Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 26/04/2017

 • Número del document PRE/0077/2017

 • Número de control 17128055

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-17128055-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7366

 • Data 10/05/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE PRE/77/2017, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.


Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l'espai català de comunicació. Aquest sector s'ha d'enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d'altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, la legislació vigent preveu de forma expressa l'establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits en llengua catalana o occitana/aranesa. Aquestes subvencions contribueixen a protegir les iniciatives d'aquest sector, per tal que no es vegin perjudicades per les forces del mercat, i a garantir el dret a la informació de tota la ciutadania i la consolidació de la identitat nacional del país.

Dins d'aquest marc general, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès en compliment del mandat establert pels articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l'article 20 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran. Aquestes subvencions es regeixen actualment per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/29/2016, de 19 de febrer, si bé diverses circumstàncies fan necessari introduir una revisió en profunditat.

En primer lloc, l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, incideix en la seva tramitació, com a conseqüència de la generalització de la tramitació electrònica, amb caràcter obligatori, en aquells procediments que tinguin per destinataris els col·lectius previstos al seu article 14, com també de la impossibilitat, com a regla general, d'exigir a les persones interessades la presentació de documents originals, derivada de l'article 28.3 de la mateixa Llei. Així mateix, cal introduir en les noves bases reguladores l'obligació d'adherir-se al codi ètic que figura com a annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, en el qual s'estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Altres modificacions han vingut imposades per la realitat canviant del sector. En aquest sentit, s'ha introduït la diferenciació de les revistes digitals respecte del concepte genèric de “mitjans informatius digitals”, fins ara utilitzat. Aquesta diferenciació ha permès introduir uns requisits específics per a aquestes revistes, que d'aquesta manera poden concórrer en condicions d'igualtat amb altres tipus de mitjans digitals, així com diverses adaptacions en els criteris de determinació de l'import de la subvenció, com la que ha afectat el concepte de suport a la difusió, a la qual s'ha afegit una nova variable, de suport a l'edició.

A un nivell més general, s'han modificat els criteris de determinació de l'import de la subvenció (suport bàsic, a la professionalització i a la difusió). En el concepte de suport bàsic, s'ha introduït una distinció entre mitjans d'àmbit local i d'àmbit nacional, amb la idea de potenciar els mitjans d'àmbit local, per als quals, a més, s'ha incrementat l'import inicialment establert per a aquest concepte. Així mateix, s'ha reforçat el concepte “producció pròpia”, que passa a anomenar-se “suport a la professionalització”, amb la idea de donar visibilitat al propòsit del Govern d'afavorir la contractació de professionals de la redacció periodística, tot augmentant l'import que correspon a la categoria de redactor/a i incrementant el nombre de redactors a comptabilitzar. I en tercer lloc, s'han introduït tres noves variables en el concepte de suport a la difusió, per tal que aquest sigui més equilibrat i just. Aquestes variables, de caràcter qualitatiu, fan referència a la fidelitat, la profunditat i el temps de les visites dels usuaris únics, i venen a afegir-se a la fins ara utilitzada, de tipus exclusivament quantitatiu. Finalment, amb aquestes bases es vol reforçar el compromís del Govern amb el Codi deontològic de la professió periodística, atenent així una de les conclusions del VI Congrés de Periodistes de Catalunya, que tingué lloc a Barcelona el proppassat dia 11 de novembre de 2016.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,


Ordeno:


Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/29/2016, de 19 de febrer per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 26 d'abril de 2017


Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la PresidènciaAnnex

Bases


-1 Objecte

1.1 L'objecte és l'aprovació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada, d'acord amb la definició establerta en la base 4.a, per contribuir a la vertebració de l'espai català de comunicació.

1.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions:

a) Els mitjans digitals editats o coeditats per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques en el seu finançament o govern, o per entitats privades per encàrrec d'institucions públiques.

b) Els mitjans digitals corporatius, els butlletins digitals i, en general, tots els que pel seu objectiu o contingut s'adrecen principalment a les persones sòcies o membres d'un col·lectiu a través d'internet, i els que són d'accés majoritàriament restringit pel seu caràcter corporatiu o d'empresa.

c) Els mitjans digitals editats per les empreses o entitats que tenen com a activitat principal els serveis d'internet a tercers (connectivitat, allotjament, disseny de webs i d'aplicacions, etc.), conegudes generalment com a ISP (Internet Service Provider), en el desenvolupament d'aquesta activitat.

d) Els portals i les publicacions digitals de caràcter publicitari, les guies comercials en línia i, en general, totes les publicacions digitals amb finalitat o contingut principalment publicitari.

e) Els suplements de publicacions digitals i les publicacions que es difonguin de manera condicionada a una altra publicació digital així com qualsevol lloc web que depengui d'un altre mitjà digital encara que disposi de capçalera pròpia.

f) Els mitjans digitals editats per persones físiques sota la forma de diaris personals electrònics, també coneguts com a blogs digitals (blog, openblog, audioblog i altres).

g) Els mitjans digitals que reprodueixen, principalment, continguts originals prèviament o simultàniament publicats en suport paper o en altres mitjans digitals, o difosos per ràdio o televisió.

h) Els mitjans digitals que constitueixin una eina de promoció o aquells dels quals se'n derivi una activitat comercial altra que l'estrictament associada a l'exercici periodístic.


-2 Persones destinatàries

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Les persones físiques i jurídiques, que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de mitjans informatius digitals.

b) Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions, sense perjudici del que estableix la base 1.2.a).

La realització de l´activitat ha de quedar acreditada d'acord amb el que estableixen les bases 5.b), 5.c) i 5 d).


-3 Incompatibilitats

3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts o subvencions per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d'aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts o subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l'import total no ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.


-4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s'estableixen les definicions següents:

a) Mitjà informatiu digital: S'entén per mitjà informatiu digital, aquell mitjà editat en línia a títol professional per una persona física o jurídica que exerceix el control editorial del seu contingut amb la intenció de produir i posar a l'abast del públic un contingut original, d'interès general, compost d'informacions essencialment escrites i/o audiovisuals relacionades amb l'actualitat que s'han tractat periodísticament.

b) Revista digital: Publicació informativa digital amb una periodicitat mínima de dues vegades l'any editada específicament per ser consultada prèvia descàrrega via aplicació mòbil. Amb format i característiques diferents del web informatiu, i on cada número manté una periodicitat fixa i nombre de pàgines semblants.

c) Web informatiu: Mitjà informatiu digital consultable a través d'un lloc web, amb un contingut diàriament actualitzat.

d) Setmanari digital: Mitjà informatiu digital consultable a través d'un lloc web, amb un contingut setmanalment actualitzat.

e) Contingut de redacció periodística: El contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d'un periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitzen els redactors o els col·laboradors del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió periodística. A aquests efectes, no es consideren com a contingut de redacció periodística els treballs d'investigació o comunicació científica, ni els continguts de caràcter literari o artístic.

f) Contingut de redacció no periodística: Tots els continguts d'un mitjà de comunicació que no tinguin caràcter de redacció periodística, com són la publicitat convencional, els publireportatges, els enllaços a altres llocs web, les cartelleres de ràdio i televisió, les agendes o els avisos que són una simple transcripció de les dades ofertes per les fonts d'informació.

g) Contingut de producció pròpia: Contingut elaborat directament per l'equip de redacció de la persona o empresa sol·licitant degudament signat.

h) Difusió/audiència d'un mitjà digital: Xifra total de pàgines, visites i usuaris únics que registra un mitjà electrònic de comunicació per a un període determinat.

i) Usuaris únics: Nombre de persones reals i diferents que accedeixen a un mitjà digital en un període concret de temps (normalment el període es defineix mensualment).


-5 Requisits de les persones sol·licitants

Les persones sol·licitants hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

a) Acreditar una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l'any anterior a la convocatòria, la qual cosa s'haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.3.b).

O bé, acreditar unes despeses en concepte d'edició de continguts, que representin com a mínim un 75% respecte del total de despeses subvencionables d'acord amb la base 9.3. a). i 9.3.b). L'import d'aquestes despeses no pot ser inferior a 15.000 euros anuals (IVA i IRPF no inclosos en el cas de factures).

A les entitats sense finalitat de lucre no se'ls aplicarà aquest requisit.

b) En el cas de persones jurídiques, l'edició de mitjans informatius digitals ha de quedar acreditada en el seu objecte social, tant si es tracta d'empreses periodístiques com si són entitats sense ànim de lucre.

c) Les persones físiques han d'estar donades d'alta en l'epígraf de l'impost d'activitats econòmiques corresponent a l'edició de publicacions periòdiques i revistes, serveis de televisió o serveis de radiodifusió, segons el mitjà objecte de la sol·licitud.

d) En el supòsit de la base 2 b) l'edició de mitjans informatius digitals ha de quedar acreditada per qualsevol mitjà admès en dret.

e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Acreditar la titularitat del domini del mitjà informatiu digital per al qual se sol·licita la subvenció, la qual cosa s'haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.2. c). A les empreses editores de publicacions per a dispositius mòbils (tauletes i smartphones) no se'ls aplicarà aquest requisit.

g) Complir totes les obligacions exigibles contingudes en els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s'acreditarà de la forma indicada a la base 9.1.1 l).

h) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

i) En el cas d'associacions i fundacions ja constituïdes, haver complert la previsió d'adaptació dels estatuts i inscripció d'aquesta adaptació en el registre corresponent, segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior, si escau.

j) En cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

l) No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Complir la normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes per tal de fomentar els drets de les dones i la seva imatge plural i no estereotipada, així com evitar la seva discriminació i objectualització tant en els continguts de redacció periodística com en els anuncis publicitaris, i adoptar un codi ètic de conducta sobre l'assumpció del principi d'igualtat de gènere, d'acord amb l'article 25 de la Llei 17/2015, i l'article 23 de la Llei 5/2008.

n) Complir les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació vigents actualment a Catalunya des de 2009.

o) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas d'entitats amb més de 250 persones treballadores, s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

p) Adherir-se al codi ètic que figura com annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.


-6 Requisits dels mitjans informatius digitals

Per poder optar a la subvenció, el mitjà informatiu digital per al qual se sol·licita haurà de complir els requisits següents:

6.1 Requisits generals

a) El domini de la publicació no pot ser un subdomini de cap altre domini.

b) Estar en actiu i mantenir-se actualitzat en el moment de la convocatòria i de la resolució sobre la sol·licitud, atès que la finalitat de la subvenció és contribuir a la continuïtat de la seva edició. Els continguts informatius de redacció periodística han d'estar relacionats amb l'actualitat i portar la data de publicació.

c) Estar editat en un 100% en català o aranès, amb independència que pugui incloure la traducció a altres llengües.

d) Els continguts hauran de ser essencialment escrits i/o audiovisuals i de producció pròpia, la qual cosa ha de quedar acreditada mitjançant la signatura dels articles.

e) Tenir, tant la pàgina principal com el conjunt del mitjà digital, un contingut majoritari de redacció periodística.

f) Complir el Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya i els criteris del Consell de la Informació de Catalunya, la qual cosa s'haurà de demostrar de la forma indicada a les bases 9.1.1 n) i 9.2 b), respectivament.

g) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Promoure un ús no sexista del llenguatge i un tractament dels continguts que respecti la dignitat de les persones com a subjecte periodístic i humà.

6.2 Requisits específics

a) En el cas dels webs informatius:

a.1) L'actualització dels seus continguts ha de ser diària, i s'ha de reflectir a la seva pàgina principal i a les seves seccions.

a.2) En el cas de setmanaris digitals, l'actualització haurà de ser setmanal, i s'ha de reflectir a la seva pàgina principal i a les seves seccions.

b) En el cas de les revistes digitals:

b.1) Hauran de ser edicions nadiues per a dispositius mòbils (tauletes i smartphones).

b.2) Hauran de tenir app com a mínim a dues plataformes de difusió.

b.3) Hauran de tenir data fixa i periòdica de tancament i publicació.

b.4) Hauran de tenir un contingut mínim equivalent a 16 pàgines de paper DIN A4.


-7 Quantia de la subvenció

7.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual. Per a la determinació i càlcul del seu import, es prenen com a referència les dades relatives a l'activitat corresponent a l'any anterior al de la convocatòria.

En el cas que l'import total de les subvencions a concedir superi la dotació pressupostària disponible per a l'any de la convocatòria corresponent, aquestes es podran reduir proporcionalment a l'excés sobre l'import màxim de la convocatòria.

7.2 El càlcul de l'import de les subvencions es basa en els criteris següents:

a) Per a tots els mitjans informatius digitals:

a.1) en concepte de suport a la professionalització:

a.1.1) En l'apartat d'elaboració de continguts, i amb un límit de 7 treballadors/es:

5.000 euros per redactor/a.

Per a la resta del personal relacionat amb l'elaboració de continguts (auxiliar de redacció, corrector/a, lingüista, documentalista i/o dissenyador/a gràfic), 2.000 euros.

a.1.2) En l'apartat d'elaboració de continguts, a partir del vuitè redactor/a i fins a un límit de 10:

6.000 euros per redactor/a.

a.1.3) En l'àrea tècnica i de producció, i amb un límit de 2 treballadors/es:

2.500 euros per cap de sistemes, realitzador/a, productor/a, guionista.

2.000 euros per tècnic/a informàtic, tècnic/a de so, tècnic/a d'emissions, ajudant de producció, ajudant de realitzador, maquetador/a, laboratorista i muntador/a.

a.1.4) En l'àrea de gestió i comercial:

2.000 euros per agent comercial i/o promotor/a.

Només s'acceptarà una persona per aquesta àrea.

Als efectes del còmput de la subvenció, es calcula un màxim de 13 treballadors/es per mitjà informatiu digital. Aquest càlcul s'entén per a jornades laborals anuals a temps complet. En el cas de treballadors/es a temps parcial l'import d'aquests conceptes es calcularà proporcionalment. Quan un treballador presti els seus serveis en diversos mitjans de la mateixa persona sol·licitant, el percentatge de dedicació no podrà ser superior al 50%.

Pel que fa a l'import en concepte de suport a la professionalització, tan sols es tindrà en compte en aquells casos en què els sol·licitants tinguin un mínim de dos treballadors, que caldrà acreditar tal i com estableix el punt 9.3.a.2.b) d'aquest document de bases.

b) En el cas dels webs informatius i setmanaris digitals:

b.1) En concepte de suport bàsic:

Una quantia fixa, establerta segons l'àmbit territorial del mitjà, per cada web o setmanari informatiu digital que compleixi tots els requisits.

1.500 euros per al web o setmanari informatiu digital d'àmbit nacional i 2.500 euros per al web o setmanari informatiu digital d'àmbit local.

En el cas d'aquells webs o setmanaris informatius digitals que no hagin estat actius tot l'any anterior a la convocatòria, la quantia es reduirà proporcionalment.

b.2) En concepte de suport a la difusió:

L'import en concepte de suport a la difusió serà el resultat de la suma dels imports parcials establerts en els punts b.2.1, b.2.2 i b.2.3. Per al càlcul d'aquests imports sempre es tindran en compte dades mitjanes anuals.

b.2.1) En una primera fase, l'import serà el resultat de multiplicar 0,01 euros pel nombre mitjà anual d'usuaris únics.

b.2.2) En una segona fase, es calcularà un factor numèric de qualitat, que serà el resultat d'establir la mitjana entre el nombre de pàgines vistes per visita i el nombre de visites per usuari únic. Caldrà situar aquest factor numèric de qualitat en el tram que li correspongui segons la relació següent:

Tram 1: 0-0,99

Tram 2: 1-1,99

Tram 3: 2-2,99

Tram 4: 3-3,99

Tram 5: 4 o més

El número del tram en què estigui situat el mitjà esdevé la xifra que caldrà multiplicar per l'import resultant en l'apartat b.2.1.

b.2.3) En una tercera fase es tindrà en compte la durada mitjana de les visites al mitjà digital. Caldrà situar aquesta dada en el tram que li correspongui segons la relació següent:

Tram 1: fins a 2:00 minuts

Tram 2: 2:01-3:00 minuts

Tram 3: 3:01-5:00 minuts

Tram 4: 5:01-7:00 minuts

Tram 5: més de 7:01 minuts

El número del tram en què estigui situat el mitjà esdevé la xifra que caldrà multiplicar per l'import resultant en l'apartat b.2.1.

Per al càlcul de la tercera fase, s'entén com a durada mitjana de les visites la durada de totes les visites dividida pel total de visites del període.

Les dades utilitzades en aquests càlculs hauran de ser certificades per entitats certificadores externes amb dades públiques i auditades.

c) En el cas de revistes digitals:

c.1) En concepte de suport a l'edició.

250 euros per número publicat.

c.2) En concepte de suport a la difusió:

0,2 euros multiplicats pel nombre mitjà mensual de descàrregues per a aquelles publicacions amb periodicitat mensual o inferior.

0,4 euros multiplicats pel nombre mitjà bimestral, trimestral, quadrimestral o semestral de descàrregues per a aquelles publicacions amb periodicitat superior a la mensual.

Les dades utilitzades en aquests càlculs hauran de ser certificades per entitats certificadores externes amb dades públiques i auditades.

Els mitjans digitals que tinguin edicions en més d'una llengua hauran de presentar una certificació d'audiència clarament diferenciada. Únicament es tindrà en compte, als efectes del càlcul de l'import, les dades referent a l'edició en llengua catalana.

Pel que fa al càlcul en concepte de suport a la difusió, es comptabilitzaran els usuaris únics corresponents a cada sol·licitant, sense possibilitat d'agregar dades provinents d'altres mitjans editats per entitats diferents a la sol·licitant.

La subvenció en concepte de suport a la difusió i a la professionalització no pot superar en cap cas el 75% de les despeses acreditades, imputables al mitjà objecte de l'ajut.

7.3 Les variables numèriques establertes en el punt 7.2, si escau, poden ser modificades en les convocatòries corresponents.


-8 Sol·licituds

8.1 Les persones sol·licitants han de presentar una sol·licitud de subvenció, en un model normalitzat, diferenciada per a cada mitjà informatiu digital i per a un sol dels formats (web o tauleta) del qual siguin titulars i que opti a la subvenció.

8.2 Les sol·licituds de subvenció i la preceptiva documentació annexa, així com tots els tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, s'han de presentar pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) i dins del termini que estableix la convocatòria corresponent. A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través de Tràmits gencat i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

8.3 El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).

8.4 Identificació, autenticació i signatura

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000 €, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit de sol·licitud o bé en el tràmit de justificació.

8.5 Els requisits i les condicions establertes en aquestes bases en relació amb la presentació de sol·licituds, la documentació a presentar i, en general, la tramitació d'aquestes subvencions, es recullen també en una guia que es pot consultar a la pàgina web mitjansdecomunicacio.gencat.cat.

8.6 La presentació del formulari de sol·licitud significa la plena acceptació d'aquestes bases.

 

-9 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

Per demanar una subvenció s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat corresponent, la documentació que es detalla a continuació:

9.1 Documentació general:

a) En el cas d'agrupacions de persones sense personalitat jurídica, document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l'agrupació, d'acord amb l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents, i complir les obligacions que com a beneficiària correspon a l'agrupació.

b) En el cas que les entitats beneficiàries exemptes de l'IVA imputin aquest impost com a despesa, certificat emès per l'Agència Tributària que justifiqui aquesta exempció.

c) En el cas que l'entitat beneficiària apliqui a les despeses subvencionables un percentatge de l'IVA suportat no compensable d'acord amb la regla de la prorrata, ha d'aportar un certificat emès per l'Agència Tributària o còpia de les declaracions anuals segons els models normalitzats.

9.1.1 En el formulari de sol·licitud han de constar les declaracions i la memòria següents:

a) En el cas de fundacions, declaració responsable d'haver complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

b) En el cas d'associacions i fundacions ja constituïdes, declaració responsable d'haver donat compliment a la previsió d'adaptació dels estatuts i inscripció d'aquesta adaptació en el registre corresponent, segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior, si escau.

c) En el supòsit previst a la base 2. b), declaració de trobar-se en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició establerts per l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte. Hi ha de constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

g) En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona física, declaració responsable d'estar donada d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.

h) Declaració responsable, si escau, de tenir residència fiscal fora del territori espanyol.

i) En cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) Declaració responsable de no haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, declaració responsable de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

l) Declaració conforme compleix els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.

m) Declaració relativa al compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

n) Declaració del compliment del Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya en l'edició del mitjà informatiu digital.

o) Declaració responsable del compromís d'adoptar mesures per fomentar els drets de les dones, així com adoptar un codi ètic de conducta sobre l'assumpció del principi d'igualtat de gènere, per tal de donar compliment al mandat de l'article 25 de la Llei 17/2015, i l'article 23 de la Llei 5/2008.

p) Declaració responsable del compromís de seguir les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació vigents actualment a Catalunya des de 2009.

q) En cas que tingui una plantilla de més de 250 persones treballadores, declaració responsable d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat de dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

r) Declaració d'adhesió al codi ètic, tal i com s'estableix en la base 5.p).

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi les declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la no admissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de la persona beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

9.2 Documentació específica:

a) Informe extern que acrediti la difusió/audiència auditada del mitjà informatiu digital durant l'any anterior a la convocatòria, d'acord amb la definició establerta al punt 4.h).

b) Certificat d'adhesió al Consell de la Informació de Catalunya, si escau.

c) Justificant del registre de domini a nom de la persona sol·licitant editora del mitjà informatiu digital.

9.3 Documentació justificativa:

Un compte justificatiu signat pel representant legal de l'entitat, d'acord amb el model normalitzat que contindrà la informació següent:

a) Memòria econòmica justificativa de la despesa de l'empresa editora de l'any anterior a la convocatòria amb:

a.1) Relació classificada de despeses de producció, edició, allotjament i difusió corresponents a l'any anterior de la convocatòria, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.

En el cas de salaris, el cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses socials a càrrec de l'empresa. En el cas de serveis de professionals independents i col·laboracions esporàdiques, poden ser subvencionables les despeses d'arrendament de serveis de professionals que estiguin donats d'alta en l'IAE, com també les despeses de col·laboracions esporàdiques.

En tots els casos previstos en aquest apartat, caldrà practicar la retenció en concepte d'IRPF i/o aplicar l'IVA, quan escaigui.

Si són costos generals i/o indirectes relacionats amb la producció, edició, allotjament i difusió, es podran imputar en un percentatge màxim del 10%, excepte l'ADSL, que es considera despesa directa.

No es consideraran subvencionables les despeses en concepte de dietes, desplaçaments, protocol i representació.

a.2) Declaració referent a les despeses i ingressos de l'empresa o entitat en relació amb l'activitat subvencionada corresponent a l'any anterior.

b) Justificants acreditatius de les persones dedicades a la producció pròpia i/o serveis de professionals independents i col·laboracions esporàdiques relacionades en l'apartat 9.3 a.1)

- Còpia del contracte laboral on ha de constar la categoria i la jornada laboral.

- Còpies de les nòmines salarials on ha de constar la categoria.

- Còpies del contracte o un altre document que determini el servei a prestar i la remuneració segons les tarifes corporatives corresponents, la factura (IVA i IRPF no inclosos) i el comprovant de pagament.

9.4 L'òrgan instructor pot comprovar i demanar tota la informació que consideri necessària per a la valoració de les sol·licituds.

Així mateix, si per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents no aportats pel sol·licitant per trobar-se ja en poder de l'Administració de la Generalitat, ha de requerir a la persona sol·licitant perquè als aporti en els termes que preveu la base 9.6.

9.5 L'òrgan instructor podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, d'acord amb la base 13 i se'n deixarà constància en la tramitació del procediment.

9.6 En cas que una sol·licitud no adjunti tots o algun dels documents que indiquen en els apartats anteriors d'aquesta base, s'ha de requerir la persona interessada perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

La documentació demanada en resposta als requeriments de documentació es trametrà preferentment de forma electrònica pels mitjans electrònics de Tràmit gencat (tramits.gencat.cat) fent servir el formulari d'aportació de documentació i en els termes previstos a la base 8.

9.7 Si la persona sol·licitant no aporta els documents requerits que esmenta la base 9.6 en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i aquesta s'arxivarà amb la resolució prèvia a què es refereix l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que es notificarà d'acord amb la base 13.1.


-10 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà a la convocatòria corresponent.

La convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


-11 Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

11.2. L'òrgan instructor és la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i l'òrgan de tramitació de l'expedient és la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

11.3. La proposta d'atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a una comissió presidida per la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, i integrada per les persones titulars de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Comunicació del Govern. Actua com a secretari/ària de la comissió, amb veu i sense vot, la persona titular del Servei d'Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

11.4 Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l'apartat anterior, l'òrgan instructor ha de verificar l'admissibilitat de les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. En tot cas, la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern ha de declarar inadmissibles aquelles sol·licituds que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Sol·licituds presentades per persones físiques o jurídiques que no compleixen els requisits que estableixen la base 2 i les bases 5 b), 5 c) i 5 d).

b) Sol·licituds que no s'ajusten a l'objecte que preveu la base 1.1 o bé quan la persona sol·licitant ha obtingut altres ajuts en el supòsit de la base 3.1.

c) Sol·licituds presentades per a mitjans inclosos en algun dels supòsits de la base 1.2 o que no compleixin els requisits que estableixen les bases 5 i 6.

d) Sol·licituds presentades fora de termini.

L'òrgan instructor ha de notificar la resolució de no admissió a les persones interessades d'acord amb els termes de la base 13.1.

11.5 La Comissió ha de proposar l'atorgament de les subvencions que corresponen a cadascuna de les sol·licituds admeses en la convocatòria, a partir dels criteris que s'estableixen en el punt 7 de les bases i en funció dels recursos disponibles. Aquesta proposta es farà constar en una primera acta, en la qual s'indicarà els resultats de les avaluacions efectuades i l'import corresponent a cadascuna de les subvencions.

11.6 L'òrgan instructor ha de requerir les persones sol·licitants proposades com a beneficiàries de la subvenció per la Comissió perquè presentin en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació, la documentació següent:

a) Si la quantia de la subvenció proposada és d'un import igual o superior a 60.000 euros: còpia dels justificants acreditatius de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establerts en la relació que preveu l'apartat a) de la base.9.3.

b) Si la quantia de la subvenció proposada és inferior a 60.000 euros: còpies de determinats justificants de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establerts en la relació que preveu l'apartat a) de la base 9.3 mitjançant la tècnica del mostreig no aleatori.

Les factures, ja siguin completes o simplificades, hauran de contenir tots els requisits establerts en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

No s'admetran com a comprovants de pagament dels justificants de despesa els rebuts emesos pel creditor quan l'import de la despesa superi els 2.500 euros. En aquest cas, caldrà acreditar-ho amb justificant bancari.

c) En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

d) En el cas que l'import proposat sigui superior a 10.000 euros, les entitats sol·licitants hauran de declarar responsablement les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, d'acord amb el que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'entén com a òrgans de direcció o administració les persones directives que exerciten funcions executives, de gerència o d'administració.

La declaració ha de ser de forma individual, amb indicació de cada càrrec directiu, i no de tot el personal directiu de manera global.

Aquesta declaració responsable també s'ha de presentar en el cas que el personal directiu, o part d'aquest, no percebi cap retribució, indicant aquesta circumstància.

El model normalitzat de declaració es pot obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat) així com també a l'adreça d'Internet mitjansdecomunicacio.gencat.cat.

Pel que fa a la documentació de les lletres a) i b) d'aquesta base, l'òrgan instructor, així com la Intervenció Delegada i d'altres òrgans de control, podrà realitzar les actuacions de comprovació i control que considerin oportunes.

La documentació presentada en resposta a aquest requeriment es trametrà de forma electrònica pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) fent servir el Formulari d'aportació de documentació i en els termes previstos a la base 8.

11.7 La no-presentació d'aquesta documentació en el termini indicat s'entendrà com a desistiment de la sol·licitud de subvenció, que s'ha de declarar mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern, amb els efectes previstos per l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb els termes establerts a la base 13.1.

11.8 Un cop revisada la documentació i vista la segona acta de la Comissió, que pot incloure propostes de denegació de la subvenció si considera de manera motivada que les retribucions del personal directiu són manifestament desproporcionades, atenent les circumstàncies de l'entitat i del perceptor de la remuneració, la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern elevarà la proposta de resolució a la persona titular del Departament de la Presidència per a la seva resolució.


-12 Resolució final del procediment

12.1 La persona titular del Departament de la Presidència resol la concessió de les subvencions sol·licitades, la qual es notifica a les persones interessades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació en el DOGC de la convocatòria corresponent, d'acord amb la base 13.1.

12.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat aquesta resolució, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.


-13 Notificacions i comunicacions

13.1 Els requeriments i resolucions del procediment de concessió d'aquestes subvencions es notificaran mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu Electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Concretament, es notificaran d'aquesta manera els requeriments a què fan referència les bases 9.6 i 11.6, i les resolucions de no admissió (base 11.4), les d'acceptació o declaració de desistiment (bases 9.7 i 11.7) i la resolució final del procediment (base 12.1).

13.2 Per a la resta de comunicacions del Departament de la Presidència, que no tinguin la consideració de notificació, s'utilitzaran mitjans electrònics i s'adreçaran a l'adreça de correu que el sol·licitant hagi indicat a la sol·licitud.

 

-14 Pagament

14.1 El pagament de la subvenció es tramita a partir de la concessió de la subvenció.

14.2 Prèviament a la tramitació del pagament, l'Administració comprova d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

 

-15 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

b) Fer constar la col·laboració del Departament de la Presidència en la difusió de l'edició del mitjà, durant un període mínim de 12 mesos a partir de la concessió de la subvenció, amb la inclusió del logotip del Departament, d'acord amb el Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya, en el mitjà digital subvencionat. Aquest programa es pot consultar a l'adreça d'internet següent: identitatcorporativa.gencat.cat.

c) Notificar a l'òrgan instructor els ajuts, ingressos o recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

d) Notificar a l'òrgan instructor les sancions derivades de l'incompliment del Codi deontològic.

e) Complir amb les obligacions de transparència establertes en els supòsits previstos a l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que els siguin d'aplicació.

f) Indicar amb claredat les dades de l'empresa o entitat editora del mitjà digital, segons el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.


-16 Publicitat

L'òrgan instructor donarà també publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició d'una relació d'aquestes en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (c. Sant Honorat 1-3, planta segona, 08002 Barcelona).

Així mateix, es donarà publicitat de les subvencions concedides d'acord amb la normativa vigent.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.


-17 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajut o en cas d'obtenció concurrent d'altres subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, sempre que, aïlladament o conjuntament amb la subvenció atorgada, superin el cost de l'activitat subvencionada.

La subvenció podrà ser reduïda de manera total o parcial, abans que no es dicti la resolució final de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


-18 Revocació

Són causa de revocació de les subvencions regulades per aquestes bases, les previstes en els articles 92 bis 3 i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'incompliment dels requisits en matèria de política lingüística previstos en aquesta Ordre d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.


-19 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

En cas d'incompliment del requisit establert a la base 5.p), és d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa els beneficiaris dels ajuts públics, sense perjudici d'altres conseqüències derivades de la legislació vigent en matèria de subvencions.


-20 Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.


Amunt