis generals

 

Article 29. Objecte

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

2. La reclamació també pot tenir per objecte l'incompliment material del dret d'accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumpta.

3. La reclamació té caràcter potestatiu i gratuït.

 

Article 30. Legitimació

Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública:

a) Les persones sol·licitants d'accés a la informació pública a qui se'ls ha denegat totalment o parcialment l'accés a la informació pública per resolució expressa d'un dels subjectes inclosos dins l'àmbit d'actuació de la Comissió.

b) Les persones a qui se'ls ha reconegut l'accés a la informació per resolució expressa o presumpta i no se'ls ha facilitat efectivament l'accés a la informació.

c) Les persones a qui se'ls ha denegat l'accés a la informació per acte presumpte per la concurrència d'algun dels límits establerts a la legislació vigent.

d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per l'accés a la informació pública.

e) Les administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela dels drets, béns o interessos protegits per l'ordenament jurídic.

 

Article 31. Interposició de les reclamacions

1. Les reclamacions s'interposen per mitjà d'un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible, amb l'ús de signatura electrònica o qualsevol altre mitjà d'identificació que s'estableixi per reglament, a través de la seu electrònica de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en què s'indica:

a) La identitat de la persona reclamant i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la Comissió i la persona reclamant.

b) La resolució objecte de reclamació o l'incompliment material del dret d'accés si aquest ha estat reconegut expressament o de manera presumpta.

c) La raó de la reclamació.

d) Si escau, la sol·licitud de mediació.

2. Les persones físiques també poden presentar la reclamació per qualsevol dels mitjans que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o preceptes que els substitueixin o despleguin.

3. El termini per a la resolució del procediment comença a comptar en la data en què la reclamació té entrada al registre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, sens perjudici de la suspensió procedent en cas de requeriment d'esmena.

 

Article 32. Termini

1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública s'han d'interposar en el termini d'un mes, a comptar des de:

a) La notificació de la resolució en matèria d'accés a la informació pública. Si aquesta no conté la indicació per a presentar la reclamació a què fa referència la disposició addicional, la notificació només té efectes a partir de la data en què la persona interessada faci actuacions que comportin el coneixement del contingut i abast de la resolució objecte de notificació, o interposi qualsevol altre recurs que sigui procedent.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.

c) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una resolució en matèria d'accés a la informació o el transcurs del termini per a resoldre i notificar. En aquest supòsit, la Comissió ha d'informar la persona reclamant del termini de què disposa per a impugnar l'acte resolutori del recurs de reposició davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

d) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter preferent.

2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de reposició previst a l'article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació fins que no s'hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació es podria interposar en qualsevol moment a partir del dia següent al que, d'acord amb la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es produeixin els efectes del silenci administratiu.

 

Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de verificar la sol·licitud i pot acordar, si escau, la inadmissió de la reclamació o sol·licitar a la persona reclamant que esmeni la sol·licitud.

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació si aquesta no té per objecte el dret d'accés a la informació pública o si no compleix els requisits establerts pels articles anteriors i la persona reclamant, amb requeriment previ, no esmena la reclamació dins del termini general establert per a fer-ho. La Comissió ha de motivar la inadmissió i l'ha de notificar a la persona reclamant.

3. La Comissió comunica l'admissió de les reclamacions a les persones interessades, així com la informació bàsica sobre els procediments disponibles, els tràmits que els integren i els terminis per a acomplir-los.

4. La Comissió comunica la reclamació a l'òrgan o entitat que va dictar la resolució impugnada i li sol·licita una còpia completa i ordenada de l'expedient, un informe sobre la reclamació i tota la informació o els antecedents que puguin ésser rellevants per a la resolució del procediment de reclamació. La documentació, l'informe i la resta d'informació sol·licitada s'han de trametre a la Comissió en un termini màxim de quinze dies.

5. Si la reclamació es fonamenta en una aplicació incorrecta de les normes relatives a la protecció de dades, la Comissió n'ha de demanar informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d'ésser emès en el termini de quinze dies.

6. La Comissió pot demanar a l'òrgan o entitat afectat les informacions que hagin estat sol·licitades quan el seu coneixement sigui necessari per a la resolució de les reclamacions, amb l'adopció de les mesures corresponents per garantir la reserva d'aquestes informacions, en la mesura que aquesta reserva sigui exigible. En el cas d'informació especialment sensible, l'òrgan o entitat afectada pot proposar de manera suficientment motivada que els membres de la Comissió o el personal de suport consultin la informació a la seva seu. La Comissió pot fixar criteris per a identificar la informació especialment sensible a aquests efectes.

7. La sol·licitud de dades, informes o d'altra informació permet ampliar el termini per a resoldre fins a un màxim de 15 dies més, d'acord amb allò que estableix l'article 42.9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual cosa ha d'ésser notificada a totes les parts abans que conclogui el termini per a resoldre. La manca de tramesa de la informació o la no emissió dels informes sol·licitats per la Comissió no impedeix que aquesta continuï la tramitació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que resultin procedents.

 

Article 34. Drets de terceres persones

1. Quan, a la vista de l'expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d'accés, la Comissió els ha de traslladar la reclamació perquè en el termini màxim de deu dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, si escau, presentar, si ho consideren oportú, les al·legacions o els documents que estimin oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

1 bis. Les administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació i el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l'accés objecte de reclamació, en els termes, les condicions i els terminis fixats per la Comissió. Si l'Administració no ha efectuat el trasllat dins del termini, o si el trasllat comporta una complexitat especial, la Comissió pot ampliar a quinze dies el termini per a resoldre la reclamació, fixat per l'article 42.9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Si en la tramitació del procediment per a l'exercici del dret d'accés hi ha hagut oposició de terceres persones, l'accés a la informació no pot tenir lloc fins que hagi finalitzat el procediment de reclamació i una vegada transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o, en cas que s'hagi presentat aquest recurs, si no s'ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s'ha resolt aquest incident mantenint l'executivitat de l'acte administratiu.

3. La Comissió ha de comunicar la interposició de la reclamació a l'òrgan o entitat responsable de la resolució d'accés a la informació, en el termini màxim de cinc dies.

 

Article 35. Tramitació de les reclamacions

La tramitació de les reclamacions es pot fer mitjançant els procediments següents:

a) Procediment amb mediació.

b) Procediment amb resolució.

 

Secció 2a. Procediment amb mediació

 

Article 36. Principis de la mediació

El procediment amb mediació ha de garantir els principis següents:

a) Voluntarietat. Les persones sol·licitants i les terceres persones afectades són lliures d'acollir-se al procediment amb mediació i també de desistir-ne en qualsevol moment. L'Administració no pot oposar-se a la mediació si les altres parts l'accepten.

b) Imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora exerceix la seva funció amb imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora ha de garantir la igualtat entre totes les parts del procediment amb mediació.

c) Confidencialitat. Les persones que intervenen en el procediment amb mediació no poden revelar cap informació que coneguin en el desenvolupament del procediment amb mediació.

d) Bona fe. Les parts i les persones mediadores han d'actuar d'acord amb les exigències de la bona fe.

 

Article 37. La persona mediadora

1. La persona mediadora és l'encarregada de facilitar el diàleg i la comunicació entre les parts del procediment amb mediació i d'ajudar-les a arribar a acords sobre l'accés a la informació.

2. La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts tinguin la informació i l'assessorament necessari per tal que puguin assolir els acords de manera lliure i conscient.

3. La persona mediadora és designada entre els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, d'acord amb el que preveuen les seves normes internes.

4. La persona mediadora no pot assumir la instrucció ni participar en la fase de deliberació o proposta d'acord que posi fi al procediment amb resolució de la Comissió.

5. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qualsevol moment per la manca de col·laboració de la persona sol·licitant o de les terceres persones afectades o quan consideri que no és possible assolir un acord entre les parts. El tancament d'aquest procediment s'ha de comunicar a totes les parts, de forma autònoma o quan se'ls informa de l'inici del procediment de resolució, d'acord amb l'article 46 d'aquest reglament.

 

Article 38. Lloc de realització de la mediació

Les sessions de mediació es poden realitzar als llocs següents:

a) A la seu de la Comissió.

b) A la seu del subjecte afectat per la reclamació, si així ho accepten les parts i es garanteixen la neutralitat i imparcialitat inherents al procediment amb mediació.

c) A través de mitjans electrònics, sempre que es garanteixi l'autenticació i identificació de les persones i els subjectes participants, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transmesos, i d'acord amb allò que preveu l'article 23 d'aquest reglament.

 

Article 39. Inici de la mediació

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'informar a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades sobre el procediment amb mediació. Aquesta informació, que ha d'ésser inclosa al portal de la Comissió, ha d'adjuntar el manual que, a tal efecte, elabori la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

2. La persona reclamant i les parts afectades poden sol·licitar tramitar la reclamació mitjançant el procediment amb mediació:

a) En la sol·licitud de reclamació.

b) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de l'admissió de la reclamació.

c) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de la reclamació als tercers afectats.

3. Els serveis competents de la Comissió han de comunicar la sol·licitud de mediació a l'Administració i a les altres persones interessades, les quals disposaran de cinc dies per a acceptar el procediment amb mediació.

4. Quan hi hagi una pluralitat de persones afectades, la persona mediadora pot proposar que es nomeni un representant.

 

Article 40. Sessió de mediació

1. La sessió de mediació pot finalitzar amb acord, sense acord però convocant una nova sessió o sense acord donant per finalitzat el procediment amb mediació.

2. L'acta de la sessió de mediació ha de recollir de manera clara i concisa, si n'hi ha, els acords assolits. L'acta de la sessió de mediació ha de ser signada per les parts.

3. La sessió de mediació s'ha de realitzar en el termini de deu dies des de l'acceptació de la mediació per les parts.

 

Article 41. Acord de mediació

1. L'acord de mediació ha de tenir el contingut mínim següent:

a) Abast de l'accés a la informació.

b) Termini per al compliment.

c) Condicions en què s'ha de fer efectiu l'accés a la informació pública.

2. L'acord de mediació no pot ésser contrari a l'ordenament jurídic.

3. L'acta que reculli l'acord ha de ser signada per la persona reclamant, per l'òrgan o entitat afectada i, si escau, per les terceres persones que hagin participat en el procediment amb mediació.

4. En els supòsits en què s'assoleixi un acord, la Comissió dicta una resolució per la qual es disposa que l'acta final de mediació sigui executada en els termes i terminis previstos i es declara conclòs el procediment. Aquesta resolució s'ha de dictar en el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació, sens perjudici de la suspensió del termini per a resoldre durant el temps que duri la mediació.

 

Secció 3a. Procediment amb resolució

 

Article 42. Inici del procediment amb resolució

1. El procediment ordinari amb resolució s'inicia amb la presentació de la reclamació.

2. La mediació, si s'hi opta, suspèn el termini per a dictar resolució. Una vegada transcorregut un mes des de la suspensió, si no s'ha assolit l'acord es reprèn el còmput del termini per a la resolució.

 

Article 43. Tramitació

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'ordenar l'inici del procediment amb resolució.

2. La Comissió ha d'informar les persones interessades, en el termini de cinc dies des de l'admissió a tràmit, del termini de resolució i del sentit del silenci, i també del seu dret a presentar les al·legacions que considerin pertinents i a accedir a l'expedient i consultar la documentació aportada per l'Administració pública. Si hi ha terceres persones afectades, també se'ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. La comunicació a les persones interessades, i, si escau, a terceres persones interessades, ha d'indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la tramitació del procediment.

3. La persona reclamant i les terceres persones afectades poden presentar, en el termini de deu dies, les al·legacions i els documents que estimin oportuns en defensa dels seus drets i interessos.

4. Les parts no poden aportar al procediment amb resolució cap informació o opinió que hagin conegut en el si del procediment amb mediació, excepte que hi hagi acord pel que fa al cas.

5. La Comissió, d'ofici o a instància de part, pot demanar els informes o les dades que consideri necessaris per a fonamentar la seva resolució a les entitats o les persones que puguin aportar una informació adequada per a la millora de la qualitat de la resolució.

6. Si la denegació de l'accés a la informació s'ha fonamentat en la protecció de dades personals, la Comissió ha de demanar informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d'ésser emès en el termini de quinze dies.

7. Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d'audiència i per a la recepció dels informes, el membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública a qui correspongui, amb la intervenció de la unitat de tramitació i assessorament jurídic, ha de redactar la proposta de resolució i l'ha d'elevar a la consideració del ple en el termini de 15 dies.

 

Article 44. Resolució de la reclamació

1. La resolució de la reclamació pot inadmetre, estimar o desestimar, totalment o parcial, la sol·licitud de reclamació, anul·lant, totalment o parcial, la resolució objecte de la reclamació.

2. La resolució ha d'ésser motivada i s'ha de basar en l'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la resta de l'ordenament jurídic.

3. En el cas que la resolució estimi, totalment o parcial, la reclamació, ha d'indicar com a mínim l'abast de l'accés a la informació, el termini per al compliment i les condicions en què s'ha de fer efectiu l'accés a la informació pública.

4. La resolució s'ha de notificar a la persona reclamant, a l'òrgan o entitat afectada i a totes les terceres persones afectades que hagin participat en el procediment.

 

Article 45. Termini i sentit del silenci

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de dictar i notificar la resolució en els termes establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Si la resolució no s'ha dictat i notificat en el termini legalment establert, es pot entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obligada a resoldre-la expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació al sentit del silenci.

 

Article 46. Recurs contra la resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública únicament es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Secció 4a. Execució dels acords de mediació i de les resolucions

 

Article 47. Formalització de l'accés

1. L'acord de mediació o la resolució han d'indicar l'abast, el termini i la forma de l'accés a la informació.

2. En el cas de tramitació de la reclamació pel procediment de resolució, si en el procediment de resolució hi hagués hagut l'oposició de terceres persones, l'accés a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o, en cas que s'hagi presentat aquest recurs, si no s'ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s'ha resolt aquest incident mantenint l'executivitat de l'acord o la resolució.

 

Article 48. Seguiment

Les administracions públiques i els subjectes inclosos en l'article 3 han de comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública les actuacions dutes a terme per executar els acords de mediació i per donar compliment a les resolucions dictades per la Comissió, en el termini dels quinze dies següents que els hagin estat comunicats.

 

Article 49. Incompliment

1. En cas d'incompliment de l'acord de mediació o de les resolucions de la Comissió en el termini establert en cada cas, les persones interessades ho poden comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública perquè aquesta en requereixi el compliment.

2. La desatenció dels requeriments de la Comissió pot donar lloc a l'exigència de responsabilitat, d'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A aquest efecte, la Comissió pot posar aquests fets en coneixement dels òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador corresponent a què fa referència l'article 86 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Secció 5a. Procediment en relació amb el conflicte d'atribucions

 

Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d'atribucions

1. Els òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador previst al capítol II del títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els òrgans competents per a instruir-lo poden sol·licitar a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública un informe per a contribuir a la determinació del subjecte responsable de les infraccions tipificades.

2. La sol·licitud d'informe ha d'incorporar una exposició dels fets imputats, la infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir i els aspectes sobre els quals se sol·licita el pronunciament de la Comissió. La sol·licitud d'informe també ha d'aportar la normativa reguladora de l'organització administrativa i els actes que hagin pogut incidir en la titularitat o l'exercici de la competència controvertida.

3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'emetre l'informe en el termini de quinze dies.

 

Capítol VII. Mitjans

 

Article 51. Suficiència de mitjans

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de disposar dels mitjans personals i materials necessaris i suficients per a l'exercici correcte de les seves funcions amb independència orgànica i funcional.

2. El Govern ha de dotar la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública dels mitjans personals i materials necessaris per a garantir-ne la independència orgànica i funcional en l'exercici de les seves funcions.

3. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, la Comissió proposa anualment els recursos necessaris per a desenvolupar la seva activitat en funció de les reclamacions tramitades i de l'activitat desenvolupada. La Comissió pot adoptar una instrucció amb els indicadors a seguir per a definir la proposta.

4. La Comissió, a través del seu president o presidenta, formula davant del departament de l'Administració de la Generalitat esmentat a l'article 4 la proposta anual de mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici adequat de les seves funcions.

5. La Comissió realitza la proposta dels mitjans d'acord amb el calendari fixat per les normes per a elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 52. Mitjans econòmics

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública aprova anualment l'avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que determinen les normes per a elaborar els pressupostos de la Generalitat. Un cop aprovat, el pressupost assignat a la Comissió ha de constar en un apartat propi dins el pressupost de departament de la Generalitat al qual resta adscrita.

2. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública executa el seu pressupost d'acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de Catalunya i compta amb el suport dels serveis centrals del departament al qual resta adscrita per a la tramitació de les actuacions que se'n derivin. La Comissió pot requerir al departament la col·laboració del personal i la utilització dels mitjans necessaris per a l'efectivitat de les seves funcions.

3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública està sotmesa al control de la Intervenció General de la Generalitat pel que fa a la utilització dels mitjans provinents de l'Administració.

 

Article 53. Mitjans personals

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de disposar del personal suficient per a l'exercici correcte de les seves funcions, el qual s'organitza d'acord amb les directrius del president o presidenta de la Comissió.

2. Els llocs de treball a la Comissió consten a la relació de llocs de treball del departament esmentat a l'article 4, amb la naturalesa, la denominació, el nombre de places per grups i nivells, la forma de provisió i la resta d'elements que cal incloure-hi, determinats d'acord amb la normativa aplicable al personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 54. Mitjans materials

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de disposar de l'espai, els mitjans tècnics i els recursos documentals suficients per a poder dur a terme correctament la seva activitat i per a poder tramitar adequadament els procediments.

2. El règim patrimonial de la Comissió és el que estableix la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

3. El règim jurídic de contractació de la Comissió és el que estableix la legislació de contractes del sector públic.

 

Capítol VIII. Relacions institucionals

 

Article 55. Relacions amb l'Administració de la Generalitat i amb els ens locals

1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública es relaciona amb l'Administració de la Generalitat per mitjà del conseller o consellera responsable del departament esmentat a l'article 4.

2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb resolució, la Comissió es relaciona amb l'Administració de la Generalitat per mitjà de la unitat d'informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, o amb qui determini l'Administració de la Generalitat en el cas que es modifiqui l'esmentat decret.

3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública es relaciona amb els ens locals mitjançant el president de la corporació, tret que designin un altre òrgan o unitat per a canalitzar la comunicació amb la Comissió.

4. La resta de subjectes inclosos a l'article 3 han d'identificar la persona, unitat o òrgan encarregat de les relacions amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. Si no n'hi ha, la Comissió es comunica amb el seu màxim responsable.

 

Article 56. Coordinació amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental han d'adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir l'aplicació homogènia, en els respectius àmbits d'actuació, dels principis i les regles sobre la protecció de dades personals i l'accés a la informació.

 

Article 57. Relacions amb els organismes de garantia del dret d'accés a la informació pública

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública pot col·laborar amb altres organismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i amb altres organismes amb funcions anàlogues.

 

 

Disposicions addicionals

 

Única. Indicació de la via de reclamació davant la Comissió

La notificació de les resolucions adoptades per les administracions públiques o pels altres subjectes inclosos a l'article 3 en matèria de dret d'accés a la informació pública han d'indicar a les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, amb la informació complementària que correspongui.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera. Mandat inicial dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

1. La primera renovació parcial dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública es realitza en finalitzar el mandat de cinc anys.

2. Dos mesos abans de finalitzar el mandat dels primers membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública s'ha de realitzar un sorteig per a determinar els dos membres que continuaran en el càrrec.

3. En el cas que el president o presidenta finalitzi el seu mandat, d'acord amb el procediment establert en l'apartat anterior, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'escollir un nou president o presidenta d'acord amb el procediment previst a l'article 15.

 

Segona. Revisió i adaptació de mitjans

Una vegada hagi transcorregut un any des de la primera constitució efectiva de la Comissió, i a proposta d'aquesta, el departament esmentat a l'article 4 d'aquest reglament ha de revisar l'adequació dels mitjans adscrits a la Comissió i el seu model organitzatiu, a la vista de les dades i els indicadors objectius de la seva finalitat, amb la finalitat d'adaptar-los, si escau, a les seves necessitats, supòsit en el qual s'ha de procedir a tramitar les propostes de modificació que corresponguin davant els òrgans competents.

Amunt