Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2016

  • Número del document JUS/1858/2016

  • Número de control 16208100

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16208100-2016

Dades del DOGC
  • Número 7175

  • Data 02/08/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1858/2016, de 21 de juliol, de declaració d’utilitat pública de l’entitat Associació de Salut Mental Ondara - Sió.


D'acord amb la normativa vigent, poden ser declarades d'utilitat pública, a iniciativa pròpia, les associacions que compleixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Atès que s'ha instruït l'expedient corresponent a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'una associació competència de la Generalitat de Catalunya, en el qual consta l'informe proposta favorable preceptiu;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m'atribueix l'article 15.1.e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,


Resolc:


Declarar d'utilitat pública l'associació inscrita al Registre d'associacions del Departament de Justícia següent:

Associació de Salut Mental Ondara-Sió, núm. d'inscripció 32463, secció 1a, de la demarcació de Lleida.


Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.


Barcelona, 21 de juliol de 2016


P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques


Amunt