Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/12/2016

  • Número del document EXI/2948/2016

  • Número de control 16358032

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-16358032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7275

  • Data 28/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2948/2016, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord marc de col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, i als acords de col·laboració específica subscrits per al seu desenvolupament.


En data 7 de setembre del 2016, es va signar l'Acord marc de col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. En la mateixa data i dins de l' àmbit d'actuació d'aquest Acord marc, també es van subscriure dos acords de col·laboració específica: l'Acord de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Justícia per a l'assistència tècnica de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya en l'anàlisi antropològica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i l'Acord de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Salut per a l'extracció i l'anàlisi de mostres biològiques de familiars de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme i per al seu contrast amb les dades genètiques extretes de les restes òssies dels desapareguts.

Els tres acords recullen el compromís de les parts de publicitat, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la Transparència.

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord marc de col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, a l'Acord de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Justícia per a l'assistència tècnica de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya en l'anàlisi antropològica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i a l'Acord de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Salut per a l'extracció i l'anàlisi de mostres biològiques de familiars de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme i per al seu contrast amb les dades genètiques extretes de les restes òssies dels desapareguts.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2016

 

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

 

Annex 1

Acord marc de col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme

 

Barcelona, 7 de setembre de 2016

 

REUNITS

 

D'una part, l'Honorable Senyor Raül Romeva i Rueda, conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, nomenat per l'article 3 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident, els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC 7037 – 14/01/2016),

 

D'una altra part, l'Honorable Senyor Antoni Comín i Oliveres, conseller del Departament de Salut, nomenat per l'article 6 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident, els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC 7037 – 14/01/2016).

 

I, d'una altra part, l'Honorable Senyor Carles Mundó i Blanch, conseller del Departament de Justícia, nomenat per l'article 10 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident, els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC 7037 – 14/01/2016).

 

Les tres parts actuen en representació dels respectius departaments de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 1234 – 22/12/1989), es reconeixen capacitat legal suficient per obrar i

 

EXPOSEN

 

1. Que l'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que: “1. La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya. 2. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.”

 

2. Que la Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència de localitzar i, si és possible, recuperar i identificar les restes de persones desaparegudes a Catalunya –en campanya, en captivitat o de manera forçada– durant la Guerra Civil i la dictadura franquista; garantir el dret dels familiars a disposar de les restes i a la restitució dels béns recuperats que hi estiguin associats (documents, diners i objectes de valor intrínsec o afectiu), i actuar en les fosses comunes d'aquell període històric, i que, d'acord amb l'article 9 de Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes (DOGC 5417 –9/07/2009), el departament competent en memòria democràtica ha d'executar aquestes actuacions directament, amb mitjans propis o aliens.

 

3. Que l'article 7.7 de la Llei 10/2009, de 30 de juny, prescriu que “l'Administració de la Generalitat pot establir un sistema de bancs de dades”, i que l'article 3 del Protocol d'actuacions per a l'obertura de fosses comunes, aprovat per la Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre (DOGC 5784 –28/12/2010), disposa que “per garantir el trasllat i la recuperació de les restes per part de les persones interessades en les actuacions regulades en aquest protocol, s'utilitzarà el sistema de banc de dades que hagi establert l'Administració de la Generalitat, d'acord amb l'article 7.7 de la Llei 10/2009, de 30 de juny.”

 

4. Que la demanda social d'identificar restes òssies de persones desaparegudes ha rebut el suport d'entitats de la societat civil, i que el Parlament de Catalunya se n'ha fet ressò mitjançant la Moció 69/X, de 19 de desembre de 2013, sobre el compliment de les recomanacions de l'informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013, i la Moció 9/XI, de 3 de març de 2016, sobre la memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l'espai públic.

 

5. Que el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, impulsa i coordina actuacions en matèria de desapareguts i fosses de la Guerra Civil i la postguerra, d'acord amb el Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructura d'aquest Departament (DOGC 7041 – 20/01/2016).

 

6. Que el Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista (article 12 de la Llei 10/2009, de 30 de juny), integrat per professionals de prestigi en àrees com el dret, l'antropologia, la medicina forense, l'arqueologia i la història contemporània, assessora científicament el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en aquesta matèria.

 

7 Que l'article 1.2.a) del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC 6681 – 8/06/2014) adscriu a aquest Departament el Servei Català de la Salut, i que aquest ens públic de naturalesa institucional, d'acord amb l'article 6.c) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (DOGC 1324 – 30/07/1990), assumeix “la coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública i la millor utilització dels recursos disponibles.”

 

8. Que l'article 46.3.f) del Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia (DOGC 7177 – 4/08/2016) estableix que l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que té les funcions i l'estructura que preveu el Decret 411/2006, de 31 d'octubre (DOGC 4753 – 3/11/2006), modificat recentment pel Decret 279/2016, de 2 d'agost, que també modifica la denominació de l'Institut (DOGC 7177 – 4/08/2016), depèn de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

 

9. Que d'acord amb l'article 46 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el principi de coordinació administrativa informa l'actuació de tots els òrgans de la Generalitat en el compliment conjunt de les competències que tenen assignades.

 

Per tot això, els representants dels departaments esmentats, que es reconeixen mútua capacitat per actuar, estimen que cal dotar-se d'un acord de col·laboració específica per optimitzar l'ús coordinat de recursos públics amb subjecció a les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte de l'Acord

Aquest Acord estableix els termes bàsics de la col·laboració interdepartamental entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per assolir els objectius següents:

1.1 Constituir, d'acord amb la normativa de dades de caràcter personal i sota la titularitat i el control de la Generalitat de Catalunya, una base de dades que ordeni i classifiqui els perfils genètics dels familiars de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme.

1.2. Constituir, d'acord amb la normativa esmentada en la clàusula 1.1, una base de dades que ordeni i classifiqui els perfils genètics extrets de les restes humanes que es troben en fosses de la Guerra Civil i el franquisme.

1.3. Dur a terme l'encreuament exhaustiu de la informació d'ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, determinar identificacions personals mitjançant l'aplicació de metodologies per a l'estudi de filiació genètica.

 

Segona. Actuacions a desenvolupar

2.1. Les parts signants d'aquest Acord marc es comprometen a subscriure els acords de col·laboració específica necessaris per assolir els objectius desglossats en la clàusula primera, els quals impliquen les tasques següents:

2.1.1. Extreure, dipositar i conservar, amb el suport tècnic i logístic del Departament de Salut, mostres biològiques de persones inscrites en el Cens de Desapareguts de la Generalitat com a sol·licitants de dades de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme, amb totes les garanties d'higiene i custòdia.

2.1.2. Analitzar genèticament les mostres biològiques esmentades en la clàusula 2.2.1.

2.1.3. Configurar una base de dades que ordeni sistemàticament els perfils genètics de totes les persones registrades en el Cens que hagin decidit lliurar mostres biològiques personals. La configuració d'aquesta base es pot desenvolupar en paral·lel als treballs d'anàlisi genètica de les mostres biològiques recollides.

2.1.4. Extreure, analitzar i preservar –amb totes les garanties científiques de custòdia i conservació– les mostres genètiques de les restes òssies de soldats de la Guerra Civil dipositades al Memorial de Les Camposines (La Fatarella), com també les mostres genètiques de les restes òssies localitzades per la Generalitat en fosses d'arreu del territori català.

2.1.5. Configurar una base de dades que classifiqui els perfils genètics extrets de les restes humanes conservades a Les Camposines o localitzades en fosses.

2.1.6. Encreuar i contrastar les dades genètiques classificades en ambdues bases de dades, mitjançant els mètodes i les tecnologies genòmiques que garanteixin la màxima fiabilitat científica en matèria d'identificació genètica.

2.2. Els departaments implicats han de preveure en els seus pressupostos les aportacions econòmiques necessàries per cobrir les despeses derivades d'aquest Acord marc.

2.3 Les tasques indicades s'han d'executar d'acord amb la normativa sobre desapareguts i fosses (Llei 10/2009, de 30 de juny; Decret 111/2010, de 31 d'agost, i Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre); la normativa de protecció de dades personals (Llei 15/1999, de 13 de desembre, i Reglament de desplegament, aprovat pel RD 1720/2007, de 21 de desembre), i les normatives sectorials d'aplicació en matèria de Salut i de Justícia.

La creació de les bases de dades esmentades i dels fitxers corresponents s'ha d'ajustar als requisits legals i als criteris tècnics que fixi l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

2.4 Els acords de col·laboració específica ha de preveure que en alguna part de les tasques enumerades hi puguin col·laborar centres de recerca, d'acord amb l'article 9 de la Llei 10/2009, de 30 de juny; l'article 4.2 del Decret 111/2010, de 31 d'agost (DOGC 5706 –2/09/2010); l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285 –27/11/992); la Llei 6/2001, de 23 de desembre, d'universitats, (BOE 307 – 24/12/2001), i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre (BOE 276 – 16/11/2011).

 

Tercera. Seguiment

3.1. S'ha de constituir una comissió mixta de seguiment d'aquest Acord marc que vetlli per garantir-ne el compliment i que esclareixi els dubtes interpretatius que se'n puguin derivar.

3.2. La Comissió, de perfil tècnic, l'han d'integrar un nombre mínim de tres persones, que representin respectivament les tres parts signants de l'Acord.

 

Quarta. Protecció de dades personals

Les parts es comprometen a respectar les obligacions que derivin del compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Cinquena. Vigència

Aquest Acord marc serà vigent des de la data de la seva signatura i durant tota la vigència dels acords de col·laboració específica previstos en la clàusula 2.1.

Qualsevol part pot denunciar-lo, notificant-ho a la resta amb l'antelació mínima d'un mes.

 

Sisena. Causes d'extinció i resolució

Són causes d'extinció d'aquest Acord:

a) La finalització de la vigència de l'Acord, de conformitat amb la clàusula cinquena.

b) El mutu acord de les parts, expressat per escrit.

c) L'incompliment de les seves clàusules.

 

Setena. Publicitat

Les parts es comprometen a fer públic aquest Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la Transparència.

 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord marc de col·laboració per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que s'indiquen a l'encapçalament.

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller del Departament de Salut

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller del Departament de Justícia

 

 

Annex 2

Acord de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Justícia per a l'assistència tècnica de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya en l'anàlisi antropològica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista

 

Barcelona, 7 de setembre de 2016

 

REUNITS

 

L'Honorable Senyor Raül Romeva i Rueda, conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, nomenat per l'article 3 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari de Govern (DOGC 7037 – 14/01/ 2016).

 

L'Honorable Senyor Carles Mundó i Blanch, conseller del Departament de Justícia, nomenat per l'article 10 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari de Govern (DOGC 7037 – 14/01/2016).

 

Les dues parts actuen en representació dels respectius departaments de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 1234 – 22/12/1989), es reconeixen capacitat legal suficient per obrar i

 

EXPOSEN

 

1. Que durant la Guerra Civil Catalunya fou escenari de greus actes de violència i nombrosos enfrontaments bèl·lics en què desenes de milers de persones perderen la vida, i que en molts casos, principalment a les zones de les Terres de l'Ebre, Lleida i l'Alt Pirineu, no se'n pogueren recollir els cossos i les restes s'inhumaren en els mateixos indrets de la mort, sense el coneixement dels familiars.

 

2. Que en el període assenyalat també es produïren casos d'execucions extrajudicials a la reraguarda republicana, molts d'ells investigats en el seu moment pel Tribunal de Cassació de Catalunya, així com també desaparicions de persones arran de la repressió franquista.

 

3. Que, amb el pas del temps, a causa de fenòmens com l'erosió del sòl o la realització d'obres, molts terrenys de Catalunya pateixen transformacions que provoquen la troballa recurrent de restes òssies humanes del període històric esmentat, que sovint hi apareixen semicolgades.

 

4. Que la Generalitat de Catalunya té la competència de localitzar i, si és possible, recuperar i identificar les restes de persones desaparegudes a Catalunya - en campanya, en captivitat o de manera forçada - durant la Guerra Civil i la dictadura franquista; de garantir el dret dels familiars a disposar-ne, i d'actuar en les fosses comunes d'aquell període històric.

 

5. Que la normativa sobre desapareguts i fosses comunes la formen la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes (DOGC 5417 – 9/07/2009); el Decret 111/2010, de 31 d'agost, que la desenvolupa reglamentàriament (DOGC 5706 – 2/09/2010), i la Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre, per la qual s'aproven els protocols d'aplicació a les actuacions previstes en la Llei 10/2009, de 30 de juny i en el Decret 111/2010, de 31 d'agost (DOGC 5784 –28/12/2010).

 

6. Que la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, mitjançant la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, és l'òrgan responsable de l'aplicació de les mesures que preveu la normativa sobre desapareguts i fosses comunes, d'acord amb els articles 14 i 16 del Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (DOGC 7041 – 20/01/2016).

 

7. Que l'article 46.3.f) del Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia (DOGC 7177 – 4/08/2016) estableix que l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que té les funcions i l'estructura que preveu el Decret 411/2006, de 31 d'octubre (DOGC 4753 – 3/11/2006), modificat recentment pel Decret 279/2016, de 2 d'agost, que també modifica la denominació de l'Institut (DOGC 7177 – 4/08/2016), depèn de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

 

8. Que l'article 1.3 b) del Decret 411/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, modificat recentment pel Decret 279/2016, de 2 d'agost, disposa que aquest òrgan tècnic realitza, entre d'altres funcions, activitats d'investigació relacionades amb la medicina forense.

 

9. Que l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha col·laborat sovint amb el departament competent en matèria de memòria democràtica, tal com palesen, entre d'altres exemples, l'emissió de l'informe elaborat arran de la Moció 217/VI del Parlament; l'assistència científica prestada per a l'exhumació de les fosses de Puigvistós i Gurb; l'estudi i vist i plau al protocol d'actuacions per a la recollida de restes en superfície; els informes forenses elaborats en casos de troballes de restes que han comportat l'obertura de diligències judicials, o la participació del director de l'Institut, com a membre de ple dret, en el Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista, que és l'òrgan assessor de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

 

10. Que l'article 9 de la Llei 10/2009, de 30 de juny, estableix que “el departament competent en matèria de memòria democràtica ha d'executar les actuacions establertes per aquesta llei directament, amb mitjans propis o aliens. A aquest efecte, pot subscriure convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o universitats que tinguin entre llurs finalitats estatutàries dur a terme aquest tipus d'activitats i que comptin amb professionals adequats per a dur-les a terme i que acreditin la capacitat científica necessària”, i que l'article 4 del Decret 111/2010, de 31 d'agost, disposa que “1. El departament competent en matèria de memòria democràtica ha d'executar les actuacions establertes per aquest Reglament directament, amb mitjans propis o aliens. 2. Als efectes que preveu l'apartat anterior, el departament esmentat pot subscriure convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o universitats, a l'empara dels articles 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre [BOE 285 – 27/11/1992], i 41 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre [BOE 307 –24/12/2001], sempre que comptin amb professionals adequats per a dur-les a terme i que acreditin la capacitat científica necessària.”

 

11. Que l'article 33.1 del Reglament de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, aprovat pel Decret 411/2006, de 31 d'octubre, modificat recentment pel Decret 279/2016, de 2 d'agost, estableix que “l'Institut col·labora amb les universitats o altres institucions mitjançant convenis i altres instruments de cooperació subscrits pel Departament de Justícia.”

 

12. Que d'ençà de l'aprovació de la llei 10/2009, de 30 de juny, la Generalitat ha contractat amb empreses especialitzades l'execució de les tasques d'anàlisi antropològica derivades d'actuacions en fosses i recollides de restes en superfície, d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE 276 –16/11/2011), però per donar una resposta més àgil i eficient a aquests supòsits, i disposar de totes les garanties científiques i del màxim rigor tècnic, es considera convenient que l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que ja hi col·labora, centralitzi la pràctica d'aquestes anàlisis, i que, en cada cas, com a òrgan de caràcter independent en les seves funcions, emeti els informes forenses que s'adeqüin a la metodologia i les regles d'investigació científica adients.

 

13. Que d'acord amb l'article 46 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el principi de coordinació administrativa informa l'actuació de tots els òrgans de la Generalitat en el compliment conjunt de les competències que tenen assignades.

 

14. Que els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia han subscrit recentment un Acord marc de col·laboració per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, del qual deriva la necessitat de subscriure acords de col·laboració específica.

 

Per tot això, els representants dels departaments esmentats, que es reconeixen mútua capacitat per actuar, estimen que, en execució de l'Acord marc, cal dotar-se d'un acord de col·laboració específica que optimitzi l'ús coordinat de recursos públics amb subjecció a les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte de l'Acord

L'objecte d'aquest Acord és establir els termes de la col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Justícia per tal que l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, amb caràcter general, intervingui en la realització efectiva dels estudis antropològics que preveuen l'article 8.1 de la Llei 10/2009, de 30 de juny; els articles 3.4 i 21.2 del Decret 111/2010, de 31 d'agost, el protocol d'actuacions per a la recollida de restes en superfícies i el protocol d'actuacions per a l'obertura de fosses comunes (Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre).

 

Segona. Actuacions del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

2.1 D'acord amb l'article 7.6 de la Llei 10/2009, del 30 de juny, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha de comunicar a l'autoritat judicial competent les troballes de restes de persones desaparegudes, així com també col·laborar amb l'òrgan judicial competent en tot allò que disposi la normativa vigent d'aplicació.

Igualment, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència es compromet a realitzar les actuacions següents:

2.2 Comunicar a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya tota intervenció pública o privada sobre el territori que pugui comportar l'aparició de restes òssies humanes susceptibles de pertànyer al període històric de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

2.3 Facilitar als metges forenses de les corresponents divisions territorials l'accés a les restes que hagin de ser objecte d'anàlisi antropològica (física i forense).

 

Tercera. Actuacions del Departament de Justícia

El Departament de Justícia es compromet a realitzar les actuacions següents:

3.1 Mitjançant l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i d'acord amb l'autoritat judicial, portar a terme les anàlisis antropològiques de restes humanes que li sol·liciti el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, d'acord amb els protocols i les metodologies que són habituals en matèria d'antropologia forense.

3.2 Facilitar al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència els informes antropològics amb les conclusions de les anàlisis esmentades.

3.3 Facilitar mostres de les restes analitzades al laboratori d'estudi genètic que determini el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, notificant-ho prèviament al jutge competent.

 

Quarta. Comissió de seguiment de l'Acord

Es constitueix una comissió de seguiment formada per quatre membres, dos en representació de cada part, que són designats per les persones titulars del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i del Departament de Justícia.

Sens perjudici de les atribucions del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista (article 12 de la Llei 10/2009, de 30 de juny), la comissió té les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment de l'Acord i proposar-ne les modificacions escaients.

b) Avaluar el grau d'assoliment dels objectius plantejats.

c) Establir fórmules de cooperació permanent entre ambdós departaments per optimitzar l'ús de recursos públics en l'execució de les actuacions que són objecte de l'Acord.

d) Proposar la subscripció d'acords de col·laboració amb altres administracions públiques o amb universitats i centres de recerca, així com també l'adopció d'instruments de cooperació amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya, que puguin millorar l'eficàcia i l'eficiència de les actuacions que són objecte de l'Acord.

La comissió de seguiment es reunirà amb la periodicitat que decideixi i també a petició de qualsevol de les parts. Adoptarà els seus acords per consens i podrà dotar-se de normes de funcionament intern. Així mateix, la comissió crearà un grup de treball per a la gestió tècnica de l'Acord i per delegar-hi algunes de les seves funcions si ho considera convenient.

 

Cinquena. Grup de treball

El grup de treball que preveu la clàusula quarta estarà format per dos membres del Servei de Patologia Forense i dos de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, i es reunirà a proposta de qualsevol de les parts en sessions obertes a la participació puntual d'assessors/es externs/es, que hi podran assistir amb veu però sense vot. Mitjançant aquestes reunions i altres fórmules de coordinació, el grup desenvoluparà les funcions que li encomani la comissió de seguiment.

 

Sisena. Protecció de dades personals

Les parts signants de l'Acord es comprometen a respectar les obligacions que es derivin de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 298 – 14/12/1999), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel RD 1720/2007, del 21 de desembre (BOE 17 – 19/01/2008).

 

Setena. Finançament

Aquest Acord no genera cap obligació econòmica addicional a les ja pressupostades per a l'exercici habitual de les tasques ordinàries de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

 

Vuitena. Termini de vigència de l'Acord i règim de pròrroga

L'Acord serà vigent des de la signatura i per un període de dos anys, prorrogable tàcitament per períodes bianuals. Qualsevol part pot denunciar-lo, notificant-ho a l'altra amb l'antelació d'un mes.

 

Novena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció de l'Acord:

   a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

   b) La denúncia d'una de les parts, comunicada a l'altra per escrit dos mesos abans de la data de finalització de la vigència de l'Acord o de la seva pròrroga.

   c) Les causes generals establertes en la legislació vigent.

 

Desena. Resolució de controvèrsies

Les divergències que es puguin plantejar en relació amb la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució d'aquest Acord es resoldran per acord de les parts en el si de la comissió de seguiment.

 

Onzena. Publicitat

Les parts es comprometen a fer públic aquest Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la Transparència.

 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data que s'assenyalen a l'encapçalament.

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller del Departament de Justícia

 

 

Annex 3

Acord de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Salut per a l'extracció i l'anàlisi de mostres biològiques de familiars de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme i per al seu contrast amb les dades genètiques extretes de les restes òssies dels desapareguts

 

Barcelona, 7 de setembre de 2016

 

REUNITS

 

D'una part, l'Honorable Senyor Raül Romeva i Rueda, conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, nomenat per l'article 3 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident, els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC 7037 – 14/01/2016).

 

D'una altra part, l'Honorable Senyor Antoni Comín i Oliveres, conseller del Departament de Salut, nomenat per l'article 6 del Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident, els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC 7037 – 14/01/2016).

 

Les dues parts actuen en representació dels respectius departaments de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 1234 – 22/12/1989), es reconeixen capacitat legal suficient per obrar i

 

EXPOSEN

 

1. Que l'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que: “1. La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya. 2. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.”

 

2. Que la Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència de localitzar i, si és possible, recuperar i identificar les restes de persones desaparegudes a Catalunya –en campanya, en captivitat o de manera forçada– durant la Guerra Civil i la dictadura franquista; garantir el dret dels familiars a disposar de les restes i a la restitució dels béns recuperats que hi estiguin associats (documents, diners i objectes de valor intrínsec o afectiu), i actuar en les fosses comunes d'aquell període històric, i que, d'acord amb l'article 9 de Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes (DOGC 5417 –9/07/2009), el departament competent en memòria democràtica ha d'executar aquestes actuacions directament, amb mitjans propis o aliens.

 

3. Que l'article 7.7 de la Llei 10/2009, de 30 de juny, prescriu que “l'Administració de la Generalitat pot establir un sistema de bancs de dades”, i que l'article 3 del Protocol d'actuacions per a l'obertura de fosses comunes, aprovat per la Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre (DOGC 5784 –28/12/2010), disposa que “per garantir el trasllat i la recuperació de les restes per part de les persones interessades en les actuacions regulades en aquest protocol, s'utilitzarà el sistema de banc de dades que hagi establert l'Administració de la Generalitat, d'acord amb l'article 7.7 de la Llei 10/2009, de 30 de juny.”

 

4. Que la demanda social d'identificar restes òssies de persones desaparegudes ha rebut el suport d'entitats de la societat civil, i que el Parlament de Catalunya se n'ha fet ressò mitjançant la Moció 69/X, de 19 de desembre de 2013, sobre el compliment de les recomanacions de l'informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013, i la Moció 9/XI, de 3 de març de 2016, sobre la memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l'espai públic.

 

5. Que el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, impulsa i coordina actuacions en matèria de desapareguts i fosses de la Guerra Civil i la postguerra, d'acord amb el Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructura d'aquest Departament (DOGC 7041 – 20/01/2016).

 

6. Que el Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista (article 12 de la Llei 10/2009, de 30 de juny), integrat per professionals de prestigi en àrees com el dret, l'antropologia, la medicina forense, l'arqueologia i la història contemporània, assessora científicament el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en aquesta matèria.

 

7 Que l'article 1.2.a) del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC 6681 – 8/06/2014) adscriu a aquest Departament el Servei Català de la Salut, i que aquest ens públic de naturalesa institucional, d'acord amb l'article 6.c) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (DOGC 1324 – 30/07/1990), assumeix “la coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública i la millor utilització dels recursos disponibles.”

 

8. Que d'acord amb l'article 46 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el principi de coordinació administrativa informa l'actuació de tots els òrgans de la Generalitat en el compliment conjunt de les competències que tenen assignades.

 

9. Que els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia han subscrit recentment un Acord marc de col·laboració per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, del qual deriva la necessitat de subscriure acords de col·laboració específica.

 

Per tot això, els representants dels departaments esmentats, que es reconeixen mútua capacitat per actuar, estimen que, en execució de l'Acord marc, cal dotar-se d'un acord de col·laboració específica que optimitzi l'ús coordinat de recursos públics amb subjecció a les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte

Aquest Acord regula el sistema d'extracció, custòdia, processament i contrast genètic de mostres biològiques de persones –inscrites en el Cens de Persones Desaparegudes de la Generalitat– que cerquen dades de familiars desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme, en execució de l'Acord marc de col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant aquell període històric.

 

Segona. Actuacions del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a través de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, assumeix les actuacions següents:

2.1. Informació a les persones interessades

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha d'informar a totes les persones registrades –com a sol·licitants de dades de familiars desapareguts– en el Cens de persones desaparegudes (article 4 de la Llei 10/2009, de 30 de juny) sobre l'existència del projecte d'identificació genètica i els ha de facilitar les referències i els contactes (de telèfon i/o correu electrònic) del personal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) que organitza el calendari de citacions personals per a l'extracció de mostres biològiques, per tal que, si els interessa, s'hi puguin adreçar.

La Direcció General ha de dur a terme la tramesa d'informació per carta i/o correu electrònic, d'acord amb el ritme de tramesa que s'ajusti a les necessitats organitzatives del Departament de Salut, amb el qual ha de mantenir una coordinació fluïda i regular.

2.2. Elaboració, lliurament i conservació del document de consentiment informat

Mitjançant l'assessorament jurídic de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha d'elaborar el preceptiu document de consentiment informat que ha de signar cada donant de mostres en el moment previ a l'extracció, i n'ha de facilitar el model corresponent al personal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron amb anterioritat a les citacions.

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, com a responsable del Cens de Persones Desaparegudes, ha de rebre i conservar finalment tots els documents de consentiment informat signats que es derivin d'aquest Acord de col·laboració.

2.3 Lliurament de les dades genètiques obtingudes de l'anàlisi de restes òssies humanes

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha de facilitar al laboratori de genètica de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron (HUVH) les dades obtingudes de l'anàlisi antropològic forense i de l'anàlisi genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i el franquisme que, respectivament, hagin dut a terme l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) i el centre de recerca científica que hagi estat contractat a aquest efecte, d'acord amb els requisits que fixa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel RD 3/2011, de 14 de novembre.

2.4. Informació dels resultats a les persones interessades

D'acord amb les conclusions dels informes científics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha de comunicar a cada donant de mostres biològiques el resultat de l'encreuament de les seves dades genètiques amb les dades genètiques obtingudes de restes òssies humanes del període de la Guerra Civil i el franquisme, tot precisant-li si se n'ha pogut determinar cap probabilitat de parentesc familiar.

Tercera. Actuacions del Departament de Salut

El Departament de Salut, mitjançant l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), assumeix les actuacions següents:

3.1 Planificació del calendari de citacions personals i recollida de les mostres biològiques

El personal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) a càrrec del projecte ha de planificar la citació de les persones que, després d'haver rebut la informació que fixa la clàusula 2.1, s'hagin adreçat a l'HUVH per demanar que se'ls prengui una mostra biològica.

L'HUVH ha de convocar aquestes persones en els centres sanitaris relacionats en l'annex d'aquest acord i segons el ritme de treball que estableixi l'HUVH, per obtenir-ne el consentiment informat i tot seguit les mostres biològiques de frotis bucal amb escovilló específic. Per fixar l'ordre de les citacions successives ha de ponderar dos criteris: la data de les sol·licituds i l'edat dels sol·licitants.

El personal de l'HUVH ha de comunicar regularment a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament la llista de familiars de desapareguts que hagin acudit efectivament a cada citació i la dels que no ho hagin fet, per tal de mantenir-ne un registre actualitzat i de preveure, si escau, segones citacions de familiars que no s'hagin pogut presentar a la data prevista.

3.2 Conservació i custòdia de les mostres biològiques obtingudes

El personal de l'HUVH ha de conservar les mostres biològiques de frotis bucal rebudes en targetes DNA collection system (Life Technologies) convenientment identificades. (Les mostres s'han de conservar sota custòdia en el laboratori de Genètica de l'HUVH, mitjançant el sistema d'emmagatzematge NUCLEIC-CARD,TM format per targes de recollida de mostra certificades lliures de DNases, RNases i DNA amplificable humà, i que evita el creixement de microorganismes facilitant l'emmagatzematge a temperatura ambient a llarg termini.)

3.3 Processament de les dades genètiques extretes de les mostres biològiques

El personal de l'HUVH ha de processar les mostres de frotis bucal conservades en el NUCLEIC-CARDTM, sistema que en permet l'amplificació directa (presa de mostra i amplificació selectiva de l'ADN per reacció en cadena de la polimerasa). Aquest flux de treball evita l'extracció i quantificació de l'ADN, amb estalvi econòmic i de temps. S'utilitzarà una aproximació per STRs (Short Tandem Repeats) amb 24 marcadors de locus autosòmics amb un poder de discriminació de 1024 (GlobalFiler® Express Kit with Prep-n-Go™ Buffer (for buccal swabs) o Identifier Plus + NGM select kits) i si cal també es podran estudiar locus del cromosoma Y (Y filer kit). Es realitzarà electroforesi capil·lar de l'amplificació obtinguda, fent servir els kits esmentats, mitjançant un seqüenciador 3500xL o 3130xL de 24 o 16 capil·lars respectivament d'Applied Biosystems.TM Els electroferogrames obtinguts s'analitzaran amb software GeneMapperR ID-X de AppliedBiosystems.

Els resultats dels marcadors STRs de les mostres dels familiars s'han d'introduir en una base de dades específica, amb el codi d'identificació necessària per a la seva anonimització.

3.4 Encreuament de dades genètiques obtingudes de mostres biològiques de familiars de desapareguts i de dades genètiques obtingudes de restes òssies de desapareguts

El personal de l'HUVH a càrrec del projecte, després de rebre les dades descrites a la clàusula 2.3, ha de procedir a fer-ne l'encreuament i el contrast amb les dades genètiques obtingudes dels familiars de desapareguts, mitjançant softwares específics.

El laboratori de genètica de l'HUVH ha d'emetre un informe detallat sobre la probabilitat de parentesc en cada cas, atesos els marcadors informatius comuns en les mostres creuades, i l'ha de lliurar a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament per tal que, d'acord amb la clàusula 2.4, contacti amb els familiars interessats i els n'informi.

 

Quarta. Comissió de Seguiment

4.1. Funcions

S'ha de constituir una comissió de seguiment d'aquest Acord per garantir-ne el compliment, assegurar una comunicació fluïda entre les parts signants en totes i cadascuna de les tasques derivades de l'Acord i esclarir els dubtes interpretatius que se'n puguin derivar.

4.2. Composició

La Comissió, de perfil tècnic, l'han d'integrar un nombre mínim de tres persones que representin, respectivament, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i la Subdirecció del Servei Català de la Salut.

4.3. Funcionament

La Comissió es reunirà a proposta de qualsevol de les parts, en sessions obertes a la participació puntual d'experts que l'assessorin sobre els temes que són objecte de l'Acord.

 

Cinquena. Protecció de dades personals

Les parts es comprometen a respectar totes les obligacions que deriven de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Sisena. Finançament

Els departaments signants han de preveure en els seus pressupostos respectius una dotació suficient per poder cobrir el cost de les tasques que assumeixen en virtut d'aquest Acord.

 

Setena. Termini de vigència i règim de pròrroga

L'Acord serà vigent des de la signatura i per un període de dos anys, prorrogable tàcitament per períodes bianuals. Qualsevol part pot denunciar-lo, notificant-ho a l'altra amb l'antelació d'un mes.

 

Vuitena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció d'aquest Acord:

a) La finalització de la vigència de l'Acord, d'acord amb la clàusula setena.

b) El mutu acord de les parts, expressat per escrit.

c) L'incompliment de les seves clàusules.

 

Novena. Resolució de controvèrsies

Les divergències que es puguin plantejar en relació amb la interpretació d'aquest Acord es resoldran per acord de les parts en el si de la comissió de seguiment.

 

Desena. Publicitat

Les parts es comprometen a fer públic aquest Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la Transparència.

 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord marc de col·laboració per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que s'indiquen a l'encapçalament.

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller del Departament de Salut

 

Amunt