Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/06/2017

  • Número del document ENS/1540/2017

  • Número de control 17181034

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17181034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7404

  • Data 04/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1540/2017, de 26 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.


 

Per la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig (DOGC núm. 7369, de 15.5.2017), es va resoldre amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Un cop acabat el període de preinscripció per a l'admissió d'alumnes per al curs 2017-2018 i abans d'iniciar el període de matriculació, cal elevar a definitiva la Resolució esmentada, amb les modificacions corresponents, per tal d'ajustar-la al resultat de la preinscripció, d'acord amb l'article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

D'altra banda, la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, no va concertar unitats a un centre privat, al qual però cal ara atorgar el concert educatiu per a les unitats sol·licitades, ja que s'han modificat les circumstàncies en virtut de les quals es va denegar.

Durant el mes de setembre, un cop es disposi del nombre d'alumnes matriculats, d'acord amb l'article 30.4 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, el Departament d'Ensenyament revisarà les unitats concertades i iniciarà els expedients de modificació del concert quan no assoleixin el nombre mínim d'alumnes fixat a l'esmentada Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig

Per tant, d'acord amb el Decret 56/1993, de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.

 

Resolc:

 

-1 Elevar a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris, amb les modificacions que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Resolució.

Es confirmen els concerts educatius, dels centres que no es modifiquen en aquesta Resolució, en el sentit que s'establia a la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig.

 

-2 Les modificacions dels concerts educatius que s'aproven definitivament per aquesta disposició tindran efectes a partir de l'1 de setembre de 2017. D'acord amb l'article 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, les modificacions dels concerts educatius que aprova aquesta disposició es formalitzaran mitjançant un document administratiu que subscriuran el director dels serveis territorials que correspongui del Departament d'Ensenyament o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas dels centres de la ciutat de Barcelona, i el titular del centre educatiu.

 

-3 La concessió d'aquestes modificacions dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210 i l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000200/4210, del pressupost de l'any 2017.

 

-4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 26 de juny de 2017

 

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.

CFPM: N1 - N2.

N1: unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà de primer curs.

N2: unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà de segon curs.

 

CFPM 1601: Cures auxiliars d'infermeria

CFPM AG10: Gestió administrativa

CFPM AG11: Gestió administrativa (àmbit jurídic)

CFPM IC10: Sistemes microinformàtics i xarxes

CFPM IS10: Video discjòquei i so

CFPM SA20: Farmàcia i parafarmàcia

CFPM SC10: Atenció a persones en situació de dependència

 

CFPS: cicle formatiu de grau superior.

CFPS : G1 - G2.

G1: unitats concertades de cicle formatiu de grau superior de primer curs.

G2: unitats concertades de cicle formatiu de grau superior de segon curs.

 

CFPS AGB0: Administració i finances

CFPS CMB0: Comerç internacional

CFPS CMD0: Màrqueting i publicitat

CFPS ICB0: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFPS ICC0: Desenvolupament d'aplicacions web

CFPS ISE0: Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

CFPS SAH0: Higiene bucodental

CFPS SCB0: Educació infantil

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: López Vicuña.

Codi: 08035015.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPM AG11: 1-1.

CFPM SA20: 1-1.

CFPM SC10: 1-1.

CFPS CMB0: 1-1.

CFPS CMD0: 1-1.

CFPS SAH0: 2-2.

CFPS SCB0: 1-1.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Ilerna.

Codi: 25002775.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 3.

CFPM AG10: 1-1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM IS10: 1-1.

CFPS AGB0: 1-1.

CFPS CMD0: 1-0.

CFPS ICB0: 1-1.

CFPS ICC0: 1-1.

CFPS ISE0: 1-1.

CFPS SAH0: 1-2.

Amunt