Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/05/2017

  • Número del document EXI/1035/2017

  • Número de control 17135036

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-17135036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7371

  • Data 17/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/1035/2017, de 10 de maig, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2016.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la redacció donada per l'article 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de Transparència.

Vist el que disposa l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb els convenis subscrits;

En compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat als convenis subscrits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2016, que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

 

2. Establir que el text íntegre dels convenis que es detallen a l'annex es pugui consultar al web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/) i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat (http://registredeconvenis.gencat.cat), que és accessible des del Portal de Transparència.

 

Barcelona, 10 de maig de 2017

 

P. s. (Resolució EXI/943/2016, de 6 d'abril, DOGC núm. 7099 de 14.4.2016)

Manel Josep Vila Motlló

Director

 

 

Annex

Relació dels convenis subscrits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2016:

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya amb l'objecte de donar suport al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016. 2016/8/034.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Objecte: Determinar la col·laboració de les parts en el finançament del projecte «Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016».

Data de signatura: 8 de setembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 8 de setembre del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de l'informe justificatiu de la subvenció, d'acord amb la clàusula 4.1 del Conveni.

Quantia econòmica: 15.000 euros.

 

Títol/Referència: Acord de projecte entre el Departament d'Afers Exteriors del Govern de Flandes, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i ActionAid Moçambic sobre «Accelerant els drets de les dones i nenes - WONGI». 2016/4/023.

Parts signants: el Departament d'Afers exteriors del Govern de Flandes, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i ActionAid Moçambic.

Objecte: Establir els termes de cooperació entre els firmants en el context del suport a ActionAid Moçambic per a implementar el projecte «Accelerant els drets de les dones i les nenes - WONGI».

Data de signatura: 16 de desembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 16 de desembre del 2016 i tindrà efectes fins l'acabament del projecte, que té una duració de tres anys, i fins que s'hagin satisfet tots els requeriments relatius als informes.

Quantia econòmica: 500.000 euros. Participació ACCD: 100.000 euros.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aprovació del Projecte de col·laboració per a la consecució de la coherència en el disseny i execució de la política de cooperació al desenvolupament. 2016/9/087.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Objecte: Aprovar el Projecte de col·laboració per a la consecució de la coherència en el disseny i execució de la política de cooperació al desenvolupament.

Data de signatura: 2 de novembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 2 de novembre del 2016 i finalitza el 31 de desembre del 2018.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, per al repartiment de les despeses relatives de l'oficina de Casablanca (Marroc) i a Bogotà (Colòmbia). 2016/9/045.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).

Objecte: Repartiment de les despeses de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Catalunya d'ACCIÓ a Casablanca (Marroc) així com a Bogotà (Colòmbia), de conformitat amb tot el que estableix el conveni per a l'any 2016.

Data de signatura: 1 de juny del 2016.

Termini: el conveni s'inicia l'1 de gener del 2016, amb vigència fins el 31 de desembre del 2016, i es prorrogarà tàcitament per anys naturals.

Quantia econòmica: 7.165,55 euros.

 

Títol/Referència: Conveni de cooperació educativa entre l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, Fundació Privada (IBEI) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 2016/8/035.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, Fundació Privada (IBEI).

Objecte: Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants de l'IBEI puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l'entitat col·laboradora.

Data de signatura: 30 de juny del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el curs acadèmic 2016-2017, tindrà una vigència per cursos acadèmics i s'entendrà prorrogat automàticament si cap de les parts el denuncia fefaentment amb tres mesos d'antelació a la data d'expiració del termini.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Conveni de cooperació educativa entre Fundació privada Centre d'Estudis Internacionals (FCEI) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 2016/8/056.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i Fundació privada Centre d'Estudis Internacionals (FCEI).

Objecte: Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants de la FCEI puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l'entitat col·laboradora.

Data de signatura: 8 de juliol del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el curs acadèmic 2016-2017, tindrà una vigència per cursos acadèmics i s'entendrà prorrogat automàticament si cap de les parts el denuncia fefaentment amb tres mesos d'antelació a la data d'expiració del termini.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en relació amb la recaptació per via executiva dels imports corresponents a deutes tributaris i no tributaris. 2016/9/061.

Parts signants: l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Objecte: Les actuacions corresponents per al cobrament dels deutes en període executiu generats per l'ACCD.

Data de signatura: 14 de juliol del 2016.

Termini: el conveni té una vigència d'un any a comptar des de la signatura, 14 de juliol del 2016, i s'entendrà tàcitament prorrogat cada any, llevat de denúncia expressa, la qual s'haurà de notificar per escrit com a mínim tres mesos abans de cada venciment.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i Lafede.cat - Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global. 2016/8/0087.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Lafede.cat - Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global.

Objecte: Regular la contribució de l'ACCD en el finançament del projecte «Apropiació de la Justícia Global des del gènere i la comunicació».

Data de signatura: 18 d'abril del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 18 d'abril del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de l'informe justificatiu de la subvenció, d'acord amb la clàusula 3.1 del Conveni.

Quantia econòmica: 100.000 euros.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida. 2016/8/0086.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Objecte: Regular la contribució de l'ACCD en el finançament del projecte «Enfortiment de les capacitats tècniques i organitzatives del teixit associatiu a la demarcació de Lleida».

Data de signatura: 25 d'abril del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 25 d'abril del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de l'informe justificatiu de la subvenció, d'acord amb la clàusula 3.1 del Conveni.

Quantia econòmica: 60.000 euros.

 

Títol/Referència: Acord de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'entitat Corporació Opción Legal i el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia. 2016/4/0030.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia i Corporación Opción Legal.

Objecte: Instrumentalitzar la col·laboració entre les parts per donar suport al projecte «Enfortiment a la participació de les víctimes, agenda exili i iniciatives de memòria amb enfocament ètnic i de gènere del Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia».

Data de signatura: 20 de desembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 20 de desembre del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de l'informe justificatiu de la subvenció, d'acord amb la clàusula tercera de l'Acord.

Quantia econòmica: 150.000 euros.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objecte de donar suport al projecte «L'anàlisi de conflictes i processos de pau com a eina per al disseny de polítiques de prevenció de conflictes i construcció de pau». 2016/6/0059.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Objecte: Determinar la col·laboració de les parts en el finançament del projecte «L'anàlisi de conflictes i processos de pau com a eina per al disseny de polítiques de prevenció de conflictes i construcció de pau», que té per objectiu contribuir a la construcció de la pau i la transformació pacífica dels conflictes violents.

Data de signatura: 29 de novembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 29 de novembre del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de l'informe justificatiu de la subvenció, d'acord amb la clàusula tercera del Conveni.

Quantia econòmica: 120.000 euros.

 

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat - CeDRe. 2016/8/0085.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat - CeDRe.

Objecte: Regular la contribució de l'ACCD en el finançament del projecte «Enfortiment i sensibilització en Pau, Gènere i Drets Humans a les comarques gironines, pel desenvolupament humà sostenible».

Data de signatura: 25 d'abril del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 25 d'abril del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de l'informe justificatiu de la subvenció, d'acord amb la clàusula 3.1 del Conveni.

Quantia econòmica: 60.000 euros.

 

Títol/Referència: Acord marc de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell Regional de Tànger-Tetouan-Alhoceima. 2016/4/0029.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Regional de Tànger-Tetouan-Alhoceima (CRTTA).

Objecte: Establir un marc general d'actuació per a la col·laboració entre el CRTTA i l'ACCD en l'execució d'activitats de cooperació al desenvolupament d'interès mutu per a ambdues parts.

Data de signatura: 19 de setembre del 2016.

Termini: el conveni té una vigència de 24 mesos a comptar des de la signatura, 19 de setembre del 2016. S'entendrà prorrogat automàticament per 24 mesos més si cap de les dues parts el denuncia fefaentment a l'altra, amb un mes d'antelació a la data d'expiració del termini.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Acord de finançament compartit amb participació de tercers entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (el Donant) i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). 2016/4/0031.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

Objecte: Aportar fons al PNUD mitjançant un sistema de participació en el finançament de les despeses per a l'execució de les activitats incloses en el document tècnic «Projecte de suport a les comunitats libaneses d'acollida - LHSP».

Data de signatura: 29 de desembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 29 de desembre del 2016 i expirarà no més tard del 29 de desembre del 2017.

Quantia econòmica: 400.000 euros. Participació ACCD 2016: 200.000 euros.

 

Títol/Referència: Acord de voluntats entre les cooperacions catalanes per la resposta a la crisi de refugi. 2016/5/0045.

Parts signants: el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: Intercanvi d'informació entre les parts sobre la situació i el context de la zona afectada així com de les actuacions que fan i preveuen realitzar en origen i en trànsit, en resposta a la crisi de refugi. Promoure la realització de missions a terreny conjuntes i/o coordinades.

Data de signatura: 28 de novembre del 2016.

Termini: l'Acord de voluntats s'inicia el 28 de novembre del 2016 i finalitza el 31 de desembre del 2017.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Acord marc i de primera col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya per a l'impuls del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans. 2016/9/0129.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Objecte: Establir el marc de col·laboració entre les parts per a impulsar conjuntament i de forma coordinada el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH), l'objectiu del qual és acollir temporalment a Catalunya i acompanyar amb un Programa d'atenció integral a defensors i defensores dels drets humans vinculats a organitzacions o moviments socials, que vegin amenaçada la seva vida o integritat en el seu país d'origen, veí, d'acollida o de trànsit, pel treball o activitats que realitzen en l'àmbit de la protecció i la defensa dels drets humans.

Data de signatura: 19 de desembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 19 de desembre del 2016 i la seva vigència és de quatre anys.

Quantia econòmica: 67.500 euros. Participació ACCD: 37.500 euros.

 

Títol/Referència: Addenda a l'Acord marc de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya per a l'impuls del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans. 2016/8/0099.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.

Objecte: Establir el marc de col·laboració entre l'ACCD i l'entitat col·laboradora per a l'impuls del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans - PCPDDH 2016.

Data de signatura: 30 de desembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 30 de desembre del 2016 i finalitza mitjançant l'aprovació, per part de l'ACCD, de la justificació de l'aportació, d'acord amb la clàusula cinquena de l'Addenda.

Quantia econòmica: 18.040 euros.

 

Títol/Referència: Acord general de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia. 2016/4/0040.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de l'Estat Plurinacional de Bolívia.

Objecte: Establir un marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de l'Estat Plurinacional de Bolívia, l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb la finalitat d'impulsar conjuntament actuacions dirigides a l'enfortiment de la política de residus del Ministeri de Medi Ambient i Aigua de l'Estat Plurinacional de Bolívia i la cooperació al desenvolupament en l'àmbit de la gestió de residus.

Data de signatura: 23 de novembre del 2016.

Termini: el conveni s'inicia el 23 de novembre del 2016 i tindrà efectes fins el 2018 coincidint amb la vigència del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya.

Quantia econòmica: sense despesa.

 

Títol/Referència: Acord específic de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia per a donar suport al Projecte d'Enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus. 2016/4/0041.

Parts signants: l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de l'Estat Plurinacional de Bolívia.

Objecte: Col·laboració entre les parts per a donar suport al projecte «Enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus» mitjançant l'atorgament de tres subvencions.

Data de signatura: 21 de desembre del 2016.

Termini: La vigència d'aquest acord específic de col·laboració és coincident amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya.

Quantia econòmica: 161.000 euros. Aportació ACCD: 36.000 euros.

 

Amunt