Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 08/11/2016

  • Número del document GOV/0146/2016

  • Número de control 16313103

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16313103-2016

Dades del DOGC
  • Número 7244

  • Data 10/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/146/2016, de 8 de novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental per coordinar l'acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI).


El 18 d'octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir el drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L'objectiu d'aquesta Llei és desenvolupar i garantir els drets de les persones LGBTI i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. L'article 8.2 d'aquesta Llei regula que el Govern ha d'impulsar la planificació d'actuacions administratives en cada àmbit departamental. Aquesta planificació ha d'incloure la fixació d'objectius, la programació d'actuacions, l'avaluació dels resultats obtinguts i la formulació de propostes de millora de les polítiques LGBTI.

Així mateix, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, el Govern ha de garantir mecanismes de coordinació entre els departaments de la Generalitat competents per raó de la matèria perquè duguin a terme les polítiques públiques i apliquin els principis establerts per la Llei esmentada.

Atès que l'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, faculta el Govern per crear les comissions interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin diversos departaments;

En virtut del que s'exposa es crea, mitjançant un acord del Govern, la Comissió interdepartamental com a òrgan que coordina i planifica les polítiques LGBTI dels diversos departaments de la Generalitat. A través d'aquesta Comissió, el Govern impulsa la planificació d'actuacions administratives en cada àmbit departamental, i garanteix els mecanismes de coordinació dels departaments per dur a terme les polítiques LGBTI d'acord amb els principis regulats a l'article 6 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre.

Tot això, d'acord amb l'article 8.2 i la disposició addicional primera de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, així com altres preceptes que hi estiguin vinculats.

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Crear la Comissió interdepartamental per coordinar l'acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), configurada com a òrgan encarregat d'assegurar l'adequada coordinació de les polítiques LGBTI dels diversos departaments de la Generalitat d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre.

La Comissió té com a objectiu establir la coordinació entre els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de no-discriminació de les persones LGBTI per tal d'impulsar les polítiques LGBTI i la seva aplicació de manera transversal i efectiva.

 

–2 La Comissió interdepartamental per coordinar l'acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té la composició següent:

a) La presidència, que és exercida per la persona titular del Departament de Treball, Afers Social i Famílies.

b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Direcció General d'Igualtat.

c) Les vocalies de caràcter permanent exercides per:

Una persona representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat. Les persones que ocupen cada vocalia, amb rang mínim de director general, i els seus suplents, són proposades pel seu propi departament i nomenades per la presidència de la Comissió.

d) Una persona assessora en matèria de no-discriminació de les persones LGBTI, designada per la Presidència de la Comissió.

e) La secretaria, que correspon a la persona responsable de l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

Si alguna persona que forma part de la Comissió, ja sigui titular o suplent, no pogués exercir el seu càrrec per absència o malaltia, per tal de facilitar la continuïtat del funcionament de la Comissió, se'n pot delegar la representació en qualsevol persona membre de la Comissió interdepartamental.

 

–3 Correspon a la Comissió interdepartamental per coordinar l'acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI):

a) Impulsar la planificació mitjançant un Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones LGBTI, que inclogui la fixació d'objectius, la programació d'actuacions, l'avaluació dels resultats obtinguts i la formulació de propostes de millora de les polítiques LGBTI.

b) Coordinar i col·laborar amb els departaments de l'Administració de la Generalitat en l'aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, d'acord amb els principis que estableix l'article 6 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre.

c) Formular propostes al Govern i recomanacions als departaments de l'Administració de la Generalitat.

d) Intercanviar informació en matèria de no-discriminació de les persones LGBTI entre els diferents departaments.

e) Avaluar la implementació de les propostes que s'acordin, dins de la Comissió, proposades pel Consell Nacional LGBTI.

f) Fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions anteriors.

 

–4 La Comissió podrà funcionar en Ple i en comissions de treball.

a) El Ple és l'òrgan superior integrat per les persones membres esmentades en el punt 2. El Ple es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any en convocatòria ordinària, i en convocatòria extraordinària quan la presidència ho consideri necessari. Exerceix les seves funcions amb caràcter indefinit.

b) Les comissions de treball són creades pel Ple de la Comissió i es poden constituir pels afers que, per la seva matèria, importància o transcendència, ho requereixin. Les comissions de treball estan formades per les persones membres que el Ple determini. Així mateix, es poden designar tècnics o tècniques per a la interlocució quotidiana.

c) Eventualment, quan els temes a tractar ho aconsellin, la presidència de la Comissió pot convocar a les reunions del Ple o de les comissions de treball, a part dels seus membres, altres persones expertes i assessores segons la disciplina objecte d'estudi.

 

–5 La Direcció General competent en matèria de no-discriminació de les persones LGBTI dóna el suport tècnic i administratiu necessari a la Comissió interdepartamental per al desenvolupament de les seves funcions així com a les comissions de treball.

 

–6 L'assistència a les sessions de la Comissió Interdepartamental o de les comissions de treball no genera cap dret econòmic en concepte d'indemnització d'assistència o dietes per a cap dels seus membres.

 

–7 La Comissió interdepartamental per coordinar l'acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), en tot el que no preveu aquest Acord, es regeix pel que disposa la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

–8 La Comissió interdepartamental per coordinar l'acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) tindrà la mateixa durada que la que tingui el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones LGBTI, un cop finalitzada la seva avaluació.

 

–9 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt