Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/11/2016

  • Número del document JUS/2616/2016

  • Número de control 16326066

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16326066-2016

Dades del DOGC
  • Número 7256

  • Data 28/11/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2616/2016, de 17 de novembre, de declaració d’utilitat pública de l’associació esportiva Club Natació Rubí.


La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència núm. 416/2016, de 9 de juny, per la qual estimà el recurs contenciós administratiu núm. 64/2013, interposat per l'associació esportiva Club Natació Rubí contra la Resolució de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 12 de desembre de 2012, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la Resolució de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 2 de novembre de 2011, per la qual es va denegar la concessió de la declaració d'utilitat pública a l'associació esportiva Club Natació Rubí.

En conseqüència, la Sentència va declarar no ajustades a dret i va anul·lar les dues resolucions impugnades, i va reconèixer el dret de l'associació esportiva Club Natació Rubí a obtenir la declaració d'utilitat pública.

Per un ofici de la lletrada de l'Administració de justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 20 de setembre de 2016, es tramet al Departament de Justícia (registre d'entrada 29.9.2016) la certificació de la Sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 9 de juny de 2016, per tal que es dugui a terme el que s'ha acordat en la Sentència esmentada en el termini de deu dies, de conformitat amb el que estableix l'article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades.

En virtut de la competència que m'atribueix l'article 15.1.e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,

 

Resolc:

 

Declarar d'utilitat pública l'associació inscrita al Registre d'associacions del Departament de Justícia següent:

Club Natació Rubí, núm. d'inscripció 4053, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

Amunt