Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 11/07/2017

  • Número del document GOV/0091/2017

  • Número de control 17192113

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17192113-2017

Dades del DOGC
  • Número 7411

  • Data 13/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.


L'article 6.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, atribueix determinades competències a la persona titular del departament competent en matèria de funció pública, les quals poden ser exercides mitjançant l'actual Secretaria d'Administració i Funció Pública.

L'apartat tercer del mateix precepte disposa que el Govern de la Generalitat, a proposta del departament competent en matèria de funció pública, si ho requereix l'efectivitat dels serveis, pot atribuir selectivament i temporalment als departaments determinades competències. Aquest apartat també estableix que el departament competent en matèria de funció pública manté les facultats d'inspecció sobre les funcions atribuïdes, l'avaluació de la capacitat de gestió en matèria de personal del departament i la fixació de criteris per a l'exercici de les competències atribuïdes.

Mitjançant l'Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució temporal de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, modificat per l'Acord GOV/83/2016, de 21 de juny, el Govern, com a mesura de flexibilització, ordenació i simplificació de la gestió dels recursos humans dins del procés de reforma i de modernització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, va atribuir selectivament i temporalment determinades competències a tots els departaments de la Generalitat. Valorada positivament aquesta mesura com un instrument per a la gestió més eficaç dels assumptes, per agilitzar-ne els procediments i procurar l'atenció de proximitat al personal afectat, el Govern ha considerat convenient mantenir aquesta atribució temporal de competències a tots els departaments de la Generalitat, si bé s'afegeix la competència per declarar, si escau, el perllongament en el servei actiu del personal funcionari.

L'atribució d'aquesta competència es realitza com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que ha comportat la pèrdua de vigència de la mesura conjuntural que impedia amb caràcter general l'atorgament del perllongament de la permanència en el servei actiu. Resulta, per tant, aplicable l'article 38 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que estableix que l'òrgan competent per declarar les jubilacions és així mateix competent per atorgar o denegar el perllongament.

En segon lloc, el Govern ha considerat convenient mantenir l'atribució temporal d'un seguit de competències a determinats departaments de la Generalitat motivades per les peculiaritats que presenten alguns col·lectius de personal que presten serveis en un àmbit exclusivament departamental i que destaquen per les seves especificitats i pel seu nombre d'efectius i, per tant, segueix la línia establerta en els acords GOV/1/2006, de 4 de juliol; GOV/91/2007, de 10 de juliol; GOV/129/2008, de 8 de juliol, modificat per l'Acord GOV/90/2009, de 26 de maig, i GOV/104/2013, de 16 de juliol, GOV/104/2014, de 15 de juliol, modificat per l'Acord GOV/83/2016, de 21 de juny. Aquests col·lectius són el personal del cos de titulació superior, metge/essa avaluador/a, el col·lectiu de metge/essa inspector/a i el personal dels cossos de funcionaris al servei de la sanitat local; el personal del cos d'agents rurals, i el personal penitenciari, inclòs el personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal.

En tercer lloc, s'incorpora al text l'atribució de competències introduïda per l'Acord GOV/83/2016, de 21 de juny, que va modificar l'Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, en el sentit d'atribuir temporalment al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les competències per convocar i resoldre els concursos generals de provisió de llocs de treball per al personal inspector i subinspector de treball i seguretat social de la Inspecció de Treball de Catalunya.

Atesa la valoració satisfactòria pel que fa a aquesta concreta atribució competencial, el Govern ha considerat convenient mantenir-la i ampliar-la per incloure els departaments que tenen col·lectius singulars i poc nombrosos que presten serveis exclusivament en l'àmbit d'un departament, atès que això permetria optimitzar la gestió dels concursos generals de provisió. Aquests col·lectius de personal són els corresponents al cos de titulació superior, educació física; cos de titulació superior, patrimoni artístic, arqueologia; cos de titulació superior, patrimoni artístic, conservació de museus; cos de titulació superior, patrimoni artístic, patrimoni històric i arts plàstiques; cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports; cos de titulació superior, enginyeria química; cos de titulació superior, enginyeria de mines; cos de titulació superior, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica, i cos de diplomatura, intèrprets-informadors/ores turístics/iques.

Finalment, aquest Acord preveu l'atribució de competències per un període de cinc anys.

En relació amb les atribucions de competències a què fa referència aquest Acord, la Secretaria d'Administració i Funció Pública, com a òrgan de caràcter transversal, manté les potestats de supervisió i coordinació de la gestió de les competències atribuïdes als departaments de la Generalitat i d'assessorament i assistència a les unitats competents de cadascun.

Per tot això, a proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Atribuir temporalment als departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit competencial establert per la normativa vigent, i pel que fa al personal que hi és adscrit, les competències següents:

a) Declarar les situacions administratives del personal funcionari, amb l'excepció de la situació de serveis especials.

b) Resoldre les sol·licituds de reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que comporten reserva de plaça i destinació.

c) Declarar les jubilacions del personal funcionari i, si escau, el perllongament en el servei actiu del personal funcionari.

d) Declarar les compatibilitats a què fa referència l'article 22.1.c) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, respecte del personal adscrit a cada departament i als organismes, entitats, corporacions de dret públic, consorcis, fundacions i empreses que en depenguin o hi estiguin vinculades, llevat de les sol·licituds de compatibilitat per exercir activitats privades de caràcter professional en virtut dels títols de grau, màster o equivalents que es posseeixin, quan el seu contingut estigui relacionat amb les funcions pròpies del cos i/o escala al qual pertany o de la categoria laboral de classificació del lloc de treball ocupat.

 

—2 Atribuir temporalment als departaments de Salut, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de Justícia, en l'àmbit competencial establert per la normativa vigent, pel que fa al personal del cos de titulació superior, metge/essa avaluador/a, al col·lectiu de metges inspectors i al personal dels cossos de funcionaris al servei de la sanitat local; al personal del cos d'agents rurals, i al personal penitenciari, inclòs el personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal, respectivament, les competències següents:

a) Convocar els processos selectius per a l'accés a la condició de personal funcionari, inclosa la promoció interna.

b) Nomenar el personal funcionari, d'acord amb la normativa vigent i les bases de les convocatòries dels processos selectius corresponents.

c) Declarar la situació administrativa de serveis especials del personal funcionari.

d) Resoldre les sol·licituds de reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten reserva de plaça i destinació.

e) Convocar i resoldre els concursos de provisió de llocs de treball per a personal funcionari, sens perjudici d'allò que estableix l'article 65 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

f) Declarar la pèrdua de la condició de funcionari.

g) Declarar la rehabilitació del personal funcionari, en el supòsit de recuperació de la nacionalitat espanyola o d'adquisició d'una altra que permeti l'accés al cos o escala al qual va pertànyer i en el supòsit que hagi desaparegut la causa que va motivar la jubilació per incapacitat permanent.

No obstant això, l'atribució de competències a què fan referència les lletres a), b) i e) no s'aplica al personal funcionari del cos de titulació superior, metge/essa avaluador/a.

 

—3 Atribuir temporalment als departaments que es relacionen en aquest punt les competències a que fa referència la lletra e) del punt 2 d'aquest Acord, en l'àmbit competencial establert per la normativa vigent, en relació amb els col·lectius funcionarials següents:

a) Al Departament de la Presidència, en relació amb el personal del cos de titulació superior, educació física.

b) Al Departament de Cultura, en relació amb el personal del cos de titulació superior, patrimoni artístic, arqueologia; del cos de titulació superior, patrimoni artístic, conservació de museus, i del cos titulació superior, patrimoni artístic, patrimoni històric i arts plàstiques.

c) Al Departament de Territori i Sostenibilitat, en relació amb el personal del cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports, i del cos de titulació superior, enginyeria química.

d) Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies respecte del personal inspector i subinspector de treball i seguretat social de la Inspecció de Treball de Catalunya.

e) Al Departament d'Empresa i Coneixement, en relació amb el personal del cos de titulació superior, enginyeria de mines; del cos de titulació superior, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica, i del cos de diplomatura, intèrprets-informadors/ores turístics/iques.

 

—4 Les competències esmentades s'atribueixen per un període de cinc anys comptats a partir del dia de publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—5 El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge manté les facultats d'inspecció sobre les funcions atribuïdes, l'avaluació de la capacitat de gestió en matèria de personal dels departaments i la fixació de criteris per a l'exercici d'aquestes competències.

 

—6 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

Amunt