Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/04/2017

  • Número del document ENS/0924/2017

  • Número de control 17122035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17122035-2017

Dades del DOGC
  • Número 7362

  • Data 04/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.


Mitjançant la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, es va regular amb caràcter experimental la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional. D'altra banda, la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, regula la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Els darrers cursos, s'ha ampliat el nombre de centres educatius que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional.

Atès que els bons resultats de la mesura i la demanda que fa l'alumnat d'aquesta formació n'aconsellen la continuïtat, s'obre la convocatòria pública per possibilitar que centres que no depenen del Departament d'Ensenyament puguin impartir la formació esmentada o modificar-ne l'oferta, i alhora s'estableixen els criteris de la formació per al curs 2017-2018.

Per tot això,

 

Resolc:

 

─1 Establir els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018, en els termes que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

─2 Obrir la convocatòria pública per a l'autorització de centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Ensenyament per impartir o modificar l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius.

 

─3 Els models de sol·licitud de participació per impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i de sol·licitud de modificació de l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018, es fan públics al web del Portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/gestiocentre).

 

─4 Els models de certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, es fan públics al web del Portal de centres (http://educacio.gencat.cat/portaldecentre) per als centres que depenen del Departament d'Ensenyament i al web del Portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/gestiocentre) per als centres que no en depenen.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 d'abril de 2017

 

Montserrat Llobet Bach

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex

Criteris de la formació i convocatòria del procés d'autorització

 

—1 Finalitat

La finalitat és el reconeixement de la formació als efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, que s'imparteix als centres i aules de formació d'adults.

 

—2 Durada

La formació es duu a terme durant el curs acadèmic 2017-2018.

 

—3 Requisits de participació

Poden demanar i obtenir el reconeixement per impartir la formació o modificar l'oferta formativa per a les proves d'accés als ensenyaments indicats:

a) Els centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenguin del Departament d'Ensenyament.

b) Els centres de formació de persones adultes de titularitat privada.

 

—4 Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud del reconeixement o de modificació de l'oferta es pot presentar durant els 10 dies hàbils següents a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, segons el model penjat al web del Portal de centres.

La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat n'emetrà resolució i publicarà en el DOGC la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb l'especificació en aquest darrer cas del motiu o els motius de la denegació.

La resolució de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat establirà els recursos que s'hi podran interposar, l'òrgan davant el qual es podrà recórrer i els terminis per fer-ho.

 

—5 Requisits de la formació

La formació ha de complir els requisits següents:

a) L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, persones que tinguin les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.

b) La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.

c) Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

 

—6 Temari i durada mínima de la formació

6.1 La formació s'ha d'ajustar al temari vigent de les proves d'accés dels cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

6.2 La durada mínima de la formació per a l'alumnat de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és de 330 hores.

6.3 La durada mínima de la formació per a l'alumnat de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior és la següent:

a) Part comuna: 300 hores.

b) Cada matèria de la part específica: 99 hores.

6.4 Els temaris i les matèries són els que aprova la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius.

 

—7 Contingut de la formació

Els centres de formació de persones adultes han d'oferir per a cada grau la formació mínima que es detalla, respectivament, en els apartats següents:

7.1 A la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s'han d'oferir totes les matèries. Pel que fa a l'idioma estranger, n'hi ha prou d'oferir-ne un.

7.2 A la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior:

a) S'han d'oferir totes les matèries de la part comuna. Pel que fa a l'idioma estranger, n'hi ha prou d'oferir-ne un.

b) S'han d'oferir les matèries de la part específica exigides en les proves d'accés que permetin presentar-se, almenys, a una família professional.

c) En cas de necessitat d'un canvi motivat per la demanda, l'han d'autoritzar els serveis territorials corresponents.

 

—8 Calendari de la formació

La formació per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior ha de començar en la data d'inici de les classes als centres i aules de formació de persones adultes que determina el calendari escolar anual, i ha de finalitzar abans de la prova d'accés, la qual es convocarà amb prou antelació.

 

—9 Règim

9.1 Les activitats formatives són presencials.

9.2 A la formació per accedir als cicles de grau mitjà, l'alumnat ha de fer íntegrament la formació per accedir als cicles de grau mitjà, llevat que tingui reconeguda l'exempció corresponent.

9.3 A la formació per accedir als cicles de grau superior, l'alumnat pot fer o bé la part comuna o bé la part específica, o bé ambdues, d'acord amb les exempcions que tingui reconegudes.

9.4 L'expedició de la certificació acreditativa d'haver superat la formació requereix l'assistència, almenys, al 80% de les hores previstes.

 

—10 Matèries específiques a distància

10.1 Les persones que cursin la formació per accedir als cicles de grau superior i que, per manca d'oferta, no puguin dur a terme la formació de les matèries específiques en el centre d'inscripció, poden seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.

10.2 El centre de formació de persones adultes tramitarà directament a l'Institut Obert de Catalunya la sol·licitud d'inscripció a la formació de les matèries específiques a distància abans del 15 d'octubre de 2017.

 

—11 Certificació de la formació

El centre de formació de persones adultes lliurarà a l'alumnat que superi la formació, la certificació en la qual es farà constar la qualificació i la informació mínima que consta al model de certificació penjat al Portal de centres.

 

—12 Qualificació de la formació

12.1 La qualificació de la formació és en tot cas única, compresa entre 0 i 10, i amb dues xifres decimals.

12.2 Són positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

12.3 La qualificació de la formació per accedir als cicles de grau mitjà és la mitjana aritmètica de les diverses matèries.

12.4 La qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna i a la part específica, calculades cadascuna de les parts per separat.

12.5 Per a l'alumnat que tingui l'exempció d'una part de les proves d'accés, i només faci l'altra part, la qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior serà la que obtingui en la part feta.

 

—13 Efectes

13.1 La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments esportius.

13.2 La formació superada no genera cap exempció de les proves d'accés als cicles formatius.

 

—14 Procés d'informació i orientació

Prèviament a la preinscripció a la formació, els centres de formació d'adults informen i orienten les persones interessades a cursar-la. Per poder accedir-hi, és necessari haver participat en aquesta orientació, en la qual la persona interessada ha de demostrar que té les competències i els coneixements necessaris per assolir els objectius amb èxit.

Cada centre organitza aquest procés en funció de les seves característiques i d'acord amb les dates indicades de preinscripció i matrícula de la formació, utilitzant les eines que consideri més adients. Si escau, el centre pot orientar la persona interessada cap a altres possibilitats formatives.

 

—15 Seguiment i avaluació

Correspon a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, amb el suport de la Inspecció d'Educació, el seguiment i l'avaluació del procés d'avaluació, que ha de comprendre, almenys:

a) El desenvolupament de la formació.

b) Els resultats obtinguts per les persones aspirants en la prova d'accés de 2018.

c) La detecció de millores de les proves d'accés.

 

—16 Normativa supletòria

En tot el que no regula aquesta Resolució són aplicables, amb caràcter supletori, la resolució que aprova el document per a l'organització i el funcionament dels centres i aules de formació de persones adultes per al curs 2017-2018, les normes d'organització i funcionament dels centres, i la regulació de les proves d'accés als cicles formatius pel que fa a les qualificacions.

 

Amunt