Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/11/2016

  • Número del document ENS/2544/2016

  • Número de control 16320039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16320039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7249

  • Data 17/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2544/2016, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017.


Mitjançant la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), es va establir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Aquesta Resolució preveu al punt 4 que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot ampliar, reduir o modificar els centres que fan la formació.

En aquest sentit, és necessari publicar la relació d'escoles i centres que duen a terme, en el curs acadèmic 2016-2017, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Així mateix, d'acord amb el punt 9.2 de l'esmentada Resolució, és necessari preveure la tramesa a l'Institut Obert de Catalunya, de les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància d'aquelles matèries de la part comuna que els alumnes no poden dur a terme de forma presencial en les escoles d'art de titularitat pública;

Por tot això,

 

Resolc:

 

—1 Objecte

Fer pública la relació d'escoles i centres que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017, la qual es conté:

a) A l'annex 1, per a les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art de titularitat pública que preparen per a l'accés a grau mitjà.

b) A l'annex 2, per a les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art de titularitat pública que preparen per a l'accés a grau superior.

c) A l'annex 3, per als centres autoritzats d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada que preparen per a l'accés a grau mitjà.

d) A l'annex, 4 per als centres autoritzats d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada que preparen per a l'accés a grau superior.

 

—2 Tramesa de les sol·licituds a l'Institut Obert de Catalunya

Les escoles d'art de titularitat pública, quan escau, tramiten a l'Institut Obert de Catalunya les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància de les matèries de la part comuna que no es poden fer de forma presencial de les persones que vulguin accedir als cicles de grau superior. A la tramesa de les sol·licituds d'inscripció s'hi ha d'adjuntar el certificat amb la informació mínima que consta a l'annex 5 d'aquesta Resolució.

 

—3 Certificació

A l'annex 6 s'estableix el contingut del model de certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior) del curs 2016-2017.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016

 

Melchor Arcarons Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex 1

Escoles d'art i superiors de disseny que en el curs acadèmic 2016-2017 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08038545

Denominació: Escola d'Art Arsenal

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08042196

Denominació: Escola d'Art de Manresa

Municipi: Manresa

 

Codi: 08035003

Denominació: Escola d'Art i Superior de Disseny Vic

Municipi: Vic

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43006253

Denominació: Escola d'Art Tarragona

Municipi: Tarragona

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08038557

Denominació: Escola d'Art de Terrassa

Municipi: Terrassa

 

Codi: 08044041

Denominació: Escola d'Art Edra

Municipi: Rubí

 

Codi: 08040011

Denominació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08046475

Denominació: Escola d'Art de la Garriga

Municipi: la Garriga

 

 

Annex 2

Escoles d'art i escoles d'art i superiors de disseny que en el curs acadèmic 2016-2017 ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08038545

Denominació: Escola d'Art Arsenal

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08042196

Denominació: Escola d'Art de Manresa

Municipi: Manresa

 

Codi: 08035003

Denominació: Escola d'Art i Superior de Disseny Vic

Municipi: Vic

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43006253

Denominació: Escola d'Art Tarragona

Municipi: Tarragona

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08038557

Denominació: Escola d'Art de Terrassa

Municipi: Terrassa

 

Codi: 08044041

Denominació: Escola d'Art Edra

Municipi: Rubí

 

Codi: 08040011

Denominació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08046475

Denominació: Escola d'Art de la Garriga

Municipi: la Garriga

 

 

Annex 3

Centres autoritzats que en el curs acadèmic 2016-2017 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi: 08960219

Denominació: Centre Autoritzat Escola Antoni Algueró

Municipi: Barcelona

 

 

Annex 4

Centres autoritzats que en el curs acadèmic 2016-2017 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi: 08960219

Denominació: Centre Autoritzat Escola Antoni Algueró

Municipi: Barcelona

 

 

Annex 5

Matèries de la part comuna a distància

 

Certificació de la manca d'oferta de les matèries de la part comuna de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

 

Identificació de l'escola d'art o de l'escola d'art i superior de disseny, de titularitat pública, o del centre autoritzat d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada (nom, adreça i codi).

 

Els alumnes i les alumnes que s'indiquen han fet la inscripció en aquesta escola o centre per a seguir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior prevista a la Resolució ENS/2544/2016, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017.

 

 

Annex 6

Model de certificació

 

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2016-2017

 

Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

 

Identificació del centre (nom, adreça i codi)

 

Aquest centre imparteix la formació d'acord amb la Resolució ENS/2544/2016, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017.

 

Número de certificat:

(nom i cognoms), com (a secretari/ària del centre)

segons les dades dipositades en aquesta secretaria

 

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

 

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les) o

 

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

 

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

 

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

 

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la directora/a del centre

 

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

 

Amunt