Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 14/11/2016

 • Número del document ENS/0303/2016

 • Número de control 16320035

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-16320035-2016

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7249

 • Data 17/11/2016

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.


La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, estableix els Programes de Formació i Inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, estableix l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014).

L'alumnat que no supera l'educació secundària obligatòria requereix d'accions específiques a fi de preservar el seu dret efectiu a la formació i a la inclusió, especialment si es troba en situacions de risc d'exclusió, bé per no disposar d'ocupació ni seguir cap formació, bé per presentar necessitats especials de suport i adaptació educatives, o bé per altres circumstàncies socials o personals.

Els programes de formació i inserció, ofereixen a joves no ocupats i poc qualificats una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l'abandonament primerenc, i que alhora els faciliti l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. Així mateix es preveu el desenvolupament d'aquests programes en el marc de la Garantia juvenil i del Programa operatiu d'ocupació juvenil pel període 2014-2020 del Fons Social Europeu.

La Unió Europea ha proposat l'Estratègia Europa 2020, que planteja una via de superació de la crisi progressant cap a una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva, que, entre altres coses, exigeix la reducció de l'abandonament primerenc de l'educació, la millora dels nivells formatius de la població i l'augment de la població ocupada. La Recomanació del Consell de 22 d'abril de 2013 sobre l'establiment de la Garantia Juvenil, proposa fer front a la major vulnerabilitat a l'atur dels joves i indica la conveniència de facilitar-los propostes formatives quan, quatre mesos després d'acabar l'educació formal, no disposin de treball ni segueixin un itinerari formatiu. En les Conclusions sobre el marc financer plurianual del 8 de febrer de 2013, el Consell Europeu va decidir crear una Iniciativa sobre Ocupació Juvenil per a donar suport a les mesures establertes en el Paquet d'Ocupació Juvenil proposat per la Comissió el 5 de desembre de 2012 i, en particular la Garantia Juvenil.

El Pla Nacional d'implantació de la Garantia Juvenil, aprovat pel Govern espanyol és el document que determina el marc en el que es produirà la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya. Per altra banda, i dins del període d'implementació de la Garantia Juvenil en Espanya, s'ha aprovat el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del període de programació 2014-2020 del Fons Social Europeu, que definirà i concretarà les mesures a implantar previstes en el Pla.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el document Bases per a l'estratègia d'ocupació juvenil a Catalunya, que constitueix el marc de referència de la Garantia Juvenil a Catalunya.

En aquest marc normatiu, el Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de facilitar l'oferta de Programes de Formació i Inserció per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, considera oportú concedir subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament d'aquests programes.

El Departament d'Ensenyament publica anualment la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció, d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció.

L'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (BOE núm. 67, de 18.3.2008).

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives als “Fons Estructurals i d'Inversió Europeus” i les disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

El Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, regula el FSE i deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell.

La Llei 18/2014, de 15 d'octubre, aprova mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252, de 17.10.2014), i estableix al Títol IV el règim d'implantació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial


Ordeno:


Article únic

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a centres educatius i establiments autoritzats pel Departament d'Ensenyament per impartir Programes de Formació i Inserció (PFI).

Les referències que contenen les bases reguladores als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, s'entenen realitzades al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el seu règim d'assumpció de funcions.Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.Disposició transitòria

Els expedients de subvencions que s'hagin atorgat d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.


Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 14 de novembre de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex

Bases reguladores


1. Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la impartició de Programes de Formació i Inserció per part de centres educatius i establiments autoritzats pel Departament d'Ensenyament a impartir-los.

La finalitat dels Programes de Formació i Inserció és proporcionar als joves de 16 anys a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa.


2. Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats, els públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya i els establiments autoritzats pel Departament d'Ensenyament a impartir Programes de Formació i Inserció el curs pel qual s'obri la convocatòria.


3. Requisits i obligacions dels centres educatius i establiments participants

3.1 Els centres educatius i els establiments que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits i obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No haver estat sancionats/ades, en resolució ferma en els últims 3 anys, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball en els últims 5 anys, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

e) Els centres o establiments amb una plantilla igual o superior a 25 persones han de disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la normativa que la desenvolupa.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

h) Els centres educatius i establiments que tinguin una plantilla de 50 o més persones treballadores, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional.

i) Contractar una pòlissa d'assegurances d'accidents personals amb vigència des de la data d'inici dels programes, que cobreixi, per a cadascun dels/de les alumnes, un capital de 23.432,25 euros en concepte de mort i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos, inclosa la realització de pràctiques en empreses.

j) Disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil amb vigència des de la data d'inici dels programes, que cobreixi la responsabilitat civil derivada de les actuacions subvencionades.

k) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, a aquests efectes, els centres i els establiments han d'adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Així mateix, els centres o establiments de més de 250 treballadors/es, han d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

l) Disposar dels mitjans tècnics, humans i materials necessaris per realitzar funcions de programació, coordinació i control intern de l'acció formativa.

m) Complir des de la data d'inici dels programes les condicions requerides en aquestes bases i disposar del nombre d'alumnes previst i de la documentació acreditativa de la realització de les activitats formatives dels Programes de Formació i Inserció.

n) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud i fins a la finalització de l'activitat subvencionada.

o) En el cas de fundacions i associacions, tenir adaptats els estatuts d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

p) En el cas de fundacions, complir amb el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

q) Declarar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros.

S'entén com a òrgans de direcció o administració les persones directives que exerciten funcions executives, de gerència o d'administració.

La declaració ha de ser de forma individual, amb indicació de cada càrrec directiu, i no de tot el personal directiu de manera global.

Aquesta declaració també s'ha de presentar en el cas que el personal directiu, o part d'aquest, no percebi cap retribució, indicant aquesta circumstància.

r) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

s) En el cas de persones físiques, estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori, en l'epígraf que correspongui.

t) En el cas d'entitat sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

u) En cas d'empreses, no haver estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

3.2 El compliment dels requisits i obligacions establerts a la base reguladora 3.1 s'acredita mitjançant les declaracions responsables que conté la sol·licitud, sense perjudici que també s'ha de presentar la documentació acreditativa de la subscripció de les pòlisses previstes a les lletres i) i j), durant el termini dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de l'atorgament de la subvenció.


4. Obligacions dels centres educatius i establiments beneficiaris

4.1 Són obligacions dels beneficiaris les següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte i realitzar el programa de formació i inserció que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el Departament d'Ensenyament, així com justificar i acreditar, davant del Departament d'Ensenyament, la destinació dels fons rebuts, en el termini i forma previstos.

b) Dur a terme els programes d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentats s'ha de comunicar immediatament a l'òrgan instructor, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen les bases reguladores. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció quan l'import de la despesa subvencionable superi els 18.000,00 euros.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

e) Donar compliment a allò establert a la base 27 en relació amb les mesures de publicitat i imatge corporativa.

f) Estar connectats i utilitzar les aplicacions i les xarxes telemàtiques que determini el Departament d'Ensenyament per informar sobre la sol·licitud presentada, l'organització i la realització dels programes.

g) Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 24.6 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 279, de 16.11.2011).

h) Garantir la gratuïtat dels programes durant tot el període de realització.

i) Donar compliment, pel que fa al tractament de les dades personals dels beneficiaris, al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa d'aplicació.

j) Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, respecte que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

k) Conservar tots els documents justificatius, originals i electrònics, i qualsevol altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada i les despeses cofinançades pel FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes pel SOC on s'han inclòs aquestes despeses. El SOC informarà al Departament d'Ensenyament de la data d'inici d'aquest període, i aquest informarà els beneficiaris.

l) Informar prèviament i per escrit al Departament d'Ensenyament de qualsevol canvi respecte de la representació legal de l'entitat, seu i/o raó social, i de les possibles modificacions dels seus estatuts.

m) Complir i mantenir, durant tot el curs, els requisits que han permès l'autorització i la subvenció del Programa de Formació i Inserció.

n) Comunicar al Departament d'Ensenyament l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com l'alteració de les condicions, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació al programa dels fons percebuts pel Departament d'Ensenyament.

o) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com dels estats comptables i registres específics, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control, i recollir en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascun dels programes de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti la seva identificació i disposar d'una pista d'auditoria adequada.

p) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció i de l'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats, amb els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu.

q) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

r) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació o renúncia.

s) Mecanitzar a l'aplicatiu informàtic que s'estableixi, els qüestionaris complimentats pels alumnes abans de finalitzar la formació, seguint les instruccions del Departament d'Ensenyament.

t) Facilitar al Departament d'Ensenyament el control i la supervisió del procediment de realització dels qüestionaris d'avaluació de l'alumnat i de la informació que contenen.

u) Acreditar l'execució dels programes facilitant les visites in situ al centre formatiu realitzades pel personal del Departament d'Ensenyament i del Servei d'Ocupació de Catalunya.

v) Remetre al Departament d'Ensenyament, al començament de la formació subvencionada, la data d'inici, el calendari, els horaris i la relació dels formadors que imparteixen el programa.

w) Informar de totes les incidències relatives als programes i proposar al Departament d'Ensenyament qualsevol canvi respecte del projecte inicial, que haurà d'ésser autoritzat expressament.

x) Col·laborar amb el Departament d'Ensenyament en l'avaluació de la formació realitzada.

y) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

z) Facilitar tota la informació necessària que sol·liciti el Departament d'Ensenyament, en el format establert, per a elaborar els indicadors requerits pel Fons Social Europeu.

S'han de recollir les dades dels participants des del moment en què inicien l'actuació, independentment que la finalitzin o no. És a dir, s'han de recollir també les dades dels participants que abandonen.

aa) Justificar davant l'òrgan concedent la despesa realitzada amb els fons rebuts de la subvenció d'acord amb el que estableixen les bases.

ab) Complir amb les indicacions que determinin les guies de gestió i justificació econòmica que el Departament d'Ensenyament facilitarà als beneficiaris.

ac) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

ad) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries.

ae) Complir qualsevol altra obligació que els exigeixi la normativa d'aplicació.

4.2 El compromís del compliment d'aquestes obligacions s'acreditarà mitjançant:

a) declaracions responsables que conté la sol·licitud, en el cas de les obligacions previstes als apartats h), i), j), m), n), q) , z), ad) i ae).

b) documentació acreditativa d'haver retornat els imports percebuts dels alumnes per acreditar el compliment de l'apartat h) en el cas que el centre educatiu o establiment els hagi cobrat alguna quantitat per qualsevol concepte que pogués estar relacionat amb el curs. Aquesta documentació s'haurà d'aportar en el termini dels dos mesos següents a la data de l'atorgament de la subvenció.

c) documentació corresponent a l'apartat v) en el termini màxim de 10 dies a partir de la data d'inici dels programes o, en el cas de programes iniciats abans de la data d'atorgament de la subvenció, en els 10 dies següents a la data d'atorgament de la subvenció.


5. Requisits dels Programes de Formació i Inserció subvencionats

5.1 Han de ser gratuïts per als alumnes. Aquesta gratuïtat s'ha de mantenir des de l'inici fins a la finalització dels programes.

5.2 S'han d'impartir d'acord amb la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, i amb els currículums de cadascun dels perfils professionals subvencionats.

El currículum dels perfils es pot consultar a la xarxa telemàtica del Departament d'Ensenyament. A aquests efectes, els Programes de Formació i Inserció:

a) Es desenvolupen amb la màxima coincidència amb el període lectiu.

b) S'imparteixen per professionals amb la titulació corresponent o, també, en el cas de mòduls professionals, amb experiència laboral en el sector professional a què fan referència els continguts formatius i l'especialitat objecte del curs.

c) Inclouen formació teoricopràctica i formació pràctica en centres de treball. La part pràctica que es realitzi en una empresa no suposarà l'existència de relació laboral entre els/les alumnes i l'empresa i es realitza a l'empara dels convenis de col·laboració subscrits amb entitats empresarials, que han d'especificar la durada, el lloc, l'horari i el seguiment a realitzar pel personal docent dels programes.

d) L'horari lectiu ha de ser com a màxim de:

Set hores al dia si no es realitza la formació pràctica en centres de treball.

Nou hores al dia si es combina la formació pràctica en centres de treball, amb un màxim de 5 hores al dia de formació en el centre educatiu o establiment.

Les possibles excepcions a aquests límits màxims es produeixen en casos degudament justificats, amb la sol·licitud prèvia del centre o establiment al Departament d'Ensenyament i la corresponent autorització.

5.3 Els grups han d'estar formats per un mínim de 9 alumnes i un màxim de 17.

Si totes les persones del grup estan afectades de discapacitat, el nombre d'alumnes per grup és com a mínim 8 i com a màxim 12.

5.4 Sempre que en el grup participin un mínim de 9 alumnes que compleixin tots els requisits de l'apartat 6.1, també poden participar en el programa, en el termes que estableixi la convocatòria, alumnes que tot i que no compleixin el requisit de l'apartat 6.1.a) a l'inici dels programes, sí compleixin els requisits per realitzar un Programa de Formació i Inserció, d'acord amb la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig. Aquests alumnes tenen també dret a la certificació de la formació rebuda.

5.5 Els beneficiaris han de tenir en compte el compliment de la igualtat d'oportunitats home - dona i la igualtat d'oportunitats per a col·lectius desafavorits, en els criteris de selecció dels participants i al llarg del desenvolupament dels programes.

5.6 D'acord amb el que estableix la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, l'alumnat obtindrà una certificació acadèmica expedida pel centre educatiu o l'entitat on ha cursat el programa.

Els alumnes que hagin superat, dins el programa PFI, totes les unitats de competència que conformen un Certificat de Professionalitat, podran sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya l'expedició del Certificat de Professionalitat corresponent.


6. Requisits i obligacions de l'alumnat destinatari dels Programes de Formació i Inserció subvencionats

6.1 Els alumnes han de complir els requisits següents:

a) Constar degudament inscrits en el Registre del Sistema de la Garantia Juvenil, prèviament a la seva incorporació al programa.

b) Tenir complerts 16 anys en el moment d'incorporar-se al programa i com a màxim 21 anys.

c) No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

6.2 Els centres educatius i establiments han de verificar que els candidats acrediten el requisit establert a la base 6.1.a).

6.3 El centre educatiu o establiment es pot coordinar amb les Oficines de Treball i altres centres i serveis educatius per tal que li derivin possibles participants.

6.4 El centre educatiu o establiment seleccionarà d'entre les persones candidates, els alumnes que compleixin tots els requisits establerts a la base 6.1. En cas que el número d'alumnes seleccionats sigui superior a les places previstes, el centre educatiu o establiment donarà prioritat a aquelles persones que no hagin realitzat cap actuació anteriorment des de la seva inscripció a la llista de la Garantia Juvenil. Complementàriament, es poden aplicar els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament a la corresponent Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

La gestió de tot el procés de selecció dels alumnes s'ha de fer constar documentalment a l'expedient del programa.

6.5 L'alumnat està obligat a assistir als programes i a seguir-los amb aprofitament.

L'incompliment d'aquesta obligació pot suposar l'exclusió del programa, a proposta del centre docent o l'establiment, que ho ha de comunicar al Departament d'Ensenyament. El fet de tenir més de tres faltes d'assistència sense justificar en un mes o no seguir el curs amb aprofitament, pot ser causa de baixa del programa.

6.6 Quan concorrin causes d'exclusió d'un programa, el titular o responsable del centre o establiment ha d'informar prèviament l'alumne mitjançant un escrit motivat notificat per correu certificat amb acusament de rebuda, o mitjançant qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i simultàniament traslladar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un informe sobre l'exclusió de l'alumne/a, on es motivin les circumstàncies que en donen lloc. En cas de desacord, l'alumne/a pot presentar un escrit de queixa en el termini màxim de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de l'exclusió, davant de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, la qual resoldrà en el termini màxim de 10 dies, i notificarà la Resolució a l'alumne/a i al centre o establiment.

6.7 Els centres i establiments beneficiaris han de lliurar al Departament d'Ensenyament la documentació requerida que acrediti que els alumnes compleixen els requisits, així com la seva assistència al curs i l'aprofitament de la formació.


7. Distribució del crèdit disponible:

El crèdit disponible per a l'atorgament d'aquestes subvencions es distribuirà per tipologia de centres educatius i establiments, segons el que determini cada convocatòria i d'acord amb els criteris següents:

- Les subvencions es concedeixen dins els límits de dotació pressupostària màxima prevista i fins a exhaurir el crèdit disponible d'acord amb: la distribució per Serveis Territorials de la quantitat disponible, en funció de l'estimació del número d'alumnes susceptibles de cursar programes de formació i inserció, i de la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració.

- En el cas que s'esgoti l'import destinat, a mesura que es produeixin renúncies o revocacions de subvencions, es poden atorgar noves subvencions als centres educatius o establiments que, en la baremació resultant, mantenen una posició immediatament posterior a la dels programes subvencionats.

- En cas que no hi hagi prou sol·licituds seleccionades d'una determinada tipologia de centres educatius o establiments, es poden redistribuir aquests imports.


8. Quantia de la subvenció

8.1 L'import màxim de la subvenció que es pot atorgar a cada programa serà un import cert segons el perfil professional i es concretarà a la convocatòria corresponent.

8.2 Aquest import màxim s'ajustarà una vegada finalitzat el programa, d'acord amb l'execució real de l'activitat, el número mínim d'alumnes que hagi finalitzat la formació, que es determinarà a cada convocatòria, i el cost final correctament justificat.

8.3 Perquè es consideri acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció és necessari que la despesa realitzada i correctament justificada sigui com a mínim el 40% de l'import de la subvenció atorgada.

Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de la subvenció atorgada

8.4 S'estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final correctament justificat, que no comporta reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que l'objecte i la finalitat de la subvenció s'ha complert i que l'import s'ajusti d'acord amb l'establert a la base 8.2.

8.5 Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats, en el termes establerts a la base 21.


9. Subcontractació

Les entitats beneficiàries no poden subcontractar amb tercers l'execució dels programes, i els beneficiaris han de realitzar per ells mateixos les actuacions subvencionades i impartir la formació dels programes mitjançant formadors/ores propis o externs contractats directament per la pròpia entitat.


10. Sol·licituds i documentació

10.1 Els interessats han de presentar, dintre del termini que estableixi la convocatòria, una sol·licitud per cada centre o establiment autoritzat a impartir programes de formació i inserció. La sol·licitud ha d'incloure tots els programes per als quals el centre demana subvenció.

10.2 Les sol·licituds i la documentació es poden presentar pels mitjans telemàtics accessibles i es consideren presentades davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el registre telemàtic corresponent i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

10.2.1 Els ajuntaments i entitats públiques locals han de presentar la sol·licitud per la plataforma EACAT, plataforma interadministrativa de les administracions públiques catalanes per a la tramitació electrònica.

10.2.2 La resta de sol·licitants poden presentar la sol·licitud a traves de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

10.3 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

10.4 Així mateix, d'acord amb la normativa de procediment administratiu, la sol·licitud i la documentació es pot presentar presencialment, d'acord amb el formulari normalitzat de sol·licitud presencial que es pot obtenir al web del Departament d'Ensenyament. La presentació de la sol·licitud es pot realitzar al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, als registres de qualsevol òrgan administratiu de les administracions públiques, incloent-hi els registres de les entitats de l'administració local amb què s'hagi subscrit el conveni corresponent, a les oficines de correus, en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correu abans de ser certificada, a les representacions diplomàtiques i les oficines consulars d'Espanya a l'estranger i a qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

10.5 Juntament amb la sol·licitud, els interessats han de presentar la documentació següent:

a) Informe sobre l'aplicació del Programa de Formació i Inserció, segons les pautes establertes en la convocatòria corresponent. Aquest informe inclourà les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització del programa.

b) Pressupost complet i detallat respecte de cada programa sol·licitat en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament , segons les pautes del model que consta a l'imprès de sol·licitud.

En el cas que s'obtinguin altres subvencions per a realitzar el programa o programes subvencionats pel Departament d'Ensenyament, caldrà indicar al pressupost quina part d'aquest es finançarà amb fons provinents de la convocatòria del Departament.

c) Les declaracions responsables i documents que contenen les bases 3 i 4

d) Declaració responsable sobre el compliment de les regles de conducta i dels principis ètics que conté la base 28.

e) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant, llevat que la representació estigui inscrita en un registre públic, cas en què es farà la comprovació d'ofici.

f) Fotocòpia del CIF del centre o establiment.

g) Fotocòpia de l'escriptura pública, contracte de constitució i estatuts.

h) Document acreditatiu que l'entitat està correctament inscrita i constituïda al registre administratiu corresponent, si escau.

i) Imprès de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per l'entitat bancària.

No és necessari aportar els documents indicats als apartats e), f), g), h) i i) en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, en requerirà l'aportació en el termini de 10 dies hàbils.

10.6 La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud, deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

10.7 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases.

10.8 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament a fer d'ofici les comprovacions telemàtiques necessàries en relació amb el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i altres dades que constin en la sol·licitud, així com a sol·licitar la documentació complementària que escaigui per tal de fer les comprovacions pertinents.

10.9 Els sol·licitants que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en el compliment de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social, han d'aportar la documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

10.10 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta base, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.


11. Criteris de valoració

Per valorar les sol·licituds es tindrà en compte l'adequació del programa a les necessitats del col·lectiu destinatari i del territori a nivell comarcal, així com també la capacitat i l'experiència del centre o establiment per a desenvolupar correctament el PFI. La valoració es farà d'acord als criteris i puntuacions que s'estableixin a la convocatòria corresponent.


12. Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

12.2 L'òrgan instructor és la Subdirecció de Programes, Formació i Innovació i l'òrgan competent per resoldre és la persona titular de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

12.3 La proposta d'atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a la comissió avaluadora, presidida per la persona titular de la Subdirecció general de Programes, Formació i Innovació, i integrada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació, el Subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial, la cap del Servei de Gestió Administrativa de Serveis i Programes Educatius i la cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional. Actua com a secretària de la comissió, amb veu i sense vot, la responsable de Planificació, Organització i Gestió dels Programes de Transició.

12.4 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució, d'acord amb l'informe de la comissió avaluadora.


13. Resolució i publicació

13.1 El termini màxim per resoldre i notificar és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada, s'entén que la sol·licitud es desestima per silenci administratiu.

13.2 L'òrgan competent per resoldre dicta la resolució d'atorgament, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució.

13.3 La resolució conté la llista de beneficiaris i l'import respectiu atorgat en concepte de subvenció. Així mateix, conté la relació de centres educatius i establiments degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda.

13.4 La resolució d'atorgament es publica al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.5 Així mateix, es donarà publicitat de les subvencions concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant la publicació al DOGC, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.


14. Inadmissió i desistiment

14.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

14.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveuen les bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables, comporta el desistiment de la sol·licitud presentada. També comporta el desistiment de la sol·licitud la no presentació de la documentació que sigui requerida.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud, abans de la concessió de la subvenció.


15. Despeses subvencionables

15.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i hagi estat realitzada en el termini i les condicions que estableixen les bases reguladores. En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada abans de la finalització del període de justificació.

Excepcionalment, es poden admetre les despeses que s'hagin efectuat durant el mes anterior a l'inici del programa sempre que es justifiqui adequadament la seva necessitat per al desplegament de la formació. Únicament s'acceptaran despeses generades durant el mes següent a la finalització del programa quan aquestes corresponguin a despeses del personal docent dedicades a l'avaluació de l'alumnat.

15.2 Són despeses subvencionables les següents:

a) Despeses directes.

Són aquelles que, inequívocament, s'identifiquen amb les activitats formatives del programa subvencionat i el nexe amb ell es pot demostrar sense cap dubte.

b) Despeses indirectes

Són aquelles que no es poden vincular directament a les activitats del programa, però que son necessàries per a la realització de la formació.


16. Despeses directes subvencionables

16.1 Despeses del personal formador:

En el personal formador dels programes de formació i inserció s'inclouen tant els formadors interns com els externs. Els formadors interns són els contractats laborals pel beneficiari i, si aquest és una Administració Pública, també els funcionaris destinats al programa. Els formadors externs són professionals autònoms o col·laboradors esporàdics que presten serveis en el programa subvencionat.

Les despeses del personal formador corresponen a les activitats d'impartició de la formació així com també a les activitats associades a la mateixa: preparació de la docència, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels alumnes participants en els programes.

Les activitats associades a la impartició de la formació s'han de realitzar per persones que alhora imparteixen formació en el programa.

La realització de les hores imputades, desglossades per a cada tipus d'activitat, s'acredita mitjançant els registres corresponents.

Per a cada programa de formació i inserció es poden imputar el total de 820 hores d'impartició, que corresponen a les hores de formació al centre, i un màxim de 435 hores associades a la impartició.

Les despeses del personal formador han de ser com a mínim del 40% de la subvenció atorgada. En cas de no arribar a aquest percentatge, la diferència no es pot imputar a altres conceptes i aquesta diferència es considera despesa no subvencionable.

L'import/hora subvencionable per formador ha de ser d'un màxim de 50 euros/hora.

16.1.1 Les despeses imputables del personal formador intern es calculen prenent com a referència el cost/hora calculat per a cada formador. Aquest cost/hora s'obté considerant, d'una banda, les hores de treball anuals establertes segons conveni o, per a contractes inferiors a 1 any, la proporció d'hores corresponents en relació amb les establertes segons conveni. D'altra banda, es té en compte l'import total dels conceptes imputables del salari anual (o corresponent) percebut pel treballador. Aquests conceptes inclouen:

a) Els conceptes salarials que figuren inclosos en el conveni col·lectiu o en el contracte de treball, excepte aquells que corresponen a funcions que no tenen a veure amb la tasca formativa i els definits a la base 18.

b) Les despeses socials a càrrec del beneficiari.

c) Les pagues extraordinàries.

d) Les quitances, quan es tracti de personal contractat expressament per a la impartició d'aquests programes i pel període corresponent a la seva durada.

L'import de la despesa corresponent a cada formador es calcula multiplicant el seu cost/hora per les hores realitzades d'impartició de formació i d'activitats associades.

16.1.2 Les despeses de personal formador extern les constituiran els costos corresponents a la correcta facturació de les hores realitzades, sempre i quan el preu hora facturat no superi els 50€/hora establerts.

16.1.3 En el cas de subvencions a associacions s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, amb els requisits següents:

- Hi ha d'haver una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral.

- No es poden remunerar les funcions ordinàries de govern de l'entitat.

- El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebi qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

En el cas de les associacions declarades d'utilitat pública, la possibilitat que els membres de l'òrgan de govern siguin retribuïts per la realització de serveis diferents de les funcions que els corresponen com a membres d'aquest òrgan ha d'estar prevista en els estatuts.

16.2 Despeses de materials directament relacionats amb el curs.

Són subvencionables les despeses de mitjans i materials didàctics, així com les despeses de béns consumibles utilitzats en la realització dels programes, incloent-hi el material de protecció i seguretat.

Aquestes despeses han de presentar-se degudament desglossades per programa.

16.3 Despeses de lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.

Aquestes despeses només podran imputar-se quan estiguin directament vinculades amb les activitats formatives a realitzar. Han de presentar-se degudament desglossades per programa i s'imputaran de manera proporcional tant al període de durada del programa com a la utilització de les aules, tallers i equipaments didàctics corresponents.

Únicament es pot considerar despesa subvencionable els imports corresponents a la quota d'arrendament pactada en el contracte. No són subvencionables la resta de conceptes que es puguin incloure sota aquest concepte de despesa.

16.4 Despeses derivades de l'assegurança d'accidents.

16.5 Despeses derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre, sempre i quan l'activitat hagi estat degudament autoritzada i les despeses s'ajustin exclusivament a la realització de la mateixa.

16.6 Despeses derivades de la locomoció per al seguiment de les pràctiques dels alumnes en centres de treball. Les despeses en concepte de desplaçaments se subjecten als límits i condicions establerts en la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.


17. Despeses indirectes

Per a la justificació de les despeses indirectes, s'aplica un percentatge a tant fix calculat sobre les despeses directes de personal formador, sense que sigui necessari aportar els justificants per aquest import.

Aquest tant fix és del 15% de les despeses directes de personal, de conformitat amb allò previst a l'article 68.1.b) del Reglament (UE) 1303/2013.

Es considera que les despeses indirectes incloses són les següents:

- Les despeses de personal no vinculat directament al projecte, necessari per a la gestió i execució de programes (direcció, coordinació, suport administratiu)

- Les despeses d'aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment, missatgeria i d'altres de característiques similars.

Qualsevol correcció que s'apliqui sobre les despeses directes que serveixen de base de càlcul del tant alçat, en virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a recalcular l'import de les despeses imputables.


18. Despeses no subvencionables

18.1 Són conceptes no imputables en el càlcul de les despeses del cost/hora del personal formador:

- Indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte excepte quan es tracti de personal contractat expressament per a la impartició d'aquests cursos.

- Hores extraordinàries.

- Vacances no efectuades.

- Indemnitzacions per mort i trasllats corresponents.

- Despeses de manutenció

- Despeses de locomoció, excepte per a les activitats de seguiment de la realització de la formació en centres de treball.

Complements salarials que no figuren en el conveni col·lectiu o el contracte o que no tenen relació amb la tasca formativa.

18.2 Despeses de materials no directament relacionats amb el curs:

- Materials per a activitats no relacionades amb els mòduls que integren el currículum o quantitats de materials que depassin les necessàries per al desenvolupament estricte de l'activitat formativa.

18.3 Altres despeses:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

- Amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

Les despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici o posterior a la finalització de l'actuació subvencionada, llevat de les previstes a la base 15.1.

- Material inventariable. Es considera material inventariable aquell amb una vida útil superior a la durada del programa formatiu o, amb caràcter general, aquell amb un preu unitari igual o superior a 200,00 euros IVA inclòs.

- Treballs externs de condicionament, abans o durant el desenvolupament del programa.

- Despeses d'alta d'instal·lació elèctrica, permisos, etc.

- Llicències informàtiques, excepte en aquells projectes que pel treball a desenvolupar siguin estrictament necessàries.

- Despeses de menjars, actes públics i despeses d'activitats esportives o lúdiques complementàries.

- Despeses de participació en fires i estands, dels alumnes o del personal.

- Despeses de publicitat.

- Qualsevol altra despesa que no estigui inclosa a les bases 16 i 17.

En qualsevol cas, no són subvencionables les despeses imputades que hagin estat documentades amb factures o altres documents de caràcter equivalent que no compleixin els requisits legals aplicables.


19. Justificació

19.1 Els centres educatius i els establiments han de justificar davant la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial que s'han dut a terme les activitats subvencionades i que l'import previst s'ha destinat a la realització d'aquestes activitats, en el termini previst a la convocatòria corresponent.

La modalitat de justificació econòmica és la de compte justificatiu amb l'aportació de justificants de despesa.

Les indicacions relatives a la justificació econòmica dels programes, així com els models de documents a presentar, s'inclouran a la corresponent guia de funcionament.

La justificació de les despeses ha de contenir la documentació següent:

1. Escrit de tramesa, indicant la documentació que s'hi adjunta.

2. Certificat o declaració responsable del representant legal de l'entitat, conforme la quantitat atorgada s'ha destinat a la realització de les activitats per a les quals s'ha concedit i que aquestes han estat gratuïtes pels alumnes.

3. Certificat o declaració responsable del representant legal de l'entitat, acreditatiu que l'import percebut en concepte de subvenció ha estat registrat a la comptabilitat de l'entitat.

4. Certificat o declaració responsable del representant legal de l'entitat, on s'acrediti que les accions han estat finalitzades i correctament realitzades segons els objectius establerts i estan justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, pagades abans de la finalització del període de justificació.

5. Certificat o declaració responsable del representant legal de l'entitat, acreditatiu que el beneficiari ha pres les mesures oportunes que permeten identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la depesa pel Fons Social Europeu.

6. Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions requerides per a la concessió de la subvenció, degudament datada i signada pel responsable corresponent i amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

7. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contenir:

a) Una relació numerada, sumada, datada i signada pel representant legal del centre o establiment de la totalitat de despeses imputades a les subvencions rebudes per a realitzar el programa. S'ha d'incloure en aquesta relació la totalitat de l'import de la despesa realitzada, que inclogui tant la part que s'imputi a la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament com la part imputada a subvencions atorgades per altres ens per a realitzar aquest mateix programa. En cas que hi hagi hagut desviacions respecte del pressupost inicial, s'han de justificar degudament.

Les dades que han de constar en aquesta relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom del creditor, el concepte, l'import de la despesa, la data del seu pagament i el percentatge que s'imputa a la quantitat atorgada pel Departament i, si és el cas, la que s'imputa a imports rebuts per altres ens per a la realització del mateix programa.

b) Documents justificatius del total de les despeses directes efectuades. L'import de la subvenció concedida es justifica mitjançant la presentació de còpies compulsades de les factures, degudament estampillades per l'entitat beneficiària (deixant constància de la taxa de cofinançament del 91,89% del FSE) i dels documents de pagament corresponents.

No s'estampillen els justificants de despeses de personal en nòmina al centre o establiment imputades mitjançant hores de dedicació i cost/hora (nòmines i TC), ni les factures electròniques.

c) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. En cas que no hi hagi hagut cofinançament s'ha de declarar expressament.

En el cas que el beneficiari ho sigui també de subvencions d'altres ens per a realitzar aquest mateix programa, haurà d'adjuntar còpia de la memòria presentada a l'entitat que les atorga i de les factures que s'imputin exclusivament a aquestes subvencions.

d) Declaració responsable sobre la temporització i la dedicació horària total de cada formador al programa.

e) Declaració responsable especificant el càlcul del cost/hora corresponent a cada formador.

19.2 Per a la justificació de les despeses subvencionables, la documentació a aportar és la següent:

19.2.1 Despeses del personal formador intern

a) La documentació justificativa constarà dels contractes i de les nòmines que s'han utilitzat per a determinar el cost/hora. Igualment, caldrà aportar un document signat pel representant legal de l'entitat beneficiària que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s'ha imputat despesa, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte subvencionat (mesos, dies, hores, i matèries impartides segons correspongui) i a cadascuna de les activitats realitzades, que es relacionen a l'apartat 16.

Per justificar el pagament efectiu de les nòmines caldrà aportar:

- Transferència bancària que identifiqui el destinatari, l'import i la data. No és vàlida l'ordre de pagament, sinó el justificant bancari o un certificat de l'entitat financera on figuri la informació.

- Si els justificants de pagament són globals es presentarà el desglossament per treballador amb la identificació del nombre de remesa, data, nom del treballador i nòmina pagada i import.

L'entitat beneficiària pot aportar documentació del seu sistema comptable que permeti identificar que els pagaments s'inclouen en la remesa.

b) Per justificar la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, l'entitat beneficiària haurà d'aportar:

- Documents TC1 i TC2 amb el segell de compensació o el pagament efectiu de l'entitat financera corresponent. Si s'utilitza el sistema de remissió electrònica de documents, el pagament es justificarà:

- En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte corresponent.

- Si el pagament s'efectua a través d'una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.

- Si s'utilitzen d'altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant bancari de pagament.

En el cas que l'empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es podran imputar a la justificació econòmica de la subvenció si no han estat pagades.

c) Per a la justificació de l'IRPF, l'entitat ha d'aportar:

- Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF del període de desenvolupament de l'activitat subvencionada.

- Model de resum anual de retencions i ingressos a compte.

Si a la data de la justificació no es disposa del model de resum anual de retencions i ingressos a compte, s'ha de completar la informació dels models trimestrals mitjançant una relació on consti el nom i cognoms, el NIF i l'import de les retencions de cadascun dels treballadors imputats a l'activitat subvencionada. Aquesta relació haurà d'estar segellada i signada pel representant legal de l'entitat beneficiària.

19.2.2 Despeses del personal formador extern: serveis de professionals autònoms i col·laboradors esporàdics

Per a la justificació de despeses d'arrendament de serveis caldrà presentar el contracte o un altre document que determini el servei a prestar i la remuneració, la factura i el comprovant de pagament.

En tots els casos caldrà practicar la retenció en concepte d'IRPF, i aplicar l'IVA quan escaigui. En cas que el servei prestat estigui exempt d'IVA cal que així consti a la factura, en cas contrari, no s'acceptarà aquesta despesa com a subvencionable.

19.2.3 Desplaçaments per al seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Els justificants dels desplaçaments han d'identificar la persona que el realitza, l'origen i la destinació, així com la data del desplaçament. Caldrà aportar com a justificant l'acta de visita al centre de treball on s'especifiqui l'alumne en seguiment i l'objecte de la visita.

Per a la justificació d'aquestes despeses s'ha de tenir en compte el següent:

- A més del justificant de pagament, cal adjuntar una autoliquidació degudament firmada pel responsable legal de l'entitat i el perceptor on s'especifiquin les quanties unitàries per quilòmetre, així com els motius dels desplaçaments, origen i destinació.

- També cal aportar amb la justificació les factures de benzina i els títols de transport. No es consideren subvencionables les despeses de taxi tret que resultin imprescindibles.

No s'accepten els tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

19.2.4 Despeses de lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics directament vinculades amb les activitats formatives a realitzar.

a) Lloguer d'aules, tallers i equipaments didàctics

Per a la justificació d'aquestes despeses caldrà aportar el contracte de lloguer o document equivalent, els documents acreditatius del pagament i els justificants de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

Caldrà presentar sempre un document en què es detallin els càlculs efectuats per a determinar la despesa imputable quan correspongui una imputació parcial del lloguer.

En el cas de lloguer de locals, els beneficiaris que estiguin obligats, han de presentar els documents següents:

- En relació amb l'IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació amb l'IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

b) Arrendament financer i arrendament operatiu

Caldrà que el beneficiari aporti els contractes corresponents, que estableixin les condicions en les quals s'ha realitzat l'arrendament financer o operatiu.

En el cas de l'arrendament financer, l'entitat beneficiària també haurà de presentar una declaració responsable en què s'estableixi que d'acord amb les condicions econòmiques de l'arrendament es transfereixen substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte i/o no existeixen dubtes raonables que s'exercirà l'opció de compra, segons la normativa comptable vigent.

19.3 L'IVA com a despesa subvencionable

a) Les entitats exemptes de l'impost han de justificar aquest extrem a través d'una declaració responsable. En aquest cas es podrà imputar l'IVA com a despesa sense aportar cap més documentació.

b) Si una entitat realitza activitats exemptes i activitats subjectes a l'impost es poden donar dos supòsits:

b.1) Prorrata general: En cas que el beneficiari de subvencions estigui subjecte a la regla de prorrata general, el cost de l'IVA imputable a la subvenció es calcularà d'acord amb el percentatge provisional de prorrata de l'exercici.

L'entitat haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

b.2) Prorrata especial: L'entitat haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i la relació de factures vinculades amb el projecte, així com còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

c) Les entitats sense activitats econòmiques exemptes no poden imputar l'IVA a la subvenció, ja que el recuperen en la seva totalitat.

19.4 Requisits de les factures

Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de contenir tots els requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, que regula les obligacions de facturació. La descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

19.5 Justificació del pagament de les despeses

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els conceptes següents:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció: NIF i denominació social).

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si un treballador de l'entitat beneficiària o un dels seus membres associats ha realitzat el pagament d'alguna de les despeses, l'entitat l'hi ha de reemborsar abans de la finalització del termini de justificació.

S'admetran pagaments en efectiu que no superin l'import de 2.500 euros per factura i fins un màxim de 3.000 euros pagats en efectiu respecte del total correctament justificat. L'entitat beneficiària ha d'indicar el número d'assentament comptable del pagament en efectiu imputat a la subvenció, en la relació de despeses justificades.

19.6 Presentació de tres ofertes

Quan l'import de la despesa subvencionable superi els 18.000,00 euros, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades s'ha d'aportar en el moment de la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

En els casos en què sigui necessari acreditar la sol·licitud de tres ofertes, l'incompliment d'aquesta obligació implica que la despesa no és subvencionable i, per tant, constitueix causa de revocació.

Si no es justifica degudament el total de l'activitat subvencionada, es redueix l'import de la subvenció concedida en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats, sempre que s'hagi assolit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, i sense perjudici de les possibles responsabilitats que es puguin derivar.


20. Pagament

20.1 Ateses les característiques i les disponibilitats pressupostàries dels centres i establiments i, per tal de garantir la gratuïtat dels programes, tal com preveu el punt 5.1 d'aquestes bases, el pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 75% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió. El pagament del 25% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb aquestes bases reguladores.

No s'exigeixen garanties per a la tramitació de la bestreta, ateses les característiques dels beneficiaris.

20.2 No es realitzarà el pagament de la subvenció quan l'entitat sigui deutora per resolució ferma de reintegrament.

20.3 Prèviament al pagament, l'Administració comprova d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.


21. Compatibilitat amb altres ajuts

21.1 Les subvencions concedides són compatibles amb qualsevol ajut obtingut pel sol·licitant per a la realització del mateix programa sempre i quan l'import total de les subvencions rebudes no superi l'import establert a la convocatòria per aquell programa, i s'identifiqui la part subvencionada pel Departament d'Ensenyament i la finançada amb càrrec a altres fons.

21.2 En el cas de concurrència amb altres ajuts, l'import subvencionat pel Departament d'Ensenyament és complementari, fins arribar a l'import total establert a la convocatòria per aquell programa.

21.3 Els beneficiaris que hagin obtingut una altra subvenció per a la realització d'un mateix programa caldrà que presentin, juntament amb la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament, una còpia de la justificació presentada als altres ens dels quals hagin rebut subvenció per a realitzar aquest mateix programa, i en el cas en què es detecti que s'ha imputat la totalitat d'una mateixa despesa a la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament i a la subvenció atorgada per un altre ens, aquesta despesa es considerarà no imputable a la subvenció del Departament d'Ensenyament i es revocarà.


22. Renúncia

22.1 El beneficiari pot renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció, i a tal efecte l'òrgan que la va concedir en dicta la resolució corresponent. Els beneficiaris han de reintegrar l'import rebut corresponent a la subvenció atorgada.

22.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat inicialment atorgada, el beneficiari pot renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció corresponent a la diferència entre l'import atorgat i l'import justificat, i reintegrar, si escau, la part de la subvenció percebuda i no justificada.

Aquesta renúncia s'ha de presentar amb tota la documentació de la justificació econòmica i en el mateix termini de presentació.


23. Revocació de la subvenció

23.1 L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores o la incursió del beneficiari en alguna de les causes de revocació que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com de les condicions que s'hagin establert en la corresponent resolució de concessió, donarà lloc a la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de la subvenció, sense perjudici d'altres responsabilitats que es puguin derivar.

23.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de l'actuació de comprovació i control i/o amb motiu dels controls practicats per la Intervenció General constata que s'ha produït alguna de les causes de revocació, iniciarà la tramitació de l'expedient corresponent, d'acord amb el que estableix l'article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, sense perjudici que correspongui l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

23.3 La graduació dels incompliments es determinarà d'acord amb els criteris següents:

23.3.1 Sense perjudici d'altres supòsits, seran causes de pèrdua del dret al cobrament o causes de l'obligació del reintegrament total de la subvenció concedida, les següents:

a) L'incompliment total de les finalitats per a les quals es va concedir la subvenció d'acord amb la base 8, o de l'obligació de justificació d'aquesta, donarà lloc al reintegrament del 100% de la subvenció concedida.

b) L'incompliment per part de l'entitat beneficiària de les obligacions imposades com a conseqüència de la concessió de la subvenció, així com el falsejament de les dades subministrades.

c) La no adopció de les mesures correctores ordenades pel Departament d'Ensenyament, com a conseqüència de les anomalies advertides en el desenvolupament de les accions formatives o projectes de formació.

d) L'incompliment dels requeriments expressos d'aportar la informació i documentació que s'estimi necessària per al seguiment i control de l'activitat subvencionada.

e) L'obtenció d'una valoració global nul·la o insuficient de l'acció formativa com a conseqüència de les actuacions i visites de comprovació realitzades pel Departament d'Ensenyament, al llarg del seu desenvolupament.

f) La no contractació de les assegurances i la no presentació de la documentació acreditativa de la seva subscripció d'acord amb aquestes bases.

g) La interrupció de les classes durant més de dos dies lectius el mateix mes, per causes no justificades imputables a l'entitat beneficiària, i sense l'autorització deguda per part del Departament d'Ensenyament.

h) L'exigència als alumnes d'alguna quantitat en concepte de matrícula, reserva de plaça o altres conceptes i la vulneració del requisit de gratuïtat. En el cas de programes que s'inicien amb anterioritat a la data de la Resolució d'atorgament de la subvenció, i en els que el beneficiari ha cobrat qualsevol import als alumnes participants, la no acreditació documental del retorn d'aquestes quantitats en els 2 mesos següents a la data d'atorgament de la subvenció.

i) L'incompliment de les obligacions o incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis, i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

j) La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables, a banda de ser causa d'exclusió del sol·licitant, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

23.3.2 Sense perjudici d'altres supòsits d'incompliment parcial, seran causes de reducció proporcional de la subvenció, les següents:

a) La percepció d'altres ajuts pel mateix programa, si l'import total de les subvencions rebudes supera l'import màxim previst en aquesta Ordre. Es reduirà de l'import atorgat pel Departament d'Ensenyament, la quantitat que entre totes les subvencions rebudes per aquest programa superi l'import màxim previst.

b) La no-acreditació del compliment dels requisits exigits als alumnes, tant respecte del perfil d'accés, com del col·lectiu al qual es dirigeixen els programes.

c) La contractació o assignació d'un nou formador al programa sense la prèvia comunicació al Departament d'Ensenyament o la no-concurrència en aquesta persona del perfil exigit. Es revocarà l'import corresponent a les hores realitzades per aquest formador.

d) L'incompliment del que preveu la base 5.2.b en relació amb els professionals i docents que imparteixen els programes. Es revocarà l'import corresponent a les hores realitzades per aquest formador.

e) La no impartició de la totalitat de les hores previstes del programa sempre i quan globalment s'hagi complert el seu objectiu.

f) La imputació de despeses indirectes dintre de les despeses directes.

g) La imputació de la despesa corresponent a formadors que realitzen activitats associades i que no imparteixen formació. Es revocarà la totalitat de l'import imputat a aquest formador.

h) La subcontractació amb tercers de tota o part de l'execució dels programes. Es revocarà l'import corresponent als serveis subcontractats.

i) La imputació d'un nombre d'hores lectives diàries superior als màxims establerts a la base 5.2.d). Es revocarà l'import corresponent a les hores diàries que es superin.

j) La imputació de factures pagades en efectiu per un import superior a 2.500,00 euros. Es revocarà l'import total corresponent a aquestes factures. En el cas que es superi el límit de 3.000,00 euros pagats en efectiu respecte del total correctament justificat, es revocarà l'import que superi aquests 3.000,00 euros.

k) La falta de presentació en els terminis establerts de l'obligació establerta a l'apartat 4.1.w). Es revocarà la part proporcional als dies de retard respecte d'aquest termini.

l) La imputació de despeses no subvencionables de les establertes a la base 18.

m) Qualsevol altra causa de revocació que es prevegi a la convocatòria corresponent.

23.4 En el cas de renúncia o revocació, l'entitat ha d'ingressar a la Generalitat de Catalunya l'import corresponent.

El termini per a reintegrar aquest import serà el següent: si la notificació de reintegrament es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent. En el cas que la notificació de la liquidació es realitzi entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, dins l'immediat hàbil següent.


24. Control

24.1 Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, els requereixin el Departament d'Ensenyament, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

24.2 El Departament d'Ensenyament pot inspeccionar el desenvolupament de les activitats subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció. Les actuacions de seguiment i control per part del Departament d'Ensenyament de les accions subvencionades podran ser:

a) Actuacions in situ. Comprendran el seguiment del programa al lloc d'impartició i durant la seva realització, a través d'evidències físiques i testimonis obtinguts mitjançant entrevistes als/les responsables de formació, alumnes i formadors, per realitzar una comprovació sobre l'execució del programa, continguts, nombre de participants, metodologia utilitzada, instal·lacions, mitjans pedagògics i actuacions de més qualitat de les accions. En el marc d'aquestes actuacions es podran realitzar requeriments per a l'esmena de les irregularitats detectades.

b) Actuacions ex post. Es realitzaran una vegada finalitzada l'execució del programa a través d'evidències físiques i testimonials per comprovar la idoneïtat de l'execució de les accions formatives.

24.3 Les entitats beneficiàries de la subvenció s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament d'Ensenyament consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

24.4 El Departament d'Ensenyament podrà realitzar altres actuacions de seguiment i control que consideri necessàries en l'àmbit de les seves competències.

24.5 Igualment el Servei d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències i com a organisme intermedi del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil podrà realitzar les verificacions administratives i verificacions in situ necessàries per justificar adequadament els fons d'acord amb els requisits del FSE.


25. Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

26. Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Programes de Qualificació Professional Inicial, que té per finalitat la tramitació dels processos de matriculació als Programes qualificació professional inicial, de la participació de persones expertes en la formació de l'alumnat dels programes i de les activitats que se'n derivin. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona).

 

27. Publicitat i imatge corporativa

27.1 Durant tot el període de realització dels programes s'ha d'anunciar a l'aula de formació la informació següent: el perfil professional, el resum del programa formatiu, la durada, la data d'inici i finalització, l'horari i la relació de personal formador. Així mateix, en la senyalització exterior existent en el lloc on es realitzi la formació, en els contractes de treball i en la documentació necessària per a la realització dels programes, s'ha de fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya, el logotip del Fons Social Europeu, una referència a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el lema “El FSE inverteix en el teu futur”.

27.2 En totes les mesures d'informació i comunicació que es realitzin s'ha d'incloure l'emblema de la Unió Europea, una referència a la Unió Europea i una referència al Fons Social Europeu i a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) 821/2014, de 28 de juliol, de la Comissió.

Així mateix, durant la realització dels programes, l'entitat ha d'informar al públic en el seu espai web, si en disposa, de l'operació cofinançada.

27.3 S'ha d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Concretament, farà constar el seu cofinançament en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada.

27.4 D'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, la llista de beneficiaris es publica en un portal d'Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.


28. Principis ètics i regles de conducta

28.1 Els centres i establiments beneficiaris de les subvencions han d'adequar la seva activitat als principis ètics i regles de conducta següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció.

- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en la convocatòria o en el procés derivat de la convocatòria.

- Comunicar immediatament a l'òrgan concedent de les subvencions les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de les subvencions.

- Col·laborar amb el Departament d'Ensenyament en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment de les actuacions establertes a les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la obtenció de fons públics.

- Complir amb les obligacions de facilitar tota la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

28.2 En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.


Amunt