Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/01/2017

  • Número del document TES/0112/2017

  • Número de control 17031056

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17031056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7303

  • Data 07/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/112/2017, de 30 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte AL-05037, als termes municipals d'Organyà i de Fígols i Alinyà.


Aprovat el projecte AL-05037 “Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà-Montant de Tost”, dels termes municipals d'Organyà i de Fígols i Alinyà, el 22 de desembre de 2016 i atès que l'aprovació de l'Administració porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació i la declaració d'urgent ocupació dels béns i els drets afectats d'expropiació, tal i com disposa l'article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres.

D'acord amb el que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei d'Expropiació Forçosa, en relació amb l'article 56 del seu Reglament, es disposa que, un cop rebuda la relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats, s'obrirà un termini d'informació pública per un termini de 15 dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin efectuar les al·legacions sobre tot el que estimin oportú a l'únic efecte d'esmenar possibles errors en la relació esmentada.

Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,

 

RESOLC:

 

Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l'annex d'aquesta Resolució, dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte: AL-05037 “Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà-Montant de Tost”, dels termes municipals d'Organyà i de Fígols i Alinyà, als efectes que preveuen els articles 18 i 19 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i l'article 56 del Reglament d'aplicació.

Es publica d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb els titulars de finques desconegudes o domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d'interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions davant aquest Departament, durant un termini de 15 dies, per tal d'esmenar, si s'escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels seus titulars. Així mateix, es pot consultar aquesta informació pública i els plànols corresponents seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat

 

Barcelona, 30 de gener de 2017

 

Alfons Garrido Espinel

Subdirector general de Projectes i Expropiacions

 

 

Annex

Expropiació

 

Terme municipal d'Organyà.

 

Núm. de finca: 1.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 61.

Nom del titular afectat : Generalitat de Catalunya.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 1.887,00.

 

Núm. de finca: 2.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 2.

Nom del titular afectat : Ajuntament d'Organyà.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 665,30.

 

Núm. de finca: 3.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 43.

Nom del titular afectat : Confederación Hidrográfica Ebro MOP.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 2.158,00.

Servitud de pas aèria, en m2: 167,64.

Ocupació temporal, en m2: 493,22.

 

Núm. de finca: 7.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 128.

Nom del titular afectat : Hereus de Bienvenida Llena Oriola.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 6.321,00.

 

Núm. de finca: 8.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 127.

Nom del titular afectat : José Llinàs Franquet.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 18.538,00.

 

Núm. de finca: 9.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 126.

Nom del titular afectat : Pere Pujol Choy.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 9.268,00.

 

Núm. de finca: 10.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 125.

Nom del titular afectat : Maria Bars Reig.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 4.588,00.

 

Núm. de finca: 11.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 124.

Nom del titular afectat : José Puigdemasa Ribó.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 8.826,00.

 

Núm. de finca: 12.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 65.

Nom del titular afectat : José Puigdemasa Ribó.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 9.408,00.

 

Núm. de finca: 13.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 122.

Nom del titular afectat : Luís Nadal Porta.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 7.790,00.

 

Núm. de finca: 14.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 123.

Nom del titular afectat : Pedro Grau Pujol i hereus d'Esperanza Vilalba Mula.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 3.462,00.

 

Núm. de finca: 15.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 53.

Nom del titular afectat : Hereus de Pedro Fàbrega Blanch.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 6,00.

Servitud de pas subterrània, en m2: 29,04.

Ocupació temporal, en m2: 129,58.

 

 

Terme municipal de Fígols i Alinyà.

 

Núm. de finca: 4.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 3.

Nom del titular afectat: Ajuntament de Fígols i Alinyà.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 1.135,84.

Servitud de pas aèria, en m2: 59,50.

Ocupació temporal, en m2: 168,42.

 

Núm. de finca: 5.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 5.

Nom del titular afectat: Ajuntament de Fígols i Alinyà.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 3.956,14.

 

Núm. de finca: 6.

Núm. de polígon: 1.

Núm. de parcel·la: 4.

Nom del titular afectat : Ajuntament de Fígols i Alinyà.

Naturalesa del bé: rústica.

Superfície a expropiar, en m2: 163,17.

 

Amunt