Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/03/2017

  • Número del document ENS/0686/2017

  • Número de control 17090045

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17090045-2017

Dades del DOGC
  • Número 7343

  • Data 04/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/686/2017, de 27 de març, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE).


L'Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, crea el Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

D'acord amb el punt 2 de l'Acord de Govern esmentat, el Pla té una durada de 4 anys, des del curs escolar 2016-2017 al 2019-2020 i durant el primer curs 2016-2017 s'implanta en 8 centres educatius de titularitat pública.

El mateix punt de l'Acord de Govern també estableix que per als successius cursos el Departament d'Ensenyament pot valorar autoritzar centres educatius privats inclosos en el Servei d'Educació de Catalunya amb una convocatòria prèvia.

Atesa l'experiència dels centres privats concertats d'educació especial en el tractament d'alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, és voluntat del Departament d'Ensenyament que aquests centres també formin part d'aquest Pla pilot.

Per aquest motiu,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir una convocatòria pública per seleccionar 4 centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria de selecció es regeix per les bases reguladores que consten a l'annex d'aquesta resolució.

 

-3 Sol·licituds i termini de presentació

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds, durant el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el DOGC, adreçades a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament, d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar al portal de centres d'altres titularitats http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

La sol·licitud i la documentació que consta a l'imprès normalitzat es presenta presencialment al Registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament o als registres de qualsevol òrgan de les administracions públiques, a les oficines de correus, i a qualsevol altre registre previst a la normativa vigent.

Les sol·licituds també es poden presentar per mitjans telemàtics a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica (http://seu.gencat.cat).

 

-4 Import i partida pressupostària

L'import destinat a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a impartir IFE és de 104.638,03 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN0120 D/488000100/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015 prorrogat per al 2017.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 27 de març de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1. Destinataris

Aquesta convocatòria s'adreça a centres concertats d'educació especial.

 

2. Requisits dels centres participants

a) Tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments d'educació especial.

b) Disposar dels espais formatius i de la superfície indicada al web del Departament d'Ensenyament. Aquests espais estaran en funció del perfil que es vulgui impartir.

 

3. Criteris de valoració

La puntuació màxima és de 100 punts, que es distribuirà d'acord amb els criteris següents:

a) El fet de pertànyer a un àmbit territorial que no imparteixi, el primer any del Pla pilot Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (curs 2016-2017), cap IFE: 20 punts.

b) El percentatge d'alumnes que el centre té amb discapacitat intel·lectual amb un funcionament adaptatiu que els permeti gaudir, amb suport puntual, d'independència personal i de responsabilitat social, que requereixi suports puntuals per aplicar els aprenentatges en la vida i en la feina diàries:

-Més del 30%: 10 punts.

-Del 16% al 30%: 8 punts.

-Del 0% al 15%: 5 punts.

c) El desenvolupament, per part del centre, de programes de diversificació curricular: fins a 20 punts.

d) La participació o la col·laboració actives del centre en les xarxes d'inclusió laboral del territori: fins a 10 punts.

e) L'experiència del centre en formació postobligatòria: fins a 15 punts.

f) L'argumentació raonada de la voluntat i l'interès del centre a participar en aquesta prova pilot: fins a 10 punts.

g) El foment, per part del centre, de normatives o iniciatives per garantir una formació adequada als joves amb dificultat intel·lectual lleu o moderada un cop acabada l'educació secundària obligatòria o que havent complit 16 anys no l'hagin acabada: fins a 10 punts.

h) El percentatge que té el centre de famílies ateses pel Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció (PIRMI), beneficiàries d'altres ajuts socials, o amb algun membre en situació d'atur: fins a 5 punts.

 

4. Procediment de concessió

Les sol·licituds les avaluen en funció dels criteris de valoració establerts, una comissió d'avaluació integrada pels membres següents o les persones que aquests designin:

- La subdirectora general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat, que la presideix.

- El subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

- La subdirectora general de Centres Privats.

- El subdirector general de la Inspecció.

- La cap del Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió.

- La responsable d'Organització de Centres d'Infantil i Primària, que actua com a secretària.

 

5. Resolució

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de 3 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

La Resolució que es publica al DOGC ha d'incloure la relació ordenada de centres segons la puntuació i els que s'han seleccionat per obtenir la puntuació màxima.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

6. Dotació de plantilla

A fi d'impartir els IFE, els centres seleccionats en aquesta convocatòria disposaran d'un increment de plantilla dins del sistema de pagament delegat. La plantilla associada a cada grup és d'un psicopedagog, 0,5 professors tècnics de formació professional i 0,5 tècnics d'integració social.

 

7. Obligacions del centres seleccionats

La selecció del centre comporta l'acceptació dels compromisos següents:

a) Impartir els IFE d'acord amb els perfils, l'estructura, la durada, els mòduls i el contingut que es detallen en l'annex de l'Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

b) Impartir els IFE en règim de gratuïtat.

c) Aplicar les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada, que determini el Departament d'Ensenyament.

d) Facilitar total la informació i documentació que, si escau, els requereixin el Departament d'Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

 

Amunt