Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/01/2017

  • Número del document GAH/0053/2017

  • Número de control 17023030

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17023030-2017

Dades del DOGC
  • Número 7294

  • Data 25/01/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017.


L'article 17.j del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que les convocatòries i les seves bases han de contenir com a mínim, entre d'altres, l'ordre d'actuació de les persones aspirants segons el resultat del sorteig celebrat prèviament.

Mitjançant la Resolució GAH/8/2017, de 9 de gener, es comunica la realització del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017 (DOGC núm. 7286, de 13.01.2017).

El dia 20 de gener de 2017, a les 9.30 hores, a la seu de l'Oficina de Selecció de Personal de la Subdirecció General de Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública, c/ Rivadeneyra, 6, 3a planta, de Barcelona, s'ha celebrat en sessió pública el sorteig de la lletra per determinar l'ordre d'actuació esmentat.

El resultat d'aquest sorteig ha estat la lletra “V”.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme l'any 2017 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “V”.

 

Barcelona, 20 de gener de 2017

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC de 7.8.2013)

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

 

Amunt