Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/06/2017

  • Número de control 17158027

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17158027-2017

Dades del DOGC
  • Número 7387

  • Data 09/06/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 30 de maig de 2017, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 349934).


 

El Consell de Direcció, en la sessió del dia 30 de maig de 2017, de conformitat amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador, va aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs 2017-2018.

Per tant,

 

RESOLC:

 

Article únic. Fer públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 30 de maig de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs 2017-2018.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 2 de juny de 2017

 

 

Mercè Massa Rincón

Gerent

 

 

ACORD del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 30 de maig de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018.

 

CONSIDERANT

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula el servei de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, va crear el Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat de Barcelona. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador escolar. L'acord de Govern de 15 de maig de 2007 GOV/74/2007, va fer efectiva l'assumpció d'aquesta competència.

Atès que el Departament d'Ensenyament convoca periòdicament un concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de les despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.

D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i d'acord amb allò que disposa l'article 12 e) del Decret 84/2002, de 5 de febrer, esmentat.

Que per acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 18 de maig de 2017, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, al qual no correspon la gratuïtat d'aquest servei, i estigui escolaritzat en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

Per tot això el Consell de Direcció

 

ACORDA

 

1. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018.

 

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

3. L'òrgan resolutori d'aquest procediment és la Gerent del Consorci d'Educació. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

 

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018.

 

Article 1

S'obre convocatòria pública per a la concessió d'ajuts individuals de menjador, corresponents al curs 2017-2018, la qual es regeix per les bases, publicades al DOGC 7383 del 02.06.2017.

 

Article 2

Es destina a la concessió d'aquests ajuts un import màxim de 15.400.000,00€, dels quals 6.900.000,00€ d'euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació A140/480000101/4211/0000 del pressupost del Consorci d'Educació de Barcelona per a l'any 2017 i els 8.500.000,00€ restants amb càrrec de l'aplicació corresponent del pressupost de l'any 2018 condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat i s'aprova l'expedient de despesa pluriennal.

Aquests imports màxims podran ser incrementats en funció de les sol·licituds presentades i de les disponibilitats pressupostàries.

 

Article 3

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei, en el curs 2017-2018.

 

Article 4

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades als centres educatius, a l'adreça electrònica www.edubcn.cat, i a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.

Si l'ajut se sol·licita per a més d'un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l'alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

Els alumnes beneficiaris d'un fons d'emergència social, ompliran el formulari específic per aquest col·lectiu, que es facilitarà d'ofici per part dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, i es lliurarà al centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat.

4.1 Apartats de la sol·licitud

A la sol·licitud caldrà declarar el nombre de membres de la unitat familiar que convivien en el mateix domicili en data 31 de desembre de l'any 2016, indicant nom, cognoms i NIF de cada un d'ells.

Aquells membres que formin part de la unitat familiar i que no s'hagin inclòs a la sol·licitud, però que son rellevants per considerar-se components de la unitat familiar, s'inclouran d'ofici per poder sol·licitar a l'Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar, i efectuar consultes a d'altres administracions públiques, per a la resolució de la sol·licitud de l'ajut de menjador.

Pels residents tant de la ciutat de Barcelona, com de fora, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través del Padró Municipal. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar informació a l'Ajuntament de Barcelona.

4.2 Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2017-18 en dos períodes de sol·licituds:

Període de sol·licituds de juny 2017: entre els dies 12 i el 23 de juny de 2017 ambdós inclosos.

Període de sol·licituds de setembre 2017: entre els dies 4 i el 15 de setembre de 2017 ambdós inclosos.

Tanmateix, un cop finalitzat el període de juny i setembre, i si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, es podrà establir un període obert de presentació de sol·licituds, per atendre les noves peticions d'alumnat de nova incorporació.

4.3 La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, i verificarà que s'ha aportat la documentació requerida. Els centres trametran al Consorci d'Educació de Barcelona en el suport informàtic que s'estableixi les sol·licituds rebudes, abans de les dates següents:

- Per les sol·licituds presentades al juny, abans del 15 de juliol de 2017.

- Per les sol·licituds presentades al setembre, abans del 25 de setembre de 2017.

4.4 Les sol·licituds i la documentació presentada romandran custodiades al centre i podran ser requerides pel Consorci d'Educació de Barcelona en qualsevol moment. El Consorci verificarà el nivell de renda, volum de negoci, capital mobiliari, finques urbanes i rústiques de la unitat familiar, la composició de la unitat familiar i l'acreditació de les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària.

4.5 Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds els directors i directores o persones titulars dels centres informaran al Consell Escolar de les sol·licituds presentades per les famílies i de la resolució del Consorci d'Educació de Barcelona quan aquesta es produeixi.

4.6 La presentació de la sol·licitud suposa l'autorització al Consorci d'Educació de Barcelona a obtenir d'altres administracions públiques, les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i comprovar totes les dades d'identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de renda del sol·licitant i de la resta de membres computables de la unitat familiar, necessaris per a la resolució de la sol·licitud de la beca.

 

Article 5

Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l'alumnat al qual es refereix l'article 3.

Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar establert en l'article 6 d'aquesta convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

Als efectes d'aquest ajut, a més de l'alumne beneficiari es consideren membres computables els familiars que hi convisquin (pare, mare, si s'escau tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, germans menors de 25 anys o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com ascendents). En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindrà si s'escau, la consideració de membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, que convisqui amb l'alumnat beneficiari, la renda del qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

A efectes d'aquesta convocatòria es considera que els membres de la unitat familiar son aquells que convivien en el mateix domicili en data 31 de desembre de 2016.

En casos de custòdia compartida s'ha d'incloure l'altre sustentador amb el/la que es comparteix la custòdia. Així, en aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els ex cònjuges i els fills comuns.

5.1 Són requisits i obligacions indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altra causa degudament justificada.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

c) Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

5.2 Atesa la naturalesa dels ajuts i l'especificitat del col·lectiu, a les famílies beneficiàries no els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5.3 Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de la despesa realitzada.

5.4 Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

a) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

b) Situació risc social de la unitat familiar:

--Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona: Declarar en la sol·licitud que es troben en situació de risc social indicant el Servei Social Municipal pel qual són ateses.

--Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels Serveis Socials acreditant quin tipus de risc social presenten.

La presentació de la sol·licitud, declarant trobar-se en risc social, implica l'autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona i els Serveis Socials puguin compartir la informació obtinguda, i per tant poder millorar el suport a cada família.

 

Article 6

6.1 Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els següents llindars:

Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

a) Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 3€:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €

- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.416,80 €

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

b) Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 6€:

b.1 El llindar de renda és el 60% de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit de 3 euros i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts d'acord amb el que s'indica entre els punts 6.2 i 6.3.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els punts 6.2 i 6.3, s'atorgarà un ajut de 6 euros, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

b.2 Llindar de renda, tram garantit d'ajut de 6€ per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%:

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit de 3€ i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l'òrgan competent.

c) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantitat de 155.000,00 €:

c.1) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

c.2) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

d) Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre 2016.

e) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003. Per 0,28 els revisats en 2010.

Per 0,37 els revisats el 2004. Per 0,30 els revisats en 2011.

Per 0,30 els revisats el 2005. Per 0,32 els revisats en 2012.

Per 0,26 els revisats el 2006. Per 0,34 els revisats en 2013.

Per 0,25 els revisats el 2007. Per 0,36 els revisats en 2014.

Per 0,25 els revisats el 2008. Per 0,38 els revisats en 2015.

Per 0,26 els revisats el 2009. Per 0,38 els revisats en 2016.

f) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

6.2 Valoració de les situacions específiques de la unitat familiar.

--Per la condició de família nombrosa general : 1'5 punts

--Per la condició de família nombrosa especial : 3 punts

--Per la condició de família monoparental general :1,5 punts

--Per la condició de família monoparental especial : 3 punts

--Per tenir un o més infants en acolliment: 3 punts

--Per la condició de discapacitat de l'alumne o germans de fins a un 33%: 1'5 punts

--Per la condició de discapacitat de l'alumne o germans de més d'un 33%: 3 punts

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

6.3 Situació de risc social de la unitat familiar.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts.

- Situació de risc social greu, 15 punts.

Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona caldrà que declarin en la sol·licitud que es troben en situació de risc social indicant el servei social municipal pel qual són ateses.

Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant quin tipus de risc social presenta.

6.4 Fons d'emergència social

Tots aquells infants adjudicataris d'un ajut del fons d'emergència social, obtindran automàticament un ajut màxim de 6 €.

En aquest cas, no serà necessari omplir la sol·licitud ordinària, només caldrà presentar el formulari específic per aquest col·lectiu, que es facilitarà d'ofici per part de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. El formulari es lliurarà al centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat degudament signat i acceptats els requisits i obligacions establerts a l'apartat 5.1.

6.5 Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2016 i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

6.5.1 Llindars de renda

La renda es calcularà en funció als ingressos subjectes a IRPF de l'exercici 2016. No caldrà que ho consignin en l'imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà comprovada d'ofici per part del Consorci d'Educació de Barcelona mitjançant consulta a l'Agència Tributària.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

b) Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer del punt a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l'Agència Tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l'imprès de sol·licitud serà motiu d'exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

c) Ingressos no subjectes a IRPF. En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés no subjecte a l'IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l'exercici de l'any 2016.

- Renda Mínima d'Inserció (RMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l' any 2016.

- Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia percebuda l'any 2016.

- Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l'atorgament i del seu import de l' any 2016.

- Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral de l'any 2016.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

d) Deduccions de la renda familiar: el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda familiar.

 

Article 7

7.1 Es faculta a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per adjudicar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria mitjançant resolució.

7.2 Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

7.3 Concessió dels ajuts:

7.3.1 Llista de sol·licituds admeses

La llista de sol·licituds admeses contindrà dos annexos:

Annex 1. Sol·licituds admeses: relació de sol·licituds admeses, relacionades per centres i ordenades per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d'ajut atorgat.

Annex 2. Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, relacionat per centres.

La llista de sol·licituds admeses es remetrà als centres educatius als efectes de la seva publicació en el taulell d'anuncis del centre.

La llista de sol·licituds admeses corresponent a les sol·licituds presentades en el període de juny es farà pública durant la primera quinzena del mes de setembre.

La llista de sol·licituds admeses corresponent a les sol·licituds presentades en el període de setembre es farà pública durant la primera quinzena del mes d'octubre.

Aquesta llista de sol·licituds admeses servirà de requeriment als interessats per tal que en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la publicació en el taulell d'anuncis del centre puguin presentar les al·legacions i documentació que considerin oportunes davant el centre educatiu.

7.3.2 Resolució d'atorgament d'ajut

La resolució de la Gerent contindrà dos annexos:

Annex 1. Ajuts concedits: relació de l'alumnat al que s'ha adjudicat un ajut, relacionat per centres i ordenat per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d'ajut atorgat.

Annex 2. Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, relacionat per centres.

 

Article 8

El pagament dels ajuts concedits es realitzarà de la següent manera:

- Pagament en concepte de bestreta:

un pagament en concepte de bestreta, durant el mes de novembre de 2017, sense justificació prèvia, fins a un import màxim del 70% de l'ajut atorgat. Aquest pagament es podrà fraccionar en dos o més pagaments, un durant el mes de novembre i l'altre durant el mes de desembre de 2017.

- Pagament de l'import restant de l'ajut:

un pagament pel 50% de l'import restant de l'ajut durant el mes de febrer de 2018 i prèvia justificació del període anterior (setembre-desembre), i el pagament de l'altre 50% de l'import restant de l'ajut durant el mes d'abril de 2018. Aquests pagaments es podran fraccionar en funció de les disponibilitats de tresoreria.

Els centres trametran al Consorci d'Educació la justificació del període gener-juny abans del 23 de juny de 2018.

 

Article 9

L'òrgan resolutori d'aquest procediment és la Gerent del Consorci d'Educació. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

Contra aquesta Resolució d'atorgament d'ajut, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Amunt