Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2016

  • Número de control 16208024

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-16208024-2016

Dades del DOGC
  • Número 7173

  • Data 29/07/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases que han de regular la participació dels centres en el Programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs 2016-2017.


El programa Èxit (1 i 3) és un projecte de l'Àrea d'Innovació, programes i formació del Consorci d'Educació de Barcelona que es desenvolupa en coresponsabilitat amb els centres educatius. Pretén facilitar l'escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s'adreça a l'alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO. Compta amb la implicació dels tutors i tutores de l'alumnat participant i amb l'acció de suport educatiu per part de joves estudiants, que sovint són exalumnes de l'institut, i que atesa la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l'alumnat s'anomenen amics i amigues grans (amics@grans).

Les sessions de suport tenen lloc en els espais de l'institut de secundària dues tardes a la setmana, en dies alterns, en sessions d'una hora i mitja. Els amics@grans es responsabilitzen de recollir l'alumnat de primària a la sortida de l'escola i acompanyar-lo fins l'institut.

El programa Èxit (1 i 3) ofereix reforç en horari extraescolar a l'alumnat de 5è i 6è de primària i al de 1r, 2n,3r i 4t d'ESO que amb el recolzament adient pot aconseguir millors resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges, els seus hàbits de treball, en definitiva, augmentar les seves expectatives de futur. S'adreça a nois i noies de famílies que per circumstàncies ben diverses no poden proporcionar el suport i seguiment que necessiten els seus fills pel que fa a les tasques escolars.

El programa s'organitza al voltant d'un institut i de les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius que han presentat una sol·licitud conjunta per participar en la convocatòria del programa Èxit (1 i 3) per a centres (avalada per cada Consell escolar de centre), i han obtingut la corresponent adjudicació de participació. Pel bon funcionament del reforç escolar és necessari que cada escola i/o institut designi una persona del centre (mestre o professor/a) referent del programa per tal de facilitar la comunicació entre els tutors i tutores i els amics@grans i poder fer un seguiment més acurat de les incidències que tenen lloc en el dia a dia.

La presència dels amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció professionalitzadora, suposa un element d'innovació per la manera com el triangle afectiu tutor/a-amic@gran-alumne/a repercuteix positivament en l'aprenentatge i els resultats acadèmics de l'alumnat. La proximitat de l'amic@gran permet que s'estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels exalumnes amb el propi centre i el seu entorn educatiu.

Els amics@grans duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç amb l'objectiu de fomentar hàbits de treball autònom i d'ajudar als infants a recuperar coneixements o processos que no tenen ben assolits i els suposen un obstacle per a seguir avançant en l'adquisició de nous continguts cognitius. Per a fer aquesta tasca l'amic@gran elabora un pla de treball per a cada alumne i en fa el seguiment individualitzat amb els tutors i tutores.

Per garantir un bon funcionament del reforç escolar a cada institut un dels amics@grans amb experiència exerceix de coordinador/a d'amics@grans realitzant funcions d'organització i d'interlocució tant amb el professorat del centre com amb l'equip tècnic del programa. El coordinador/a dóna suport i col·labora amb els amics@grans en totes aquelles tasques que comporta dur a terme el reforç escolar.

A més, el programa compta amb coordinadors/es de zona que duen a terme tasques de seguiment i coordinació dels coordinadors/es d'amics@grans dels centres, participant estretament amb l'equip tècnic del programa. Són una figura intermèdia entre el coordinador/a d'amics@grans i el tècnic/a responsable del programa Èxit (1 i 3), coordinant varis centres d'una mateixa zona. Són interlocutors/es entre tots els agents que formen part del programa Èxit (1 i 3): alumnat, centre (equip directiu, tutors/es, professorat i mestres, conserges, personal de la neteja), potencien la seva implicació i donen suport en la resolució de conflictes.

El curs 2016-2017 el programa Èxit (1 i 3) comptarà amb la col·laboració dels amics@de la lectura en la majoria dels centres participants. Es tracta d'estudiants de 1r de la Facultat de ciències de l'educació de la Universitat de Barcelona, que reforçaran la tasca dels amics@grans amb una activitat específica de comprensió lectora i gust per la lectura. Aquesta tasca es contempla dins d'un projecte d'Aprenentatge i Servei de la Facultat i està reconeguda com a crèdit de lliure elecció. D'altra banda, la facultat de ciències de l'educació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull també implicarà alumnat dels seminaris de lectoescriptura a col·laborar amb les sessions de l'Èxit.

Es tornarà a oferir la possibilitat, posada en marxa el curs passat, de realitzar els tallers de teatre vinculats a la millora de les competències comunicatives i l'autoestima de l'alumnat amb majors dificultats. Per a dur a terme aquesta activitat es convoquen quatre beques específiques amb un requisit de coneixements i experiència en el camp de l'educació teatral, de manera que quatre equips Èxit podran gaudir de l'oferta de teatre a demanda del propi institut i escoles.

Atesos els bons resultats del programa i la creixent demanda de participació per al curs 2016-2017, es preveu una ampliació de places arribant a 1860 alumnes de 5è, 6è, 1r i 2n d'ESO, i de 860 alumnes de 3r i 4t d'ESO, amb una ràtio de 10 alumnes per grup i amic@gran. El número de participants es pot incrementar fins 140 places més (14 grups) per poder cobrir les necessitats dels centres. Pel que fa al nombre de centres, es preveu poder oferir el programa a un total de 43 instituts de secundària i a aproximadament unes 100 escoles de primària, el que representa un augment de 4 instituts i 7 escoles respecte al curs 2015-2016.

La present resolució fa referència a la Resolució per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat per al curs escolar 2016-2017.


RESOLC:


1. L'obertura de la convocatòria pública per a la participació dels instituts públics i les escoles de primària que hi són vinculades, al programa ÈXIT (1 i 3) acompanyament educatiu corresponent al curs 2016-2017 la qual es regeix per les bases que es publiquen a l'annex 1 d'aquest Acord.


2. Les bases reguladores per participar en el programa ÈXIT (1 i 3): acompanyament educatiu consten a l'annex 1 d'aquesta convocatòria.


3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a la base 4, s'hauran d'enviar escanejades i amb el segell del centre per via telemàtica al correu: innovacio.ceb@gencat.cat de l'1 al 9 de setembre. Posteriorment i abans del dia 16 de setembre s'hauran de presentar al Registre del Consorci d'Educació de Barcelona, plaça Urquinaona 6, de Barcelona.


4. Resolució

A la vista de la proposta de la comissió de selecció, la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona dictarà una resolució que determinarà els centres que participaran en el programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu que es farà pública al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat) abans del dia 19 de setembre del 2016.


Barcelona, 25 de juliol de 2016


P. a. de la gerent (Resolució d'autorització de signatura de data 21 de juliol de 2016)

Carles Arias Casal

Director de recursosAnnex 1

Bases de la convocatòria que ha de regular la participació dels centres educatius de la ciutat de Barcelona en el Programa Èxit (1 i 3) acompanyament educatiu pel curs 2016- 2017.


1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és regular la participació dels centres de primària públics i centres d'educació secundària públics, de la ciutat de Barcelona en el programa Èxit (1 i 3) d'acompanyament educatiu adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO.


2. Requisits de participació

-El programa Èxit (1 i 3) s'organitza al voltant d'instituts d'educació secundària i de les escoles d'educació primària adscrites. Les escoles i l'institut de referència hauran de presentar un projecte conjunt, segons el model de l'Annex 2, que s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Consell Escolar de cada centre educatiu.

- En casos excepcionals s'acceptaran sol·licituds amb d'altres tipus d'agrupacions de centres. Caldrà justificar-ne els motius.

- El projecte haurà d'especificar els compromisos que els centres (escoles i instituts) adquireixen per facilitar que el programa Èxit (1 i 3) es pugui realitzar de forma adequada, que són els següents:

. Disponibilitat horària dues tardes a la setmana en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) en una franja entre les 15'30h i les 19h, tenint en compte que la sessió de reforç és de una hora i mitja de durada. L'horari cal pactar-lo entre l'institut (que és qui haurà de garantir el servei de vigilància i tancament de les portes) i les escoles de primària. Pel que fa als horari de la primària cal tenir en compte que els amics@grans recullen a l'alumnat a la porta de l'escola i l'acompanyen fins l'institut dins de l'hora i mitja, motiu pel qual la seva estona de treball normalment és d'una mica més d'una hora depenent de la proximitat entre els centres.

. Disponibilitat d'espais per a la realització de l'activitat de suport educatiu de l'Èxit (com a mínim una classe per grup, biblioteca i aula d'informàtica)

. Designació d'un/a docent de referència del programa per part de cada centre per tal de facilitar la comunicació entre els tutors i tutores i els amics@grans i poder fer un seguiment més acurat del dia a dia.

. Adequació del perfil de l'alumnat participant a les finalitats del programa Èxit (1 i 3) seguint els criteris següents:

Alumnat que necessita un suport de caire grupal per consolidar les competències lingüístiques i matemàtiques, adquirir hàbits d'estudi i autonomia personal, un espai per concentrar-se, aclariment de dubtes, ajut per fer els deures.

L'alumnat amb trastorns de conducta o d'aprenentatge que requereix una atenció individualitzada i específica (logopèdia, reeducació, etc.), no podrà ser atès des del programa Èxit (1 i 3).

En cas d'alumnat amb necessitats educatives especials o específiques (dictamen NEE, alumnat nouvingut, aprenentatge lent, etc.) que pugui ajustar-se al perfil Èxit es valorarà la participació al grup reduint el rati i amb un compromís de coordinació i seguiment per part del tutor/a més exhaustiu.

En cas d'alumnat que viu una situació social desfavorida però que no té el perfil de l'Èxit, s'hauran de cercar altres recursos més adients tipus centre obert, mentoria o similar, segons el cas. L'existència del mapa de recursos de suport educatiu a la web del Consorci d'educació de Barcelona: (http://www.edubcn.cat/exit/mapa_de_recursos) pot ajudar en la localització d'aquest tipus de recurs.

. Els equips directius dels centres participants han de responsabilitzar-se que els tutors i tutores de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO assisteixin a les 3 sessions de coordinació i seguiment del reforç. Per aquesta col·laboració i participació reben una acreditació de formació de 15 hores del pla de formació del Consorci d'educació de Barcelona. L'horari de les reunions es pactarà a l'inici de curs tenint en compte la disponibilitat dels tres col·lectius: amics@grans (que són estudiants universitaris o de cicles), mestres de primària i professorat de secundària.


3. Calendari

- De l'1 al 9 de setembre 2016: presentació de les sol·licituds per correu electrònic (innovacio.ceb@gencat.cat)

- Abans del 16 de setembre 2016: presentació de les sol·licituds i documentació al Registre del Consorci.

- 19 de setembre 2016: publicació resolució centres participants a la web del Consorci d'educació de Barcelona.

- Del 19 al 30 de setembre 2016: recollir llistat d'alumnes candidats i autoritzacions familiars.

- 1a setmana d'octubre 2016: reunions inicials on, a banda dels aspectes organitzatius, es confeccionen els grups i es fa el traspàs de la informació entre tutors i amics grans per a conèixer les necessitats educatives i el pla de treball de cada infant.

- 3a setmana d'octubre 2016: inici de l'activitat.

- 30 de maig 2017: fi de l'activitat


4. Documentació

A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

4.1 Un projecte, consensuat entre l'institut i les escoles, seguint el guió del model de sol·licitud annex (màxim de 2 fulls), on quedi reflectida la vinculació de l'institut amb les escoles de primària participants, i on es descrigui, si disposa de mesures especifiques d'atenció a la diversitat i suport, a banda del programa Èxit (1 i 3), com poden ser: pla d'impuls a la lectura, suport educatiu personalitzat a primària (SEP), pla intensiu de millora a secundària (PIM), estudi assistit, grups flexibles, aula oberta o altres. Especificar a la sol·licitud si es vol gaudir de l'oferta de taller de teatre encarada a la millora de les competències de comunicació, autonomia personal i social i justificar-la.

4.2. Caldrà presentar l'acta de la reunió del Consell escolar en la que s'aprovi la participació al programa Èxit abans de l'inici de l'activitat (3a setmana d'octubre).


5.Criteris de selecció

Per a la selecció dels centres es tindran en compte els criteris de valoració següents (fins a 10 punts):

5.1. Índex de complexitat del centre segons els indicadors actualitzats pel Departament d'Ensenyament maig 2014 (fins a 5 punts)

5.2. Qualitat del projecte (fins a 3 punts)

- Explicitació de l'organització conjunta de l'institut i les escoles de primària.

- Explicitació de l'orientació que cada centre voldria donar a les sessions de suport educatiu (deures, treball competencial, activitats complementàries, etc.). Cal tenir en compte que el programa s'orienta cada vegada més a ajudar a l'alumne a recuperar el fil de l'aprenentatge allà on s'ha perdut, encara que sigui molt enrere del seu nivell oficial, més que a fer els “deures per demà”.

- Adaptació de l'estructura organitzativa del centre, horaris, espais disponibles, accés a la biblioteca i informàtica per a la realització del reforç escolar.

- Implicació dels tutors i tutores de cicle superior de primària i 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i determinació d'una persona de l'equip docent com a referent de l'Èxit.

5.3. Si és un centre on ja s'ha realitzat el programa Èxit (1i 3): valoració de l'experiència anterior, emesa per l'equip tècnic responsable del programa (fins a 2 punts).


6. Procediment de concessió i tramitació

Es crearà una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds, formada per:

- Director de l'àrea d'Acció Educativa que exercirà de president.

- Directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació

- Representants d'un dels instituts i escoles de primària representant dels centres que participen en el programa relacionat a l'annex 4 designat per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Tècnica del programa Èxit (1 i 3) designada per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació


7.Certificació

El professorat amb alumnat beneficiari del programa Èxit (1 i 3) que participi de les sessions de coordinació i seguiment del reforç rebrà un certificat de formació permanent del professorat amb les hores de dedicació corresponents.

Per a més informació, es pot consultar el web www.edubcn.cat/exitAnnex 2

Guió per l'elaboració del projecte


1. Nom de l'institut.

2. Nom de les escoles participants.

3. Justificació de la sol·licitud.

4. Descripció del context socioeconòmic i cultural de l'alumnat del centre, i previsió de nombre d'alumnat que participarà a l'èxit.

5. Pla conjunt de l'institut i les escoles participants, especificant els espais i implicació dels tutors/es.

6. Proposta de dies i horaris setmanals, especificant, si hi ha alguna possibilitat de canvis per requeriment del programa o bé és inamovible.

7. Descripció si s'escau, de les mesures especifiques d'atenció a la diversitat i suport, a banda del programa Èxit (1 i 3), com poden ser: pla d'impuls a la lectura, suport educatiu personalitzat a primària (SEP), pla intensiu de millora a secundària (PIM), estudi assistit, grups flexibles, aula oberta o altres.

8. Si es vol gaudir de l'oferta de taller de teatre encarada a la millora de les competències de comunicació, autonomia personal i social, especificar-ho.

9. Si ha participat en el programa Èxit (1 i 3), breu valoració de l'experiència.


Amunt