Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 04/04/2017

  • Número del document GOV/0040/2017

  • Número de control 17094133

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17094133-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.


El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents de l'esmentat mes.

Mitjançant l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va disposar l'abonament, en l'exercici 2015, de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents que van ser objecte de supressió el mes de desembre de 2012.

En aplicació del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, en l'exercici 2016 es va abonar la quantia que correspon a 38 dies per aquest concepte.

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, habilita el Govern per establir els termes i les condicions per a la recuperació efectiva durant l'exercici 2017 d'un nou tram, de 63 dies, equivalent al 34,42% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalents establerta pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Vist que s'ha dut a terme la negociació sindical en el si de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb això, a proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Àmbit d'aplicació

Aquest Acord s'aplica al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, llevat del personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya, que en resta exclòs.

 

—2 Recuperació d'una part de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012

2.1 En l'exercici 2017 s'abonaran les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent a 63 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents que van ser objecte de supressió el mes de desembre de 2012.

2.2 Les quantitats esmentades s'abonaran en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 

—3 Criteris d'aplicació

3.1 En els casos en què no hagués estat procedent reconèixer la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, com a conseqüència de no haver prestat serveis durant tot el període de meritació, els 63 dies es reduiran proporcionalment al temps treballat.

3.2 El còmput de la part de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic i les pagues addicionals que correspon als 63 dies, en relació amb el nombre total de dies que comprenen la paga extraordinària i les pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 2012 que van ser suprimides, es durà a terme per a cada tipus de personal, conforme al règim jurídic vigent en el moment en què es van deixar de percebre.

a) Sempre que els convenis col·lectius vigents no disposin expressament una altra cosa, el nombre total de dies a què fa referència el paràgraf anterior serà de 183 i, en qualsevol cas, les quantitats que s'abonaran seran equivalents a un 34,42% de l'import deixat de percebre.

b) En els casos en què s'hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d'altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies, les quantitats resultants també seran objecte d'adequació.

En els casos en què es percebin quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d'altres resolucions judicials, o d'altres circumstàncies, les quanties resultants també seran objecte d'adequació en la mateixa nòmina on es facin efectives.

 

—4 Acreditació en la nòmina i procediment

4.1 L'abonament de les quantitats a què fa referència aquest Acord s'acreditarà en la nòmina del mes d'abril de 2017 amb els conceptes retributius “Recuperació de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de desembre de 2012”. Els ens, organismes o entitats del sector públic i les universitats públiques de Catalunya concretaran, respecte del seu personal, el moment en què acreditaran en la nòmina l'abonament d'aquestes quantitats dins l'exercici 2017. D'acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s'imputaran a l'any 2017.

4.2 L'abonament i l'acreditació en la nòmina es farà d'ofici per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en el mes de abril de 2017, sempre que el mes de desembre de 2012 prestessin serveis en la mateixa Administració, ens, organisme o entitat.

Així mateix, l'abonament i l'acreditació en la nòmina es farà d'ofici per a tot el personal que va percebre la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.

L'abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l'organisme, ens o entitat al qual li hagués correspost abonar els 63 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012. En el cas d'entitats o d'organismes extingits, les obligacions derivades d'aquest acord s'assumiran pel departament, entitat o organisme que l'hagi succeït o n'hagi assumit les funcions.

4.3 Sens perjudici del que preveu el punt anterior, l'abonament d'aquestes quantitats es produirà a sol·licitud de les persones interessades que no prestin serveis el mes d'abril de 2017 en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes, ens o entitats, i les universitats públiques i entitats que en depenen, així com de les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits, llevat del personal que hagi percebut la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.

En aquest cas, l'abonament es durà a terme el mes següent a la verificació de la seva procedència.

Amb aquest efecte, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió personal dels departaments i els centres gestors de personal dels ens, organismes o entitats del sector públic comunicaran al personal que en aquell moment estava en actiu o en situació assimilada el seu dret a sol·licitar l'abonament de les quantitats que li corresponguin.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil.

Amb aquest efecte, el model de sol·licitud estarà disponible en el portal de l'empleat públic (ATRI) i en el web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

—5 Autoritzacions

5.1 S'autoritza els departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, emetin les instruccions necessàries per a l'efectivitat i el control d'aquest Acord. Així mateix, el Consell Interuniversitari de Catalunya pot acordar, per mitjà de la seva junta permanent, les mesures necessàries per a la coordinació de la correcta aplicació d'aquest Acord i per al seu control.

5.2 El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda emetrà les instruccions necessàries sobre el control financer d'aquest Acord respecte dels ens, organismes o entitats del sector públic, així com pel que fa a la seva aplicació a les entitats concertades dels àmbits sanitari i social.

5.3 S'autoritza el Departament d'Ensenyament a retornar al personal a què fa referència l'Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, una quantitat equivalent a tots els efectes a l'establerta en aquest Acord per al personal funcionari docent no universitari.

 

—6 Publicació i entrada en vigor

Aquest Acord entra en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d'abril de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt