Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/03/2017

  • Número del document PRE/0729/2017

  • Número de control 17095049

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17095049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7346

  • Data 07/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/729/2017, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a subvencions i transferències concedides durant el segon semestre de 2016 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència.


En compliment del que estableixen l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la base 15 del model tipus de bases reguladores aprovat en annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros s'han de publicar al DOGC.

No obstant això, per motius de transparència en l'activitat pública i d'accés a la informació, es creu oportú donar publicitat a totes les subvencions que han estat concedides, independentment del seu import.

 

Resolc:

 

Donar publicitat a les subvencions i transferències concedides durant el segon semestre de 2016, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

 

Barcelona, 27 de març de 2017

 

Joaquim Nin Borreda

Secretari general

 

 

Annex

Relació de les subvencions i transferències concedides per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència durant el segon semestre de 2016.

 

--1 Subvencions concedides a l'empara dels articles 90.3 i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,de 24 de desembre, en els termes que figuren tot seguit:

 

Entitat: Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions.

Finalitat: Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació.

Import: 3.110,42 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/482.00.01.00/5320.

 

Entitat: Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions.

Finalitat: Creació i distribució de la revista Telecos.cat, núm. 64 de l'any 2016.

Import: 7.252,29 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/482.00.01.00/5320.

 

Entitat: Associació Institut Català d'Ornitologia.

Finalitat: Millora i adaptació del portal web de l'EuroBirdPortal i tasques de suport als nous socis, durant 2016.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/482.00.01.00/5320.

 

Entitat: City Protocol Society.

Finalitat: Impuls del Capítol Català dins del marc SmartCAT.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/482.00.01.00/5310.

 

Entitat: Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana.

Finalitat: Activitats de la FLOC durant l'any 2016.

Import: 2.850,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Creafutur.

Finalitat: Observatori de la transformació del Retail.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/481.00.01.00/5310.

 

Entitat: Fundació Revista de Catalunya.

Finalitat: Publicació periòdica de la Revista de Catalunya durant l'any 2016.

Import: 33.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Sambori.

Finalitat: XVIII Premi Sambori 2016.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Videoteca dels Països Catalans.

Finalitat: DVD 50 aniversari de Víctor Català.

Import: 8.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Iniciativa per a la Reforma Horària Ara és l'Hora.

Finalitat: Setmana dels Horaris 2016.

Import: 25.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Observatori de Dret Públic ICP Barcelona.

Finalitat: Edició de l'informe de Comunidades Autónomas 2015.

Import: 3.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/461.00.01.00/1210.

 

Entitat: Universitat Pompeu Fabra.

Finalitat: Activitats de l'Observatori de la Producció Audiovisual per a l'any 2016.

Import: 29.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.05.00/5330.

 

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona - Institut de la Comunicació.

Finalitat: Informe de la Comunicació a Catalunya, portal de la Comunicació i Mapa Interactiu dels mitjans de comunicació.

Import: 33.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.03.00/5330.

 

--2 Subvencions concedides mitjançant conveni a l'empara dels articles 90.3 i 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en els termes que figuren tot seguit:

 

Entitat: Acció Cultural del País Valencià.

Finalitat: Diverses activitats culturals de l'entitat durant l'any 2016.

Import: 659.602,33 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Acció Cultural del País Valencià i Institució Joan Fuster.

Finalitat: Finançament de les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici “El Siglo” seu de l'Octubre CCC.

Import: 659.602,33 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Associació Amics de la Bressola.

Finalitat: Personal docent de les escoles La Bressola.

Import: 400.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Associació Pas Amics del Camí.

Finalitat: Desplegament del projecte El Camí. Actuacions 2016.

Import: 65.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Centre de Visió per Computador.

Finalitat: Projecte Sistemes de visió per assistència a la conducció i control de vehicles autònoms i cooperatius durant l'any 2016.

Import: 100.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/482.00.01.00/5310.

 

Entitat: FAD. Foment de les Arts i del Disseny.

Finalitat: Activitats de l'entitat durant l'any 2016.

Import: 260.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya - FECAC.

Finalitat: Serveis auxiliars de muntatge de la 45ena Fira d'Abril de Catalunya.

Import: 70.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC).

Finalitat: Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors i atendre els seus saldos creditors.

Import: 1.000.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/748.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Catalunya Europa.

Finalitat: Activitats incloses en el programa Llegat Pasqual Maragall, durant l'any 2016.

Import: 60.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Escola Valenciana.

Finalitat: Promoció del valencià a l'ensenyament i l'ús social.

Import: 120.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/490.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Eurecat.

Finalitat: Projecte Impuls de la Societat Digital a Catalunya 2016.

Import: 297.840,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/448.00.01.00/5310.

 

Entitat: Fundació Privada Catmón.

Finalitat: Edició de la revista Catalan International View.

Import: 100.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació Privada i2Cat.

Finalitat: Despeses del projecte Internet of Things Challenges durant l'any 2016.

Import: 200.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/481.00.01.00/5310.

 

Entitat: Fundació Privada i2Cat.

Finalitat: Desenvolupament Recerca Smart Technology.

Import: 230.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/481.00.01.00/5310.

 

Entitat: Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.

Finalitat: Serveis de manteniment per als diversos espais i usos del monestir.

Import: 62.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.26.00/1210.

 

Entitat: Obra Cultural Balear.

Finalitat: Activitats de promoció de la llengua catalana a les Illes Balears.

Import: 60.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: PEN Català.

Finalitat: Programa d'activitats de projecció internacional.

Import: 60.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

--3 Transferències atorgades a l'empara de l'article 87.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, esmentat en el punt anterior, en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

Finalitat: Transferència corresponent a l'exercici 2016 i contraprestació econòmica de les solucions TIC recurrents que el CTTI li presta.

Import: 1.955.596,05 euros.

Aplicació pressupostària: PR1401 D/443.72.75.00/5310.

 

--4 Subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès 2016, d'acord amb la Resolució PRE/1122/2016, de 21 d'abril, de convocatòria pública (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: 7 Accents 2014, SL.

Finalitat: 7accents.cat.

Import: 5.539,09 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: 80 Més 4 publicacions, SL.

Finalitat: timeout.cat.

Import: 41.037,08 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Aguaita.cat, CB.

Finalitat: aguaita.cat.

Import: 1.241,76 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ara Digital, SL.

Finalitat: ara.ad.

Import: 2.649,50 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bernat Puig Tobella.

Finalitat: nuvol.com.

Import: 10.993,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bífidus Produccions, SL.

Finalitat: aquibergueda.cat.

Import: 9.260,78 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bonet i Grau Publicitat, SL.

Finalitat: molletama.cat.

Import: 4.309,03 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Capgròs Comunicació, SL.

Finalitat: capgros.com.

Import: 8.702,48 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Catmedia Global,SL.

Finalitat: directe.cat.

Import: 38.483,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Catorze Edicions, SL.

Finalitat: catorze.cat.

Import: 2.173,07 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Cinquanta-Set, SL.

Finalitat: anoiadiari.cat.

Import: 5.818,99 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Comunicacions La Plana, SL.

Finalitat: diarimillars.cat.

Import: 103,48 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Contrapunt, SCCL.

Finalitat: aragranollers.cat.

Import: 3.600,79 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Contrapunt, SCCL.

Finalitat: aravalles.cat.

Import: 5.781,83 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Contrapunt, SCCL.

Finalitat: contrapunt.cat.

Import: 6.692,89 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Crític, SCCL.

Finalitat: elcritic.cat.

Import: 7.881,66 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Diari de Girona, SA.

Finalitat: diaridegirona.cat.

Import: 45.549,97 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Diari Segre, SLU.

Finalitat: segre.com.

Import: 18.600,79 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Doble Columna, SL.

Finalitat: teveon.tv.

Import: 4.553,11 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ebre Digital, SL.

Finalitat: ebredigital.cat.

Import: 8.404,10 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.

Finalitat: ara.cat.

Import: 189.833,86 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edició Disseny i Realització Interactiva, SL.

Finalitat: e-noticies.com.

Import: 25.428,49 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ediciones Jemma, SL.

Finalitat: setmanarisoller.cat.

Import: 2.856,04 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions del País Valencià, SA.

Finalitat: eltemps.cat.

Import: 3.559,70 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Free, SL.

Finalitat: butxaca.com.

Import: 9.096,30 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Intercomarcals, SA.

Finalitat: regio7.cat.

Import: 31.319,21 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions La Veu del País Valencià, SCOOPV.

Finalitat: laveupv.com.

Import: 10.096,55 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Periòdiques Ara Balears, SL.

Finalitat: arabalears.cat.

Import: 17.772,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Salòria, SL.

Finalitat: viurealspirineus.cat.

Import: 2.119,91 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Valls Comunicació, SL.

Finalitat: eltravesser.cat.

Import: 7.947,24 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Valls Comunicació, SL.

Finalitat: lopcio.cat.

Import: 3.311,35 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editora Singular Digital 2GR, SL.

Finalitat: mon.cat.

Import: 52.922,93 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial l'Empordà, SLU.

Finalitat: emporda.info.

Import: 14.879,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Cargol Publicacions, SL.

Finalitat: elcargol.com.

Import: 3.017,47 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Periódico de Catalunya, SL.

Finalitat: elperiodico.cat.

Import: 66.095,47 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Tot Mataró, SL.

Finalitat: totmataro.cat.

Import: 7.427,48 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Tot Mataró, SL.

Finalitat: fosbury.cat.

Import: 2.524,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Vallenc, SL.

Finalitat: elvallenc.cat.

Import: 5.919,04 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Vallenc, SL.

Finalitat: novaconca.cat.

Import: 7.036,62 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Etselquemenges, SLU.

Finalitat: etselquemenges.cat.

Import: 9.769,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Europa Press de Catalunya, SA.

Finalitat: aldia.cat.

Import: 21.690,22 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fem Produccions, SL.

Finalitat: adolescents.cat.

Import: 2.483,51 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Garraf News Media, SL.

Finalitat: eixdiari.cat.

Import: 10.861,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup Enderrock Edicions, SL.

Finalitat: enderrock.cat.

Import: 7.358,50 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup Les Notícies de Catalunya, SLU.

Finalitat: elnacional.cat.

Import: 16.984,66 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup Mesosona, SL.

Finalitat: mesosona.cat.

Import: 1.586,69 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Hermes Comunicacions, SA.

Finalitat: elpuntavui.cat.

Import: 80.221,17 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Iglésies Associats, SL.

Finalitat: sies.tv.

Import: 3.932,23 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Itram Comunicació, SL.

Finalitat: ripollesdigital.cat.

Import: 5.794,86 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: L'Avenç, SL.

Finalitat: lavenc.cat.

Import: 2.961,59 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Mas Mut Produccions, SLU.

Finalitat: comarquesnord.cat.

Import: 9.679,86 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Mola TV, SL.

Finalitat: titulars.cat.

Import: 1.655,68 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Orna Comunicación, SL.

Finalitat: catalunyapress.cat.

Import: 9.740,55 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Oxygyrus Media, SL.

Finalitat: lliureimillor.cat.

Import: 3.235,46 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Partal Maresma i Associats.

Finalitat: vilaweb.cat.

Import: 135.180,72 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Portal Rubí, SCP.

Finalitat: rubitv.cat.

Import: 6.411,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa d'Osona, SA.

Finalitat: el9nou.cat.

Import: 14.741,62 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa Local de Sant Cugat, SL.

Finalitat: viaempresa.cat.

Import: 15.678,63 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa Local de Sant Cugat, SL.

Finalitat: totsantcugat.cat.

Import: 19.114,09 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Producció de Comunicacions Mediàtiques, SL.

Finalitat: weloba.cat.

Import: 27.303,48 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publicacions Anoia, SL.

Finalitat: veuanoia.cat.

Import: 4.338,08 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publicacions Penedès, SA.

Finalitat: el3devuit.cat.

Import: 7.202,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Reus Comunicació Digital, CB.

Finalitat: reusdigital.cat.

Import: 8.123,01 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens, SCCL.

Finalitat: sapiens.cat.

Import: 12.670,52 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens, SCCL.

Finalitat: cuina.cat.

Import: 12.914,03 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens, SCCL.

Finalitat: descobrir.cat.

Import: 17.005,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Serveis de Comunicació Global Aquitània, SL.

Finalitat: naciodigital.cat.

Import: 224.281,49 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Tarraco Comunicació Digital, SL.

Finalitat: tarragona21.

Import: 3.294,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Tirabol Produccions SL.

Finalitat: racocatala.cat.

Import: 30.136,08 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Triángulo Marketing, SL.

Finalitat: latorredebarcelona.com.

Import: 5.380,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Triángulo Marketing, SL.

Finalitat: elgourmetcatala.cat.

Import: 3.725,27 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià.

Finalitat: radioestel.cat.

Import: 3.312,50 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Peridodisme Plural.

Finalitat: diaritreball.cat.

Import: 3.227,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Periodisme Plural.

Finalitat: diarieducacio.cat.

Import: 7.485,76 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Catclàssics.

Finalitat: classics.cat.

Import: 85,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.

Finalitat: somgarrigues.cat.

Import: 5.875,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural l'Independent de Gràcia.

Finalitat: independent.cat.

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Revista Cambrils.

Finalitat: revistacambrils.cat.

Import: 8.298,35 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Valors.

Finalitat: valors.org.

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Veu de Sóller.

Finalitat: saveu.cat.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associacion Entara Difusion d'Occitània en Catalonha.

Finalitat: journalet.com.

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Centre Internacional Escarré per a les Minories i les Nacions.

Finalitat: nationalia.cat.

Import: 4.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Finalitat: report.cat.

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editora Cassanenca.

Finalitat: cassadigital.cat.

Import: 1.264,46 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Finalitat: feec.cat.

Import: 2.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ona Bages, SCCL.

Finalitat: onabages.cat.

Import: 1.202,10 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sant Feliu de Llobregat Viu, SCCL.

Finalitat: fetasantfeliu.cat.

Import: 2.250,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

--5 Subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès 2016, d'acord amb la Resolució PRE/1121/2016, de 21 d'abril, de convocatòria pública (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: 80 Més 4 Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Time Out Barcelona.

Import: 72.673,01 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bàcula Editors SL.

Finalitat: La publicació Revista de Banyoles.

Import: 3.469,12 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bayard Revistas SA.

Finalitat: La publicació Reporter Doc.

Import: 11.799,14 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bifidus Produccions, SL.

Finalitat: La publicació Aquí Berguedà.

Import: 4.901,78 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bonaimatge, SL.

Finalitat: La publicació La Guia de Reus.

Import: 2.477,94 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bonart Cultural, SL.

Finalitat: La publicació Bonart.

Import: 6.285,72 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bonet i Grau Publicitat SL.

Finalitat: La publicació Mollet a mà.

Import: 10.680,39 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans, SL.

Finalitat: La publicació L'Esportiu.

Import: 119.853,52 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Comunicacions del Ripollès, SL.

Finalitat: La publicació El Ripollès.

Import: 7.928,50 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Contrapunt SCCL.

Finalitat: La publicació Contrapunt.

Import: 11.571,54 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Contrapunt SCCL.

Finalitat: La publicació AraGranollers

Import: 7.382,22 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Diari de Girona, S.A. Societat Unipersonal.

Finalitat: La publicació Diari de Girona.

Import: 144.931,40 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Diari Segre, SLU.

Finalitat: La publicació Segre (edició català).

Import: 144.184,23 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Doble Columna SL.

Finalitat: La publicació Un Cop d'Ull.

Import: 2.477,94 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Dossier Publicitat & Marketing, SL.

Finalitat: La publicació Groc.

Import: 3.693,97 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Eco Serra SL.

Finalitat: La publicació Nova Tàrrega.

Import: 13.587,39 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.

Finalitat: La publicació Ara.

Import: 309.681,58 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ediciones Jemma, SL.

Finalitat: La publicació Setmanari Sóller.

Import: 11.768,58 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Cavall Fort S.L.

Finalitat: La publicació Cavall Fort.

Import: 43.677,38 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Cavall Fort S.L.

Finalitat: La publicació El Tatano.

Import: 21.965,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions del País Valencià SA.

Finalitat: La publicació El Temps.

Import: 79.372,74 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions El Bessagoda, SLU.

Finalitat: La publicació La Comarca d'Olot.

Import: 18.363,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions El Portal de Centelles SL.

Finalitat: La publicació El Portal de Centelles.

Import: 3.469,12 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Free, SL.

Finalitat: La publicació Butxaca.

Import: 4.744,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Intercomarcals SA.

Finalitat: La publicació Regió7.

Import: 145.429,51 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Periòdiques Ara Balears, SL.

Finalitat: La publicació Ara Balears.

Import: 30.386,41 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Valls Comunicació, SL.

Finalitat: La publicació Opció Alt Camp.

Import: 3.854,58 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Edicions Valls Comunicació, SL.

Finalitat: La publicació l'Opció Baix Penedès.

Import: 3.854,58 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial Empordà SLU.

Finalitat: La publicació Setmanari de l'Alt Empordà.

Import: 18.669,38 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial Gavarres.

Finalitat: La publicació Gironès.

Import: 578,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial Gavarres.

Finalitat: La publicació Alberes.

Import: 578,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial Gavarres.

Finalitat: La publicació Cadí-Pedraforca.

Import: 578,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial Gavarres.

Finalitat: La publicació Les Garrotxes.

Import: 578,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Editorial Gavarres.

Finalitat: La publicació Gavarres.

Import: 867,28 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Cargol Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Penedès Econòmic.

Import: 1.716,21 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Ciervo, SA.

Finalitat: La publicació Foc Nou.

Import: 4.907,70 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Gall Editor, SL.

Finalitat: La publicació Punt Informatiu Pollença.

Import: 3.722,42 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Periódico de Catalunya, SL.

Finalitat: La publicació El Periódico de Catalunya.

Import: 452.966,61 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Tot Mataró, S.L.

Finalitat: La publicació El Tot Mataró i Maresme.

Import: 13.160,04 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Vallenc SL.

Finalitat: La publicació Setmanari Nova Conca.

Import: 7.691,74 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Vallenc, SL.

Finalitat: La publicació Setmanari El Vallenc.

Import: 8.696,89 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: ETV-Llobregat TV SL.

Finalitat: La publicació 30 Graus l'Indicador del Baix Llobregat i l'Hospitalet.

Import: 4.899,44 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Gent I Terra S.L.

Finalitat: La publicació Vallesos.

Import: 2.073,21 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup Enderrock Edicions S.L.

Finalitat: La publicació Revista Enderrock.

Import: 20.153,94 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup Enderrock Edicions SL.

Finalitat: La publicació 440 Clàssica.

Import: 9.250,99 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Hermes Comunicacions, SA.

Finalitat: La publicació El Punt Avui.

Import: 445.105,78 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Imatge-9 S.L.

Finalitat: La publicació El Foradot.

Import: 1.734,56 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: InfomKit LPS, S.L.

Finalitat: La publicació Món Empresarial.

Import: 6.717,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Institut de Recursos i Investigació pera la Formació SL.

Finalitat: La publicació Viure en Família.

Import: 5.943,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Institut de Recursos i Investigació pera la Formació SL.

Finalitat: La publicació Guix d'Infantil.

Import: 7.272,49 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Institut de Recursos i Investigació pera la Formació SL.

Finalitat: La publicació Guix d'Elements d'Acció Educativa.

Import: 12.996,54 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: La Fura Continguts, SCCL.

Finalitat: La publicació La Fura.

Import: 3.693,97 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: La Vanguardia Ediciones, S.L.U.

Finalitat: La publicació La Vanguardia.

Import: 761.733,79 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: L'Avenç SL.

Finalitat: La publicació L'Avenç.

Import: 16.324,33 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: L'Enllaç dels Anoiencs, SL.

Finalitat: La publicació l'Enllaç dels Anoiencs.

Import: 10.658,69 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Limicola, SL.

Finalitat: La publicació Diari Més Ebre.

Import: 11.418,14 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions SL.

Finalitat: La publicació Línia Cornellà.

Import: 4.481,84 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Hospitalet.

Import: 4.470,37 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Eixample.

Import: 4.619,44 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Nou Barris.

Import: 4.607,68 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Gràcia.

Import: 6.720,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Sarrià.

Import: 4.619,39 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Ciutat Vella.

Import: 4.562,02 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Sant Martí.

Import: 6.807,53 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Badalona Nord.

Import: 8.249,96 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Tres.

Import: 4.493,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Horta-Guinardó.

Import: 4.619,39 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Vallès (edició Sabadell).

Import: 4.470,26 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Vallès (edició Vallès Oriental).

Import: 9.856,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Nord (Baix Llobregat).

Import: 4.481,84 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Mar (edició Baix Llobregat).

Import: 4.607,91 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Mar (Baix Maresme).

Import: 4.178,89 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Vallès (edició Cerdanyola).

Import: 4.493,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Línia Publicacions, SL.

Finalitat: La publicació Línia Sant Andreu.

Import: 4.584,97 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Media Pro Dynamic SL.

Finalitat: La publicació Esports d'Hivern.

Import: 4.051,96 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Mon Rural SLU.

Finalitat: La publicació Mon Rural.

Import: 6.098,49 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Notícies de les Comarques de Tarragona SLU.

Finalitat: La publicació NotíciesTgn.

Import: 12.662,29 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Noves Edicions Alt Empordaneses SLU.

Finalitat: La publicació Hora Nova.

Import: 12.501,61 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa de Sitges SL.

Finalitat: La publicació l'Eco de Sitges.

Import: 13.363,66 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa d'Osona SA.

Finalitat: La publicació El 9 nou (edició Vallès Oriental).

Import: 55.481,55 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa d'Osona SA.

Finalitat: La publicació El 9 Nou (edició Osona i Ripollès).

Import: 31.185,08 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publi Daser SL.

Finalitat: La publicació Gol Esports.

Import: 1.918,11 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publi Daser SL.

Finalitat: La publicació La Portada.

Import: 1.918,11 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publicacions Anoia SL.

Finalitat: La publicació La Veu de l'Anoia.

Import: 14.942,55 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat S.A.

Finalitat: La publicació Piu-Piu.

Import: 3.876,60 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.

Finalitat: La publicació Serra d'Or.

Import: 15.381,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Publicacions Penedès S.A.

Finalitat: La publicació El 3 de Vuit.

Import: 17.367,79 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio Marina S.A.

Finalitat: La publicació Ràdio Marina.

Import: 5.302,33 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio Marina, S.A.

Finalitat: La publicació La Marina Maresme.

Import: 4.848,05 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens SCCL.

Finalitat: La publicació Experiències.

Import: 4.147,75 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens SCCL.

Finalitat: La publicació Súpers.

Import: 20.424,87 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens SCCL.

Finalitat: La publicació Descobrir.

Import: 24.243,87 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens SCCL.

Finalitat: La publicació Sàpiens.

Import: 27.605,83 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Sàpiens SCCL.

Finalitat: La publicació Cuina.

Import: 24.351,02 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Serveis Publicitaris del Pirineu SL.

Finalitat: La publicació La Borrufa.

Import: 2.477,94 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Servièxit SL.

Finalitat: La publicació La Bústia.

Import: 3.189,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Setmanari l'Ebre SL.

Finalitat: La publicació Setmanari l'Ebre.

Import: 8.456,44 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Setmanaris i Revistes SL.

Finalitat: La publicació El Iris.

Import: 14.165,58 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Taelus, SL.

Finalitat: La publicació Freqüència.

Import: 6.919,59 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Tamediaxa, S.A.

Finalitat: La publicació Diari Més Tarragona Reus Costa Daurada.

Import: 59.298,75 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió Sant Cugat SL.

Finalitat: La publicació Sant Cugat Magazine.

Import: 1.445,47 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Tot Cerdanyola, SL.

Finalitat: La publicació Tot Cerdanyola.

Import: 6.745,51 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Triángulo Marketing, S.L.

Finalitat: La publicació La Torre de Barcelona (edició Zona Alta).

Import: 4.732,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Ars, Fundació Privada.

Finalitat: La publicació Quadern de les Idees, les Arts i les Lletres.

Import: 3.650,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Catalunya Cristiana per l'Evangelització.

Finalitat: La publicació Catalunya Cristiana.

Import: 47.401,12 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana.

Finalitat: La publicació Revista Musical Catalana.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Roca i Galès.

Finalitat: La publicació Cooperació Catalana.

Import: 8.030,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00/5330.

 

Entitat: Agrupació Cultural La Femosa.

Finalitat: La publicació La Femosa.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: ALPIC Agrupació Local de Publicacions Informatives i Cíviques.

Finalitat: La publicació La Borja.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Àmbit de Recerques del Berguedà.

Finalitat: La publicació l'Erol.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Amics de Balenyà.

Finalitat: La publicació El Tots per a Tots.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Amics de Foix.

Finalitat: La publiccaió El Xic Torrellenc.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Butlletí Informatiu i Cultural l'Escalenc.

Finalitat: La publicació l'Escalenc. Butlletí Independent Cultural i Informatiu.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Caramella.

Finalitat: La publicació Caramella. Revista de música i cultura popular.

Import: 730,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Ceramistes de Catalunya.

Finalitat: La publicació Terrart.

Import: 1.460,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Alorenil.

Finalitat: La publicació Barret Picat.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Amics de l'Om.

Finalitat: La publicació L'Om - Revista de Riudoms.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Bitàcola.

Finalitat: La publicació Setmanari Àncora.

Import: 2.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Col·lectiu de Redactors d'Agramunt.

Finalitat: La publicació Revista Sió.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Col·lectiu El Breny.

Finalitat: La publicació El Breny.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural del Matarranya.

Finalitat: La publicació Temps de Franja.

Import: 630,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural el Cérvol.

Finalitat: La publicació El Cérvol.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural el Pedrís de la Plaça.

Finalitat: La publicació El Pedrís de la Plaça.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural El Pou de la Gallina.

Finalitat: La publicació El Pou de la Gallina.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural El Pou d'en Bonet.

Finalitat: La publicació Revista de Palafrugell.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural El Replà.

Finalitat: La publicació El Replà.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Fent Carrerany.

Finalitat: La publicació Fent Carreny.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Fonoll.

Finalitat: La publicació Revista Fonoll.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.

Finalitat: La publicació SomGarrigues.

Import: 2.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Gombau de Besora.

Finalitat: La publicació El 855 Revista Independent del Bisaura.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural i Veïnal lo Rafal.

Finalitat: La publicació Lo Rafal.

Import: 945,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural La Foig.

Finalitat: La publicació La Foig.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural la Fraternal Espollenca.

Finalitat: La publicació La Verna.

Import: 630,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural La Palanca.

Finalitat: La publicació La Palanca.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural L'Independent de Gràcia.

Finalitat: La publicació L'Independent de Gràcia.

Import: 11.285,75 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Lo Pedrís.

Finalitat: La Publicació Lo Pedrís - Butlletí trimestral d'informació.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Malarrassa.

Finalitat: La publicació Malarrassa.

Import: 1.800,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Modilianum.

Finalitat: La publicació Revista La Tosca.

Import: 2.520,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Montònec de Font-Rubí.

Finalitat: La publicació El Montònec.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Pi del Broi.

Finalitat: La publicació Fatumer.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Revista Alella.

Finalitat: La publicació Papers de Vi.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Revista Alella.

Finalitat: La publicació Revista d'Alella.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Revista Cambrils.

Finalitat: La publicació Revista Cambrils.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Revista La Segarra.

Finalitat: La publicació Revista La Segarra.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Terrall.

Finalitat: La publicació Revista Terrall.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Tots Som de Casa.

Finalitat: La publicació Avenç del Palau de Anglesola.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Valors.

Finalitat: La publicació Valors.

Import: 4.077,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Veu de Sóller.

Finalitat: La publicació Sa Veu.

Import: 1.700,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Xercavins de Verdú.

Finalitat: La publicació Xercavins.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació d'Amics de la Plana d'Urgell.

Finalitat: La publicació El Pregoner d'Urgell.

Import: 7.245,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Finalitat: La publicació Infància Eu-ro-pa.

Import: 3.650,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Finalitat: La publicació Perspectiva Escolar.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Finalitat: La publicació Infància.

Import: 730,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació de Mitjans de Comunicació Local.

Finalitat: La publicació La Marina.

Import: 2.475,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà.

Finalitat: La publicació Llobregós Informatiu.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Diomira.

Finalitat: La publicació Protagonistes, ja!

Import: 2.190,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Editora Cassanenca (Llumiguia).

Finalitat: La publicació Llumiguia.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Esport Lúdic.

Finalitat: La publicació Marathon.

Import: 3.650,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Grup d'Informadors Sardanistes de Catalunya.

Finalitat: La publicació Som.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Grup Editor Farners.

Finalitat: La publicació Ressò.

Import: 3.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics.

Finalitat: La publicació Agrocultura.

Import: 2.190,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Llengua Nacional.

Finalitat: La publicació Revista Llengua Nacional.

Import: 2.456,10 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Món Medieval.

Finalitat: La publicació El Món Medieval.

Import: 2.190,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Ràdio Ripollet.

Finalitat: La publicació Revista de Ripollet.

Import: 6.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Revista Igualada.

Finalitat: La publicació Revista d'Igualada.

Import: 945,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Segarra Actualitat.

Finalitat: La publicació Segarra.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Zirkòlika.

Finalitat: La publlicació Zirkólika - Revista de les Arts Circenses.

Import: 3.650,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ateneu de Sant Just Desvern.

Finalitat: La publicació La Vall de Verç.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bisbat de Vic.

Finalitat: La publicació Revista Taradell.

Import: 3.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Bisbat d'Urgell Revista Església d'Urgell.

Finalitat: La publicació Revista Església d'Urgell.

Import: 3.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt.

Finalitat: La publicació La Farga - Revista de Salt.

Import: 1.575,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Casal de l'Espluga.

Finalitat: La publicació Revista El Francolí.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Casal de Vila-Rodona.

Finalitat: La publicació Caliu, Revista de Vila-Rodona.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Centre Cultural de Colldejou.

Finalitat: La publicació Lo Collet.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar.

Finalitat: La publicació Lo Floc.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Centre Excursionista de Catalunya.

Finalitat: La publicació Revista Muntanya.

Import: 2.920,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Centre Parroquial de Monistrol de Calders.

Finalitat: La publicació El Clot.

Import: 1.890,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Cercle Literari Sallentí.

Finalitat: La publicació l'Esperver.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·lectiu Cultural l'Espiga.

Finalitat: La publicació L'Espiga.

Import: 1.575,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·lectiu El Brogit.

Finalitat: La publicació El Brogit.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Finalitat: La publicació La Capçalera.

Import: 2.920,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Convento de Santa Teresa del Niño Jesús de los Carmelitas Descalzos de Lleida.

Finalitat: La publicació Pluja de Roses.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Martinet. Associació d'Informació i Divulgació Cultural SMS.

Finalitat: La publicació El Martinet.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: El Salí Associació Cultural.

Finalitat: La publicació El Salí.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Feder. Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

Finalitat: La publicació Revista Gegants.

Import: 2.920,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Federació d'Ateneus de Catalunya.

Finalitat: La publicació Ateneus.

Import: 1.460,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Finalitat: La publicació L'Agroactivitat.

Import: 1.125,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Finalitat: La publicació Vértex.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.

Finalitat: La publicació Unió.

Import: 2.920,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fòrum XXI Associació Cultural.

Finalitat: La publicació El Llaç.

Import: 3.465,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup de Premsa Local de la Fatarella La Cabana.

Finalitat: La publicació La Cabana Grup de Premsa de la Fatarella.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya.

Finalitat: La publicació Presència Evangèlica.

Import: 2.920,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: La Rella Iniciatives Socioculturals al Lluçanès.

Finalitat: La publicació La Rella.

Import: 3.850,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: L'Esclat Associació Cultural de Golmés.

Finalitat: La publicació L'Esclat Revista de Golmés.

Import: 1.260,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Movimiento de Los Focolares u Obra de María.

Finalitat: La publicació Revista Ciutat Nova.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Seminari del Poble de Déu.

Finalitat: La publicació Canvi de Mentalitat.

Import: 2.692,04 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Torelló Associació Cultural.

Finalitat: La publicació Torelló Setmanari Independent de la Vall del Ges.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Unió de Pagesos de Catalunya.

Finalitat: La publicació La Terra.

Import: 3.546,78 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva.

Finalitat: La publicació Excursionisme.

Import: 4.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

--6 Subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès de titularitat privada 2016, d'acord amb la Resolució PRE/1123/2016, de 21 d'abril, de convocatòria pública (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: Cadena Pirenaica de Radio i Televisió, SL.

Finalitat: L'emissora de ràdio Pròxima FM.

Import: 20.527,66 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Canal Maestrat, SL.

Finalitat: L'emissora Ràdio Maestrat.

Import: 27.084,32 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Comunicacions dels Ports, SA.

Finalitat: L'emissora Els Ports Ràdio.

Import: 27.821,66 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: D-9 Comunicació, SL.

Finalitat: L'emissora de ràdio Joy FM.

Import: 8.429,23 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Flaix FM, SL.

Finalitat: L'emissora de ràdio Flaix FM.

Import: 42.528,56 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup Simalro.

Finalitat: L'emissora UA1 Ràdio.

Import: 34.956,19 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Imagina Ràdio, SL.

Finalitat: L'emissora Imagina Ràdio.

Import: 21.749,67 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Mola TV, S.L.

Finalitat: L'emissora de ràdio Mola FM.

Import: 9.435,43 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Montcau Produccions, S.L.

Finalitat: L'emissora de ràdio Digital Hits FM-Vic.

Import: 12.823,05 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Montcau Produccions, S.L.

Finalitat: L'emissora de ràdio Digital Hits FM-Tremp.

Import: 12.823,05 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Premsa d'Osona, SA.

Finalitat: L'emissora de ràdio El 9 FM.

Import: 20.564,87 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio Flaixbac, SA.

Finalitat: L'emissora ràdio Flaixbac.

Import: 41.700,18 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova SL.

Finalitat: L'emissora Ràdio Valls-HIT103.

Import: 12.224,81 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Radio Marina, SA.

Finalitat: L'emissora Ràdio Marina.

Import: 12.400,41 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio Olot, SA.

Finalitat: L'emissora Ràdio Olot.

Import: 55.136,21 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Radio Ripoll, SL.

Finalitat: L'emissora Ràdio Ripoll.

Import: 29.558,03 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Radiocat XXI, SL.

Finalitat: L'emissora de ràdio RAC1.

Import: 103.331,15 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Radiocat XXI, SL.

Finalitat: L'emissora de ràdio RAC 105.

Import: 26.905,52 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià.

Finalitat: L'emissora Ràdio Estel.

Import: 49.378,5 euros.

Aplicació pressupostària: PR012 D/481.00.01.00/5330.

 

--7 Subvencions estructurals a emissores de televisió de titularitat privada en català o en aranès 2016, d'acord amb la Resolució PRE/1124/2016, de 21 d'abril, de convocatòria pública (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Entitat : Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL.

Finalitat: L'emissora Pirineus Televisió.

Import: 31.007,55 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Canal Taronja, SL.

Finalitat: L'emissora Canal Taronja Bages.

Import: 26.850,25 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Comunicacions dels Ports, SA.

Finalitat: L'emissora Nord Televisió.

Import: 34.219,09 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: D-9 Comunicació, SL.

Finalitat: L'emissora Tv Costa Brava.

Import: 26.395,41 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Dracvisió, SL.

Finalitat: L'emissora Banyoles TV.

Import: 24.620,93 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ebre Digital,SL.

Finalitat: L'emissora Canal Terres de l'Ebre.

Import: 37.291,06 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: ETV-Llobregat TV, SL.

Finalitat: L'emissora ETV.

Import: 37.162,68 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Iniciatives de Televisió, SL.

Finalitat: L'emissora Canal Reus TV.

Import: 33.447,06 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Mitjans Audiovisuals d'Osona, SL.

Finalitat: L'emissora El 9TV.

Import: 32.264,04 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Mola TV, SL.

Finalitat: L'emissora Mola TV.

Import: 20.459,41 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Olot Televisió, SL.

Finalitat: L'emissora Olot Televisió.

Import: 20.175,14 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Prensa Leridana, SA.

Finalitat: L'emissora Lleida Televisió.

Import: 32.000,85 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Productora d'Emissions de Ràdio, SL.

Finalitat: L'emissora Canal Taronja Osona.

Import : 21.169,38 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Taelus, SL.

Finalitat: L'emissora Canal Taronja Anoia.

Import: 16.566,55 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió del Berguedà, SL.

Finalitat: L'emissora TV Berguedà.

Import: 17.409,03 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió de Girona, SL.

Finalitat: L'emissora TV Girona.

Import: 38.325,28 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió de Roses, SL.

Finalitat: L'emissora Empordà Televisió.

Import: 23.215,57 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió del Ripollès, SL.

Finalitat: L'emissora Televisió del Ripollès.

Import: 35.026,01 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió Sant Cugat, SL.

Finalitat: L'emissora Televisió Sant Cugat-Vallès 1 TV.

Import: 21.532,66 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

Entitat: Televisió Teveon Ebre, SL.

Finalitat: L'emissora Canal 21.

Import: 40.792,05 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00/5330.

 

--8 Subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació pel desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació 2016, d'acord amb la Resolució PRE/1120/2016, de 28 d'abril, de convocatòria pública (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: APPEC Editors de Revistes i Digitals.

Finalitat: Projectes Federació APPEC 2016.

Import: 245.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330

 

Entitat: Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Finalitat: Pla d'activitats Premsa Comarcal 2016.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/782.00.01.00/5330.

Import: 97.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Catalana de Mitjans Locals.

Finalitat: El3, Portal de notícies de Sants-Montjuïc.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Catalana de Ràdio.

Finalitat: Campanya estratègica d'impuls per a la comercialització de la ràdio.

Import: 32.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Clúster Audiovisual Catalunya.

Finalitat: Digital Media Fòrum.

Import: 23.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.

Finalitat: Conceptualització, disseny i desenvolupament del nou web del periòdic SomGarrigues.

Import: 12.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Cultural Nou País.

Finalitat: Llançament del digital +Economia, mitjà d'informació econòmica dels territoris de parla catalana.

Import: 28.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.

Finalitat: Activitats de promoció i suport a la premsa desenvolupades per l'AMIC durant el 2016.

Import: 100.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació de Serveis Juvenils La Mina.

Finalitat: Taller de Ràdio La Mina, cursos de formació en el món de la comunicació destinats a joves.

Import: 7.000,00.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/782.00.01.00/5330.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Empresarial de Publicitat.

Finalitat: Premis Associació Empresarial de Publicitat 2016.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Associació Xarxa Digital Catalana.

Finalitat: Renovació plataformes Social.cat i Jornal.cat.

Import: 27.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Finalitat: Pla de formació per als professionals de la informació i comunicació de Catalunya 2016.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Finalitat: Activitats per la promoció, el foment i el desenvolupament dels professionals de publicitat i RRPP.

Import: 12.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya.

Finalitat: Activitats CPAC 2016 de dinamització del sector audiovisual català.

Import: 5.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Blanquerna.

Finalitat: Activitat de recerca del Digilab: Media, Strategy and Regulation.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Consell de la Informació de Catalunya.

Finalitat: Jornada i recomanacions "Media i Refugiats" i participació CIC reunions AIPCE.

Import: 2.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació de la Comunicació de Publicitat, Relacions Públiques i Periodisme (FUNDECO).

Finalitat: Xarxa Comunica i Emprèn (Xarxa CIE).

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Periodisme Plural.

Finalitat: Programa integral d'informació a la comunitat de la sanitat a Catalunya.

Import: 7.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Privada Espai Català de Cultura i Comunicació.

Finalitat: Llibre blanc de les eficiències en el sector de les indústries dels media i culturals a Catalunya.

Import: 28.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Fundació Privada Reeixida.

Finalitat: Projecte de comunicació online destinat a la divulgació de la cultura i la identitat catalana.

Import: 9.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Finalitat: Consolidació i rellançament de Media.cat, observatori crític dels mitjans.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Institut d'Estudis Catalans - Societat Catalana de Comunicació.

Finalitat: XXVI Conferència anual a Girona i Jornada de recerca sobre l'espai català de comunicació.

Import: 1.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio Arrels.

Finalitat: Adequació als models de ràdio contemporanis.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Ràdio Associació de Catalunya, SCCL.

Finalitat: 16ns Premis Ràdio Associació.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Salesians Sant Jordi - Pes la Mina.

Finalitat: Desdelamina.net, projecte de dinamització comunitària.

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

Entitat: Unió General de Treballadors de Catalunya.

Finalitat: Major difusió de la revista Les Notícies de llengua i treball.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00/5330.

 

--9 Subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2016-2017, d'acord amb la Resolució PRE/1269/2016, de 19 de maig, de convocatòria pública (DOGC núm. 7125, de 23.5.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: Ajuntament de Camprodon.

Finalitat: Senyalització turística transfronterera. Camprodon - Prats de Molló i la Presta.

Import: 1.300,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Ajuntament de Cassà de la Selva.

Finalitat: Ruta del suro II.

Import: 3.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Ajuntament de Molló.

Finalitat: Descobreix el camí de la retirada entre Molló i Prats de Molló.

Import: 3.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Finalitat: Senyalització nous itineraris turístics.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Associació Alberg Vallroc Canigó.

Finalitat: Entorn d'Aprenentatge del Canigó.

Import: 6.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Associació d'Amics de Sant Aniol d'Aguja.

Finalitat: Consolidació de la valorització del patrimoni cultural Transfronterer.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Associació Música Moderna.

Finalitat: Creació del primer espectacle de teatre musical formatiu a l'ECT.

Import: 2.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Finalitat: Intercanvis d'experiències, polítiques i perspectives entorn a la producció i la gestió del suro.

Import: 4.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/461.00.01.00/1210.

 

Entitat: Club Esportiu Bike Catalunya.

Finalitat: Sealight-Camí de Llum.

Import: 6.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Finalitat: Bones pràctiques en capacitació parental per a famílies en risc d'exclusió.

Import: 5.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà.

Finalitat: Agermanament Agroalimentari.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Consell Comarcal del Ripollès.

Finalitat: Agermanament entre la Communauté de Communes du Conflent i el Consell Comarcal del Ripollès.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Consorci Forestal de Catalunya.

Finalitat: Realització de jornades de transferència i d'intercanvis entre professionals.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/461.00.01.00/1210.

 

Entitat: Fundació privada “El Foment” de Banyoles.

Finalitat: Premis Ceret Banyoles.

Import: 1.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00/1210.

 

Entitat: Institut d'Estudis Empordanesos.

Finalitat: I Congrés de l'Espai Català Transfronterer (CECT).

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

Finalitat: Projecte per a crear simbiosi entre ramaders de les comarques gironines i de la Catalunya del Nord.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

Finalitat: 7 paisatges de la Vall de Camprodon.

Import: 1.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/460.00.01.00/1210.

 

Entitat: Ski Club Camprodon.

Finalitat: Territori d'Isards, Vall de Camprodon.

Import: 3.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Turisme Rural Girona.

Finalitat: Xarxa CATTEC.

Import: 8.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00/1210.

 

Entitat: Universitat de Girona.

Finalitat: Xarxes de Transport en l'espai fronterer: eines d'enfortiment d'una territorialitat transcatalana.

Import: 2.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/449.00.01.00/1210.

 

--10 Beques de l'Institut d'Estudis d'Autogovern per a la recerca sobre l'organització territorial del poder dels estats, d'acord amb la Resolució PRE/401/2016, de 18 de febrer, per la qual s'obre convocatòria pública per a l'any 2016 (DOGC núm. 7064, de 23.2.2016), en els termes que consten a continuació:

 

Modalitat 1: Estades de recerca a l'estranger

 

Persona beneficiària: Óscar Capdeferro Villagrasa, professor contractat associat del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Projecte/treball: Mecanismes preventius de la corrupció pública. Gestió de riscos i ordenació del territori.

Import: 7.200 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/480.00.01.00/1210.

 

Modalitat 2: Realització d'un treball en equip a Catalunya i/o a la resta de l'Estat

 

Persones beneficiàries: equip dirigit pel doctor Antoni Castells Oliveres, catedràtic d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Projecte/treball: Les relacions Catalunya/Espanya en el context europeu. Conseqüències econòmiques i financeres dels diferents escenaris político-constitucionals.

Import: 60.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/480.00.01.00/1210.

 

Modalitat 3: Realització de treballs individuals a Catalunya i/o a la resta de l'Estat.

 

Persona beneficiària: Lucia Casado Casado, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.

Projecte/treball: La recentralització de competències en matèria de protecció del medi ambient.

Import: 6.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/480.00.01.00/1210.

 

Persona beneficiària: Anna M. Palau Roque, professora agregada interina de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

Projecte/treball: L'impacte de la Unió Europea en l'agenda del govern i el Parlament de Catalunya.

Import: 5.950 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/480.00.01.00/1210.

 

Modalitat 4: Estada d'investigadors estrangers en el marc de grups de recerca d'universitats catalanes

 

Persona beneficiària: Albert Morales Moreno, professor del Departament d'Estudis Lingüístics Comparats de la Universitat Ca'Foscari de Venècia.

Projecte/treball: Estudi lexicomètric constrastiu dels estatuts d'Autonomia de Catalunya (1932, 1979 i 2006).

Import: 5.600 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/480.00.01.00/1210.

 

Persona beneficiària: Andrea Romano, professor del Departament de Ciències Jurídiques de la Universitat de la Sapienza de Roma.

Projecte/treball: Constitucional orde rand independence referèndums: the case of Catalonia through the lenses of comparative law.

Import: 8.680 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/480.00.01.00/1210/1210.

 

Amunt