Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 16/05/2017

  • Número del document GOV/0063/2017

  • Número de control 17136129

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17136129-2017

Dades del DOGC
  • Número 7372

  • Data 18/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/63/2017, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla pilot d'avaluació de l'acompliment del personal de l'àmbit d'administració i tècnic de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del personal de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat i del personal laboral al servei del Museu Nacional d'Art de Catalunya.


L'avaluació de l'acompliment del personal de les administracions publiques està expressament prevista en el capítol II del títol III del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que preveu les línies configuratives mínimes de l'avaluació amb la finalitat de permetre mesurar i valorar la conducta professional i el rendiment o l'assoliment de resultats.

El Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic planteja la construcció d'un marc normatiu que generalitzi la implantació d'un model d'avaluació dels empleats públics. En aquest sentit, l'Acord del Govern de 21 d'abril de 2015, d'impuls de la professionalització, l'avaluació de l'acompliment i el retiment de comptes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix l'aplicació progressiva dels sistemes d'avaluació de l'acompliment de manera generalitzada en tots els sectors de l'activitat administrativa i en tots els col·lectius que hi presten serveis, inclòs el personal directiu del sector públic, els alts càrrecs i el personal laboral i funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com a eina de gestió dels recursos humans destinada a contribuir al desenvolupament professional, la millora del rendiment i la motivació dels empleats públics. En aquesta línia, el Govern va encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública, l'elaboració d'una proposta negociada amb la representació sindical per a la instauració progressiva de l'avaluació de l'acompliment del personal laboral i funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que se subjecti als principis d'objectivitat, imparcialitat, transparència i no-discriminació.

L'aplicació de l'avaluació del rendiment implica un canvi en la gestió del personal i en l'organització, en la mesura que està fortament connectada a la cultura de la gestió per objectius, que requereix processos d'aprenentatge que tinguin en compte l'experiència pràctica. Tot això fa necessari, abans d'aprovar la regulació i d'implantar el model de manera general, valorar i validar els criteris d'avaluació del rendiment que poden integrar el futur sistema d'avaluació dels empleats de la Generalitat de Catalunya.

En la mesura que el model està en fase experimental, es preveu que el resultat de l'avaluació no tingui conseqüències sobre les retribucions o la carrera del personal i que les qualificacions obtingudes siguin confidencials.

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar el Pla pilot d'avaluació de l'acompliment del personal de l'àmbit d'administració i tècnic de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del personal de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat i del personal laboral al servei del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Les directrius que han de regir l'avaluació de l'acompliment dels empleats en el Pla pilot són les que s'especifiquen en l'annex.

El Pla pilot avaluarà l'acompliment durant un període de sis mesos, des de l'1 de juny fins al 31 de desembre de 2017. Queda exempt de l'avaluació el personal que no hagi prestat serveis efectius durant almenys quatre mesos.

 

—2 Atribuir a la Secretaria d'Administració i Funció Pública:

a) L'organització, la coordinació, l'assessorament i el seguiment del Pla pilot. A aquest efecte, es crea la Comissió de Seguiment del Pla Pilot d'Avaluació de l'Acompliment, integrada pels directors dels ens i les unitats objecte del Pla pilot, o les persones que aquests determinin, per representants dels departaments d'adscripció i per les persones que designi la Secretaria d'Administració i Funció Pública. La Comissió de Seguiment té la funció d'impulsar i de supervisar el Pla, i pot actuar de manera diferenciada en cada un dels ens o unitats que hi estan subjectes. La Comissió ha d'elaborar un informe final d'avaluació del Pla que ha de presentar a la Secretaria d'Administració i Funció Pública i als representants sindicals. El funcionament de la Comissió es regeix per les normes de dret administratiu.

b) El suport i l'assessorament tècnic i jurídic del procés d'avaluació. A aquest efecte, es constitueix la Comissió Tècnica d'Avaluació que podrà intervenir en les diferents fases del procés: la determinació dels avaluadors, la definició dels objectius i indicadors, i l'elaboració de les actes d'avaluació.

 

—3 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es pot consultar als webs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de maig de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt