Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/06/2017

  • Número del document EXI/1463/2017

  • Número de control 17174057

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17174057-2017

Dades del DOGC
  • Número 7399

  • Data 27/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/1463/2017, de 14 de juny, per la qual es dona publicitat al Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.


 

En data 12 de maig de 2016 s´ha signat el Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

L'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis que afectin terceres persones només són eficaços si, un cop signats, son publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les administracions implicades.

L'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atorga al secretari general la facultat d'ésser l'òrgan de comunicació del Departament.

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Barcelona, 14 de juny de 2017

 

 

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

 

Annex

Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic-universitat central de Catalunya, i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

 

Barcelona, 12 de maig de 2016

 

Reunits

D'una banda, el senyor Aleix Villatoro i Oliver, secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, segons Decret 11/2016, de 14 de gener, de nomenament (DOGC 7038 – 15. 1.2016). Actua en ús de les facultats previstes a l'article 1.2 de la Resolució EXI/679/2016, d'11de març, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en diversos òrgans del Departament (DOGC 7082 – 18.03.2016).

D'altre banda, el senyor Jordi Montaña Matosas, Rector Magnífic de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (en endavant UVic-UCC), en el seu nom i representació, que actua d'acord amb els poders atorgats a favor seu pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat, domiciliada al carrer Sagrada Família, 7, de Vic. La FUB està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 i identificada amb el CIF número G-58 020 124.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte

 

Manifesten

1. Que la UVic-UCC imparteix en l'actualitat diferents disciplines universitàries, els plans d'estudis de les quals es preveuen la possibilitat que els estudiants realitzin un període de pràctiques a les institucions i empreses, ja sigui amb caràcter curricular o extracurricular.

2. Que el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant, l'entitat col·laboradora) està interessat a col·laborar amb la UVic-UCC, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.

3. Que, amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta col·laboració, ambdues parts estan interessades a subscriure aquest conveni de cooperació educativa, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i que es regirà per les següents

 

Clàusules

 

1. Objecte del conveni de col·laboració

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiant de la UVic-UCC puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les dependències de l'entitat col·laboradora.

 

2. Condicions generals de realització de les pràctiques

2.1 Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa per als estudiant que els ha de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin l'ocupació i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

2.2 Durant l'estada en pràctiques a l'entitat col·laboradora, els estudiants han de fer tasques pròpies de l'àmbit professional en què exerciran l'activitat com a graduats,/doctors/màster amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit en la formació acadèmica, aconseguir experiència professional i investigadora, i obtenir competències i habilitats en els nivells als quals puguin accedir per raó dels estudis universitaris matriculats.

2.3 Els estudiants han d'estar subjectes a l'horari i les normes fixades per l'entitat col·laboradora. En tot cas es procurarà que l'horari establert sigui compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació desenvolupada per l'estudiant a la UVic-UCC.

2.4. Els estudiants han de desenvolupar l'estada de pràctiques sota la supervisió de dos tutors: un professional de l'entitat col·laboradora, designat per aquesta entitat i que s'encarregarà d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de l'estudiant; i un professor de la UVic-UCC, designat per la UVic-UCC i que s'ha de coordinar amb el tutor de l'entitat col·laboradora per fer un seguiment efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l'estudiant per a l'elaboració de la memòria i dur a terme el procés avaluador de les pràctiques.

2.5 La persona tutora designada per l'entitat col·laboradora ha de fixar el pla de treball que caldrà seguir, d'acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor acadèmic, i ha d'emetre un informe final, en què es valorin les aptituds i competències que recull l'article 13 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, demostrades per l'estudiant durant l'estada en pràctiques.

2.6 A la conclusió de les pràctiques, l'estudiant ha de realitzar i lliurar al tutor acadèmic una memòria final de les pràctiques, on hi ha de figurar entre altres les previsions que recull l'article 14 del Reial decreto 592/2014, d'11 de juliol, així com aquelles que pugui determinar la normativa de pràctiques de la Universitat.

2.7 L'avaluació final de les pràctiques correspon a la persona tutora acadèmica, de conformitat amb els criteris d'avaluació que s'estableixen en el que el conveni específic de col·laboració que es preveu a la clàusula 3 d'aquest conveni, i aquells que també pugui determinar la normativa de pràctiques de la UVic-UCC.

2.8 La realització de les pràctiques no implica en cap cas l'existència d'una relació laboral entre els estudiants i l'entitat col·laboradora. En l'àmbit de les administracions públiques, entitats de dret públic i altres organismes públics, la realització de les pràctiques no podrà tenir la consideració de mèrit per a l'accés a la funció pública ni pot ser computada als efectes d'antiguitat o reconeixement de serveis previs.

2.9 L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social els estudiants sempre que aquests en rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el concepte o la forma en què es percebi, segons estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, i d'acord amb el contingut de la disposició addicional 25a del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

2.10 L'entitat col·laboradora ha d'informar els estudiants en pràctiques de la normativa i seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de disposar dels recursos i mitjans necessaris per facilitar l'accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat, i la conciliació de les activitats o situacions personals derivades d'aquesta situació de la discapacitat.

2.11 L'entitat col·laboradora podrà abonar a la UVic-UCC l'import corresponent en concepte de despeses per cobrir el manteniment del servei i els seus costos de gestió, sempre que es determini en el conveni específic de col·laboració.

 

3. Condicions particulars de realització de les pràctiques

3.1 Les parts signatàries han de subscriure un conveni específic de col·laboració en el qual s'han d'especificat les dades següents:

- Identitat de l'estudiant en pràctiques.

- Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).

- Projecte formatiu, amb els objectius educatius i les activitats que s'hi ha de realitzar.

- Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o memòries que ha d'elaborar l'estudiant).

- Durada, horari i període de realització de les pràctiques.

- Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.

- Identitat dels tutors designats per l'entitat col·laboradora i per la UVic-UCC.

- Criteris d'avaluació.

- Compromisos de l'estudiant.

- Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.

- Valoració en crèdits, si escau.

- Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi, si escau.

- Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a la UVic-UCC, si escau.

3.2 El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a l'estudiant, que ha de manifestar que aquest coneix i accepta de forma expressa tots les condiciones de realització de les pràctiques relacionades en aquest conveni específic de col·laboració i que es compromet a complir totes les complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l'estudiant s'ha de comprometre de forma expressa a mantenir la confidencialitat i el secret professional en relació amb la informació interna i les activitats de l'entitat col·laboradora.

 

4. Règim de permisos dels estudiants

4.1 Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on desenvolupin les pràctiques acadèmiques sempre que es faci necessari per poder atendre les obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva participació en l'activitat dels òrgans de govern i de representació de la UVic-UCC, així com per raons de salut o per qualssevol altres supòsits que acordin conjuntament l'entitat col·laboradora i la UVic-UCC.

4.2 en qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a l'entitat col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants corresponents.

 

5. Protecció de dades

5.1 L'entitat col·laboradora s'ha d'abstenir de fer qualsevol tipus de tractament de les dades personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers aquestes dades o els arxius que continguin, fora de l'estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-los en estricta confidencialitat i a informar l'estudiant de la forma en què pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa.

5.2 L'incompliment directe o indirecte d'aquesta clàusula per part de l'entitat col·laboradora comporta la responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui representar per als estudiants acollits en pràctiques o per la UVic-UCC.

 

6. Assegurança

6.1 En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, els estudiants de la UVic-UCC tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia o infortuni familiar per l'assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, i per a aquells col·lectius que no estiguin coberts per l'assegurança escolar, cal que aquest subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències; aquesta cobertura ha d'estar vigent en el moment d'inici de les pràctiques. Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la UVic-UCC.

6.2 Els estudiants afectats per l'obligació del novè punt de la clàusula segona gaudiran del sistema de prestacions del Règim General de la Seguretat Social.

6.3 Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà a càrrec de l'estudiant i es farà constar en el document complementari previst a la clàusula tercera d'aquest conveni.

 

7. Reconeixements derivats de les pràctiques

7.1 Finalitzada l'estada de pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, l'entitat col·laboradora ha d'emetre un informe acreditatiu de les activitat realitzades, la durada de les pràctiques i el rendiment de l'estudiant.

7.2 Pel que fa al reconeixement de la tasca realitzada pels tutors designats per l'entitat col·laboradora, la UVic-UCC, prèvia petició per part de la persona interessada, ha d'expedir un certificat de reconeixement institucional, en què han de constar, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoralitzades.

 

8. Vigència

Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència per cursos acadèmics i s'entendrà prorrogat, si cap de les parts el denuncia fefaentment amb tres mesos d'antelació a la data d'expiració del termini. La relació s'iniciarà el curs acadèmic 2015-2016. Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin.

 

9. Causes de resolució

Les causes de resolució del present conveni de cooperació educativa seran:

-L'expiració del termini de vigència.

-El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

-La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l'objecte d'aquest conveni.

-L'incompliment per qualsevol de les parts d'aquest conveni de cooperació o dels específics que signin, de les obligacions assumides per aquest conveni, pel conveni específic o per les disposicions aplicables. En aquest cas, la part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar la seva intenció a l'altre part amb una antelació mínima de quinze dies.

-Les causes previstes a la legislació aplicable.

 

10. Drets i deures dels estudiants i dels tutors

10.1 Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els drets i les obligacions que estableix l'article 9 del Reial decret 592/2017, d'11 de juliol.

10.2 El tutor de l'entitat col·laboradora tindrà els drets i les obligacions que estableix l'article 11 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol. El tutor acadèmic de la UVic-UCC tindrà els drets i les obligacions que estableix l'article 12 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol.

 

11. Bona fe contractual

Les parts signatàries s'obliguen a complir i executar el present conveni sota el principi de la bona fe contractual, per aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual cosa col·laboraran en tot el que sigui necessari i s'abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustificada els interessos de l'altre part.

 

12. Règim jurídic i resolució de conflictes

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució d'aquest conveni de cooperació, així com dels convenis específics de col·laboració que se subscriguin a la seva empara, s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona que resultin competents.

 

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que figures a l'encapçalament d'aquest document.

 

Per delegació (Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, DOGC núm. 7082, de 18.03.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

Jordi Montaña Matosas

Rector de la UVic-UCC

Amunt