Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/07/2016

  • Número del document ENS/1905/2016

  • Número de control 16214025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16214025-2016

Dades del DOGC
  • Número 7176

  • Data 03/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1905/2016, de 27 de juliol, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un centre educatiu públic.


D'acord amb la sol·licitud presentada per l'òrgan de govern d'un centre educatiu públic per atribuir-li una nova denominació específica, s'ha instruït l'expedient corresponent.

Havent-se comprovat que la sol·licitud reuneix els requisits que exigeix l'article 5 de l'annex del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior (DOGC de 14.6.1996);

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);

 

Resolc:

 

-1 Atribuir al centre docent públic que figura a l'annex d'aquesta Resolució la denominació específica que s'hi detalla.

 

-2 Inscriure aquesta Resolució en el registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2016

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Lluís Baulenas i Cases

Director general de Centres Públics

 

 

Annex

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Castelldefels

Codi: 08055051

Ubicació: carrer Muralla, 1, planta baixa

Denominació genèrica: Centre de Formació de Persones Adultes

Denominació específica actual: Jacint Verdaguer

Nova denominació específica: Castelldefels

 

Amunt