Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 23/12/2016

  • Número de control 16358068

  • Organisme emissor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

    CVE CVE-DOGC-A-16358068-2016

Dades del DOGC
  • Número 7276

  • Data 29/12/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte.


1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017

d) Telèfon: 934444444

e) Correu electrònic: correu@infraestructures.cat

El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores al departament de licitació d'Infraestructures.cat.

La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba disponible al perfil d'Infraestructures.cat (http://www.infraestructures.cat).

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: obres

b) Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+250. Tram: Organyà - Montant de Tost. Clau: AL-05037

d) Lloc d'execució: ALT URGELL

e) Termini d'execució: 36 mesos

i) CPV: 45220000-5

 

3. Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert.

c) Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de bases.

 

1 Oferta econòmica

50%

2 Oferta tècnica

50%

2.1 Programa de treballs i memòria constructiva

0 - 58 punts

2.2 Pla assegurament qualitat i medi ambient

0 - 17 punts

2.3 Memòria de seguretat i salut

0 - 14 punts

2.4 Inversió programa mediambiental

0 - 7 punts

2.5 Aportacions de millores tecnològiques

0 - 4 punts

 

4. Valor estimat del contracte:

Import net: 38.800.774,38 euros.

 

5. Pressupost de licitació:

Import net: 38.800.774,38 euros. Import total: 46.948.937,00 euros

 

6. Garantia provisional: No s'exigeix

Garantia definitiva: 5% preu d'adjudicació. (IVA no inclòs)

 

7. Requisits específics del contractista

a) Mitjançant l'acreditació de la següent classificació: Grup: A, G, I; Subgrup: 5, 4, 9; Categoria contracte: 5, 5, 4 (Categoria Reial Decret 1098/2001: f, f, e)

b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista en l'article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional següent:

- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix grup es trobin en algun dels supòsits de l'article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE).

- En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l'Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent informe d'Auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil, o documentació anàloga en cas d'empreses estrangeres.

- Una declaració del licitador en la que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar els mitjans personals o materials suficients per a la correcta execució de les obres.

- Acreditació de condicions socials de treball i d'igualtat.

 

8. Presentació d'ofertes

a) Data límit: 15 de febrer de 2017 a les 13:00 hores.

L'horari de presentació d'ofertes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

b) També s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el plec de bases.

c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 1.

e) Cada licitador podrà presentar una oferta (l'oferta base) i totes les variants que estimi oportú, sempre que estiguin adequadament separades i diferenciades.

Les variants s'ajustaran al següent:

1. Condicions generals

- Definició dels canvis amb suficient nivell de detall.

- El canvi d'un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar aquests altres canvis.

- Els errors o omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte a allò ofertat a les variants aniran a càrrec de l'ofertant.

- Cas de que els canvis suposin una variació dels terrenys a expropiar, aquesta haurà de ser compatible amb els terminis previstos per l'execució de les obres.

- Es respectaran o milloraran els nivells d'acabats, funcionalitats, comportaments mecànics, condicionants, etc, previstos en projecte.

- Les despeses de redacció del modificat 0 aniran a càrrec de l'ofertant.

- No es modificaran els condicionats de l'ordre d'estudi, en cas que existeixi.

- No s'admeten canvis de traçat

2. Elements autoritzats.

- Canvi de materials per altres de característiques superiors a les definides en el projecte.

- f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 4 mesos comptats a partir de la data d'obertura del sobre núm. 3.

 

9. Obertura de les ofertes

L'obertura del sobre núm.2 (proposta tècnica) tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 1 a les 10:00 hores del dia 2 de març de 2017

L'obertura del sobre núm.3 (proposta econòmica) tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 1 a les 10:00 hores del dia 25 de maig de 2017.

 

10. Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

11. Data de tramesa al D.O.U.E.: 23 de desembre de 2016

 

12. Altres Informacions

Contra aquest anunci es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableix l'article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò disposat en l'article 44.1 del TRLCSP.

 

Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci.

 

Barcelona, 23 de desembre de 2016

 

M. Eugenia Tudela Edo

Cap del Departament de Licitació

 

Amunt