Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/09/2016

  • Número del document ENS/2196/2016

  • Número de control 16273027

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16273027-2016

Dades del DOGC
  • Número 7218

  • Data 03/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2196/2016, de 27 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017.


Mitjançant la Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, es va resoldre la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017 (DOGC núm. 7166, de 20.7.2016).

Atès que és necessari modificar l'esmentada Resolució per tal d'autoritzar un centre que compleix les condicions per ser reconegut com a tal, i a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

 

Resolc:

 

Modificar la Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017, en el sentit d'incloure en l'apartat b del seu annex 2 (centres/aules de formació de persones adultes de titularitat privada i de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament que el curs acadèmic 2016-2017 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius) el centre que es detalla a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2016

 

Montserrat Llobet Bach

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex

Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08005242.

Denominació: Escola Pia Nostra Senyora.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Amunt