Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/11/2016

  • Número del document ENS/0313/2016

  • Número de control 16327043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16327043-2016

Dades del DOGC
  • Número 7254

  • Data 24/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprovà el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic, que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció sociosanitària, establert pel Decret 104/2005, de 31 de maig, el qual queda derogat per l'ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, que permet obtenir el títol de tècnic regulat pel Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'especifiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de síntesi també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 9

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 14 del Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 104/2005, de 31 de maig, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció sociosanitària, sense perjudici d'allò que preveuen les disposicions transitòries, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 14 de novembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: atenció a persones en situació de dependència

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

1.5 Referent europeu: CINE-3 b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a través del pla d'atenció individual, respectant-ne la confidencialitat.

b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint la seva col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el pla d'atenció individualitzada.

c) Fer les tasques d'higiene personal i vestiment de les persones en situació de dependència, aportant l'ajuda necessària, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat.

d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-los quan sigui necessari.

e) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència, optimitzant els recursos i assegurant la viabilitat de la gestió econòmica.

f) Fer les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si s'escau, tramitant la documentació pertinent.

g) Fer les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació de dependència, seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la seva intimitat.

h) Fer els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència, utilitzant els protocols i les ajudes tècniques necessàries, seguint les pautes marcades en el pla individual d'atenció (PIA) i adoptant mesures de prevenció i seguretat.

i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció.

j) Donar resposta a situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat professional, aplicant tècniques de primers auxilis.

k) Implementar intervencions de suport psicosocials, emprant ajudes tècniques, suports de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les pautes marcades en el pla individual d'atenció.

l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant ajudes tècniques i de comunicació d'acord amb les pautes marcades en el pla individual d'atenció.

m) Fer tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius del pla individual de vida independent i les decisions de la persona usuària.

n) Assessorar la persona en situació de dependència, els familiars i els cuidadors no formals, proporcionant pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona interlocutora.

o) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de dependència.

p) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de gestió domiciliària, omplint els registres oportuns, manejant les aplicacions informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades.

q) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei de teleassistència, rebudes i emeses segons els protocols establerts i utilitzant aplicacions informàtiques i eines telemàtiques.

r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.

s) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.

t) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i autonomia.

u) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

v) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.

w) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

x) Fer la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.

y) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

z) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d'una empresa del sector de l'atenció a les persones dependents.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP).

 

Qualificació completa: atenció sociosanitària a persones en el domicili

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0249-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

Es relaciona amb:

UC0249_2: desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

 

UC_2-0250-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària

Es relaciona amb:

UC0250_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

 

UC_2-0251-11_2: desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència

Es relaciona amb:

UC0251_2: desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència

 

Qualificació completa: atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1016-11_2: preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari

Es relaciona amb:

UC1016_2: preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari

 

UC_2-1017-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

Es relaciona amb:

UC1017_2: desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

 

UC_2-1018-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

Es relaciona amb:

UC1018_2: desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

 

UC_2-1019-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

Es relaciona amb:

UC1019_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

 

Qualificació completa: gestió de trucades de teleassistència

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1423-11_2: atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència

Es relaciona amb:

UC1423_2: atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència

 

UC_2-1424-11_2: emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència

Es relaciona amb:

UC1424_2: emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència

 

UC_2-1425-11_2: manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

Es relaciona amb:

UC1425_2: manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector de serveis a les persones, realitzant tasques assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Cuidador de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.

b) Cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica.

c) Assistent per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.

d) Gerocultor.

e) Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència en institucions.

f) Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.

g) Auxiliar d'ajuda a domicili.

h) Assistent d'atenció domiciliària.

i) Treballador familiar.

j) Auxiliar d'educació especial.

k) Vetllador-monitor de suport.

l) Auxiliar de tutela.

m) Assistent personal.

n) Teleoperador de teleassistència.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant-los en funció de les característiques de les persones en situació de dependència i del pla individual d'atenció, per determinar les seves necessitats assistencials i psicosocials.

b) Interpretar les directrius del programa d'intervenció, adequant-les a les característiques i necessitats de les persones en situació de dependència, per organitzar les activitats assistencials i psicosocials.

c) Identificar les possibilitats i limitacions de les persones en situació de dependència, seleccionant el tipus d'ajuda segons els seus nivells d'autonomia i autodeterminació, per fer les activitats d'higiene personal i vestiment, i seguint les pautes marcades en el pla individual d'atenció.

d) Interpretar les prescripcions dietètiques establertes en el pla individual d'atenció, adequant els menús i la preparació d'aliments, per organitzar la intervenció relacionada amb l'alimentació.

e) Identificar les necessitats de suport a la ingestió de les persones en situació de dependència, relacionant-les amb les tècniques i suports d'ajuda per administrar els aliments.

f) Analitzar procediments d'administració i control de despeses, relacionant-los amb els recursos i necessitats de les persones en situació de dependència per gestionar el pressupost de la unitat de convivència.

g) Identificar procediments de manteniment del domicili, seleccionant els recursos i mitjans necessaris que garanteixin les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient, per fer les activitats de manteniment i neteja.

h) Seleccionar tècniques de preparació per a l'exploració, administració i control de medicació i recollida de mostres de la persona en situació de dependència, relacionant-les amb les seves característiques i les pautes establertes per dur a terme intervencions relacionades amb l'estat físic.

i) Seleccionar procediments i ajudes tècniques, seguint les directrius del pla individual d'atenció i adequant-los a la situació de les persones en situació de dependència, per fer-ne els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació.

j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, per aplicar les mesures adequades per preservar la integritat de les persones en situació de dependència i els propis professionals.

k) Seleccionar tècniques de primers auxilis, seguint els protocols establerts per actuar en situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat professional.

l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores, ocupacionals i de comunicació, adequant-les a circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència, per fer intervencions de suport psicosocial d'acord amb les directrius del pla individual d'atenció.

m) Identificar sistemes de suport a la comunicació, relacionant-los amb les característiques de la persona, per al desenvolupament i manteniment d'habilitats d'autonomia personal i social.

n) Seleccionar ajudes tècniques i de comunicació, relacionant-les amb les possibilitats i característiques de la persona en situació de dependència, per afavorir les habilitats d'autonomia personal i social i les possibilitats de vida independent.

o) Identificar els principis de vida independent, relacionant-los amb les característiques de la persona i del context, per promoure la seva autonomia i participació social.

p) Analitzar els elements crítics del pla individual de vida independent, relacionant-lo amb les decisions de cada persona per fer les tasques d'acompanyament i assistència personal.

q) Seleccionar estils de comunicació i actituds, relacionant-les amb les característiques de l'interlocutor, per assessorar a les persones en situació de dependència, famílies i cuidadors no formals.

r) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los amb les contingències, per resoldre-les amb seguretat i eficàcia.

s) Emplenar instruments de control i seguiment, aplicant els protocols, per col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de gestió.

t) Identificar eines telemàtiques i aplicacions informàtiques, seleccionant els protocols establerts per a l'emissió, recepció i gestió de trucades del servei de teleassistència.

u) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre i actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals.

v) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia.

w) Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.

x) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del procés.

y) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les causes que els produeixen, per tal de fonamentar les mesures preventives que s'adoptin, i aplicar els protocols corresponents per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient.

z) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.

aa) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència.

ab) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per fer la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

ac) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

ad) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l'empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: context de la intervenció sociosanitària. 44 hores

UF 2: organització de la intervenció sociosanitària. 88 hores

 

Mòdul professional 2: atenció sanitària

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mobilització de persones en situació de dependència. 45 hores

UF 2: activitats d'assistència sanitària. 66 hores

UF 3: suport en la ingestió. 30 hores

UF 4: tractaments per a persones en situació de dependència. 24 hores

 

Mòdul professional 3: atenció higiènica

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: higiene personal. 33 hores

UF 2: higiene de l'entorn. 33 hores

 

Mòdul professional 4: atenció i suport psicosocial

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 66 hores

UF 2: suport en l'estimulació cognitiva de les persones. 39 hores

UF 3: suport en l'animació grupal. 33 hores

UF 4: suport en el desenvolupament de les relacions socials. 60 hores

 

Mòdul professional 5: característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: autonomia personal. 28 hores

UF 2: persones grans. 26 hores

UF 3: persones amb malaltia mental. 26 hores

UF 4: persones amb discapacitat intel·lectual. 26 hores

UF 5: persones amb discapacitat física. 26 hores

 

Mòdul professional 6: teleassistència

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: teleassistència. 66 hores

 

Mòdul professional 7: suport domiciliari

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització del treball domiciliari. 30 hores

UF 2: gestió i administració de la llar. 40 hores

UF 3: gestió i preparació de l'alimentació. 60 hores

UF 4: manteniment i neteja de la llar. 35 hores

 

Mòdul professional 8: suport en la comunicació

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport en la comunicació. 66 hores

 

Mòdul professional 9: destreses socials

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: habilitats socials del professional. 50 hores

UF 2: treball en equip. 49 hores

 

Mòdul professional 10: primers auxilis

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos i trasllat d'accidentat. 22 hores

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors. 22 hores

UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 14: síntesi

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66 hores

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: organització de l'atenció a persones en situació de dependència

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: context de la intervenció sociosanitària. 44 hores

UF 2: organització de la intervenció sociosanitària. 88 hores

 

UF 1: context de la intervenció sociosanitària

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta programes d'atenció a les persones en situació de dependència relacionant el model organitzatiu i de funcionament dels serveis amb el marc legal vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Compara les normatives en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.

1.2 Descriu els diferents models i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.

1.3 Identifica els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de reunir els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.

1.4 Descriu les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels equipaments residencials dirigits a persones en situació de dependència.

1.5 Descriu les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips interdisciplinaris dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.

1.6 Identifica els recursos humans necessaris per garantir l'atenció integral de les persones en situació de dependència.

1.7 Identifica les funcions del tècnic en atenció a persones en situació de dependència en l'equip interdisciplinari de les diverses institucions i serveis per a l'atenció a les persones en situació de dependència.

1.8 Argumenta la importància d'un equip interdisciplinari en l'atenció a les persones en situació de dependència.

1.9 Desenvolupa actituds positives en les argumentacions i valoracions de la importància de les relacions inter i intradisciplinars.

1.10 Valora la importància de la necessitat de la interpretació de la informació legal, normativa, organitzativa i funcional.

 

Continguts

 

1. Interpretació de programes d'atenció a persones en situació de dependència:

1.1 Marc legal de l'atenció a les persones en situació de dependència.

1.1.1 Legislació de caràcter autonòmic i local.

1.1.2 Normes reguladores d'equipaments sociosanitaris i socioeducatius.

1.2 Models i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.

1.3 Organismes i institucions relacionades amb la cultura de vida independent.

1.4 Equipaments per a l'atenció a les persones en situació de dependència segons el seu grau de dependència.

1.5 L'equip interdisciplinari en els serveis de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

1.6 Paper del tècnic en atenció a les persones en situació de dependència en els diferents equips interdisciplinaris.

1.6.1 Composició dels equips segons l'àmbit d'actuació del tècnic.

1.6.2 Rols i funcions.

1.6.3 Codi deontològic del tècnic en atenció a les persones en situació de dependència.

1.7 Aplicació de tècniques de treball en equip en l'equip interdisciplinari.

1.8 Autonomia en la interpretació de la informació legal, normativa, organitzativa i funcional.

1.9 Presa de consciència sobre la importància de la interpretació de la informació.

 

UF 2: organització de la intervenció sociosanitària

Durada: 88 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza la intervenció amb les persones en situació de dependència seleccionant les estratègies en funció de les seves característiques i les directrius del programa d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les estratègies d'intervenció per al desenvolupament de les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència.

1.2 Interpreta les directrius, criteris i estratègies establerts en un pla individual d'atenció.

1.3 Determina les intervencions d'atenció a les persones en situació de dependència a partir dels protocols d'actuació de la institució corresponent.

1.4 Selecciona estratègies per a l'atenció a les persones en situació de dependència a partir de les seves característiques i del pla individual d'atenció.

1.5 Selecciona mètodes de treball adaptant-los als recursos disponibles i a les especificacions del pla de treball d'atenció individualitzada.

1.6 Temporalitza les activitats i tasques atenent a les necessitats de la persona en situació de dependència i a l'organització racional del treball.

1.7 Descriu els principis metodològics i pautes d'actuació del tècnic en les tasques de suport per a la vida independent.

1.8 Argumenta la importància de respectar els principis de promoció de la vida independent i les decisions de les persones usuàries.

1.9 Argumenta la forma de recolzar a altres professionals en l'acompanyament al nou usuari a l'arribada a una institució seguint un protocol d'acollida i estada.

1.10 Mostra responsabilitat i sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona amb els ajuts tècnics més escaients.

 

2. Organitza els recursos necessaris per a la seva intervenció relacionant el context on desenvolupa la seva activitat amb les característiques de les persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els factors de l'entorn que afavoreixen o inhibeixen l'autonomia de les persones en la seva vida quotidiana.

2.2 Reconeix el mobiliari i els instruments de treball propis de cada context d'intervenció.

2.3 Condiciona l'entorn per afavorir la mobilitat i desplaçaments de les persones en situació de dependència.

2.4 Identifica la normativa legal vigent en matèria de prevenció i seguretat per organitzar els recursos.

2.5 Aplica els criteris a seguir en l'organització d'espais, equipaments i materials per afavorir l'autonomia de les persones.

2.6 Identifica els ajuts tècnics necessaris per afavorir l'autonomia i comunicació de la persona.

2.7 Descriu els recursos existents en el context per optimitzar la intervenció.

2.8 Argumenta la importància d'informar les persones en situació de dependència i les seves famílies o assistents no formals sobre les activitats programades, per afavorir la seva participació.

2.9 Valora la importància de la gestió i aprofitament del temps.

2.10 Valora la necessitat de ser autònom en l'organització i gestió del pla de treball.

 

3. Gestiona la documentació bàsica de l'atenció a persones en situació de dependència relacionant-la amb els objectius de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els elements que ha de recollir la documentació bàsica de la persona usuària.

3.2 Identifica les característiques més significatives de les persones en situació de dependència que és precís recollir en la seva documentació bàsica.

3.3 Aplica protocols de recollida de la informació precisa per conèixer els canvis de les persones en situació de dependència i el seu grau de satisfacció.

3.4 Identifica els diferents objectius que es pretenen amb la intervenció i la documentació associada a la mateixa.

3.5 Justifica la utilitat i la importància de documentar per escrit la intervenció realitzada.

3.6 Identifica els canals de comunicació de les incidències detectades.

3.7 Integra tota la documentació, organitzant-la i actualitzant-la, per confeccionar un model d'expedient individual.

3.8 Aplica criteris d'actuació que garanteixin la protecció de dades de les persones usuàries.

3.9 Utilitza equips i aplicacions informàtiques per a la gestió de la documentació i els expedients.

3.10 Valora la importància de respectar la confidencialitat de la informació.

3.11 Contrasta informacions i fets derivats de la documentació de l'expedient individual així com les incidències detectades.

 

Continguts

 

1. Organització de la intervenció per a l'atenció a les persones en situació de dependència:

1.1 Mètodes de treball en l'atenció a les persones en situació de dependència.

1.1.1 Informació sobre les normes de la institució.

1.1.2 Recepció, acollida i acompanyament de la persona usuària.

1.1.3 Protocols d'actuació establerts en les institucions.

1.1.4 Justificació de la necessitat d'organització de la intervenció dels professionals.

1.2 El pla individual d'atenció.

1.2.1 Elements constitutius. Professionals que hi intervenen.

1.2.2 El pla individual de vida independent.

1.2.3 Anàlisi de la participació de la persona usuària en les activitats de la vida diària segons el pla individualitzat.

1.2.4 Activitats voluntàries, opcionals i obligatòries.

1.3 Suport personal per a la vida independent.

1.3.1 Funcions i tasques de l'assistent personal.

1.3.2 Pla de treball del professional.

1.3.3 Respecte per l'autodeterminació.

1.4 Suport personal en l'àmbit escolar.

1.4.1 Funcions i tasques de l'auxiliar d'educació especial i del vetllador/a.

1.4.2 Pla de treball del professional.

1.5 Gestió i aprofitament del temps.

1.6 Autonomia en l'organització i gestió del pla de treball.

1.7 Respecte, responsabilitat i sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona.

 

2. Organització dels recursos:

2.1 Edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència.

2.1.1 Àmbit residencial.

2.1.2 Àmbit educatiu.

2.1.3 Àmbit domiciliari.

2.2 Importància de l'entorn en l'autonomia de les persones.

2.3 Accessibilitat i adaptació de l'entorn per a la vida independent.

2.4 Ajuts tècnics i mobiliari adaptat.

2.4.1 Criteris de selecció dels ajuts tècnics.

2.5 Aplicació de la normativa de prevenció i seguretat per a la generació d'entorns segurs.

2.6 Respecte, responsabilitat i sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona amb els ajuts tècnics més escaients.

 

3. Gestió de la documentació bàsica:

3.1 Documentació per a l'organització de l'atenció a les persones en situació de dependència en els àmbits institucionals, escolar i d'assistència personal.

3.2 Documents per al control del treball en els diferents àmbits.

3.2.1 Identificació de la distribució de tasques, horaris, torns.

3.2.2 Gestió i aprofitament del temps.

3.3 L'expedient individual.

3.3.1 Confidencialitat de la informació.

3.4 Aplicació de tècniques i instruments de registre de la informació.

3.5 Aplicació de tècniques i instruments de classificació i arxiu de la informació.

3.6 Transmissió de la informació.

3.7 Ús d'aplicacions informàtiques de gestió i control en els diferents àmbits de treball.

3.8 Formalització de la documentació professional amb rigor.

3.9 Responsabilitat en el tractament de la informació i de la documentació.

 

 

Mòdul professional 2: atenció sanitària

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mobilització de persones en situació de dependència. 45 hores

UF 2: activitats d'assistència sanitària. 66 hores

UF 3: suport en la ingestió. 30 hores

UF 4: tractaments per a persones en situació de dependència. 24 hores

 

UF 1: mobilització de persones en situació de dependència

Durada: 45 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza les activitats de mobilització, trasllat i deambulació a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les principals característiques i necessitats de mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència.

1.2 Identifica les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'estat físic i de salut de la persona usuària.

1.3 Interpreta les prescripcions de mobilització, trasllat o deambulació establertes en el pla de cures.

1.4 Defineix les condicions ambientals favorables per a les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

1.5 Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats de mobilització.

1.6 Valora la importància de promoure l'autocura.

 

2. Duu a terme activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant les característiques de la persona en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica les tècniques més freqüents de posicionament de persones enllitades adequant-les a l'estat i condicions de les mateixes.

2.2 Aplica les tècniques de mobilització, deambulació i trasllat de persones en situació de dependència, adaptant-les al seu estat i condicions.

2.3 Aplica procediments que garanteixin una càrrega segura i la prevenció de l'aparició de possibles lesions en el professional.

2.4 Adopta mesures de prevenció i seguretat.

2.5 Utilitza els ajuts tècnics de mobilització, transport, deambulació i posicionament en llit de persones en situació de dependència més adequats al seu estat i condicions.

2.6 Descriu les tècniques de neteja i conservació de pròtesis, i les necessitats dels materials i productes adequats en funció de l'estat i les necessitats de la persona usuària.

2.7 Proporciona pautes d'actuació a la persona en situació de dependència i el seu entorn, que afavoreixin la seva autonomia en relació amb la mobilitat i el manteniment dels ajuts tècnics.

2.8 Mostra sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona usuària.

2.9 Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.10 Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.11 Respecta els materials utilitzats en les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

 

3. Fa el control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant els protocols d'observació i registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que han de reunir els protocols de mobilització, trasllat i deambulació de les persones usuàries.

3.2 Emplena protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en cada cas.

3.3 Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les contingències que s'hagin presentat.

3.4 Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments.

3.5 Aplica les tècniques i instruments d'observació previstos per fer el seguiment de l'evolució física de la persona registrant les dades obtingudes segons el procediment establert.

3.6 Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures individualitzades.

3.7 Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

3.8 Argumenta la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària de la persona per millorar el benestar.

3.9 Interpreta els registres realitzats per altres professionals.

 

Continguts

 

1. Organització d'activitats per a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència:

1.1 Necessitats d'atenció per a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència.

1.2 Anàlisi de les condicions ambientals en l'atenció a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència.

1.3 Estratègies per a la promoció de l'autocura.

 

2. Realització d'activitats de mobilització, trasllat i deambulació:

2.1 Principis anatomofisiològics de suport i moviment del cos humà i alteracions patològiques de l'aparell locomotor i del sistema nerviós associades a situacions de dependència.

2.2 Posicions anatòmiques.

2.3 Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació.

2.4 Aplicació dels principis de mecànica corporal en la prevenció de riscos professionals.

2.5 Aplicació de mesures de prevenció i seguretat.

2.6 Prevenció de caigudes i accidents de les persones.

2.7 Utilització i cura dels ajuts tècnics per a la deambulació, trasllat i mobilització de persones en situació de dependència.

2.8 Valoració de la importància de la implicació de la persona en la realització de les activitats.

2.9 Manteniment d'ajuts tècnics, pròtesis i ortopròtesis per a la mobilització de persones en situació de dependència.

2.10 Aplicació de les habilitats comunicatives amb la persona usuària durant la realització de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.11 La relació amb la persona usuària durant la realització de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.12 La responsabilitat durant la realització de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.13 La gestió i aprofitament del temps durant la realització de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.14 La resolució de contingències durant la realització de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

2.15 L'autonomia durant la realització de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

 

3. Control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació:

3.1 Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre l'estat físic de la persona usuària per a la mobilització, trasllat i deambulació.

3.2 Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

3.3 Utilització de registres manuals i informatitzats.

3.4 Transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

3.5 Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades.

 

UF 2: activitats d'assistència sanitària

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza les activitats d'atenció sanitària a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques anatomofisiològiques bàsiques i les alteracions més freqüents dels sistemes cardiovascular, respiratori, reproductor, excretor i endocrí.

1.2 Descriu les principals característiques i necessitats d'atenció física de les persones en situació de dependència.

1.3 Identifica els principals signes de deteriorament físic i sanitari associats a situacions de dependència.

1.4 Identifica les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'estat físic i de salut de la persona usuària.

1.5 Interpreta les prescripcions d'atenció sanitària establertes en el pla de cures.

1.6 Defineix les condicions ambientals favorables per a l'atenció sanitària.

1.7 Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats sanitàries.

1.8 Valora la importància de promoure l'autocura.

 

2. Duu a terme activitats d'assistència sanitària relacionant les necessitats i característiques de la persona usuària amb el que s'estableix en el pla de cures.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona les posicions anatòmiques més adequades per facilitar l'exploració de les persones usuàries.

2.2 Pren les constants vitals de la persona utilitzant els materials adequats i seguint les prescripcions establertes.

2.3 Valora la importància d'afavorir la participació de la persona usuària i del seu entorn en les activitats sanitàries.

2.4 Empra les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al personal com per a la persona usuària.

2.5 Aplica les tècniques de la fisioteràpia respiratòria per a la mobilització de secrecions respiratòries.

2.6 Aplica les tècniques i procediments per al control i seguiment de l'usuari o usuària amb diabetis.

2.7 Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats d'assistència sanitària.

2.8 Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les activitats d'assistència sanitària.

2.9 Té cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d'assistència sanitària.

2.10 Respecta les normes de mecànica corporal durant la realització de les activitats d'assistència sanitària.

 

3. Fa el control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària analitzant els protocols d'observació i registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que han de reunir els protocols d'observació, control i seguiment de l'estat físic i sanitari de les persones usuàries.

3.2 Emplena protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en cada cas.

3.3 Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les contingències que s'hagin presentat.

3.4 Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments.

3.5 Aplica les tècniques i instruments d'observació previstos per fer el seguiment de l'evolució física de la persona registrant les dades obtingudes segons el procediment establert.

3.6 Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures individualitzades.

3.7 Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

3.8 Argumenta la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària de la persona per millorar el seu benestar.

3.9 Interpreta els registres realitzats per altres professionals.

 

Continguts

 

1. Organització d'activitats d'atenció sanitària:

1.1 Principis anatomofisiològics dels sistemes cardiovascular, respiratori, digestiu i reproductor, i les alteracions més freqüents.

1.2 Principis anatomofisiològics de l'aparell excretor i endocrí i les seves alteracions més freqüents.

1.3 Necessitats d'atenció sanitària de les persones en situació de dependència.

1.4 Anàlisi de les condicions ambientals en l'atenció sanitària.

1.5 Estratègies per a la promoció de l'autocura.

 

2. Realització d'activitats d'assistència sanitària:

2.1 Posicions anatòmiques precises per a l'exploració mèdica.

2.2 Aplicació de tècniques de mobilització de secrecions en malalties de l'aparell respiratori: clapping, drenatge postural.

2.3 Aplicació de tècniques de massatge.

2.4 Suport en l'aplicació de tècniques específiques de rehabilitació.

2.5 Aplicació de tècniques i procediments de mesurament i registre de constants vitals.

2.6 Aplicació de les tècniques i procediments per al control i seguiment de la persona usuària amb diabetis.

2.7 Valoració de la importància de la implicació de la persona i del seu entorn en les activitats sanitàries.

2.8 Aplicació de les habilitats comunicatives amb la persona usuària durant la realització de les activitats d'atenció sanitària.

2.9 La relació amb la persona usuària durant la realització de les activitats d'atenció sanitària.

2.10 La responsabilitat durant la realització de les activitats d'atenció sanitària.

2.11 La gestió i l'aprofitament del temps durant la realització de les activitats d'atenció sanitària.

2.12 La resolució de contingències durant la realització de les activitats d'atenció sanitària.

2.13 L'autonomia durant la realització de les activitats d'atenció sanitària.

 

3. Control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària:

3.1 Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre l'estat físic i sanitari.

3.2 Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'atenció sanitària.

3.3 Utilització de registres manuals i informatitzats.

3.4 Transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

3.5 Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades.

 

UF 3: suport en la ingestió

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques anatomofisiològiques bàsiques i les alteracions més freqüents dels sistemes digestiu i excretor.

1.2 Descriu les principals característiques i necessitats relacionades amb l'alimentació i la ingestió de les persones en situació de dependència.

1.3 Identifica les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'alimentació i la ingestió de la persona usuària.

1.4 Interpreta les prescripcions dietètiques establertes en el pla de cures.

1.5 Defineix les condicions ambientals favorables per a l'alimentació.

1.6 Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió.

1.7 Valora la importància de promoure l'autocura.

 

2. Duu a terme activitats d'alimentació i suport a la ingestió seleccionant les tècniques, instruments i ajuts necessaris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Efectua la distribució i servei dels menjars en la institució seguint les prescripcions del full de dietes.

2.2 Descriu les característiques específiques de l'alimentació de les persones grans, de les persones amb discapacitat i de les persones convalescents.

2.3 Aplica diferents tècniques de suport a la ingestió, en funció de les característiques i necessitats de la persona.

2.4 Informa la persona en situació de dependència i la família sobre la correcta administració d'aliments.

2.5 Comprova que la ingestió de les persones s'ajusta al pla de cures.

2.6 Descriu les tècniques de la recollida d'eliminacions en diferents tipus de persones usuàries, en funció del grau de dependència i de les seves necessitats, aplicant els protocols establerts.

2.7 Assessora la persona i la família sobre la utilització dels materials de recollida d'excrements i la seva posterior eliminació.

2.8 Mostra sensibilitat cap a la importància que l'hora del menjar sigui un moment agradable per a la persona.

2.9 Identifica els possibles riscos associats a les situacions d'ingestió.

2.10 Adopta mesures de seguretat i prevenció de riscos.

2.11 Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió.

2.12 Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió.

2.13 Mostra tenir cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió.

2.14 Respecta les normes de mecànica corporal durant l'administració d'aliments i el suport a la ingestió.

 

3. Fa el control i seguiment de les activitats d'administració d'aliments i de suport a la ingestió analitzant els protocols d'observació i registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que han de reunir els protocols d'administració d'aliments i de suport a la ingestió de les persones usuàries.

3.2 Emplena protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en cada cas.

3.3 Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les contingències que s'hagin presentat.

3.4 Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments.

3.5 Aplica les tècniques i instruments d'observació previstos per fer el seguiment de l'evolució física de la persona registrant les dades obtingudes segons el procediment establert.

3.6 Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures individualitzades.

3.7 Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

3.8 Argumenta la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària de la persona per millorar el seu benestar.

3.9 Interpreta els registres realitzats per altres professionals.

 

Continguts

 

1. Organització d'activitats d'atenció sanitària:

1.1 Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i excretor, i les seves alteracions més freqüents.

1.2 Necessitats d'atenció per a l'alimentació i el suport a la ingestió de les persones en situació de dependència.

1.3 Anàlisi de les condicions ambientals en l'alimentació i el suport a la ingestió.

1.4 Estratègies per a la promoció de l'autocura.

 

2. Administració d'aliments i suport a la ingestió:

2.1 El servei de menjars en institucions.

2.2 Aplicació de tècniques d'administració de menjars.

2.3 Dispositius per a l'administració d'aliments per via enteral (sondatges i materials).

2.4 Aplicació d'ajuts tècnics per a la ingestió.

2.5 Prevenció de situacions de risc associades a l'alimentació.

2.6 Recollida i eliminació d'excrements.

2.7 Orientació a la persona usuària i els seus assistents principals sobre la ingestió d'aliments, la recollida d'excrements i la seva eliminació.

2.8 Valoració de la importància de l'actitud del tècnic davant les necessitats de suport a la ingestió.

2.9 Aplicació de les habilitats comunicatives amb la persona usuària durant la realització de les activitats d'alimentació i suport a la ingestió.

2.10 La relació amb la persona usuària durant la realització de les activitats d'alimentació i suport a la ingestió.

2.11 La responsabilitat durant les activitats d'alimentació i suport a la ingestió.

2.12 La gestió i aprofitament del temps durant les activitats d'alimentació i suport a la ingestió.

2.13 La resolució de contingències durant les activitats d'alimentació i suport a la ingestió.

2.14 L'autonomia durant les activitats d'alimentació i suport a la ingestió.

 

3. Control i seguiment de les activitats d'alimentació i suport a la ingestió:

3.1 Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió.

3.2 Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'administració d'aliments i suport a la ingestió.

3.3 Utilització de registres manuals i informatitzats.

3.4 Transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

3.5 Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades.

 

UF 4: tractament per a persones en situació de dependència

Durada: 24 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta les prescripcions d'administració de medicaments i altres tractaments locals establerts en el pla de cures.

1.2 Defineix les condicions ambientals favorables per a l'administració de medicaments i altres tractaments locals.

1.3 Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals.

1.4 Valora la importància de promoure l'autocura.

 

2. Duu a terme activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals relacionant les necessitats i característiques de la persona usuària amb el que s'estableix en el pla de cures.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les característiques anatòmiques i fisiològiques principals de les vies més freqüents d'administració de fàrmacs i dels materials per a l'administració de medicació per diferents vies.

2.2 Prepara i administra els medicaments complint les pautes establertes en el pla de cures individualitzat i les prescripcions específiques per a cada via i producte.

2.3 Identifica els materials necessaris i aplica les tècniques d'aerosolteràpia i oxigenoteràpia.

2.4 Identifica els principals riscos associats a l'administració de medicaments.

2.5 Aplica tractaments locals de fred i calor atenent a les pautes d'un pla de cures individualitzat.

2.6 Identifica els signes de possibles alteracions en l'estat general de la persona durant l'administració de medicaments.

2.7 Valora la importància d'afavorir la participació de la persona usuària i del seu entorn en l'administració de medicaments i altres tractaments locals.

2.8 Empra les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al personal com per a la persona usuària.

2.9 Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals.

2.10 Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals.

2.11 Mostra tenir cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals.

2.12 Respecta les normes de mecànica corporal durant les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals.

 

3. Fa el control i seguiment de les activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals analitzant els protocols d'observació i registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Emplena protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en cada cas.

3.2 Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les contingències que s'hagin presentat.

3.3 Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments.

3.4 Aplica les tècniques i instruments d'observació previstos per fer el seguiment de l'evolució física de la persona registrant les dades obtingudes segons el procediment establert.

3.5 Registra les dades per a la comunicació responsable del pla de cures individualitzades.

3.6 Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

3.7 Argumenta la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària de la persona per millorar el seu benestar.

3.8 Interpreta els registres realitzats per altres professionals.

 

Continguts

 

1. Organització d'activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals:

1.1 Necessitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals de les persones en situació de dependència.

1.2 Anàlisi de les condicions ambientals en l'administració de medicaments i altres tractaments locals.

1.3 Estratègies per a la promoció de l'autocura.

 

2. Activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals:

2.1 Principis de farmacologia general.

2.2 Aplicació de les tècniques de les vies d'administració de medicaments i característiques anatomofisiològiques.

2.3 Preparació i administració de medicaments.

2.4 Prevenció de riscos en l'administració de medicaments.

2.5 Aplicació de tècniques d'aplicació local de fred i calor.

2.6 Aplicació de tècniques hidrotermals.

2.7 Aplicació de tècniques de massatge.

2.8 Suport en l'aplicació de tècniques específiques de rehabilitació.

2.9 Aplicació de tècniques d'aerosolteràpia i oxigenoteràpia.

2.10 Aplicació de les habilitats comunicatives amb la persona usuària durant la realització de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

2.11 Relació amb la persona usuària durant la realització de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

2.12 Responsabilitat durant la realització de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

2.13 Gestió i aprofitament del temps durant la realització de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

2.14 Resolució de contingències durant la realització de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

2.15 L'autonomia durant la realització de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

 

3. Control i seguiment de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals:

3.1 Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre l'estat físic i sanitari per a l'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

3.2 Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'administració de medicaments i/o altres tractaments locals.

3.3 Utilització de registres manuals i informatitzats.

3.4 Transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

3.5 Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades.

 

 

Mòdul professional 3: atenció higiènica

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: higiene personal. 33 hores

UF 2: higiene de l'entorn. 33 hores

 

UF 1: higiene personal

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza les activitats d'higiene de les persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta el pla de cures individualitzat de la persona en situació de dependència.

1.2 Identifica les atencions higièniques requerides per una persona tenint en compte el seu estat de salut i el seu nivell de dependència.

1.3 Relaciona les circumstàncies de la persona en situació de dependència amb les dificultats que impliquen en la seva vida quotidiana.

1.4 Argumenta la necessitat de conèixer les possibilitats d'autonomia i participació de la persona en les activitats higienicosanitàries i de manteniment de les seves capacitats físiques.

1.5 Selecciona els recursos necessaris indicats en el pla de cures individualitzat o en el pla de vida independent.

1.6 Proposa ajuts tècnics adequats per facilitar l'autonomia de la persona en la satisfacció de les seves necessitats d'higiene.

 

2. Duu a terme activitats d'higiene i neteja personal analitzant les necessitats i condicions de la persona en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Explica les principals mesures preventives de les úlceres per pressió així com els productes sanitaris per a la seva prevenció i tractament.

2.2 Aplica els procediments de neteja i higiene personal, total o parcial, en funció de l'estat i les necessitats de la persona.

2.3 Aplica tècniques de vestiment i calçament tenint en compte les necessitats i el nivell d'autonomia de la persona.

2.4 Mostra sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona.

2.5 Descriu les tècniques de recollida d'eliminacions tenint en compte les característiques de la persona en situació de dependència.

2.6 Aplica els procediments bàsics post mortem seguint el protocol establert.

2.7 Adopta mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en el transcurs de les activitats d'higiene i neteja personal.

2.8 Informa les persones en situació de dependència i els assistents no professionals, respecte als hàbits higiènics saludables així com sobre els productes i materials necessaris i la seva correcta utilització.

2.9 Fa les tècniques de higiene, conservació de pròtesi i el seu manteniment.

2.10 Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.11 Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.12 Mostra tenir cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d'higiene i neteja personal.

2.13 Respecta les normes de mecànica corporal durant les activitats d'higiene i neteja personal de la persona usuària.

 

3. Fa el control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica a persones en situació de dependència analitzant els protocols d'observació i registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que han de reunir els protocols d'observació, control i seguiment de l'estat d'higiene personal de les persones usuàries.

3.2 Recull informació sobre les activitats relatives a la higiene de la persona i a les contingències que s'hagin presentat.

3.3 Emplena protocols d'observació, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en cada cas.

3.4 Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments.

3.5 Aplica les tècniques i instruments d'observació previstos per fer el seguiment de l'evolució de la persona registrant les dades obtingudes segons el procediment establert.

3.6 Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

3.7 Argumenta la importància del control i seguiment de l'atenció higiènica de la persona usuària per millorar el seu benestar.

 

Continguts

 

1. Organització de les activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència:

1.1 Higiene personal.

1.2 Presa de consciència sobre la importància d'afavorir les possibilitats d'autonomia de la persona en situació de dependència en les activitats de neteja i higiene.

1.3 Paper del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

 

2. Realització d'activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència:

2.1 Principis anatomofisiològics de la pell i fonaments d'higiene corporal.

2.2 Identificació de les patologies més freqüents de la pell.

2.3 Aplicació de tècniques de neteja i higiene corporal.

2.4 Prevenció i tractament d'úlceres per pressió.

2.5 Utilització d'ajuts tècnics per a la higiene i la neteja.

2.6 Tècniques de recollida d'eliminacions.

2.7 Cures del pacient incontinent i amb colostomia.

2.8 Cures post mortem.

2.9 Valoració de la necessitat d'higiene en l'atenció integral de la persona en situació de dependència.

2.10 Utilització de dispositius per al control de la incontinència urinària i fecal.

2.11 Realització de la higiene i conservació de les pròtesis.

2.12 Aplicació de les habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.13 Relació amb la persona usuària durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.14 Responsabilitat durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.15 Gestió i aprofitament del temps durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.16 Resolució de contingències durant les activitats d'higiene i neteja personal.

2.17 L'autonomia durant les activitats d'higiene i neteja personal.

 

3. Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica:

3.1 Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre la higiene de les persones en situació de dependència.

3.2 Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'atenció higiènica.

3.3 Utilització de registres manuals i informatitzats.

3.4 Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari.

3.5 Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades.

 

UF 2: higiene de l'entorn

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza les activitats d'higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'autonomia de la persona i el seu estat d'higiene personal.

1.2 Identifica les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten la transmissió d'infeccions.

1.3 Comprova que les condicions ambientals són adequades per atendre les necessitats específiques de la persona.

1.4 Comprova que les condicions ambientals són adequades per a la prevenció de transmissió d'infeccions.

1.5 Selecciona els recursos necessaris indicats en el pla de cures individualitzat o en el pla de vida independent i relacionats amb la higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència.

 

2. Duu a terme activitats d'higiene de l'entorn seleccionant els procediments i materials amb criteris d'eficàcia, prevenció i seguretat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les condicions higienicosanitàries i d'ordre de l'habitació de la persona usuària.

2.2 Identifica els tipus de llits, els accessoris i els ajuts tècnics per a la higiene i el descans disponibles a la llar que siguin d'ús més freqüent per a persones dependents, aplicant les tècniques de preparació i recollida per a utilitzacions posteriors.

2.3 Aplica diferents tècniques de realització i neteja del llit de la persona usuària adaptant-les al seu estat i condicions per afavorir la seva comoditat i confort.

2.4 Descriu les tècniques de recollida i els mitjans de transport de les mostres biològiques tenint en compte les característiques de l'entorn.

2.5 Descriu les mesures generals de prevenció de les malalties transmissibles.

2.6 Aplica els mètodes i tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials d'ús comú respectant els controls de qualitat dels esmentats processos i la normativa en tractament de residus.

2.7 Adopta mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en el transcurs de les activitats d'higiene de l'entorn.

2.8 Informa la persona usuària, la família o els assistents informals respecte a les condicions higièniques que ha de complir l'entorn.

2.9 Informa la persona usuària i els assistents no professionals respecte a la utilització dels productes i materials necessaris per a la higiene de l'entorn.

 

3. Fa el control i seguiment de les activitats d'higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència analitzant els protocols d'observació i registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que han de reunir els protocols d'observació, control i seguiment de l'estat d'higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència.

3.2 Recull informació sobre les activitats relatives a la higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència i a les contingències que s'hagin presentat.

3.3 Emplena protocols d'observació, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en cada cas.

3.4 Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.

3.5 Argumenta la importància del control i seguiment de les activitats d'higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència.

3.6 Respecta les normes de mecànica corporal durant les activitats d'higiene de l'entorn de la persona en situació de dependència.

 

Continguts

 

1. Organització de les activitats d'atenció higiènica de l'entorn:

1.1 Higiene ambiental.

1.2 Identificació de les condicions ambientals (lluminositat, temperatures, ventilació i soroll) en l'entorn.

1.3 Presa de consciència sobre la importància d'afavorir les possibilitats d'autonomia de la persona en situació de dependència en les activitats de neteja i higiene de l'entorn.

1.4 Paper del tècnic en relació amb les activitats d'higiene de l'entorn de les persones en situació de dependència.

 

2. Realització d'activitats d'higiene de l'entorn:

2.1 Tipus de llits, accessoris i llenceria.

2.2 Realització de llits.

2.3 L'habitació de la persona institucionalitzada.

2.4 Prevenció i control d'infeccions.

2.5 Aplicació de tècniques de rentada de mans.

2.6 Aplicació de tècniques de col·locació de gorra, màscara, guants estèrils i bates estèrils.

2.7 Mitjans i tècniques per a la recollida i transport de mostres biològiques.

2.8 Valoració de les condicions higienicosanitàries de l'entorn de la persona en situació de dependència.

2.9 Neteja i desinfecció de material i estris.

2.10 Principis bàsics de desinfecció.

2.11 Aplicació de mètodes d'esterilització.

2.12 Importància de l'eficiència en l'aplicació dels mètodes d'esterilització.

2.13 Carro de cures: composició, organització i manteniment.

2.14 Tècniques d'aïllament.

2.15 Gestió de l'eliminació de residus segons la normativa vigent.

2.16 Prevenció de riscos laborals en la tasca de neteja de material sanitari.

2.17 La responsabilitat durant la realització de les activitats d'higiene de l'entorn.

2.18 L'autonomia durant la realització de les activitats d'higiene de l'entorn.

 

3. Control i seguiment d'activitats d'higiene de l'entorn:

3.1 Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre l'entorn de les persones en situació de dependència.

3.2 Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'atenció higiènica de l'entorn.

3.3 Utilització de registres manuals i informatitzats.

3.4 Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari.

3.5 Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades.

 

 

Mòdul professional 4: atenció i suport psicosocial

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 66 hores

UF 2: suport en l'estimulació cognitiva de les persones. 39 hores

UF 3: suport en l'animació grupal. 33 hores

UF 4: suport en el desenvolupament de les relacions socials. 60 hores

 

UF 1: suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'entorn d'intervenció relacionant les necessitats d'autonomia personal de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació de dependència.

1.2 Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.3 Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i al programa d'activitats de la institució.

1.4 Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d'una aula taller o un domicili.

1.5 Justifica els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

1.6 Mostra iniciativa en l'organització de l'espai d'intervenció dins de la institució i del domicili.

 

2. Duu a terme activitats per al desenvolupament d'hàbits d'autonomia personal i social amb les persones en situació de dependència, seleccionant-les en funció de les seves característiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les principals tècniques i estratègies per a l'aprenentatge d'hàbits.

2.2 Identifica les característiques de les persones usuàries en relació amb la motivació i l'aprenentatge.

2.3 Duu a terme les activitats per al manteniment i millora de l'autonomia personal.

2.4 Respecta les limitacions físiques i culturals de les persones en situació de dependència.

2.5 Motiva les persones en situació de dependència en l'adquisició i/o manteniment dels hàbits d'autonomia personal i social.

2.6 Aplica tècniques de modificació de conductes per al manteniment i la millora de l'autonomia personal i social.

 

3. Fa l'acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Obté informació de l'equip interdisciplinari per identificar les necessitats d'acompanyament de la persona en situació de dependència.

3.2 Identifica les activitats d'acompanyament que s'han de fer, tant en una institució com al domicili, respectant els drets de les persones implicades.

3.3 Aplica criteris i estratègies que afavoreixin l'autonomia personal de les persones en situació de dependència en les situacions d'acompanyament.

3.4 Registra el desenvolupament de les activitats d'acompanyament així com les incidències sorgides durant aquestes.

3.5 Argumenta el respecte a les directrius, orientacions i protocols establerts en les tasques d'acompanyament.

3.6 Té en compte el codi deontològic dels professionals.

 

4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament d'hàbits relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix instruments de recollida d'informació per al seu ús en el procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.

4.2 Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, tant al domicili com en la institució.

4.3 Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.

4.4 Valora la importància dels processos d'avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.

4.5 Justifica la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

 

Continguts

 

1. Organització de l'entorn d'intervenció per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social:

1.1 Els factors ambientals com a eixos de la intervenció per millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.

1.2 Anàlisi dels espais per afavorir l'autonomia personal i social.

1.3 Confecció d'elements decoratius i ambientals per afavorir l'autonomia de les persones usuàries: materials de simbolització i senyalització.

1.4 Elaboració de materials per potenciar l'autonomia personal.

1.5 Iniciativa i creativitat en l'ambientació d'espais.

1.6 Organització de l'entorn seguint les orientacions rebudes i respectant els interessos, gustos i costums dels usuaris.

1.7 Aplicació de les normes de seguretat i higiene en la confecció i el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.8 Col·laboració amb l'equip de treball en l'ambientació, organització i manteniment de l'espai i l'entorn dels usuaris en la creació de materials.

1.9 Ordre i pulcritud en la confecció del material i en l'organització de l'espai, per afavorir l'autonomia personal i el manteniment dels espais i el mobiliari.

 

2. Realització d'activitats per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social:

2.1 Identificació de la motivació i l'aprenentatge que presenten les persones usuàries.

2.2 L'aprenentatge. Factors que afavoreixen l'aprenentatge.

2.3 Teories de l'aprenentatge.

2.4 La conducta i els seus components.

2.4.1 Tipus de conductes.

2.4.2 Aplicació de tècniques de modificació de conducta.

2.5 Els hàbits d'autonomia personal.

2.5.1 Procés d'adquisició dels hàbits.

2.5.2 Fases del procés d'ensenyament-aprenentatge.

2.5.3 Àrees d'intervenció: el son i descans, la higiene, l'alimentació, el vestit, l'ordre i les responsabilitats personals i domèstiques.

2.6 Identificació d'estratègies d'intervenció adequades de manteniment i millora de l'autonomia personal de les persones usuàries en les activitats de la vida diària.

2.7 Seqüència i ordenació de les actuacions durant l'aplicació de les estratègies d'intervenció per al manteniment i millora de l'autonomia de les persones usuàries.

2.8 Importància de l'atenció psicosocial en el treball amb persones en situació de dependència.

2.9 Respecte per les diferents situacions en què es trobin les persones en situació de dependència.

2.10 Motivació a les persones en situació de dependència en la realització de les activitats que mantinguin i/o millorin la seva autonomia personal.

2.11 Col·laboració i coordinació amb les altres persones de l'equip de treball en l'aplicació de les estratègies d'intervenció per al manteniment i millora de l'autonomia de les persones usuàries.

2.12 Cordialitat i amabilitat en l'atenció i el tracte amb les persones ateses i els acompanyants.

 

3. Acompanyament en les activitats de la vida quotidiana:

3.1 Identificació de les necessitats d'acompanyament.

3.2 Tipus de gestió personal en què es requereix acompanyament.

3.3 Adequació de l'acompanyament a les necessitats i característiques de les persones usuàries.

3.4 Anàlisi de les funcions i el paper del professional en l'acompanyament.

3.5 Registre de les activitats d'acompanyament.

3.5.1 Rigor en l'observació.

3.6 Consideració de les orientacions i protocols establerts en la gestió personal i relacional.

3.7 Acceptació de les normes i responsabilitats assignades en l'acompanyament de les persones en les activitats de la vida quotidiana.

3.8 Col·laboració i cooperació amb els altres professionals on es fa l'acompanyament.

3.9 Aparença personal acurada.

 

4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia personal:

4.1 Identificació d'instruments de recollida d'informació. Emplenament.

4.2 Obtenció d'informació de les persones en situació de dependència i dels seus assistents no formals.

4.3 Aplicació d'instruments de registre i transmissió de la informació.

4.4 Valoració de la transmissió d'informació.

4.5 Rigor i organització en la utilització dels instruments de recollida d'informació i en el registre i transmissió de la informació.

4.6 Presa de decisions sobre els procediments i mitjans d'avaluació.

 

UF 2: suport en l'estimulació cognitiva de les persones

Durada: 39 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'entorn d'intervenció relacionant les activitats de suport a l'estimulació cognitiva amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Disposa el mobiliari i els recursos materials en l'espai d'intervenció.

1.2 Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.3 Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i al programa d'activitats de la institució.

1.4 Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d'una aula taller o un domicili.

1.5 Justifica els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

1.6 Mostra iniciativa en l'organització de l'espai d'intervenció dins de la institució i del domicili.

 

2. Duu a terme activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional amb les persones en situació de dependència seleccionant-les en funció de les seves característiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica estratègies d'intervenció adequades a la realització d'exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.2 Aplica les activitats rehabilitadores i de manteniment cognitiu adaptant-les a les necessitats específiques de les persones usuàries i a la programació.

2.3 Utilitza materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d'exercicis i activitats dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.4 Col·labora amb la persona en situació de dependència en la realització dels exercicis de manteniment i entrenament cognitiu.

2.5 Respecta les limitacions de les persones en situació de dependència.

2.6 Motiva les persones en situació de dependència a la realització dels exercicis i activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional.

2.7 Aplica tècniques de modificació de conducta durant la realització d'exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

 

3. Fa el seguiment de les intervencions de suport, relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Defineix instruments de recollida d'informació per al seu ús en el procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.

3.2 Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, tant al domicili com en la institució.

3.3 Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.

3.4 Valora la importància dels processos d'avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.

3.5 Justifica la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

 

Continguts

 

1. Organització de l'entorn d'intervenció per a l'estimulació cognitiva:

1.1 Anàlisi dels espais per afavorir l'estimulació cognitiva.

1.2 Confecció d'elements decoratius i ambientals per afavorir l'estimulació cognitiva: materials de simbolització i senyalització.

1.3 Elaboració de materials per afavorir l'estimulació cognitiva.

1.4 Iniciativa i creativitat en l'ambientació d'espais.

1.5 Organització de l'entorn seguint les orientacions rebudes.

1.6 Aplicació de les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.7 Col·laboració amb l'equip de treball en l'ambientació, organització i manteniment de l'espai i entorn dels usuaris i en la creació de materials.

1.8 Ordre i pulcritud en el manteniment dels espais i el mobiliari i en l'organització de l'espai.

 

2. Realització d'activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional:

2.1 Les funcions cognitives: memòria, atenció, percepció, pensament, llenguatge i orientació espaciotemporal.

2.2 Identificació de les estratègies d'intervenció adequades a la realització d'exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.3 Aplicació de tècniques de modificació de conducta durant la realització d'exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.4 Col·laboració i coordinació amb les altres persones de l'equip de treball en l'aplicació d'exercicis i activitats d'estimulació cognitiva.

2.5 Seqüència i ordenació de les actuacions durant l'aplicació d'exercicis i activitats d'estimulació cognitiva.

2.6 Rigor en les actuacions durant l'aplicació d'exercicis i activitats d'estimulació cognitiva.

2.7 Respecte per les diferents situacions en que es trobin les persones en situació de dependència.

2.8 Acompanyament, motivació i col·laboració amb la persona en situació de dependència en la realització dels exercicis de manteniment i entrenament cognitiu.

2.9 Iniciativa i creativitat en la utilització de materials per a la realització d'exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives de les persones usuàries.

 

3. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'estimulació cognitiva:

3.1 Identificació d'instruments de recollida d'informació.

3.2 Obtenció d'informació de les persones en situació de dependència i dels seus assistents no formals.

3.3 Aplicació d'instruments de registre i transmissió de la informació.

3.4 Valoració de la transmissió d'informació.

3.5 Rigor i organització en la utilització dels instruments de recollida d'informació i en el seu registre i transmissió.

3.6 Presa de decisions sobre els procediments i mitjans d'avaluació.

 

UF 3: suport en l'animació grupal

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'entorn d'intervenció relacionant les necessitats socials de les persones en situació de dependència amb les activitats grupals del pla de treball.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Disposa el mobiliari i els recursos materials en l'espai d'intervenció.

1.2 Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.3 Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i al programa d'activitats de la institució.

1.4 Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d'una aula taller o un domicili.

1.5 Justifica els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

1.6 Mostra iniciativa en l'organització de l'espai d'intervenció dins de la institució i del domicili.

 

2. Fa l'acompanyament en les activitats socials relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Obté informació de l'equip interdisciplinari per identificar les necessitats d'acompanyament de la persona en situació de dependència.

2.2 Identifica les activitats d'acompanyament que s'han de fer, tant en una institució com al domicili, respectant els drets de les persones implicades.

2.3 Aplica criteris i estratègies que afavoreixin l'autonomia social de les persones en situació de dependència en les situacions d'acompanyament.

2.4 Adequa l'acompanyament per al gaudiment del lleure i l'accés als recursos comunitaris de les persones en situació de dependència, d'acord amb les seves característiques i els seus interessos personals.

2.5 Fa l'acompanyament en les activitats de lleure i temps lliure programades.

2.6 Registra el desenvolupament de les activitats d'acompanyament així com les incidències sorgides durant les mateixes.

2.7 Respecta els interessos de les persones en situació de dependència en la realització d'activitats de lleure i de temps lliure.

2.8 Argumenta el respecte a les directrius, orientacions i protocols establerts en les tasques d'acompanyament.

 

3. Aplica estratègies i tècniques d'animació grupal en la institució analitzant les necessitats de les persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Defineix les tècniques d'animació per dinamitzar les activitats de lleure de les persones en situació de dependència.

3.2 Descriu les estratègies d'animació i motivació que potenciïn la participació en les activitats que es realitzen en una institució concreta.

3.3 Selecciona recursos específics de lleure adequats a les persones en situació de dependència.

3.4 Analitza els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris determinant les seves característiques i les seves utilitats.

3.5 Duu a terme activitats de lleure i de temps lliure, dins i fora de la institució, tenint en compte les necessitats dels usuaris.

3.6 Col·labora en la realització d'esdeveniments especials dins d'una institució.

3.7 Fa el manteniment i control dels recursos de lleure i culturals dins de la institució.

3.8 Mostra iniciativa per aportar idees noves i creatives en les activitats d'animació de la institució.

3.9 Justifica el respecte als interessos dels usuaris i els principis d'autodeterminació de la persona dependent a l'hora d'ocupar el seu temps lliure i participar en activitats d'animació de lleure i temps lliure.

3.10 Aplica tècniques de modificació de conducta durant les activitats d'animació grupal.

 

4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l'animació grupal relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix instruments de recollida d'informació per al seu ús en el procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.

4.2 Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, tant al domicili com en la institució.

4.3 Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.

4.4 Valora la importància dels processos d'avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.

4.5 Justifica la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

 

Continguts

 

1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport en l'animació grupal:

1.1 Anàlisi dels espais on es duen a terme les activitats grupals.

1.2 Confecció d'elements decoratius i ambientals, tenint en compte les necessitats de les persones usuàries, el calendari, l'entorn cultural i el programa d'activitats de la institució.

1.3 Confecció dels materials de simbolització i senyalització necessaris per a fomentar la participació de les persones usuàries en les activitats d'animació.

1.4 Disposició del mobiliari i els recursos en els espais d'intervenció.

1.5 Organització de l'entorn seguint les orientacions rebudes i respectant els interessos, gustos i costums dels usuaris.

1.6 Aplicació de les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.7 Col·laboració amb l'equip de treball en l'ambientació, organització i manteniment de l'espai i entorn dels usuaris i en la creació de materials.

1.8 Ordre i pulcritud en el manteniment dels espais i el mobiliari i en l'organització de l'espai.

 

2. Acompanyament en les activitats grupals:

2.1 Identificació de les necessitats d'acompanyament.

2.2 Tipus de gestió personal en que es requereix acompanyament.

2.3 Adequació de l'acompanyament a les necessitats i característiques de les persones usuàries.

2.4 Anàlisi de les funcions i paper del professional en l'acompanyament.

2.5 Acompanyament en situacions de lleure i temps lliure.

2.6 Registre de les activitats d'acompanyament.

2.6.1 Rigor en l'observació.

2.7 Consideració de les orientacions i protocols establerts en la gestió personal i relacional.

2.8 Acceptació de les normes i responsabilitats assignades en l'acompanyament de les persones en les activitats d'oci fora de la institució i del domicili.

 

3. Aplicació d'estratègies i tècniques d'animació grupal:

3.1 Caracterització de l'oci i el temps lliure.

3.2 Motivació i dinamització d'activitats.

3.3 Aplicació de tècniques d'animació destinades a les persones en situació de dependència.

3.4 Aplicació de tècniques de modificació de conducta durant la realització de les activitats d'animació grupal.

3.5 Eficàcia i eficiència en l'aplicació de les estratègies i tècniques d'animació grupal.

3.6 Característiques dels recursos lúdics per a persones en situació de dependència.

3.7 Utilització i organització dels recursos lúdics per a persones en situació de dependència.

3.8 Desenvolupament de recursos de lleure i temps lliure.

3.9 Rigor en l'adaptació de les activitats d'oci al col·lectiu al que va destinat.

3.10 Innovació en recursos de lleure i temps lliure.

3.11 Respecte pels interessos de les persones usuàries.

3.12 Col·laboració i cooperació amb altres membres de l'equip de treball.

 

4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'animació grupal:

4.1 Identificació d'instruments de recollida d'informació.

4.2 Obtenció d'informació de les persones en situació de dependència i dels seus assistents no formals.

4.3 Aplicació d'instruments de registre i transmissió de la informació.

4.4 Valoració de la transmissió d'informació.

4.5 Rigorositat i organització en la utilització dels instruments de recollida d'informació i en el registre i transmissió de la informació.

4.6 Presa de decisions sobre els procediments i mitjans d'avaluació.

 

UF 4: suport en el desenvolupament de les relacions socials

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'entorn d'intervenció relacionant les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació de dependència.

1.2 Descriu els factors ambientals i els elements espacials i materials que incideixen en la relació social.

1.3 Disposa el mobiliari i els recursos materials en l'espai d'intervenció.

1.4 Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.5 Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i al programa d'activitats de la institució.

1.6 Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d'una aula taller o un domicili, i d'aquesta manera facilitar l'autonomia de la persona en situació de dependència.

1.7 Justifica els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

1.8 Mostra iniciativa en l'organització de l'espai d'intervenció dins de la institució i del domicili.

 

2. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les característiques i necessitats fonamentals de les relacions socials de les persones en situació de dependència.

2.2 Analitza els criteris i estratègies per organitzar la intervenció referida al suport psicosocial a les persones en situació de dependència i la creació de noves relacions.

2.3 Identifica els recursos, mitjans, tècniques i estratègies de suport i desenvolupament de les habilitats socials de les persones en situació de dependència.

2.4 Selecciona els mitjans i recursos expressius i comunicatius que afavoreixen el manteniment de les capacitats relacionals de les persones en situació de dependència.

2.5 Selecciona tècniques i estratègies de suport per col·laborar en el manteniment i desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les situacions quotidianes.

2.6 Aplica les tecnologies de la informació i la comunicació per al manteniment de la relació social amb l'entorn.

2.7 Aplica tècniques de modificació de conducta i de resolució de conflictes per a l'atenció social a persones amb necessitats especials.

2.8 Justifica la necessitat de respectar les pautes de comunicació i ús de les habilitats de relació social de cada usuari i usuària.

 

3. Informa a les persones assistents no formals relacionant les seves demandes i necessitats amb els recursos comunitaris.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els diferents recursos comunitaris dirigits a persones en situació de dependència.

3.2 Identifica les vies d'accés i les gestions més necessàries perquè els assistents informals sol·licitin les prestacions més freqüents.

3.3 Identifica diferents formats i models de sol·licitud d'ajuts, prestacions i serveis.

3.4 Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per localitzar recursos comunitaris.

3.5 Justifica l'establiment de relacions amb les famílies i les persones que s'encarreguen dels usuaris.

3.6 Estableix una comunicació cordial i eficaç amb les famílies i les persones assistents no formals.

 

4. Fa el seguiment de les intervencions i activitats, relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les fonts d'informació implicades en l'atenció psicosocial de la persona en situació de dependència.

4.2 Defineix instruments de recollida d'informació per al seu ús en el procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.

4.3 Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, tant al domicili com en la institució.

4.4 Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.

4.5 Valora la importància dels processos d'avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.

4.6 Justifica la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

 

Continguts

 

1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport psicosocial:

1.1 Factors ambientals en la relació social.

1.1.1 Manteniment d'espais i mobiliari per afavorir la relació social.

1.2 Ambientació de l'espai per afavorir la comunicació i la relació social. Materials de simbolització i senyalització.

1.3 Iniciativa i creativitat en l'ambientació d'espais.

1.4 Aplicació de mitjans i recursos expressius per col·laborar en el manteniment i desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les situacions quotidianes.

1.5 Organització de l'entorn seguint les orientacions rebudes i respectant els interessos, gustos i costums dels usuaris.

1.6 Aplicació de les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.7 Col·laboració amb l'equip de treball en l'ambientació, organització i manteniment de l'espai i entorn dels usuaris i en la creació de materials personals.

1.8 Ordre i pulcritud en la confecció del material i en l'organització de l'espai, per afavorir les relacions socials i el manteniment dels espais i el mobiliari.

 

2. Aplicació d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials:

2.1 Les relacions socials en les persones en situació de dependència.

2.2 Anàlisi d'estratègies que afavoreixin la relació social en les persones en situació de dependència.

2.3 Habilitats socials en la persona en situació de dependència.

2.4 Determinació de recursos expressius per afavorir el manteniment de les capacitats de relació.

2.5 Aplicació de tècniques i estratègies per al desenvolupament d'habilitats socials.

2.6 Aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per afavorir la relació social de la persona usuària.

2.7 Aplicació de les tècniques de solució de conflictes en l'atenció domiciliària i institucional: estratègies cognitives, estratègies de relaxació i estratègies de resolució de conflictes.

2.8 Objectivitat per determinar les responsabilitats de totes les parts que intervenen en un conflicte.

2.9 Respecte per les pautes de comunicació i ús de les habilitats socials de cada usuari i usuària.

2.10 Aplicació de les tècniques comunicatives per afavorir la relació social entre les persones usuàries.

2.11 Col·laboració i coordinació amb les altres persones de l'equip de treball en l'aplicació de les tècniques i estratègies per al desenvolupament de les habilitats socials i la resolució de conflictes.

 

3. Informació a les persones assistents no formals:

3.1 Recursos socials i comunitaris per a les persones en situació de dependència.

3.2 Identificació i emplenament de sol·licituds de prestació de serveis de suport social i comunitari que orientin a les famílies i a les persones en situació de dependència.

3.3 Valoració de l'establiment de relacions fluides amb la família i d'una comunicació adequada.

3.4 Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina per a localitzar els recursos comunitaris de suport social.

3.5 Aplicació de les tècniques comunicatives en l'establiment de relacions amb les persones assistents no formals.

3.6 Rigor en la identificació dels recursos de suport social i de lleure.

3.7 Comunicació eficaç amb les persones assistents no formals.

3.8 Cordialitat i amabilitat en l'atenció i el tracte a les persones assistents no formals.

 

4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport psicosocial:

4.1 Identificació dels diferents instruments de recollida d'informació. Emplenament de protocols específics.

4.2 Obtenció d'informació de les persones en situació de dependència i dels seus assistents no formals.

4.3 Aplicació d'instruments de registre i transmissió de la informació.

4.4 Valoració de la transmissió d'informació.

4.5 Rigor i organització en l'observació del comportament de la persona usuària, en la utilització dels diferents instruments de recollida d'informació i en el registre i transmissió de la informació.

4.6 Presa de decisions sobre els procediments i mitjans d'avaluació.

 

 

Mòdul professional 5: característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: autonomia personal. 28 hores

UF 2: persones grans. 26 hores

UF 3: persones amb malaltia mental. 26 hores

UF 4: persones amb discapacitat intel·lectual. 26 hores

UF 5: persones amb discapacitat física. 26 hores

 

UF 1: autonomia personal

Durada: 28 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el concepte d'autonomia personal analitzant els factors que intervenen tant en la seva prevenció i promoció com en el seu deteriorament.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els processos bàsics associats a la promoció de l'autonomia personal i la vida independent.

1.2 Caracteritza les habilitats d'autonomia personal.

1.3 Identifica els factors que afavoreixen o inhibeixen el manteniment de l'autonomia personal i la vida independent.

1.4 Descriu les principals alteracions emocionals i conductuals associades a la pèrdua d'autonomia personal.

1.5 Identifica els indicadors generals de la pèrdua d'autonomia.

1.6 Justifica la necessitat de respectar la capacitat d'elecció de la persona en situació de dependència.

1.7 Argumenta la importància de la prevenció per retardar les situacions de dependència.

1.8 Valora la importància de la família i de l'entorn del subjecte en el manteniment de la seva autonomia personal i el seu benestar físic i psicosocial.

1.9 Mostra eficàcia a l'hora d'identificar els factors que afavoreixen o inhibeixen el manteniment de l'autonomia personal.

 

2. Descriu les malalties generadores de dependència, determinants els seus efectes sobre les persones que les pateixen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza les malalties agudes, cròniques i terminals per la seva influència en l'autonomia personal de la persona.

2.2 Identifica les principals característiques i necessitats psicològiques i socials dels pacients amb malalties generadores de dependència.

2.3 Identifica les necessitats de suport assistencial i psicosocial de les persones malaltes en funció de la tipologia de malaltia que pateixen.

2.4 Descriu les principals pautes d'atenció a les necessitats psicològiques i socials de les persones malaltes.

2.5 Descriu les necessitats d'orientació i suport als assistents cuidadors no professionals de la persona malalta.

2.6 Mostra sensibilitat sobre la influència de la malaltia en la conducta de la persona malalta.

 

Continguts

 

1. Caracterització del concepte d'autonomia personal:

1.1 Conceptes bàsics de psicologia: cicle vital, processos cognitius, motivacionals, emocionals i conductuals.

1.2 Autonomia i dependència. Evolució de termes associats a la discapacitat.

1.3 Identificació del grau de dependència de les persones. Persones de moderada, severa i gran dependència.

1.4 Identificació de les activitats diàries: activitats de la vida diària bàsiques (AVDB) i activitats instrumentals de la vida diària (AIVD).

1.5 Habilitats d'autonomia personal.

1.6 Promoció de l'autonomia personal.

1.7 Alteracions emocionals i conductuals associades a la pèrdua d'autonomia.

1.8 Valoració de la prevenció i la promoció de l'autonomia personal com a estratègia d'actuació davant la dependència.

1.9 Sensibilització sobre la importància de respectar la capacitat d'elecció de les persones en situació de dependència.

1.10 Paper de l'entorn familiar.

 

2. Descripció de les malalties generadores de dependència:

2.1 Situacions de dependència associades a malalties cròniques o degeneratives.

2.2 Identificació de les característiques i necessitats en situacions de malaltia i convalescència.

2.3 Suport i orientació als assistents no professionals de la persona malalta.

2.4 Sensibilització vers les repercussions de la malaltia en les persones que les pateixen i el seu entorn.

2.5 Qualitat de vida, suport i autodeterminació de les persones amb malaltia.

2.6 Respecte per la diferència individual.

 

UF 2: persones grans

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Classifica els nivells de dependència i els ajuts requerits associats al procés d'envelliment, analitzant els canvis i deterioraments produïts per aquests.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les principals teories explicatives del procés d'envelliment.

1.2 Relaciona els canvis biològics, psicològics i socials propis de l'envelliment amb les dificultats que impliquen en la vida diària de la persona.

1.3 Identifica les patologies més freqüents en la persona gran.

1.4 Descriu les principals característiques i necessitats de les persones grans.

1.5 Identifica les principals manifestacions de deteriorament personal i social propi de les persones grans.

1.6 Relaciona els nivells de deteriorament físic, psicològic i social amb els graus de dependència i el tipus de suport requerit.

1.7 Descriu les conductes i comportaments característics de les persones grans durant el període d'adaptació al servei d'atenció a la dependència i al professional de referència.

1.8 Identifica les necessitats d'orientació i suport dels assistents familiars i no professionals de la persona gran.

1.9 Valora la importància de respectar les decisions i interessos de les persones grans.

1.10 Mostra seguretat en determinar els tipus de suport a la persona gran i la seva família.

 

Continguts

 

1. Classificació del procés d'envelliment:

1.1 El procés d'envelliment. Canvis biopsicosocials.

1.2 Evolució de l'entorn socioafectiu i de la sexualitat de la persona gran.

1.3 Incidència de l'envelliment en la qualitat de vida i l'autonomia de la persona gran. Qualitat de vida, suport i autodeterminació en la persona gran.

1.4 Patologies més freqüents en la persona gran.

1.5 Identificació de les necessitats especials d'atenció i suport integral de les persones grans.

1.6 El procés d'adaptació de la persona gran al servei d'atenció i als professionals que l'atenen.

1.7 Sensibilització vers les repercussions de l'envelliment en la vida quotidiana de les persones grans i el seu entorn.

1.8 El respecte a la capacitat d'autodeterminació en les persones grans.

1.9 Rigorositat en la identificació de les necessitats de la persona.

 

UF 3: persones amb malaltia mental

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Descriu les malalties generadores de dependència determinant els seus efectes sobre les persones que pateixen malaltia mental.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les malalties agudes, cròniques i terminals per la seva influència en l'autonomia personal de la persona amb malaltia mental.

1.2 Identifica les principals característiques i necessitats psicològiques i socials dels pacients amb malalties mentals generadores de dependència.

1.3 Defineix les principals característiques de les malalties mentals més freqüents.

1.4 Descriu la influència de les malalties mentals en l'autonomia personal i social de les persones que les pateixen.

1.5 Identifica les necessitats de suport assistencial i psicosocial de les persones amb malaltia mental en funció de la tipologia de malaltia que pateixen.

1.6 Descriu les principals pautes d'atenció a les necessitats psicològiques i socials de les persones amb malaltia mental.

1.7 Descriu les necessitats d'orientació i suport als assistents cuidadors no professionals de la persona amb malaltia mental.

1.8 Mostra sensibilitat sobre la influència de la malaltia en la conducta de la persona amb malaltia mental.

 

Continguts

 

1. Descripció de les malalties generadores de dependència:

1.1 Situacions de dependència associades a malalties cròniques o degeneratives.

1.2 Identificació de les característiques i necessitats en situacions de malaltia i convalescència.

1.3 Les persones amb malaltia mental.

1.4 Suport i orientació als assistents no professionals de la persona malalta.

1.5 Sensibilització vers les repercussions de la malaltia en les persones que la pateixen i el seu entorn.

1.6 Qualitat de vida, suport i autodeterminació de les persones amb malaltia mental.

1.7 Respecte per la diferència individual de les persones amb malaltia mental.

 

UF 4: persones amb discapacitat intel·lectual

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat intel·lectual relacionant-les amb els nivells de dependència i l'ajuda requerida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona l'evolució del concepte de discapacitat intel·lectual amb els canvis socials, culturals, econòmics i cientificotecnològics.

1.2 Caracteritza les malalties que poden causar discapacitat intel·lectual per la seva influència en l'autonomia personal de la persona malalta.

1.3 Relaciona els diferents tipus de discapacitat intel·lectual amb les dificultats que impliquen en la vida quotidiana de les persones.

1.4 Descriu les principals necessitats psicològiques i socials de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.5 Relaciona diferents tipologies i nivells de discapacitat intel·lectual amb el grau de dependència i el tipus de suport necessari.

1.6 Identifica els principis de la vida independent per les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.7 Descriu les necessitats d'orientació i suport als cuidadors no professionals de la persona amb discapacitat intel·lectual.

1.8 Argumenta la importància de l'eliminació de barreres socials i culturals per afavorir l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.9 Argumenta la importància de respectar les decisions i interessos de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.10 Mostra seguretat en determinar els tipus de suport a la persona amb discapacitat i la seva família.

 

Continguts

 

1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat intel·lectual:

1.1 Concepte, classificació i etiologies freqüents.

1.2 Identificació de les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.3 Discapacitat intel·lectual, autonomia i nivells de dependència.

1.4 Influència de les barreres socials i culturals en l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.5 Promoció de l'autonomia en les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.6 Vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.7 Nivells de suport i orientació a les persones de l'entorn de la persona amb discapacitat intel·lectual.

1.8 La perspectiva de gènere en la discapacitat intel·lectual.

1.9 Sensibilització sobre la incidència de la discapacitat intel·lectual en la vida quotidiana de les persones afectades i el seu entorn.

1.10 Qualitat de vida, suport i autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.

1.11 Respecte per la diferència individual de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

UF 5: persones amb discapacitat física

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat física relacionant-les amb els nivells de dependència i l'ajuda requerida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona l'evolució del concepte de discapacitat física amb els canvis socials, culturals, econòmics i cientificotecnològics.

1.2 Caracteritza les malalties que poden causar discapacitat física per la seva influència en l'autonomia personal de la persona malalta.

1.3 Relaciona els diferents tipus de discapacitat física amb les dificultats que impliquen en la vida quotidiana de les persones.

1.4 Descriu les principals necessitats psicològiques i socials de les persones amb discapacitat física.

1.5 Relaciona diferents tipologies i nivells de discapacitat física amb el grau de dependència i el tipus de suport necessari.

1.6 Identifica els principis de la vida independent de la persona amb discapacitat física.

1.7 Descriu les necessitats d'orientació i suport als cuidadors no professionals de la persona amb discapacitat física.

1.8 Argumenta la importància de l'eliminació de barreres físiques per afavorir l'autonomia de les persones amb discapacitat física.

1.9 Argumenta la importància de respectar les decisions i interessos de les persones amb discapacitat física.

1.10 Mostra seguretat en determinar els tipus de suport a la persona amb discapacitat i la seva família.

 

Continguts

 

1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física:

1.1 Concepte, classificació i etiologies freqüents.

1.2 Identificació de les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat física.

1.3 Discapacitat física, autonomia i nivells de dependència.

1.4 Influència de les barreres físiques en l'autonomia de les persones amb discapacitat física.

1.5 Promoció de l'autonomia en les persones amb discapacitat física.

1.6 Vida independent de les persones amb discapacitat física.

1.7 Nivells de suport i orientació a les persones de l'entorn de la persona amb discapacitat física.

1.8 La perspectiva de gènere en la discapacitat física.

1.9 Sensibilització sobre la incidència de la discapacitat física en la vida quotidiana de les persones afectades i el seu entorn.

1.10 Qualitat de vida, suport i autodeterminació de les persones amb discapacitat física.

1.11 Respecte per la diferència individual.

 

 

Mòdul professional 6: teleassistència

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: teleassistència. 66 hores

 

UF 1: teleassistència

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència tenint en compte les característiques i l'equipament tècnic del lloc de treball.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques, funcions i estructura del servei de teleassistència.

1.2 Organitza l'espai físic de la persona operadora amb criteris de netedat, ordre i prevenció de riscos.

1.3 Descriu les normes d'higiene, ergonomia i comunicació que preveuen riscos sobre la salut de cada professional.

1.4 Argumenta la necessitat de seguir els protocols establerts per optimitzar la qualitat del servei en els diferents torns.

1.5 Revisa les eines telemàtiques per garantir la comunicació amb la persona usuària.

1.6 Utilitza aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de teleassistència.

1.7 Comprova els terminals i dispositius auxiliars dels serveis de teleassistència.

1.8 Descriu les contingències més habituals en l'ús de les eines telemàtiques.

1.9 Argumenta el paper de la contrasenya en l'accés a les aplicacions informàtiques dels serveis de teleassistència.

1.10 Justifica la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el dret a la intimitat de les persones.

 

2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions informàtiques i eines telemàtiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Accedeix a l'aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada.

2.2 Selecciona en l'aplicació informàtica les agendes que cal fer durant el torn de treball.

2.3 Descriu els criteris que cal tenir en compte per establir l'ordre de les trucades sortints.

2.4 Programa les trucades en funció del número, tipus i prioritat establerta en el protocol.

2.5 Selecciona correctament la trucada d'agenda en l'aplicació informàtica.

2.6 Aplica un protocol de presentació personalitzat.

2.7 Aplica pautes de comunicació en funció del tipus de persona usuària.

2.8 Aplica habilitats psicosocials per afrontar situacions de crisi.

2.9 Ajusta la conversa a l'objectiu de l'agenda.

2.10 Segueix els protocols establerts per al comiat.

2.11 Argumenta la valoració de l'ús d'un llenguatge apropiat per a la persona que rep la trucada sortint.

 

3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes d'actuació establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Segueix els protocols establerts per a la presentació.

3.2 Verifica l'alta de la persona en el servei.

3.3 Informa a la persona de les característiques i prestacions del servei.

3.4 Adequa l'explicació sobre el funcionament del terminal i els dispositius auxiliars a les característiques de la persona usuària.

3.5 Actualitza les dades de la persona en l'aplicació informàtica.

3.6 Proporciona un tracte personalitzat.

3.7 Utilitza estratègies facilitadores de la comunicació.

3.8 Respon segons el protocol davant de situacions de crisi i emergències.

3.9 Posa en marxa els recursos adequats per respondre a la demanda plantejada.

3.10 Segueix els protocols establerts per al comiat.

3.11 Argumenta la importància de respectar les opinions i decisions de la persona usuària.

 

4. Fa el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i actuacions realitzades i elaborant l'informe corresponent.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Explica els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió d'informació entre torns.

4.2 Aplica tècniques i procediments de registre d'informació.

4.3 Descriu els tipus d'informes del servei de teleassistència.

4.4 Identifica els casos susceptibles d'elaboració d'informe.

4.5 Elabora informes de seguiment.

4.6 Valora la importància de l'avaluació en la seva tasca professional.

4.7 Identifica els aspectes de la seva pràctica laboral susceptibles de millora.

4.8 Identifica les situacions en les quals és necessària la intervenció d'altres professionals.

4.9 Transmet les incidències i propostes de millora als professionals competents.

4.10 Valora la importància d'adequar la seva competència professional a noves necessitats en el camp de la teleassistència.

 

Continguts

 

1. Organització del lloc de treball:

1.1 El servei de teleassistència.

1.2 Ordre i manteniment de l'espai físic del teleoperador.

1.3 Prevenció de riscos laborals en el lloc de treball.

1.4 Cooperació en el servei de teleassistència.

1.5 Utilització de maquinari i programari de teleassistència.

1.6 Utilització d'eines telemàtiques.

1.7 Utilització del terminal i dispositius auxiliars.

1.8 Verificació de la contrasenya d'accés. Protecció de dades i confidencialitat.

1.9 Drets de la persona usuària.

1.10 Autonomia i iniciativa en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat.

1.11 Rigor i execució eficaç dels diferents protocols establerts garantint la qualitat del servei i la prevenció de riscos laborals.

1.12 Acceptació de les normes i responsabilitats assignades en la prevenció de riscos laborals i en l'aplicació dels protocols per assegurar la qualitat del servei.

1.13 Pulcritud en el manteniment de l'ordre de l'espai físic de la persona operadora.

1.14 Seqüència i ordenació de les accions d'acord amb els protocols establerts.

 

2. Gestió de trucades sortints:

2.1 Gestió d'agendes.

2.2 Programació d'agendes.

2.2.1 Planificació en funció del número.

2.2.2 Tipus i prioritat en funció del protocol.

2.3 Altes i modificació de dades a l'expedient de la persona usuària.

2.4 Emissió de trucades en serveis de teleassistència.

2.5 Aplicació de protocols de presentació i comiat.

2.6 Pautes de comunicació segons agenda de seguiment, de recordatori, de medicació, de felicitació o de funcionament del sistema.

2.7 Valoració de la importància d'adequar la comunicació a l'interlocutor.

2.8 Transmissió de la informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa.

2.9 Autonomia i iniciativa en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat.

2.10 Rigor en l'aplicació dels diferents protocols.

2.11 Aprofitament del temps en l'execució de les tasques.

2.12 Cordialitat i amabilitat amb la persona atesa.

2.13 Habilitats psicosocials per afrontar situacions de crisis.

2.14 Seqüència i ordenació de les accions d'acord amb els protocols establerts.

 

3. Gestió de trucades entrants:

3.1 Aplicació de tècniques d'atenció telefònica.

3.2 Aplicació de protocols de presentació i comiat.

3.3 Aplicació de tècniques de comunicació telefònica eficaç amb les persones usuàries.

3.4 Gestió de trucades i mobilització de recursos.

3.5 Tipus i actuacions de les alarmes.

3.6 Identificació de situacions de crisi.

3.7 Aplicació de tècniques de control d'estrès en serveis de teleassistència.

3.8 Habilitats psicosocials per afrontar situacions de crisi.

3.9 Autonomia i iniciativa en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat.

3.10 Actuació segons els nivells d'actuació davant emergències.

3.11 Rigor en l'aplicació dels diferents protocols.

3.12 Seqüència i ordenació de les accions d'acord amb els protocols establerts.

3.13 Aprofitament del temps en l'execució de les tasques.

3.14 Cordialitat i amabilitat amb la persona atesa.

 

4. Seguiment de trucades entrants i sortints:

4.1 Registre i codificació de la informació.

4.2 Gestió d'expedients.

4.3 Tipus d'informació a registrar.

4.4 Aplicació de tècniques i procediments de registre d'informació.

4.5 Agendes de seguiment.

4.6 Elaboració i actualització d'informes.

4.7 Identificació de casos susceptibles d'elaboració d'informes.

4.8 Indicadors de la qualitat del servei de teleassistència.

4.9 Valoració de la seva tasca professional identificant els aspectes susceptibles de millora.

4.10 Registre i transmissió d'incidències.

4.11 Adaptació a noves necessitats.

4.12 Autonomia i iniciativa en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat.

4.13 Identificació i acceptació dels seus límits professionals, permetent la intervenció, en les situacions en les que sigui necessari, d'altres professionals.

4.14 Compliment de les normes de confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de les persones usuàries.

4.15 Rigor en el tractament de les dades de les persones usuàries i en l'aplicació dels diferents procediments.

4.16 Col·laboració i coordinació amb altres membres de l'equip en el desenvolupament de les tasques assignades.

4.17 Pulcritud en l'aplicació de les tècniques de registre d'informació i en la formalització dels informes.

4.18 Seqüència i ordenació de les accions d'acord amb els protocols establerts.

4.19 Aprofitament del temps en l'execució de les tasques.

 

 

Mòdul professional 7: suport domiciliari

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització del treball domiciliari. 30 hores

UF 2: gestió i administració de la llar. 40 hores

UF 3: gestió i preparació de l'alimentació. 60 hores

UF 4: manteniment i neteja de la llar. 35 hores

 

UF 1: organització del treball domiciliari

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques del pla de treball.

1.2 Descriu la importància de l'adaptació del pla de treball a la realitat de la persona en situació de dependència.

1.3 Identifica les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.4 Identifica les tasques que s'han de fer al domicili.

1.5 Seqüencia les tasques domèstiques diàries que s'han de fer al domicili, en funció del pla de treball i de les adaptacions que s'hi hagin fet, si hagués calgut.

1.6 Analitza les necessitats i demandes que s'han de cobrir al domicili.

1.7 Identifica els diferents tipus de plans d'atenció a la persona en situació de dependència al domicili.

1.8 Relaciona els elements fonamentals de les activitats de suport domiciliari de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, malalties cròniques, o persones grans, amb els aspectes generals de l'autonomia personal i social.

1.9 Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

1.10 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

1.11 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats, a fi de rendibilitzar temps i esforços.

 

2. Fa el seguiment del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les fonts d'informació, les tècniques de seguiment i la detecció de situacions de risc.

2.2 Analitza els diferents recursos, seleccionant-los segons les necessitats de les persones en situació de dependència.

2.3 Registra les dades en el suport establert.

2.4 Interpreta correctament la informació recollida.

2.5 Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres professionals.

2.6 Valora la importància de l'avaluació per a millorar la qualitat del servei.

2.7 Valora la importància de l'avaluació en cadascuna de les àrees d'intervenció.

 

Continguts

 

1. Organització del pla de treball:

1.1 Conceptes fonamentals: definició i tipologies de les unitats de convivència. Aspectes socials, culturals, antropològics i històrics.

1.2 Característiques de les unitats de convivència en funció dels seus components.

1.3 Característiques de l'atenció domiciliària i del servei d'atenció domiciliària (SAD).

1.4 Elements del pla de treball.

1.5 Factors que determinen les necessitats i demandes que cal cobrir al domicili.

1.6 Planificació del treball diari.

1.7 Valoració de l'organització del treball domèstic.

 

2. Seguiment del pla de treball:

2.1 Emplenament de fulls de seguiment.

2.2 Registre de la informació diària, setmanal, etc.

2.3 Utilització de les tecnologies en el registre i comunicació d'informació.

2.4 Comunicació amb altres professionals.

2.5 Avaluació del seguiment del pla de treball.

2.5.1 Documents i protocols d'avaluació.

2.6 Avaluació de les tasques del tècnic en atenció a les persones amb dependència en el suport domiciliari.

 

UF 2: gestió i administració de la llar

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.2 Identifica les tasques de la gestió econòmica que cal fer en el domicili.

1.3 Seqüencia les tasques de gestió econòmica diàries que s'han de fer al domicili.

1.4 Analitza les necessitats i demandes de la gestió econòmica que s'han de cobrir al domicili.

1.5 Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

1.6 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

1.7 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats de la gestió econòmica, a fi de rendibilitzar temps i esforços.

 

2. Fa la gestió del pressupost relacionant les tècniques bàsiques d'administració amb les necessitats de la unitat de convivència.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza la documentació relacionada amb les despeses de la unitat convivencial.

2.2 Reconeix la necessitat de saber interpretar els documents de gestió domiciliària.

2.3 Elabora un dossier de les partides de despesa general mensual.

2.4 Elabora un dossier de despeses extraordinàries d'una unitat convivencial.

2.5 Enumera els factors que condicionen la distribució del pressupost mensual d'una unitat de convivència.

2.6 Enumera i classifica les despeses ordinàries i d'aprovisionament d'existències en una unitat de convivència tipus.

2.7 Analitza les despeses mensuals de diferents unitats de convivència.

2.8 Valora la necessitat d'equilibri entre ingressos i despeses.

2.9 Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

2.10 Desenvolupa actituds positives en l'anàlisi de les despeses i la implicació de l'usuari i/o els assistents.

 

3. Fa el proveïment de la unitat de convivència descrivint les característiques dels productes.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza diferents tipus de documentació publicitària, seleccionant productes.

3.2 Valora les tecnologies com a font d'informació.

3.3 Determina la llista de la compra.

3.4 Analitza l'etiquetatge de diferents productes de consum i aliments.

3.5 Identifica els llocs apropiats per a l'emmagatzematge dels productes, tenint en compte les seves característiques.

3.6 Enumera els tipus d'establiments i serveis destinats a venda de productes d'alimentació, neteja, higiene i manteniment del domicili.

3.7 Estableix criteris per a la col·locació dels diferents productes atenent a criteris d'organització, seguretat i higiene.

3.8 Utilitza les noves tecnologies en les tasques de proveïment.

3.9 Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

 

4. Fa el seguiment de l'actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres professionals.

4.2 Registra les dades de l'actuació de la gestió econòmica en el suport establert.

4.3 Interpreta correctament la informació de l'actuació de la gestió econòmica recollida.

4.4 Valora la importància de l'avaluació en l'actuació de la gestió econòmica.

 

Continguts

 

1. Organització de la gestió econòmica del pla de treball:

1.1 Identificació de les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.2 Necessitats i demandes de la gestió econòmica que s'han de cobrir al domicili.

1.3 Estratègies que afavoreixen la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

1.4 Respecte per les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

 

2. Realització de la gestió del pressupost de la unitat de convivència:

2.1 Consum familiar: les necessitats o demandes i les despeses.

2.2 Previsió de les despeses generals de la unitat de convivència.

2.3 Interpretació i maneig de la documentació de gestió domiciliària: factures, rebuts, etc.

2.4 Organitzacions bancàries, impostos. Aspectes legals.

2.5 Gestió del pressupost familiar.

2.6 Partides de despesa mensual en el domicili: despeses ordinàries i extraordinàries.

2.7 Factors que condicionen la priorització de les despeses de la unitat de convivència.

2.8 Justificació de la necessitat d'un equilibri entre ingressos i despeses.

 

3. Realització del proveïment de la unitat de convivència:

3.1 Tipus d'establiments. Avantatges i inconvenients.

3.2 Tipus de compres: directa, virtual, per telèfon.

3.3 Confecció de la llista de la compra: productes alimentaris, de reposició, neteja, higiene, manteniment domiciliari i altres.

3.4 Distribució i emmagatzematge a la llar.

3.5 Sistemes i mètodes de conservació de productes alimentaris en el domicili.

3.6 Valoració del consum responsable.

 

4. Seguiment de l'actuació de la gestió econòmica del pla de treball:

4.1 Registre de les dades de l'actuació de la gestió econòmica en el suport establert.

4.2 Interpretació de la informació de l'actuació de la gestió econòmica recollida.

4.3 Valoració de la importància de l'avaluació en l'actuació de la gestió econòmica.

 

UF 3: gestió i preparació de l'alimentació

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'actuació d'alimentació del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.2 Identifica les tasques de gestió de l'alimentació que cal fer en el domicili.

1.3 Seqüencia les tasques de gestió de l'alimentació diàries que s'han de fer al domicili.

1.4 Analitza les necessitats i demandes de gestió de l'alimentació que s'han de cobrir al domicili.

1.5 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

1.6 Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

1.7 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats de gestió de l'alimentació, a fi de rendibilitzar temps i esforços.

 

2. Selecciona aliments del menú relacionant les seves característiques i proporcions amb les prescripcions establertes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza els conceptes bàsics relacionats amb l'alimentació i la nutrició.

2.2 Classifica els aliments en funció de les seves característiques.

2.3 Identifica les característiques d'una dieta saludable, així com els tipus d'aliments que ha d'incloure.

2.4 Identifica les racions i mesures casolanes.

2.5 Analitza l'etiquetatge nutricional d'aliments envasats.

2.6 Selecciona els aliments que han de formar part de la ingestió diària, tenint en compte les prescripcions establertes.

2.7 Valora la importància d'una dieta saludable.

2.8 Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

2.9 Es responsabilitza de la selecció adequada dels aliments en la dieta proposada.

 

3. Elabora plats de menjar relacionant el procés de preparació amb tècniques bàsiques de cuina.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix la necessitat d'aplicar mesures d'higiene, prevenció de riscos i eliminació de productes en la preparació dels aliments.

3.2 Identifica les tècniques culinàries bàsiques d'aplicació a la cuina familiar indicades en cada cas.

3.3 Recopila receptes de cuina, ajustant les quantitats i els temps que s'han d'utilitzar en funció del nombre de comensals i les seves necessitats específiques.

3.4 Identifica els procediments previs al cuinat, com el descongelat, tallat, pelat, trossejat i rentat dels diferents productes.

3.5 Classifica els materials, estris i electrodomèstics necessaris per procedir a la preelaboració dels aliments.

3.6 Aplica tècniques de cuina per a l'elaboració de primers plats, segons plats i postres segons la dieta dels membres de la unitat de convivència.

3.7 Reconeix la necessitat de complir les normes de seguretat i higiene establertes per a la manipulació i processat d'aliments.

3.8 Valora la importància de la presentació dels aliments.

3.9 Aplica les pautes d'ordre, manteniment i neteja en els materials emprats per a l'elaboració dels aliments.

3.10 Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

3.11 Es responsabilitza de la necessitat de l'ordre, el manteniment i les condicions higienicosanitàries en el procés d'elaboració i preparació dels aliments.

 

4. Fa el seguiment de l'actuació d'alimentació del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres professionals.

4.2 Registra les dades de l'actuació d'alimentació en el suport establert.

4.3 Interpreta correctament la informació recollida de l'actuació d'alimentació.

4.4 Valora la importància de l'avaluació en l'actuació d'alimentació.

 

Continguts

 

1. Organització de l'actuació d'alimentació del pla de treball:

1.1 Identificació de les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.2 Necessitats i demandes en relació amb l'alimentació que s'han de cobrir al domicili.

1.3 Estratègies que afavoreixen la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

1.4 Respecte per les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

 

2. Selecció dels aliments del menú:

2.1 Característiques nutritives dels diferents tipus d'aliments.

2.2 Identificació dels menús en funció de les necessitats personals.

2.3 Alimentació en els diferents col·lectius de persones.

2.4 Dieta familiar.

2.4.1 Racions i mesures casolanes.

2.4.2 Planificació dels menús.

2.5 Valoració de la dieta saludable.

 

3. Elaboració de plats de menjar:

3.1 Ús i manteniment del parament, estris i electrodomèstics de cuina.

3.2 Tècniques de preelaboració bàsica d'aliments.

3.3 Principis bàsics en la manipulació dels aliments.

3.3.1 Higiene alimentària.

3.3.2 Mètodes de conservació d'aliments.

3.3.3 Normativa higienicosanitària vigent per als manipuladors d'aliments.

3.3.4 Justificació de la prevenció i seguretat en la manipulació d'aliments.

3.4 Tècniques bàsiques de cuina.

3.4.1 Elaboracions elementals de cuina: vegetals, hortalisses, llegums i arròs, pastes, carns, peixos i mariscos.

3.4.2 Esquemes d'elaboració i execució de plats tipus: amanides, minestres, sopes, consomés i cremes, entremesos i aperitius.

3.4.3 Elaboració de guarnicions culinàries.

3.5 Descripció de les tècniques i els productes utilitzats en la neteja de plaques de cuina, forns, parament i petits electrodomèstics utilitzats a la cuina domiciliària.

 

4. Seguiment de l'actuació d'alimentació del pla de treball:

4.1 Registre de les dades de l'actuació d'alimentació en el suport establert.

4.2 Interpretació de la informació recollida de l'actuació d'alimentació.

4.3 Valoració de la importància de l'avaluació en l'actuació d'alimentació.

 

UF 4: manteniment i neteja de la llar

Durada: 35 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.2 Identifica les tasques de manteniment i neteja de la llar que cal fer en el domicili.

1.3 Seqüencia les tasques diàries de manteniment i neteja de la llar que s'han de fer al domicili.

1.4 Analitza les necessitats i demandes de manteniment i neteja de la llar que s'han de cobrir al domicili.

1.5 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

1.6 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats de manteniment i neteja de la llar, a fi de rendibilitzar temps i esforços.

1.7 Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals en el manteniment i neteja de la llar.

 

2. Fa el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, seleccionant les tècniques i productes adients amb criteris de qualitat, seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza diferents tipus de residus i escombraries que es generen al domicili.

2.2 Identifica els tipus, maneig, riscos i manteniment d'ús dels electrodomèstics utilitzats al domicili.

2.3 Descriu les tècniques de neteja de terres, estris, mobiliari, finestres i sanitaris.

2.4 Identifica els productes de neteja i desinfecció que s'han d'utilitzar, descrivint les seves aplicacions, riscos d'ús, i la seva ubicació al domicili.

2.5 Descriu els riscos derivats del maneig i ús de les instal·lacions elèctriques al domicili.

2.6 Descriu les tècniques de rentat de roba a màquina i a mà, en funció de les característiques de la peça, del tipus de taca i del seu grau de brutícia.

2.7 Valora el compliment de les normes de seguretat, higiene, prevenció i eliminació de productes, establertes per al desenvolupament de les activitats de manteniment de la llar.

2.8 Descriu les pautes d'interpretació de l'etiquetatge de les peces, classificant la roba en funció del seu posterior procés de rentat.

2.9 Descriu els criteris de manteniment dels suports i ajuts tècnics.

2.10 Aplica les tècniques de neteja i manteniment de la llar.

2.11 Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de l'usuari i/o dels cuidadors principals.

2.12 Es responsabilitza de la necessitat del manteniment adequat en la llar, així com dels suports i ajuts tècnics.

 

3. Fa el seguiment de l'actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres professionals.

3.2 Registra les dades de manteniment i neteja de la llar en el suport establert.

3.3 Interpreta correctament la informació recollida.

3.4 Valora la importància de l'avaluació en el manteniment i neteja de la llar.

 

Continguts

 

1. Organització de l'actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball:

1.1 Identificació de les característiques de la persona usuària o la unitat de convivència assignada.

1.2 Necessitats i demandes en relació al manteniment i la neteja de la llar que s'han de cobrir al domicili.

1.3 Estratègies que afavoreixen la implicació de la persona usuària i/o dels cuidadors principals.

1.4 Respecte per les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.

 

2. Realització del manteniment del domicili de persones en situació de dependència:

2.1 Tasques de neteja.

2.2 Selecció de materials, productes i estris de neteja i rentat.

2.3 Aplicació de tècniques de neteja de sòls, superfícies, béns, mobiliari, finestres i sanitaris.

2.4 Aplicació de tècniques de rentat, repàs i planxat de la roba.

2.4.1 Productes i materials.

2.4.2 Interpretació de les etiquetes de peces de vestir i roba de casa.

2.4.3 Manteniment de l'estat correcte de les peces.

2.4.4 Manteniment de l'ús de planxes, rentadores i assecadores.

2.5 Col·locació i neteja d'armaris.

2.6 Mesures de seguretat i precaucions en el maneig dels electrodomèstics.

2.7 Justificació dels criteris mediambientals en l'eliminació i reciclatge de residus i escombraries.

 

3. Seguiment de l'actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball:

3.1 Registre de les dades de manteniment i neteja de la llar en el suport establert.

3.2 Interpretació de la informació recollida.

3.3 Valoració de la importància de l'avaluació en el manteniment i neteja de la llar.

 

 

Mòdul professional 8: suport en la comunicació

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport en la comunicació. 66 hores

 

UF 1: suport en la comunicació

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Relaciona els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Argumenta la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les persones.

1.2 Defineix els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa.

1.3 Descriu les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

1.4 Identifica els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació amb la persona en situació de dependència.

1.5 Interpreta les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el pla/projecte d'atenció individualitzat.

1.6 Selecciona tècniques per afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en la comunicació amb la persona usuària.

1.7 Justifica la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de sistemes alternatius de comunicació.

 

2. Duu a terme activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb ajuda.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes alternatius de comunicació amb ajuda.

2.2 Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària.

2.3 Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda.

2.4 Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda.

2.5 Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones usuàries.

2.6 Utilitza les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació.

2.7 Justifica la importància de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats de suport a la comunicació.

 

3. Duu a terme activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de comunicació sense ajuda.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.

3.2 Descriu els principals signes utilitzats en situacions habituals d'atenció a persones en situació de dependència.

3.3 Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense ajuda, facilitant la comunicació i l'atenció a la persona en situació de dependència.

3.4 Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones en situació de dependència.

3.5 Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda.

3.6 Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda.

 

4. Fa el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, omplint els protocols de registre establerts.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Emplena protocols de registre de la competència comunicativa de la persona usuària.

4.2 Argumenta la importància de transmetre la informació registrada a l'equip interdisciplinari.

4.3 Estableix criteris per verificar el grau de compliment de les instruccions de suport a la comunicació en l'àmbit familiar.

4.4 Comprova la correcta utilització dels elements que componen el sistema de comunicació triat.

4.5 Identifica protocols de transmissió a l'equip sobre l'adequació del sistema de comunicació triat.

4.6 Identifica criteris i indicadors per detectar canvis en les necessitats de comunicació.

4.7 Argumenta la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació per millorar la qualitat del treball.

 

Continguts

 

1. Identificació de sistemes de comunicació:

1.1 Comunicació alternativa i augmentativa.

1.2 Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

1.3 Estratègies en l'ús de sistemes de comunicació alternativa.

1.4 Factors afavoridors i inhibidors de la comunicació.

1.5 Interpretació del pla/projecte de suport a la comunicació.

1.6 Valoració de la importància de la comunicació i la interacció comunicativa en diferents contextos.

1.7 Mesures de prevenció i seguretat en l'ús de sistemes alternatius de comunicació.

1.8 Importància del tècnic com a model comunicatiu.

 

2. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa amb ajuda:

2.1 Característiques dels sistemes de comunicació amb ajuda.

2.2 Utilització de sistemes gràfics.

2.3 Utilització de sistemes pictogràfics.

2.4 Identificació d'altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda.

2.5 Utilització d'ajuts tecnològics.

2.6 Valoració dels sistemes de comunicació amb ajuda.

 

3. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa sense ajuda:

3.1 Característiques dels principals sistemes de comunicació sense ajuda.

3.2 Principals característiques de les llengües de signes.

3.3 Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana i espanyola.

3.4 Principals característiques del sistema bimodal.

3.5 Utilització del vocabulari bàsic en el sistema bimodal.

3.6 Ús d'altres sistemes no generalitzats de comunicació sense ajuda.

3.7 Valoració dels sistemes de comunicació sense ajuda.

 

4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació:

4.1 Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives.

4.2 Emplenament d'instruments de registre de competències comunicatives.

4.3 Identificació dels criteris que determinen l'ajust o canvi del sistema de comunicació.

4.4 Identificació dels criteris per verificar la implicació familiar i de l'entorn social.

4.5 Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari.

4.6 Justificació de la necessitat de valorar l'eficàcia dels sistemes de comunicació.

 

 

Mòdul professional 9: destreses socials

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: habilitats socials del professional. 50 hores

UF 2: el treball en equip. 49 hores

 

UF 1: habilitats socials del professional

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el seu entorn, analitzant els principis de la intel·ligència emocional i social.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els principis de la intel·ligència emocional i social.

1.2 Valora la importància de les habilitats socials i comunicatives en l'acompliment de la tasca professional i en les relacions interpersonals.

1.3 Descriu les diferents etapes d'un procés comunicatiu.

1.4 Identifica els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i limitacions.

1.5 Identifica les principals barreres i interferències que dificulten la comunicació.

1.6 Estableix una comunicació eficaç per rebre instruccions i intercanviar idees o informació.

1.7 Utilitza les habilitats socials adequades a la situació.

1.8 Demostra interès per no jutjar les persones i respectar els seus elements diferenciadors personals: emocions, sentiments, personalitat.

1.9 Demostra una actitud positiva cap al canvi i l'aprenentatge.

1.10 Mostra interès a millorar les relacions socials.

1.11 Estableix una adequada relació d'ajuda.

1.12 Valora la importància d'afavorir un entorn comunicatiu agradable.

 

2. Aplica tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes, interpretant les pautes d'actuació establertes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza les fonts de l'origen dels problemes i conflictes.

2.2 Relaciona els recursos tècnics utilitzats amb els tipus de problemes estàndards.

2.3 Presenta, ordenadament i clarament, el procés seguit i els resultats obtinguts en la resolució d'un problema.

2.4 Planifica les tasques que cal dur a terme amb previsió de les dificultats i la manera de superar-les.

2.5 Té en compte les persones, sigui quina sigui la seva edat o condició física i mental, en el procés de presa de decisions.

2.6 Respecta les opinions dels altres sobre les possibles vies de solució de problemes.

2.7 Defineix el concepte i els elements de la negociació en la resolució de conflictes.

2.8 Identifica els possibles comportaments en una situació de negociació i la seva eficàcia.

2.9 És responsable d'integrar tots els participants en la dinàmica grupal.

2.10 Mostra interès per tots els integrants del grup.

2.11 És objectiu per determinar la responsabilitat de totes les parts del conflicte.

 

Continguts

 

1. Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social:

1.1 El procés de comunicació.

1.1.1 Tipus de comunicació.

1.1.2 Estils de comunicació.

1.1.3 Barreres i interferències en la comunicació.

1.2 La intel·ligència emocional i social.

1.2.1 Competència social i els seus components.

1.2.1.1 Habilitats cognitives.

1.2.1.2 Regulació emocional.

1.2.2 Utilització de les habilitats socials.

1.2.3 Els mecanismes de defensa.

1.3 Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat de vida en els àmbits d'intervenció.

1.4 Valoració de la importància de les actituds en la relació d'ajuda.

 

2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes:

2.1 El conflicte en les relacions interpersonals.

2.2 Tipus de conflictes.

2.3 Aplicació de les estratègies de resolució de conflictes.

2.4 El procés de presa de decisions.

2.5 Gestió de conflictes.

 

UF 2: el treball en equip

Durada: 49 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de treball en grup adequant-les al rol que exerceixi en cada moment.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els elements fonamentals d'un grup i els factors que poden modificar la seva dinàmica.

1.2 Analitza i selecciona les diferents tècniques de dinamització i funcionament de grups.

1.3 Explica els avantatges del treball en equip davant l'individual.

1.4 Diferencia els diversos rols i la tipologia dels integrants d'un grup.

1.5 Respecta les diferències individuals en el treball en grup.

1.6 Identifica les principals barreres de comunicació grupal.

1.7 Defineix el repartiment de tasques com a procediment per al treball en grup.

1.8 Col·labora en la creació d'un ambient de treball relaxat, de confiança i cooperatiu.

1.9 Duu a terme una comunicació eficaç.

 

2. Valora el seu grau de competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals analitzant la seva incidència en les relacions interpersonals i grupals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els indicadors d'avaluació de la competència social.

2.2 Registra la situació personal i social de partida del professional.

2.3 Registra les dades en els suports establerts.

2.4 Interpreta les dades recollides.

2.5 Identifica les actuacions realitzades que cal millorar.

2.6 Marca les pautes a seguir en la millora.

2.7 Efectua la valoració final del procés.

2.8 Analitza com formar-se com a professional per millorar la competència social.

 

Continguts

 

1. Aplicació de tècniques de treball en grup:

1.1 El grup.

1.1.1 Elements i estructures.

1.1.2 Tipus de grups.

1.1.3 Etapes en la configuració dels grups.

1.2 Els rols.

1.3 Tècniques de dinamització.

1.4 Valoració de la importància de la comunicació en el desenvolupament del grup.

1.5 La comunicació en els grups.

1.6 L'equip de treball.

1.7 Identificació de tècniques de treball en equip.

1.8 Aplicació d'estratègies de treball cooperatiu.

1.9 La confiança en el grup.

1.10 Valoració del paper de la motivació en la dinàmica grupal.

 

2. Valoració de la pròpia competència social:

2.1 Indicadors de la competència social.

2.2 Aplicació de tècniques de registre i interpretació de dades de la competència social.

2.3 Valoració de l'autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència social.

2.4 Anàlisi i procés de formació inicial i al llarg de la vida del professional del treball social.

 

 

Mòdul professional 10: primers auxilis

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 22 hores

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores

UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores

 

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Fa la valoració inicial de l'assistència en una urgència descrivint-ne els riscos, recursos disponibles i tipus d'ajut necessari.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el funcionament i l'estructura del sistema sanitari català.

1.2 Identifica els fonaments i el marc legal de l'aplicació dels primers auxilis.

1.3 Assegura la zona segons el procediment oportú.

1.4 Identifica els protocols de seguretat i les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades.

1.5 Detalla el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels productes i medicaments.

1.6 Identifica les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació.

1.7 Reconeix les condicions de funcionament adequades de l'aparell cardiovascular.

1.8 Descriu els procediments per identificar alteracions neurològiques.

1.9 Pren les constants vitals.

1.10 Estableix les prioritats d'actuació en múltiples víctimes.

1.11 Reconeix els objectius de la prevenció primària i secundària.

 

2. Aplica procediments d'immobilització i de mobilització de víctimes seleccionant els mitjans materials i les tècniques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Efectua les maniobres necessàries per accedir a la víctima.

2.2 Identifica els mitjans materials d'immobilització i de mobilització.

2.3 Caracteritza els mètodes d'immobilització i de mobilització segons les lesions potencials i les circumstàncies de l'accident.

2.4 Descriu les repercussions d'una mobilització i d'un trasllat inadequats.

2.5 Confecciona sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts o accidentats amb materials convencionals o mitjans de fortuna.

2.6 Aplica els fonaments de l'ergonomia en els procediments de mobilització de víctimes.

 

Continguts

 

1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència:

1.1 El sistema sanitari català.

1.1.1 Centres de salut i equips terapèutics.

1.1.2 Sistemes d'emergències.

1.2 Marc legal.

1.2.1 Objectius i límits dels primers auxilis.

1.2.2 Responsabilitat i ètica professional.

1.3 Farmaciola d'urgències: productes sanitaris, medicaments i material d'autoprotecció.

1.4 Seguretat i autoprotecció.

1.4.1 Mètodes i materials de protecció de la zona.

1.4.2 Mesures d'autoprotecció personal.

1.4.3 Protocols de seguretat.

1.5 Fisiologia bàsica.

1.5.1 Respiratòria: vies aèries, mecànica respiratòria, intercanvi de gasos.

1.5.2 Cardiovascular: cor i vasos, sistema circulatori, mecànica de fluids.

1.5.3 Neurològica: valoració de l'estat de consciència, activitat motora i sensitiva.

1.6 Constants vitals: freqüència cardíaca, freqüència respiratòria i temperatura.

1.7 Terminologia medicosanitària en primers auxilis.

1.8 Protocol de transmissió de la informació.

1.9 Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple.

1.10 Objectius de la prevenció primària i secundària.

 

2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització:

2.1 Avaluació de la necessitat de mobilització.

2.2 Mitjans materials d'immobilització i de mobilització.

2.3 Confecció de lliteres i materials d'immobilització.

2.4 Posicions de seguretat i d'espera.

2.5 Immobilització.

2.5.1 Fonaments d'actuació en fractures i luxacions.

2.5.2 Indicacions de la immobilització.

2.5.3 Tècniques generals d'immobilització.

2.6 Mobilització, deambulació i transport de la persona assistida.

2.6.1 Indicacions i contraindicacions.

2.6.2 Tècniques de mobilització.

2.7 Ergonomia.

 

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de suport vital bàsic descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els fonaments de la reanimació cardiopulmonar.

1.2 Aplica procediments de verificació de la permeabilitat de la via aèria.

1.3 Aplica tècniques de desobstrucció i obertura de les vies respiratòries.

1.4 Aplica tècniques de suport ventilatori i circulatori.

1.5 Utilitza aparells desfibril·ladors segons els protocols establerts.

1.6 Aplica mesures de postreanimació.

1.7 Identifica la seqüència d'actuació segons el protocol establert per l'ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Reanimació).

1.8 Especifica casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir.

 

Continguts

 

1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic:

1.1 Reanimació cardiopulmonar bàsica.

1.1.1 Indicacions. Causes de l'aturada cardiorespiratòria.

1.1.2 Cadena de supervivència.

1.1.3 Verificació de la permeabilitat de la via aèria.

1.1.4 Tècniques d'obertura i desobstrucció de la via aèria.

1.1.5 Tècniques de suport ventilatori: boca a boca, boca-nas. Suport vital bàsic instrumentalitzat de la via aèria.

1.1.6 Tècnica de suport circulatori: massatge cardíac extern.

1.2 Desfibril·lació externa automàtica (DEA) i semiautomàtica (DESA).

1.2.1 Funcionament i manteniment del desfibril·lador extern semiautomàtic.

1.2.2 Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular. Importància de la desfibril·lació precoç.

1.2.3 Protocol d'actuació.

1.2.4 Recollida de dades dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics.

1.3 Protocol d'actuació de l'ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Reanimació) / Algoritme de l'European Resuscitation Council per al DEA.

1.4 Mesures postreanimació. Posició lateral de seguretat.

1.5 Mètode Utstein per a recollida de dades de forma sistemàtica.

1.6 Casos o circumstàncies de no-intervenció.

1.7 Problemes ètics.

 

UF 3: atenció sanitària d'urgència

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de primers auxilis en patologies d'urgència descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Indica les lesions i els traumatismes més freqüents.

1.2 Caracteritza els trets fonamentals de la biomecànica dels accidents.

1.3 Descriu la valoració primària i secundària del lesionat.

1.4 Aplica primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics.

1.5 Aplica primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència.

1.6 Especifica casos o circumstàncies en què no s'ha d'intervenir.

 

2. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a l'accidentat i als acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les estratègies bàsiques de comunicació amb l'accidentat i els seus acompanyants.

2.2 Detecta les necessitats psicològiques de l'accidentat.

2.3 Aplica tècniques bàsiques de suport psicològic per millorar l'estat emocional de l'accidentat.

2.4 Valora la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota l'actuació.

2.5 Identifica els factors que predisposen a l'ansietat de les situacions d'accident, d'emergència i de dol.

2.6 Especifica les tècniques que cal fer servir per controlar una situació de dol, ansietat i angoixa o agressivitat.

2.7 Especifica les tècniques que cal utilitzar per superar psicològicament el fracàs en la prestació de l'auxili.

2.8 Valora la importància d'autocontrolar-se davant situacions d'estrès.

 

Continguts

 

1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència:

1.1 Tipus d'accidents i conseqüències.

1.2 Biomecànica dels accidents.

1.3 Valoració i atenció inicial en lesions per agents físics.

1.3.1 Traumatismes: fractures, luxacions i altres lesions traumàtiques, cossos estranys, ferides i hemorràgies, ennuegament.

1.3.2 Calor i fred: cremades, cop de calor, hipotèrmia i congelació.

1.3.3 Electricitat: protocols d'actuació en electrocucions.

1.3.4 Radiacions.

1.3.5 Ofegament.

1.4 Valoració contínua de l'accidentat.

1.4.1 Valoració primària.

1.4.2 Valoració secundària.

1.5 Valoració i atenció inicial en lesions per agents químics i biològics.

1.5.1 Tipus d'agents químics i medicaments.

1.5.2 Vies d'entrada i lesions.

1.5.3 Actuacions segons tòxic i via d'entrada.

1.5.4 Mossegades i picades.

1.5.5 Reacció al·lèrgica.

1.6 Valoració i atenció inicial en patologia orgànica d'urgència.

1.6.1 Protocols d'actuació en signes cardiovasculars d'urgència: dolor toràcic, arítmies, dificultat respiratòria d'origen cardíac.

1.6.2 Protocols d'actuació en trastorns respiratoris d'urgència: dificultat respiratòria, crisi asmàtica.

1.6.3 Protocols d'actuació en alteracions neurològiques: pèrdua del nivell de consciència, alteracions motores i sensitives, convulsions en infants i adults.

1.6.4 Protocols d'actuació en la diabetis.

1.6.5 Protocols d'actuació en els quadres d'agitació psicomotriu.

1.6.6 Protocols d'actuació davant la febre.

1.7 Actuació inicial en el part imminent. Atenció a la mare i al nadó.

1.8 Límits en les actuacions.

1.9 Normes i protocols de seguretat i autoprotecció personal.

 

2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol:

2.1 Estratègies bàsiques de comunicació.

2.2 Valoració del paper del primer que intervé.

2.3 Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal.

2.4 Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident i d'emergència.

2.5 Mecanismes i tècniques de suport psicològic.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant-ne les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

1.3 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.4 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

1.5 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.6 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.7 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador dins del sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.

1.5 Identificació d'itineraris formatius relacionats amb el títol. Titulacions i estudis en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.6 Definició i anàlisi del sector professional dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.7 Filons d'ocupació en suport assistencial i socioeducatiu.

1.8 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.9 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.10 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.11 El procés de presa de decisions.

1.12 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.13 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.14 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.15 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballadora.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció a l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors en l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal fer en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic en atenció a persones en situació de dependència.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador o treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i augment de benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.5 Identifica les actuacions d'un empresari que s'iniciï en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència en el desenvolupament de l'activitat emprenedora.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Identifica els requisits i les actituds de la figura de l'empresari necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb els objectius de l'empresa.

1.9 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant-ne l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant-hi valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives d'una empresa.

2.2 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.3 Especifica les característiques dels principals components de l'entorn general que envolta una microempresa del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

2.4 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.5 Analitza els components de la cultura empresarial i imatge corporativa amb els objectius de l'empresa.

2.6 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com a element de l'estratègia empresarial.

2.7 Determina els costos i els beneficis socials en empreses responsables, que conformen el balanç social de l'empresa.

2.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

2.9 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'atenció a les persones en situació de dependència.

2.10 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor o l'emprenedora.

 

3. Duu a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa dedicada a l'atenció a les persones en situació de dependència, seleccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.3 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.4 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una empresa.

3.5 Cerca els ajuts per crear empreses relacionades amb l'atenció a les persones en situació de dependència, disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.6 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions.

3.7 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.8 Valora la importància de la imatge corporativa de l'empresa i l'organització de la comunicació.

 

4. Duu a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa dedicada a l'atenció a les persones en situació de dependència, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i emplenant-ne la documentació.

 

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

4.3 Diferencia els tipus d'impostos en el calendari fiscal.

4.4 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.5 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.6 Situa la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència(materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb l'atenció a les persones en situació de dependència.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.5 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.6 Objectius personals versus objectius empresarials.

1.7 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit del suport assistencial.

1.8 Les bones pràctiques empresarials.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Determinació de costos i beneficis socials de l'empresa responsable.

2.11 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'atenció a les persones en situació de dependència.

2.12 Generació d'idees de negoci.

2.13 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa relacionada amb l'atenció a les persones en situació de dependència. Ajuts i subvencions.

2.14 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor o l'emprenedora.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

3.2 Organització de l'empresa: estructura interna. Organització de la comunicació a l'empresa.

3.3 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.4 La fiscalitat segons els tipus d'activitat i de forma jurídica.

3.5 Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa dedicada a l'atenció a les persones en situació de dependència.

3.6 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.7 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb l'atenció a les persones en situació de dependència.

3.8 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

4.3 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i presentació de documents.

4.4 Les formes de finançament d'una empresa.

4.5 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb l'atenció a les persones en situació de dependència.

4.6 Documentació bàsica comercial i comptable, i connexió entre elles.

 

 

Mòdul professional 13: anglès tècnic

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

UF 1: anglès tècnic

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Situa el missatge en el seu context.

1.2 Identifica la idea principal del missatge.

1.3 Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d'un altre mitjà auditiu.

1.4 Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i quotidiana del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.5 Fa la seqüència dels elements constituents del missatge.

1.6 Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de l'àmbit del suport assistencial, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.

1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre'n tots els elements.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència analitzant-ne de manera comprensiva els continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix de manera comprensiva textos clars en llengua estàndard de l'àmbit del suport assistencial.

2.2 Interpreta el contingut global del missatge.

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional a què es refereix.

2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.

2.5 Interpreta manuals tècnics, revistes tècniques, etc. emprats en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

2.6 Tradueix textos de l'àmbit del suport assistencial en llengua estàndard i usa material de suport quan cal.

2.7 Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència, participant com a agent actiu en converses professionals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats en l'emissió del missatge.

3.2 Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

3.3 Utilitza normes de protocol en presentacions.

3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat diària.

3.5 Fa servir correctament la terminologia tècnica relacionada amb el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència i usada habitualment en el desenvolupament de la seva professió.

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.

3.7 Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional.

3.8 Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüència corresponent.

3.9 Justifica l'acceptació o la no-acceptació de propostes realitzades.

3.10 Argumenta l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball triat.

3.11 Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal.

3.12 Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals estàndard.

 

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/ o professionals habituals al sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.3 Redacta resums de textos relacionats amb el sector professional.

4.4 Emplena documentació específica de l'àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en emplenar documents de l'àmbit professional.

4.6 Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d'informacions donades.

4.7 Aplica les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document que s'ha d'elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència en l'ús de la llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i les normes de relació social propis del país.

5.3 Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on es parla la llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, enregistrats.

1.2 Terminologia específica del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de la llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, etc.

2.3 Terminologia específica de l'àmbit professional del suport assistencial. Idea principal i idees secundàries.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres emprats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector dels serveis i atenció a les persones en situació de dependència.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la comprensió, petició d'aclariments i altres.

3.3 Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral.

3.5 Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Compleció de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

4.6 Ús dels signes de puntuació.

4.7 Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 14: síntesi

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66 hores

 

UF 1: síntesi

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Concreta les activitats assistencials, sanitàries, psicosocials i/o de suport a la gestió domèstica del pla de treball del tècnic, analitzant les necessitats físiques, psíquiques i socials detectades i el pla individual d'atenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta la informació obtinguda de la persona usuària en el pla individual d'atenció.

1.2 Determina les necessitats de la persona en situació de dependència.

1.3 Determina les activitats assistencials, sanitàries, psicosocials i/o de suport a la gestió domèstica.

1.4 Determina els recursos materials i espacials d'intervenció.

1.5 Determina les mesures de prevenció i protecció de la persona atesa.

 

2. Organitza la realització d'atenció a les persones usuàries, determinant el procés, les fases i les actuacions necessàries.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona les estratègies d'intervenció.

2.2 Temporització de les activitats.

2.3 Organitza el material a emprar.

2.4 Organitza l'espai d'intervenció.

2.5 Elabora materials de suport a la intervenció.

 

3. Duu a terme les activitats assistencials, sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica d'atenció a les persones usuàries, valorant-ne els resultats i comprovant la qualitat i/o la funcionalitat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les activitats i els protocols d'atenció establerts en el pla individual d'atenció.

3.2 Aporta el suport necessari a la persona usuària.

3.3 Proporciona informació sobre les pautes d'actuació en la cura i l'atenció a la persona atesa, als familiars i als cuidadors no formals.

3.4 Adequa la comunicació a les característiques de la persona interlocutora.

3.5 Resol les contingències amb responsabilitat, iniciativa i autonomia.

3.6 Manté una actitud de respecte i professionalitat envers les persones usuàries.

 

4. Documenta totes les actuacions professionalitzadores del tècnic, integrant els coneixements aplicats en el desenvolupament del pla de treball del tècnic.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Elabora la documentació de la intervenció del pla de treball del tècnic.

4.2 Recopila la informació del procés de treball de l'equip.

4.3 Elabora l'informe final de la intervenció del tècnic.

4.4 Elabora la documentació de suport a la comunicació de la intervenció feta pels tècnics.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

 

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Duu a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per fer l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització de l'atenció a les persones.

1.1 Planificació diària de les intervencions que cal fer amb les persones.

1.2 Aplicació dels protocols establerts.

1.3 Gestió de la documentació personal i institucional.

1.4 Registre de les dades en la documentació (social, sanitària, educativa, d'altres).

1.5 Acompanyament en la recepció i acollida de la persona usuària.

1.6 Compliment de les normes de confidencialitat.

1.7 Coordinació del treball dels serveis de neteja, bugaderia, habitacions, menjadors i office dels centres.

1.8 Control de les comandes i repartiment dels materials i estris corresponents.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la coordinació dels professionals del centre/servei.

2.1 Utilització d'habilitats socials.

2.2 Aplicació de tècniques de treball en equip.

2.3 Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes.

2.4 Comunicació de les incidències detectades pels canals establerts.

2.5 Transmissió de les observacions realitzades a l'equip de treball.

2.6 Participació en les reunions de l'equip interdisciplinari.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'atenció sanitària de les persones.

3.1 Realització de mobilitzacions en el trasllat, deambulació i posicionament de les persones amb dependència.

3.2 Realització de cures sanitàries segons el pla establert.

3.3 Preparació i administració de medicaments per via oral, rectal, tòpica i subcutània pautada, sota supervisió del personal sanitari.

3.4 Preparació i administració de tractaments hidrotermals i locals de fred i calor.

3.5 Preparació de la persona usuària per a l'exploració i/o la realització de proves diagnòstiques.

3.6 Mesura de constants vitals de la persona usuària.

3.7 Control de glucèmia.

3.8 Aplicació de tècniques de massatge i rehabilitació.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb l'alimentació de les persones.

4.1 Preparació i recollida del menjador.

4.2 Preparació dels aliments per a la seva ingestió seguint les indicacions del pla individual d'atenció.

4.3 Suport en la ingestió de la persona.

4.4 Utilització de productes de suport necessaris en la ingestió.

4.5 Aplicació del protocol d'administració de nutrició enteral per sonda.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la realització d'activitats d'higiene.

5.1 Realització de la higiene personal.

5.2 Aplicació de les mesures preventives per a l'aparició d'úlceres per pressió.

5.3 Aplicació de dispositius per al control de la incontinència.

5.4 Aplicació de les cures a la persona usuària amb ostomia.

5.5 Realització de tasques de vestiment i calçament a la persona segons el grau d'autonomia.

5.6 Aplicació de tècniques de neteja i conservació de pròtesis (dentals, oculars, etc.) i ortopròtesis.

5.7 Aplicació del protocol de recollida d'eliminacions i mostres biològiques (esput, orina, femta, vòmit i altres).

5.8 Realització de la neteja, desinfecció o esterilització del material o de l'instrumental.

5.9 Aplicació de les mesures de prevenció de transmissió d'infeccions i de seguretat.

5.10 Aplicació dels protocols de gestió de residus sanitaris.

5.11 Aplicació de les cures post mortem segons el protocol establert.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb el condicionament de l'entorn de les persones.

6.1 Verificació de les condicions ambientals (llum, temperatura, ventilació, soroll, d'altres) de l'entorn de la persona.

6.2 Fer el llit de la persona.

6.3 Ordre i neteja dels efectes personals de la persona.

6.4 Manteniment i neteja de l'habitació i altres espais de la persona.

6.5 Recollida i distribució de la roba de la persona.

6.6 Ordre i condicionament d'armaris.

 

7. Activitats formatives de referència relacionades amb l'atenció i suport psicosocial.

7.1 Suport emocional a les persones.

7.2 Utilització de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

7.3 Realització d'activitats de manteniment i millora de l'autonomia personal.

7.4 Realització d'activitats de manteniment cognitiu mitjançant les AVD.

7.5 Acompanyament en la realització de gestions personals i activitats de lleure.

7.6 Acompanyament en les activitats ocupacionals, rehabilitadores i socioculturals.

7.7 Organització de l'entorn afavoridor de l'autonomia de les persones.

7.8 Informació sobre pautes d'actuació i recursos a les persones usuàries, familiars i als cuidadors no formals.

 

8. Activitats formatives de referència relacionades amb el suport a la unitat de convivència.

8.1 Aplicació del pla de treball en el domicili.

8.2 Gestió de la documentació bàsica de la unitat de convivència.

8.3 Gestió econòmica de les actuacions del pla de treball.

8.4 Realització del proveïment i el control d'existències de la unitat de convivència.

8.5 Emmagatzematge dels productes, materials i estris propis de la llar.

8.6 Realització de menús bàsics.

8.7 Aplicació de les tècniques de conservació, processament i higiene dels aliments.

8.8 Realització de la neteja de sòls, superfícies, béns, mobiliari, finestres i sanitaris.

8.9 Rentat, repàs i planxat de la roba.

8.10 Acompanyament en les activitats de vida diària instrumentals i avançades (compra, visites mèdiques i hospitalàries, gestions econòmiques i administratives, d'altres).

 

9. Activitats formatives de referència relacionades amb el suport en l'àmbit educatiu.

9.1 Suport en les AVD bàsiques (anar al lavabo, suport a l'alimentació...).

9.2 Suport en la realització de les activitats educatives per part dels alumnes (dins i fora del centre educatiu).

9.3 Preparació i selecció del material per fer les activitats educatives.

9.4 Ordre i organització de l'espai i materials propis dels alumnes.

9.5 Suport en els tractaments específics dels alumnes.

 

10. Activitats formatives de referència relacionades amb la teleassistència.

10.1 Organització de l'espai físic de la persona teleoperadora.

10.2 Manteniment de les dades de la persona en l'aplicació informàtica.

10.3 Gestió d'agendes.

10.4 Realització de les trucades a les persones usuàries del servei.

10.5 Recepció de les trucades entrants.

10.6 Mobilització dels recursos necessaris seguint els protocols i pautes d'actuació en funció de la demanda plantejada.

 

11. Activitats formatives de referència relacionades amb la tutela de persones.

11.1 Realització de visites periòdiques a les persones tutelades.

11.2 Tramitació de la documentació personal de la persona tutelada (DNI, targeta sanitària i altres).

11.3 Realització de gestions (sol·licituds d'ajudes tècniques, proves mèdiques i altres).

11.4 Compra d'objectes, menjar, roba, etc., per a ús personal.

11.5 Registre de les actuacions fetes per a la persona tutelada després de cada visita o intervenció.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la en les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu, exceptuant el mòdul d'anglès tècnic.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m² (30 alumnes)

Superfície m² (20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

  45

30

20%

Taller de suport domiciliari

  60

40

40%

Taller d'atenció sanitària i higiènica

120

80

40%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'atenció a persones en situació de dependència:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Destreses socials

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Atenció i suport psicosocial

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Suport a la comunicació

Professor especialista

 

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Suport domiciliari

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Atenció sanitària

Procediments sanitaris i assistencials

Professors tècnics de formació professional

Atenció higiènica

Procediments sanitaris i assistencials

Professors tècnics de formació professional

Teleassistència

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Primers auxilis

 

Procediments sanitaris i assistencials

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

Professors tècnics de formació professional

Professor especialista

 

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Anglès tècnic

Intervenció sociocomunitària*

Serveis a la comunitat*

Procediments sanitaris i assistencials*

Anglès

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació professional

 

*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

Síntesi: s'assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

Amb caràcter excepcional, el mòdul professional de primers auxilis es podrà assignar també a l'especialitat de serveis a la comunitat del cos de professors tècnics de formació professional.

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Intervenció sociocomunitària

Mestre, en totes les seves especialitats

Diplomat en educació social

Diplomat en treball social

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Destreses socials

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

 

Atenció i suport psicosocial

Suport a la comunicació

Suport domiciliari

Atenció sanitària

Atenció higiènica

Primers auxilis

Teleassistència

Anglès tècnic

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

 

Síntesi: s'assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'atenció sociosanitària a l'empara de la LOGSE (Decret 104/2005, de 31 de maig) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Planificació i control de les intervencions

Planificació i control de les intervencions

Organització de l'atenció a persones en situació de dependència

Atenció sanitària

Atenció sanitària

Atenció sanitària

Higiene

Higiene

Atenció higiènica

Atenció i suport psicosocial

Intervenció educativa

Atenció i suport psicosocial

Atenció i suport psicosocial

Suport domiciliari

Suport domiciliari

Suport domiciliari

Necessitats físiques i psicosocials de col·lectius específics

Necessitats físiques i psicosocials de col·lectius específics

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Comunicació alternativa

Comunicació alternativa

Suport a la comunicació

Administració, gestió i comercialització a la petita empresa

Administració, gestió i comercialització a la petita empresa

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGM atenció sociosanitària LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGM atenció sociosanitària

Unitats formatives dels mòduls professionals del CFGM atenció a persones en situació de dependència

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de síntesi:

UF 1: síntesi

 

 

9.3 Convalidació del mòdul professional d'anglès tècnic

El mòdul professional d'anglès tècnic d'aquest cicle formatiu es convalida amb el mòdul professional d'anglès tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1016-11_2: preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

UC_2-1017-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-1018-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-0249-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

Atenció higiènica

Atenció sanitària

UC_2-1019-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-0250-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

Atenció i suport psicosocial

Suport a la comunicació

UC_2-0251-11_2: desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència

Suport domiciliari

UC_2-1423-11_2: atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència

UC_2-1424-11_2: emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència

UC_2-1425-11_2: manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

Teleassistència

 

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

UC_2-1016-11_2: preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari

Atenció higiènica

Atenció sanitària

UC_2-1017-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-1018-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-0249-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

Atenció i suport psicosocial

Suport a la comunicació

UC_2-1019-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-0250-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

Suport domiciliari

UC_2-0251-11_2: desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i el funcionament de la unitat de convivència

Teleassistència

UC_2-1423-11_2: atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència

UC_2-1424-11_2: emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència

UC_2-1425-11_2: manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

 

 

Amunt