Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/12/2016

  • Número del document JUS/2815/2016

  • Número de control 16348044

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16348044-2016

Dades del DOGC
  • Número 7268

  • Data 16/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2815/2016, de 12 de desembre, per la qual s'aproven els criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions per a l'any 2017.


De conformitat amb l'article 118 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha assumit plenes competències en matèria d'associacions i fundacions.

D'acord amb l'article 336.2.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i l'article 7 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, el Protectorat ha de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions, i perquè s'observi la voluntat fundacional respectant l'autonomia de gestió i de funcionament de les fundacions. Aquesta funció bàsica es desglossa en un seguit de funcions específiques, entre les quals l'article 10.a) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, inclou la de vetllar pel compliment efectiu de la voluntat fundacional, de les disposicions legals i dels estatuts, mitjançant la verificació dels comptes anuals i els altres instruments que estableixen les lleis.

L'article 23.1 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, confereix al Protectorat i l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública l'exercici de la potestat inspectora. En concret, l'article 23.2 enumera una sèrie de causes d'inspecció i l'article 24.1 disposa que el Protectorat i l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública han d'aprovar anualment un pla d'actuacions inspectores formulat d'acord amb criteris objectius que han de fer públics.

L'elaboració de plans anuals d'actuació inspectora es manifesta com un instrument idoni amb vista a fer efectius els principis d'eficàcia i d'eficiència en l'actuació de l'Administració pública, i a fomentar el bon govern de les fundacions en benefici de les mateixes entitats, la col·laboració amb les quals ha de contribuir a assolir l'objectiu de donar compliment a les finalitats fundacionals i respectar la voluntat fundacional.

Així mateix, en la mesura que aquesta planificació de les actuacions inspectores es realitza d'acord amb criteris objectius i aquests criteris són publicats, el pla d'actuació inspectora no només es presenta com una eina orientada a gestionar correctament els recursos humans i econòmics de què disposa el Protectorat, sinó també com un instrument orientat al servei del principi de seguretat jurídica pel que fa a la determinació dels àmbits en els quals incidiran les actuacions inspectores.

Cal tenir en compte, no obstant això, que la funció de control del correcte exercici del dret de fundació que correspon al Protectorat no s'exhaureix en les actuacions respecte de les fundacions en què concorrin els pressupòsits establerts en el Pla, ja que aquestes activitats de comprovació o d'inspecció es podran exercir sempre que el Protectorat detecti d'ofici un presumpte incompliment de la normativa per part d'una fundació o quan consideri que hi ha indicis suficients de veracitat en els fets imputats en una denúncia.

Pel que fa als criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions per a l'any 2017, l'experiència adquirida pel Protectorat en l'exercici de les seves funcions aconsella incidir en els àmbits d'intervenció següents:

   a) Les fundacions que, en els terminis legalment establerts, no hagin presentat davant el Protectorat els comptes anuals i, quan correspongui, l'auditoria externa.

   b) Les fundacions susceptibles de ser incorporades en l'inventari de fundacions inactives previst en la disposició final quarta de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

   c) Les fundacions que no responguin de manera reiterada als requeriments del Protectorat o presentin una resposta amb un contingut notòriament insuficient.

D'acord amb l'article 3.10.4 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia li correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de les associacions i fundacions; i de conformitat amb l'article 92 del Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques li correspon exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria, entre d'altres, d'associacions i fundacions.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Aprovar els criteris pels quals es regirà el Pla d'actuació inspectora de fundacions per a l'any 2017, d'acord amb els quals són susceptibles de ser objecte d'un expedient d'inspecció les fundacions en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

   a) No haver presentat davant del Protectorat, en els terminis legalment establerts, els comptes anuals i, quan correspongui, l'auditoria externa.

   b) No respondre als requeriments del Protectorat en el termini legalment establert, o respondre-hi d'una manera notòriament insuficient.

   c) No haver presentat cap document al Registre durant els tres darrers exercicis.

   d) Tenir el patronat amb menys de tres membres en actiu.

   e) La detecció d'ofici del presumpte incompliment de la normativa per part d'una fundació o quan es consideri que hi hagi indicis suficients de veracitat en els fets exposats en una denúncia.

 

-2 Fer pública aquesta Resolució inserint-la al web del Departament de Justícia justicia.gencat.cat i publicant-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

Amunt