Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/06/2017

  • Número del document JUS/0119/2017

  • Número de control 17166046

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-17166046-2017

Dades del DOGC
  • Número 7393

  • Data 19/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia.


La disposició addicional tercera del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, en el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'aquestes i la quota corresponent.

L'article 42 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes de la Generalitat s'eleven, per a l'any 2017, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l'any 2016. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, modifica determinats preceptes del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya que afecten les taxes que gestiona el Departament de Justícia.

Per tot això, d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i amb l'article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Publicar, a efectes informatius, la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia, que es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

Barcelona, 14 de juny de 2017

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

 

 

Annex

Relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia

 

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a un lloc de treball del grup A1 (A) de l'àmbit funcional d'execució penal (article 2.1-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, en relació amb l'Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública): 69,25 euros.

Exempcions

Resten exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

Bonificacions

a) S'estableix una bonificació del 30 % per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50 % per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) S'estableix una bonificació del 20 % per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

 

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a un lloc de treball del grup A2 (B) de l'àmbit funcional d'execució penal (article 2.1-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, en relació amb l'Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública): 54,50 euros.

Exempcions

Resten exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

Bonificacions

a) S'estableix una bonificació del 30 % per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50 % per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) S'estableix una bonificació del 20 % per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

 

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a un lloc de treball del grup C1 (C) del cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris (article 2.1-5.4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny): 44,15 euros.

Exempcions

Resten exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

Bonificacions

a) S'estableix una bonificació del 30 % per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50 % per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) S'estableix una bonificació del 20 % per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

 

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a un lloc de treball del grup C2 (D) del cos auxiliar tècnic, grup serveis penitenciaris (article 2.1-5.7 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny): 44,15 euros.

Exempcions

Resten exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

Bonificacions

a) S'estableix una bonificació del 30 % per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) S'estableix una bonificació del 20 % per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

 

Taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (article 10.1-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny):

1. Fundacions:

a) Inscripció de fundacions: 98,30 euros.

b) Modificació d'estatuts: 98,30 euros.

c) Modificació del patronat: 54,60 euros.

d) Delegacions de facultats: 54,60 euros.

e) Inscripció de fons especials: 54,60 euros.

f) Modificació de fons especials: 54,60 euros.

g) Fusió, escissió i extinció: 163,80 euros.

h) Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya regulades per altres lleis de fundacions diferents del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d'abril: 81,90 euros.

i) Autorització d'actes amb contingut econòmic: 109,20 euros.

j) Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 16,40 euros per exercici.

k) Revisió de comptes anuals: 109,20euros.

l) Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 21,85 euros.

m) Emissió de llistats: 10,95 euros.

n) Declaració responsable: 81,90 euros

2. Associacions i federacions:

a) Inscripció d'associacions o federacions: 60,10 euros.

b) Instrucció de l'expedient de declaració d'utilitat pública: 98,30 euros.

c) Modificació d'estatuts: 32,80 euros.

d) Modificació de la junta directiva: 21,85 euros.

e) Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 16,40 euros per exercici.

f) Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 21,85 euros.

g) Revisió de comptes de les associacions declarades d'utilitat pública: 109,20 euros.

h) Emissió de llistats: 10,95 euros.

i) Inscripció de delegació d'associació estrangera: 54,60 euros.

j) Transformació d'una associació en fundació: 109,20 euros.

3. Col·legis professionals i consells de col·legis:

a) Inscripció d'òrgans de govern: 21,85 euros.

b) Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 21,85 euros.

c) Emissió de llistats: 10,95 euros.

d) Declaració d'adequació a la legalitat dels estatuts dels col·legis professionals i consells de col·legis de nova creació: 196,60 euros.

e) Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació global dels estatuts dels col·legis professionals i consells de col·legis: 196,60 euros.

f) Declaració de l'adequació a la legalitat de la modificació parcial dels estatuts de col·legis professionals i consells de col·legis: 142 euros.

g) Declaració d'adequació a la legalitat dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 196,60 euros.

h) Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació global dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 196,60 euros.

i) Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació parcial dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 142 euros.

j) Delegació de funcions i apoderaments: 54,60 euros.

k) Obertura i tancament de delegacions territorials: 98,30 euros.

l) Fusió i escissió: 142 euros.

m) Dissolució: 142 euros.

4. Acadèmies:

a) Inscripció d'òrgans de govern: 21,85 euros.

b) Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 21,85 euros.

c) Emissió de llistats: 10,95 euros.

d) Declaració d'adequació a la legalitat dels estatuts i llurs modificacions: 142 euros.

5. Mediació en l'àmbit del dret privat:

a) Homologació de cursos de mediadors: 98,30 euros.

b) Renovació de l'homologació: 54,60 euros.

 

Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia (capítol I del títol III bis del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny):

1. Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia de competència de la Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials amb seu a Catalunya:

1.1 En l'ordre jurisdiccional civil:

a) La presentació de l'escrit iniciador del procediment en primera o única instància: 65,55 euros en el cas de procediment monitori i 98,30 euros en el cas de procediment en primera o única instància diferent del procediment monitori.

b) La presentació de l'escrit iniciador de l'incident en el procés concursal: 98,30 euros.

c) La presentació de l'escrit iniciador de la segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya: 131,05 euros.

1.2 En l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu:

a) La presentació de l'escrit iniciador del procediment en primera o única instància: 98,30 euros.

b) La presentació de l'escrit iniciador de la segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya: 131,05 euros.

2. Taxa en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, per l'emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials dels ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu: 11,50 euros.

Exempcions

Exempcions objectives: resta exempta de la taxa la presentació de sol·licitud de declaració de concurs.

Exempcions subjectives. Estan exempts de la taxa:

a) Les persones físiques.

b) Les persones jurídiques que tinguin reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

c) Les entitats totalment o parcialment exemptes de l'impost sobre societats.

d) Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost sobre activitats econòmiques, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.

e) El Ministeri Fiscal.

 

Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial, per qualsevol títol, constituïts sobre béns i drets afectes al servei públic de la de justícia, en l'àmbit de la competència de la Generalitat de Catalunya (article 3 bis.2-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny):

a) Una quantitat fixa anual de 68,80 euros més la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 6 cada 1.000 cm² que la superfície ocupada excedeixi d'un metre quadrat.

b) A més, en el supòsit d'explotació econòmica de màquines fotocopiadores, la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 0,05 el nombre de fotocòpies fetes durant el període impositiu.

Exempcions

Resten exemptes d'aquesta taxa: les entitats totalment exemptes de l'impost sobre societats i els col·legis professionals d'advocats, de procuradors i de graduats socials.

Amunt