Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/07/2016

  • Número de control 16208061

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-16208061-2016

Dades del DOGC
  • Número 7173

  • Data 29/07/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.


El programa Èxit (1 i 3) és un projecte de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d'Educació de Barcelona que es desenvolupa en coresponsabilitat amb els centres educatius. El programa Èxit 1 pretén facilitar l'escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s'adreça a l'alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d'ESO. Per altra banda, el programa Èxit 3 s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO. Compten amb la implicació dels tutors i tutores de l'alumnat participant i amb l'acció de suport educatiu per part de joves estudiants, que sovint són exalumnes de l'institut, i que atesa la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l'alumnat s'anomenen amics i amigues grans (amics@grans).

Les sessions de suport tenen lloc en els espais de l'institut de secundària dues tardes a la setmana, en dies alterns, en sessions d'una hora i mitja. Els amics@grans es responsabilitzen de recollir l'alumnat de primària a la sortida de l'escola i acompanyar-lo fins l'institut. Cada amic@gran té un grup de 10 alumnes al seu càrrec.

El programa ofereix reforç escolar a l'alumnat que amb el recolzament adequat podria millorar els seus resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges i millorar els seus hàbits de treball. S'adreça principalment a nois i noies les famílies dels quals no els poden proporcionar el suport que necessiten per a seguir el ritme d'aprenentatge.

El programa s'organitza al voltant d'un institut i de les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius que han presentat una sol·licitud conjunta per participar en la convocatòria del programa Èxit (1 i 3) per a centres (avalada per cada Consell escolar de centre), i han obtingut la corresponent adjudicació de participació. Pel bon funcionament del reforç escolar és necessari que cada escola i/o institut designi una persona del centre (mestre o professor/a) referent del programa per tal de facilitar la comunicació entre els tutors i tutores i els amics@grans i poder fer un seguiment més acurat de les incidències que tenen lloc en el dia a dia.

La presència dels amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció professionalitzadora, suposa un element d'innovació per la manera com el triangle afectiu tutor/a-amic@gran-alumne/a repercuteix positivament en l'aprenentatge i els resultats acadèmics de l'alumnat. La proximitat de l'amic@gran permet que s'estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels exalumnes amb el propi centre i el seu entorn educatiu.

Els amics@grans duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç amb l'objectiu de fomentar hàbits de treball autònom i d'ajudar a l'alumnat a recuperar coneixements o processos que no tenen ben assolits i els suposen un obstacle per a seguir avançant en l'adquisició de nous continguts cognitius. Per a fer aquesta tasca l'amic@gran elabora un pla de treball per a cada alumne i en fa el seguiment individualitzat amb els tutors i tutores.

Per garantir un bon funcionament del reforç escolar a cada institut, un dels amics@grans amb experiència exerceix de coordinador/a d'amics@grans realitzant funcions d'organització i d'interlocució tant amb el professorat del centre com amb l'equip tècnic del programa. El coordinador/a dóna suport i col·labora amb els amics@grans en totes aquelles tasques que comporta dur a terme el reforç escolar.

A més, el programa compta amb coordinadors/es de zona que realitzen tasques de seguiment i coordinació dels coordinadors/es d'amics@grans dels centres, participant estretament amb l'equip tècnic del programa. Són una figura intermèdia entre el coordinador/a d'amics@grans i el tècnic/a responsable del programa, coordinant diversos centres d'una mateixa zona. Són interlocutors/es entre tots els agents que formen part del programa: alumnat, centre (equip directiu, tutors/es, professorat i mestres, conserges, personal de la neteja), potencien la seva implicació i donen suport en la resolució de conflictes.

El curs 2016-2017 el programa Èxit comptarà amb la col·laboració dels amics@de la lectura en tots els centres participants. Es tracta d'estudiants de 1r de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, que reforçaran la tasca dels amics@grans amb una activitat específica de comprensió lectora i gust per la lectura. Aquesta tasca es contempla dins d'un projecte d'Aprenentatge i Servei de la Facultat i està reconeguda com a crèdit de lliure elecció. D'altra banda, la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull també implicarà alumnat dels seminaris de lectoescriptura a col·laborar amb les sessions de l'Èxit.

Aquest curs 2016-2017 seguirem oferint els tallers de teatre vinculats a la millora de les competències comunicatives i l'autoestima de l'alumnat amb majors dificultats. Per a dur a terme aquesta activitat es convoquen quatre beques específiques amb un requisit de coneixements i experiència en el camp de l'educació teatral.

Atesos els bons resultats del programa i la creixent demanda de participació per al curs 2016-2017, es preveu una ampliació de places arribant a 1860 alumnes de 5è, 6è, 1r i 2n d'ESO, i de 860 alumnes de 3r i 4t d'ESO, amb una ràtio de 10 alumnes per grup i amic@gran. El número de participants es pot incrementar fins 140 places més (14 grups) per poder cobrir les necessitats dels centres. Pel que fa al nombre de centres, es preveu poder oferir el programa a un total de 43 instituts de secundària i a aproximadament unes 100 escoles de primària, el que representa un augment de 4 instituts i 7 escoles respecte al curs 2015-2016.

 

RESOLC

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores que consten als annexos 1, 2, 3, 4 5 i 6 d'aquesta Resolució per a l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a amics@grans (de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO, i als de 3r i 4t d'ESO), a monitors/es de teatre, a coordinadors/es d'amics@grans i a coordinadors/es de zona en tasques de reforç acadèmic per recuperar un segment de l'alumnat que es troba amb dificultats socioeducatives en el pas de primària a secundària o en risc de no acreditar la secundària, escolaritzat en els centres participants en el programa, i s'aprova la despesa plurianual corresponent.

 

Article 2

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració adreçades a amics@grans (de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO i als de 3r i 4t d'ESO), monitors/es de teatre, coordinadors/es d'amics@grans, coordinadors/es de zona corresponents al curs 2016-2017 (del 26 de setembre de 2016 a 16 de juny de 2017), la qual es regeix per les bases que es publiquen als annexos 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquesta Resolució.

 

Article 3

1) Destinar a l'atorgament d'aquestes beques de col·laboració un import total màxim de 461.830€ a càrrec de la partida pressupostària D/480000100/4210/0000. A les beques de col·laboració corresponents al període setembre-desembre del curs 2016-2017 s'hi destinen 153.943,33€ a càrrec del pressupost de l'any 2016. La resta, 307.886,67€, corresponents al període gener-juny 2017, aniran a càrrec del crèdit corresponent del pressupost per a l'any 2017 o equivalent condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat.

2)Destinar un import total de 6.898,72€ a la pòlissa d'assegurança d'accidents corresponents a les beques de col·laboració i coordinació del programa Èxit del Consorci d'Educació de Barcelona, a càrrec de la partida pressupostària D/224000100/4210/0000 del centre gestor A11002 del pressupost de l'any 2017 o equivalent condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat.

3)Aquests imports màxims podran ser incrementats en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 

Article 4

Convocar un total de 352 beques de col·laboració distribuïdes en cinc modalitats tal i com s'indica tot seguit:

Beques per a amics@grans de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d'ESO:

- Modalitat A: per a amics@grans que realitzen un total de 2 sessions de reforç setmanal d'una hora i mitja, a alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d'ESO, en un institut dels que participen al programa (fins a 198 beques, de les quals 12 es reserven per a substitucions i grups extres).

Beques per a amics@grans de 3r i 4t d'ESO:

- Modalitat B: per a amics@grans que realitzen un total de 2 sessions de reforç setmanal d'una hora i mitja, a alumnat de 3r i 4t d'ESO, en un institut dels que participen al programa (fins a 98 beques, de les quals 12 es reserven per a substitucions i grups extres).

Beques per a coordinadors/es d'amics@grans:

- Modalitat C: per a coordinadors/es que realitzen les tasques de coordinació del reforç setmanal en un institut dels que participen al programa amb una dedicació de dues sessions setmanals de dues hores (fins a 43 beques).

Beques per a coordinadors/es de zona:

- Modalitat D: per a coordinadors/es de zona que realitzen les tasques de coordinació i suport tècnic a un conjunt de 6 instituts cadascun/a amb una dedicació de 10 hores setmanals de 15 de setembre a 22 de juny (9 beques amb possibilitat de repartir-les entre més coordinadors si cada un/a agafa menys centres comptant també amb la gestió de les substitucions, així com si és necessari encomanar tasques de suport en la gestió a l'equip tècnic del programa).

Beques per a monitors de teatre:

- Modalitat E: per a monitors/es de teatre amb experiència que conduiran un taller de teatre, amb el suport de l'equip d'amics grans, amb finalitats d'aprenentatge d'habilitats comunicatives. Amb una dedicació de dues sessions setmanals de dues hores (fins a 4 beques).

 

Article 5

L'import anual màxim corresponent a les beques és el següent:

 

Beques modalitat A: amics@grans (5è i 6è primària, 1r i 2n ESO)

226.710,00 €

198

Beques modalitat B: amics@grans (3r i 4t ESO)

112.210,00 €

98

Beques modalitat C: coordinadors/es d'amics@grans

70.950,00 €

43

Beques modalitat D: coordinadors/es de zona

45.360,00 €

9

Beques modalitat E: monitors/es de teatre

6.600,00 €

4

 

 

Article 6

Les sol·licituds s'han d'omplir, imprimir i enviar des de l'enllaç disponible a la web del Consorci.

Un cop impreses, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s'hauran de presentar al Registre del Consorci d'educació de Barcelona, a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució a la web del Consorci, de 9h a 14h, de dilluns a divendres fins al 31 d'agost, exceptuant la setmana del 16 al 19 d'agost que el registre romandrà tancat per vacances; i de l'1 al 5 de setembre, de 9h a 17h, excepte el divendres 2 que l'horari d'atenció és de 9 a 14h.

Les persones candidates han de presentar la sol·licitud telemàtica impresa, la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en el registre del Consorci d'Educació de Barcelona (plaça Urquinaona 6, planta baixa).. Les persones que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarades excloses de la convocatòria. En el cas que es disposés de qualsevol tipus de documentació que no es correspongui amb l'aportada per l'interessat/da com a justificació de les circumstàncies descrites en aquest apartat, o en el cas que l'interessat/da no aporti la documentació requerida a aquest efecte en un termini de 10 dies hàbils, no s'afegirà la puntuació corresponent.

També cal presentar la sol·licitud en el cas que només es tingui disponibilitat per col·laborar en el programa Èxit durant l'estiu del curs 2016-2017. En aquest cas, cal senyalar-ho a la casella corresponent de la sol·licitud.

 

Article 7

A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 23 de setembre de 2016 al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), la llista provisional d'assignació de beques.

La gerent del Consorci d'Educació de Barcelona emetrà una resolució d'adjudicació de les beques de col·laboració relacionant els centres assignats, que es farà pública el dia 30 de setembre de 2016.

En la resolució esmentada es farà constar la llista de persones aspirants suplents a les quals es podrà adjudicar una beca amb motiu d'ampliació de la dotació del programa, o de renúncia o revocació de les beques ja adjudicades.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix es pot interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2016

 

P. a. de la gerent (Resolució d'autorització de signatura de data 21 de juliol de 2016)

Carles Arias Casal

Director de recursos

 

 

Annex 1

Bases per a la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a amics@grans de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO, modalitat A

 

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a amics@grans per realitzar tasques d'acompanyament educatiu i reforç escolar El programa Èxit 1 ofereix reforç en horari extraescolar a l'alumnat de 5è i 6è de primària i al de 1r, 2n d'ESO que amb el recolzament adient pot aconseguir millors resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges, els seus hàbits de treball, en definitiva, augmentar les seves expectatives de futur. S'adreça a nois i noies de famílies que per circumstàncies ben diverses no poden proporcionar el suport i seguiment que necessiten els seus fills pel que fa a les tasques escolars.

 

2. Requisits de participació

2.1 Tenir entre 18 i 30 anys.

2.2 Ser estudiant universitari o d'ensenyaments postobligatoris.

 

3. Durada i lloc de realització

3.1 El període de la col·laboració s'iniciarà el dia 26 de setembre de 2016 i finalitzarà el dia 16 de juny de 2017. Les sessions de reforç amb l'alumnat s'inicien la primera quinzena d'octubre i finalitzen la ultima setmana de maig, deixant temps a l'inici i al final del programa per a la formació i les reunions de seguiment amb els equips docents.

3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà el centre o centres assignats a cada amic@gran dels que participen al programa.

3.3 Cada centre estableix l'horari del reforç garantint dues sessions setmanals d'una hora i mitja per a cada grup, en horari de tarda.

 

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat). S'haurà d'omplir telemàticament, enviar telemàticament i imprimir-la per presentar-la al registre.

 

5. Documentació

Cal presentar l'imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

-Fotocòpia del DNI o NIE.

-Imprès de matrícula d'estudis universitaris o postobligatoris corresponent al curs 2016-2017. Cas de no disposar encara del document de matrícula s'haurà de presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel centre corresponent o una declaració jurada. Màxim a finals del mes d'octubre del 2016 cal fer arribar al Consorci d'Educació una còpia del full de matrícula oficial.

-Documents acreditatius dels mèrits al·legats.

-Carta de motivació on s'exposin els motius pels quals s'opta a la beca de col·laboració si es demana per primera vegada.

-Full de transferència bancària degudament complimentat, en cas de que no s'hagi obtingut la beca fins al moment o s'hagi canviat d'entitat bancària.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2015-2016 una beca de col·laboració com a amic@gran cal que presenti la sol·licitud, l'imprès de matrícula, i els documents acreditatius de tots els mèrits al·legats ja que aquesta convocatòria contempla un canvi en la baremació dels mateixos.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments documentals que consideri oportuns i/o entrevista personal.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el centre o centres educatius i la localitat on s'ha cursat l'educació secundària. Cal indicar, a títol orientatiu, els cinc centres de preferència del llistat dels centres que han participat en el programa Èxit en els cursos anteriors.

Cal especificar també si s'opta a beca simple (dues tardes/setmana) o beca doble (quatre tardes/setmana).

 

6. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s'ajustaran al barem següent:

L'experiència en tasques de reforç escolar- programa Èxit (1,i 3) i Èxit estiu- valdrà el 60% de la puntuació i altres mèrits el 40%.

a) Es farà la mitjana entre els informes valoratius del programa Èxit 1, Èxit 3 i Èxit d'estiu del curs anterior. En el cas de només haver participat en un d'ells es comptarà la puntuació obtinguda a l'informe del que es disposi. Si la puntuació obtinguda és entre 4 i 4,45 s'atorgarà 1 punt més. Si la puntuació obtinguda és entre 4,46 i 5 s'atorgaran 2 punts. Si l'informe de valoració fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) Per tal de valorar la continuïtat de participació en el programa no es comptarà la puntuació corresponent a l'informe valoratiu anterior a dos cursos acadèmics.

c) Persones que han participat en el programa Èxit 1 com a amics@de la lectura de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona o del Programa Llegim junts de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull i volen sol·licitar les beques del programa Èxit per primer cop. Comptarà el 50% de la puntuació obtinguda en l'informe de valoració.

d) A qualsevol altre centre educatiu, fora del programa Èxit, acreditant-ho mitjançant certificació de l'entitat organitzadora: 1 punt.

Mèrits:

a) Haver estat alumne/a d'un dels centres que participen o han participat en el programa Èxit 1 i Èxit d'estiu (relacionats en el llistat de l'Annex 6), acreditant-ho mitjançant fotocòpia del llibre d'escolaritat o altre document acreditatiu: 2 punts.

b) Estar cursant estudis d'Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia, Educació Social, Treball Social: 1 punt.

c) Formació complementària en idiomes A2 i B1: 0,5 punts. B2, C1 i C2 : 1 punt (no acumulables sent la mateixa llengua).

d) Carnet de monitor/a o director/a d'activitats en el lleure: 0,5 punts.

e) Mitjana de l'expedient acadèmic de l'últim curs, a partir de 7: 0'5 punts.

L'ordre d'accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s'establirà a partir de la puntuació obtinguda, amb un mínim de 2 punts, i de les necessitats dels centres.

 

7. Procediment de concessió i tramitació

7.1. El procediment de concessió d'aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència competitiva.

7.2. Comissió de selecció

Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada per:

- Director de l'Àrea d'Acció educativa, que exercirà de president.

- Directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'un institut de secundària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'una escola de primària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Tècnica del programa Èxit (1 i 3) designada per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

 

8. Acceptació de la beca de col·laboració

Les persones seleccionades hauran de formalitzar l'acceptació de la beca mitjançant la signatura d'un document d'acceptació, tenint en compte els drets i obligacions (base 9) i les responsabilitats tributàries que se'n derivin (base 10), en el qual s'especificaran les condicions d'execució de la col·laboració.

 

9.Drets i obligacions de les persones seleccionades

9.1. Les persones seleccionades hauran de dur a terme el reforç escolar establert d'acord amb les directrius tècniques del coordinador/a del programa Èxit (1 i 3), tenint present les observacions i propostes dels tutors i tutores respecte les actuacions que considerin convenients pel seu alumnat que assisteix a reforç.

Les funcions a desenvolupar pels amics@grans són les següents:

a) Ajudar a l'alumnat a fer deures, fomentar actituds, hàbits de treball i tècniques d'estudi mitjançant una planificació i uns objectius individualitzats per a cada alumne/a.

b) Fomentar l'ús del català com a llengua habitual de comunicació.

c) Controlar l'assistència setmanal de l'alumnat. Fer el seguiment de les tasques que realitzin en l'estona del reforç escolar.

d) Comunicar-se amb els tutors i tutores per tal de conèixer les necessitats individuals de cada alumne/a i la seva evolució.

e) Realitzar els informes de seguiment de l'alumnat i assistir a les reunions de seguiment de l'alumnat amb el professorat.

f) Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.

g) Participar a les reunions de coordinació i de preparació d'equip d'amics@grans i amb els centres.

h) Organitzar els materials didàctics.

9.2. Les persones seleccionades hauran d'assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l'horari de reforç) que quedaran certificades.

9.3. Les persones seleccionades hauran de respectar la confidencialitat de les dades i dels expedients de l'alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.4. Les persones seleccionades estan igualment obligades a facilitar als tutors i a les tutores de l'alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.5. Les persones seleccionades hauran de respectar les normes de funcionament i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.6. Les persones seleccionades podran ser requerides per acompanyar als nens i nenes des de les escoles a l'institut on tingui lloc el reforç escolar.

 

10. Pagament

L'import de la beca es farà efectiu en tres terminis, preferentment i d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consorci, a finals de desembre de 2016, a finals de març de 2017 i a finals de juny de 2017, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

 

11. Revocació i renúncia

11.1. Les beques del programa Èxit 1 representen un pacte que implica la prestació d'unes obligacions. L'incompliment d'aquestes obligacions té una incidència directa sobre l'alumnat que assisteix al programa Èxit 1.

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència, a la sessió de formació, reunions prèvies i/o d'incompliment de les tasques objecte de la beca de col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o revocació per a la qual cosa es requereix un informe del coordinador/a de zona. En aquest cas la gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.

S'entén com causa justificada d'absència, causes com malaltia, examen o defensa pública de treball acadèmic, sempre que es presenti justificant. Les pràctiques acadèmiques (atesa la seva durada i dedicació) si coincideixen amb l'horari de l'èxit són incompatibles amb la beca, per aquesta raó es consideraran falta injustificada.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d'horari dels estudis o de feina, etc. són motiu d'incompatibilitat amb la beca. En cas de tenir faltes injustificades es descomptaran les sessions no realitzades de l'import total de la beca.

En cas d'absència, s'ha de comunicar com a mínim amb 24h d'antelació al coordinador/a de centre i omplir el formulari corresponent que habilitarà el Consorci d'Educació de Barcelona.

El compliment de tot l'horari del programa Èxit 1 és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i per assegurar l'atenció dels nois i les noies participants, per tant l'incompliment acumulat de l'horari també és motiu de revocació.

11.2. Si la persona seleccionada vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per escrit mitjançant correu electrònic adreçat a innovacio.ceb@gencat.cat al Consorci d'Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d'espera.

11.3. En cas de renuncia o revocació es cobrarà l'import de les sessions realitzades.

 

12. Justificació

Les persones seleccionades de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment del l'alumnat amb el que s'ha fet el reforç, abans del dia 16 de juny de 2017.

 

 

Annex 2

Bases per a la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a amics@grans de 3r i 4t d'ESO, modalitat B

 

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a amics@grans per realitzar tasques d'acompanyament educatiu i reforç escolar. El programa Èxit 3 ofereix reforç en horari extraescolar a l'alumnat de3r i 4t d'ESO que amb el recolzament adient pot aconseguir millors resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges, els seus hàbits de treball, en definitiva, augmentar les seves expectatives de futur. S'adreça a nois i noies de famílies que per circumstàncies ben diverses no poden proporcionar el suport i seguiment que necessiten els seus fills pel que fa a les tasques escolars.

 

2. Requisits de participació

2.1 Tenir entre 20 i 32 anys.

2.2 Ser estudiant universitari a partir de 3r curs o bé haver obtingut el graduat universitari, o el títol de màster de formació de professorat d'educació secundària en els darrers 3 cursos (2013-2014, 2014-2015 o 2015-2016).

 

3. Durada i lloc de realització

3.1 El període de la col·laboració s'iniciarà el dia 26 de setembre de 2016 i finalitzarà el dia 16 de juny de 2017. Les sessions de reforç amb l'alumnat s'inicien la primera quinzena d'octubre i finalitzen la ultima setmana de maig, deixant temps a l'inici i al final del programa per a la formació i les reunions de seguiment amb els equips docents.

3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà el centre o centres assignats a cada amic@gran dels que participen al programa.

3.3 Cada centre estableix l'horari del reforç garantint dues sessions setmanals d'una hora i mitja per a cada grup, en horari de tarda.

 

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat). S'haurà d'omplir telemàticament, enviar telemàticament i imprimir-la per presentar-la al registre.

 

5. Documentació

Cal presentar l'imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

- Fotocòpia del DNI o NIE.

-En el cas de ser estudiant dels darrers cursos de grau o del màster de formació de professorat d'educació secundària, cal presentar còpia de l'imprès de matrícula d'estudis universitaris corresponent al curs 2016-2017. Cas de no disposar encara del document de matrícula s'haurà de presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel centre corresponent o una declaració jurada. Màxim a finals del mes d'octubre del 2016 cal fer arribar al Consorci d'Educació de Barcelona una còpia del full de matrícula oficial.

-En el cas d'haver acabat els estudis universitaris durant els darrers 3 cursos (2013-2014, 2014-2015 o 2015-2016), cal presentar el títol o el resguard del títol.

-Documents acreditatius dels mèrits al·legats.

-Carta de motivació on s'exposin els motius pels quals s'opta a la beca de col·laboració si es demana per primera vegada.

-Full de transferència bancària degudament complimentat, en cas de que no s'hagi obtingut la beca fins al moment o s'hagi canviat d'entitat bancària.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2015-2016 una beca de col·laboració com a amic@gran cal que presenti la sol·licitud, l'imprès de matrícula, i els documents acreditatius de tots els mèrits al·legats ja que aquesta convocatòria contempla un canvi en la baremació dels mateixos.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments documentals que consideri oportuns i/o entrevista personal.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el centre o centres educatius i la localitat on s'ha cursat l'educació secundària. Cal indicar, a títol orientatiu, els cinc centres de preferència del llistat dels centres que han participat en el programa Èxit en els cursos anteriors.

Cal especificar també si s'opta a beca simple (dues tardes/setmana) o beca doble (quatre tardes/setmana).

 

6. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s'ajustaran al barem següent:

L'experiència en tasques de reforç escolar- Programa Èxit (1 i 3) i Èxit estiu- valdrà el 60% de la puntuació i altres mèrits el 40%.

a) Es farà la mitjana entre els informes valoratius del Programa Èxit 1, Èxit 3 (3r i 4t) i Èxit d'estiu del curs anterior. En el cas de només haver participat en un d'ells es comptarà la puntuació obtinguda a l'informe del que es disposi. Si la puntuació obtinguda és entre 4 i 4,45 s'atorgarà 1 punt més. Si la puntuació obtinguda és entre 4,46 i 5 s'atorgaran 2 punts. Si l'informe de valoració fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) Per tal de valorar la continuïtat de participació en el Programa no es comptarà la puntuació corresponent a l'informe valoratiu anterior a dos cursos acadèmics.

c) A qualsevol altre centre educatiu, fora del programa Èxit, acreditant-ho mitjançant certificació de l'entitat organitzadora: 1 punt.

Mèrits:

a) Haver estat alumne/a d'un dels centres que participen o han participat en el programa Èxit (1 i 3) i Èxit d'estiu (relacionats en el llistat de l'Annex 6), acreditant-ho mitjançant fotocòpia del llibre d'escolaritat o altre document acreditatiu: 2 punts.

b) Estar cursant o haver acabat el màster de formació del professorat d'educació secundària els darrers 3 cursos (2013-2014, 2014-2015 o 2015-2016): 1 punt.

c) Formació complementària en idiomes A2 i B1: 0,5 punts. B2, C1 i C2 : 1 punt (no acumulables sent la mateixa llengua).

d) Mitjana de l'expedient acadèmic de l'últim curs, a partir de 7: 0'5 punts.

e)Docència en un institut o escola concertada amb alumnat de 12 a 18 anys per un període superior a 15 dies: 1 punt

f)Docència en un centre docent no reglat (acadèmia, centre d'estudis, cursos per preparació de proves, etc...) per un període superior a 15 dies (no es compta el reforç a alumnat de primària i secundària que ja està contemplat en l'apartat d) de l'experiència): 1 punt

g)Experiència com a becari/a o col·laborador/a en projectes de recerca o altres de la pròpia universitat (no compten les pràctiques ja que estan incloses en la titulació universitària): 1 punt

L'ordre d'accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s'establirà a partir de la puntuació obtinguda, amb un mínim de 2 punts, i de les necessitats dels centres. De les 98 beques de modalitat B, se'n destinen 43 a especialistes de ciències i matemàtiques, 43 a especialistes de llengües i humanitats i 12 a substitucions i grups extres.

 

7. Procediment de concessió i tramitació

7.1. El procediment de concessió d'aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència competitiva.

7.2. Comissió de selecció

Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada per:

- Director de l'Àrea d'Acció educativa, que exercirà de president.

- Directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'un institut de secundària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'una escola de primària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Tècnica del programa Èxit (1 i 3) designada per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

 

8. Acceptació de la beca de col·laboració

Les persones seleccionades hauran de formalitzar l'acceptació de la beca mitjançant la signatura d'un document d'acceptació, tenint en compte els drets i obligacions (base 9) i les responsabilitats tributàries que se'n derivin (base 10), en el qual s'especificaran les condicions d'execució de la col·laboració.

 

9. Drets i obligacions de les persones seleccionades

9.1.Les persones seleccionades hauran de dur a terme el reforç escolar establert d'acord amb les directrius tècniques del coordinador/a del programa Èxit (1 i 3), tenint present les observacions i propostes dels tutors i tutores respecte les actuacions que considerin convenients pel seu alumnat que assisteix a reforç.

Les funcions a desenvolupar pels amics@grans són les següents:

a) Ajudar a l'alumnat a fer deures, fomentar actituds, hàbits de treball i tècniques d'estudi mitjançant una planificació i uns objectius individualitzats per a cada alumne/a.

b) Fomentar l'ús del català com a llengua habitual de comunicació.

c) Controlar l'assistència setmanal de l'alumnat. Fer el seguiment de les tasques que realitzin en l'estona del reforç escolar.

d) Comunicar-se amb els tutors i tutores per tal de conèixer les necessitats individuals de cada alumne/a i la seva evolució.

e) Realitzar els informes de seguiment de l'alumnat i assistir a les reunions de seguiment de l'alumnat amb el professorat.

f) Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.

g) Participar a les reunions de coordinació i de preparació d'equip d'amics@grans i amb els centres.

h) Organitzar els materials didàctics.

9.2. Les persones seleccionades hauran d'assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l'horari de reforç) que quedaran certificades.

9.3. Les persones seleccionades hauran de respectar la confidencialitat de les dades i dels expedients de l'alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.4. Les persones seleccionades estan igualment obligades a facilitar als tutors i a les tutores de l'alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.5. Les persones seleccionades hauran de respectar les normes de funcionament i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.6. Les persones seleccionades podran ser requerides per acompanyar als nens i nenes des de les escoles a l'institut on tingui lloc el reforç escolar.

 

10. Pagament

L'import de la beca es farà efectiu en tres terminis, preferentment i d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consorci, a finals de desembre de 2016, a finals de març de 2017 i a finals de juny de 2017, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

 

11. Revocació i renúncia

11.1. Les beques del programa Èxit (1 i 3) representen un pacte que implica la prestació d'unes obligacions. L'incompliment d'aquestes obligacions té una incidència directa sobre l'alumnat que assisteix al programa Èxit (1 i 3).

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència, a la sessió de formació, reunions prèvies i/o d'incompliment de les tasques objecte de la beca de col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o revocació per a la qual cosa es requereix un informe del coordinador/a de zona. En aquest cas la gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.

S'entén com causa justificada d'absència, causes com malaltia, examen o defensa pública de treball acadèmic, sempre que es presenti justificant. Les pràctiques acadèmiques (atesa la seva durada i dedicació), si coincideixen amb l'horari de l'èxit, són incompatibles amb la beca, per aquesta raó es consideraran falta injustificada.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d'horari dels estudis o de feina, etc. són motiu d'incompatibilitat amb la beca. En cas de tenir faltes injustificades es descomptaran les sessions no realitzades de l'import total de la beca.

En cas d'absència, s'ha de comunicar com a mínim amb 24h d'antelació al coordinador/a de centre i omplir el formulari corresponent que habilitarà el Consorci d'Educació de Barcelona.

El compliment de tot l'horari del programa Èxit (1 i 3) és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i per assegurar l'atenció dels nois i les noies participants, per tant l'incompliment acumulat de l'horari també és motiu de revocació.

11.2. Si la persona seleccionada vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per escrit mitjançant correu electrònic adreçat a innovacio.ceb@gencat.cat al Consorci d'Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d'espera.

11.3. En cas de renuncia o revocació es cobrarà l'import de les sessions realitzades.

 

12. Justificació

Les persones seleccionades de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment del l'alumnat amb el que s'ha fet el reforç, abans del dia 16 de juny de 2017.

 

 

Annex 3

Bases per a la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a coordinadors/es d'amics@grans, modalitat C

 

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a coordinadors/es d'amics@grans per realitzar tasques de coordinació del reforç escolar amb l'alumnat que es troba amb dificultats socioeducatives escolaritzat en els centres educatius als quals se'ls ha atorgat aquest programa.

 

2. Requisits de participació

2.1. Tenir entre 22 i 30 anys.

2.2. Ser estudiant universitari o d'ensenyaments postobligatoris, o haver finalitzat els estudis de grau universitari durant el curs 2015-2016.

2.3. Haver estat amic@gran durant dos cursos com a mínim.

 

3. Durada i lloc de realització

3.1. El període de la col·laboració s'iniciarà el dia 26 de setembre de 2016 i finalitzarà el dia 16 de juny de 2017. Les sessions de reforç amb l'alumnat s'inicien la primera quinzena d'octubre i finalitzen la última setmana de maig, deixant temps a l'inici i al final del programa per a la formació i les reunions de seguiment amb els equips docents.

3.2. El lloc de realització de les tasques objecte de cada beca de col·laboració serà el centre o centres assignats a cada coordinador/a d'amics@gran dels que participen al programa.

3.3. Cada centre estableix l'horari del reforç garantint dues sessions setmanals d'una hora i mitja per a cada grup en horari de tarda. El coordinador/a té una dedicació horària de dues hores dues tardes a la setmana.

 

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat). S'haurà d'omplir telemàticament i imprimir-la per presentar-la al registre.

 

5. Documentació

Cal presentar l'imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

- Fotocòpia del DNI o NIE.

-Imprès de matrícula d'estudis universitaris o postobligatoris corresponent al curs 2016-2017. Cas de no disposar encara del document de matrícula s'haurà de presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel centre corresponent o una declaració jurada. Màxim a finals del mes d'octubre del 2016 cal fer arribar al Consorci d'Educació una còpia del full de matrícula oficial. En cas d'haver finalitzat el grau universitari el curs 2015-2016, cal presentar fotocòpia del títol o resguard del mateix.

-Documents acreditatius dels mèrits al·legats.

-Full de transferència bancària degudament complimentat, en cas de que no s'hagi obtingut la beca fins al moment o s'hagi canviat d'entitat bancària.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2015-2016 una beca de col·laboració com a amic@gran o coordinador/a d'amics@grans, cal que presenti la sol·licitud, l'imprès de matrícula, i els documents acreditatius de tots els mèrits al·legats ja que aquesta convocatòria contempla un canvi en la baremació dels mateixos.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants, els aclariments documentals que consideri oportuns i/o entrevista personal.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el centre o centres educatius i la localitat on s'ha cursat l'educació secundària. Cal indicar, a títol orientatiu, els cinc centres de preferència.

Cal especificar també si s'opta a beca simple o beca doble, depenent de la seva disponibilitat de dedicació al programa.

 

6. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s'ajustaran al barem de mèrits següent:

L'experiència en tasques de coordinació del reforç escolar- Programa Èxit (1 i 3) i Èxit estiu- valdrà el 60% de la puntuació i altres mèrits el 40%.

Experiència en tasques de coordinació de reforç escolar (aquestes puntuacions són excloents).

a) Haver realitzat tasques de coordinació de reforç escolar com a mínim 1 any en un dels centres educatius que han participat al programa Èxit (relacionats en l'Annex 6), acreditada amb informe valoratiu del coordinador/a de zona del programa Èxit: entre 4 i 5 punts en funció de l'informe. Si l'informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) Haver fet d' amic@gran en un dels centres educatius participants en el programa Èxit (1 i 3) o èxit estiu com a mínim dos cursos, acreditant-ho amb informe valoratiu del tècnic/a responsable del programa: entre 3 i 4 punts. Si l'informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

c) Haver realitzat tasques d'organització de reforç escolar en altres centres educatius, acreditat mitjançant certificació de l'entitat organitzadora: 1 punts.

Mèrits:

a) Haver tingut una beca de coordinador de centre durant tot el curs 15/16: 1 punt.

b) Formació complementària en idiomes A2 i B1: 0,5 punts. B2, C1 i C2 : 1 punt (no acumulables sent la mateixa llengua).

c) Carnet de monitor/a o director/a d'activitats en el lleure: 0,5 punt.

d) Formació en ciències de l'educació: 2 punts.

 

7. Procediment de concessió i tramitació

7.1. El procediment de concessió d'aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència competitiva.

7.2. Comissió de selecció

Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada per:

- Director de l'Àrea d'Acció educativa, que exercirà de president.

- Directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'un institut de secundària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'una escola de primària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Tècnica del programa Èxit (1 i 3) designada per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

 

8. Acceptació de la beca de col·laboració

Les persones seleccionades hauran de formalitzar l'acceptació de la beca mitjançant la signatura d'un document d'acceptació, tenint en compte els drets i obligacions (base 9) i les responsabilitats tributàries que se'n derivin (base 10), en el qual s'especificaran les condicions d'execució de la col·laboració.

 

9.Drets i obligacions de les persones seleccionades

9.1 Les persones seleccionades hauran de dur a terme la coordinació del reforç escolar establert d'acord amb les directrius tècniques del coordinador/a de zona del programa Èxit (1 i 3), tenint present les observacions i propostes dels tutors i tutores respecte les actuacions que considerin convenients pel seu alumnat que assisteix a reforç.

- Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es són les següents:

a) Coordinar l'actuació dels amics@grans d'un mateix centre i planificar la distribució dels mateixos tenint en compte el seu perfil formatiu.

b) Actuar com interlocutor/a entre els amics@grans, els tutors/es, l'equip directiu del centre i l'equip tècnic del programa.

c) Fer el seguiment i avaluació del funcionament del reforç conjuntament amb el coordinador/a de zona.

d) Vetllar per a que es complimentin les fitxes i llistats previstos per al bon funcionament del programa i trametre-les al coordinador/a de zona.

e) Donar suport i col·laboració als amics@grans en totes aquelles tasques que comporta el reforç escolar i la planificació del seguiment individualitzat dècada alumne/a.

f) Assistir a les reunions de professorat pel seguiment dels avenços de l'alumnat.

g) Participar a les jornades de formació que es realitzaran a inici i mitjans de curs organitzades pel programa.

h) Convocar les reunions de seguiment i coordinació de l'equip d'amics@grans.

i) Seleccionar el material de reforç.

j) Supervisar el formulari d'absències de l'equip d'amics@grans per tal de fer-ne el seguiment.

9.2 Les persones seleccionades hauran d'assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l'horari de reforç) que quedaran certificades.

9.3 Les persones seleccionades hauran de respectar la confidencialitat de les dades i dels expedients de l'alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.4 Les persones seleccionades estan igualment obligades a facilitar als tutors i a les tutores de l'alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.5 Les persones seleccionades hauran de respectar les normes de funcionament i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de la beca de col·laboració.

 

10. Pagament

L'import de la beca es farà efectiu en tres terminis, preferentment i d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consorci, a finals de desembre de 2016, a finals de març de 2017 i a finals de juny de 2017, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

 

11. Revocació i renúncia

11.1. Les beques del programa Èxit (1 i 3) representen un pacte que implica la prestació d'unes obligacions. L'incompliment d'aquestes obligacions té una incidència directa sobre l'alumnat que assisteix al programa Èxit (1 i 3).

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència, a la sessió de formació, reunions prèvies i/o d'incompliment de les tasques objecte de la beca de col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o revocació per a la qual cosa es requereix un informe del coordinador/a de zona. En aquest cas la gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.

S'entén com causa justificada d'absència, causes com malaltia, examen o defensa pública de treball acadèmic, sempre que es presenti justificant. Les pràctiques acadèmiques (atesa la seva durada i dedicació) si coincideixen amb l'horari de l'èxit, són incompatibles amb la beca, per aquesta raó es consideraran falta injustificada.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d'horari dels estudis o de feina, etc. són motiu d'incompatibilitat amb la beca. En cas de tenir faltes injustificades es descomptaran les sessions no realitzades de l'import total de la beca.

En cas d'absència, s'ha de comunicar com a mínim amb 24h d'antelació possible al coordinador/a de centre i omplir el formulari corresponent que habilitarà el Consorci d'Educació de Barcelona.

El compliment de tot l'horari del programa Èxit (1 i 3) és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i per assegurar l'atenció dels nois i les noies participants, per tant l'incompliment acumulat de l'horari també és motiu de revocació.

11.2. Si la persona seleccionada vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per escrit mitjançant correu electrònic adreçat a innovacio.ceb@gencat.cat al Consorci d'Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d'espera.

11.3 En cas de renuncia o revocació es cobrarà l'import de les sessions realitzades.

 

12. Justificació

Les persones seleccionades de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment del l'alumnat amb el que s'ha fet el reforç, abans del dia 10 de juny de 2017.

 

 

Annex 4

Bases per a la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a coordinadors/es de zona, modalitat D

 

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a coordinadors/es de zona per realitzar tasques de seguiment i coordinació dels coordinadors/es d'amics@grans dels centres, participant estretament amb l'equip tècnic del programa, com a figura intermèdia entre el coordinador/a d'amics@grans i el tècnic/a responsable de l'Èxit (1 i 3), fent de suport en les tasques d'aquest últim, coordinant varis centres normalment concentrats en una mateixa zona.

 

2. Requisits de participació

2.1 Tenir entre 22 i 30 anys.

2.2 Ser estudiant universitari o d'ensenyaments postobligatoris, o tenir el títol d'estudis superiors.

2.3 Haver estat coordinador/a d'amics@grans del programa Èxit (1 i 3).

 

3. Durada i lloc de realització

3.1 El període de la col·laboració s'iniciarà el dia 12 de setembre de 2016 i finalitzarà el dia 18 de juny de 2017.

3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà el centre o centres, d'una o vàries zones, assignats a cada coordinador/a de zona dels que participen al programa i que es relacionen a l'Annex 6.

3.3. La dedicació horària que es contempla és de 10 hores per setmana, preferentment de dilluns a dijous en horari de tardes.

 

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat). S'haurà d'omplir telemàticament i imprimir-la per presentar-la al registre.

 

5. Documentació

Cal presentar l'imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

-fotocòpia del DNI o NIE

-acreditació d'estudis superiors en curs o realitzats.

-documents acreditatius dels mèrits al·legats.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2015-2016 una beca de col·laboració com a coordinador/a d'amics@grans o coordinador/a de zona del programa, cal que presenti la sol·licitud, l'imprès de matrícula, i els documents acreditatius de tots els mèrits al·legats ja que aquesta convocatòria contempla un canvi en la baremació dels mateixos.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments documentals que consideri oportuns.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita.

 

6. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s'ajustaran al barem de mèrits següent:

-Experiència en tasques de coordinació de zona:

a) Haver realitzat tasques de coordinació de zona del programa Èxit (1 i 3) com a mínim 1 any en un dels centres educatius que han participat del programa, amb informe valoratiu del tècnic/a responsable del programa Èxit (1 i 3): màxim 5 punts. Si l'informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) Haver realitzat tasques de coordinació de centre del programa Èxit (1 i 3) com a mínim 1 any en un dels centres educatius que han participat del programa, acreditada amb informe valoratiu del tècnic/a responsable del programa Èxit 1: màxim 5 punts. Si l'informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

c) Haver tingut una beca d'aquesta modalitat el curs 2015-2016: 2 punts.

- Mèrits:

a) Formació en ciències de l'educació o màster de formació de professorat de secundària: 1,5 punts.

b) Formació complementària en idiomes A2 i B1: 0,5 punts. B2, C1 i C2 : 1 punt (no acumulables sent la mateixa llengua).

c) Experiència en la conducció de grups, coordinació d'activitats (fora del programa Èxit): 1 punt

d) Carnet de monitor/a o director/a d'activitats en el lleure: 0,5 punt.

L'ordre d'accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s'establirà a partir de la puntuació obtinguda i les necessitats dels centres.

 

7. Procediment de concessió i tramitació

7.1. El procediment de concessió d'aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència competitiva.

7.2. Comissió de selecció

Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada per:

- Director de l'Àrea d'Acció educativa, que exercirà de president.

- Directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'un institut de secundària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Director/a d'una escola de primària participant en la convocatòria designat/da per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Tècnica del programa Èxit (1 i 3) designada per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

 

8. Acceptació de la beca de col·laboració

Les persones seleccionades hauran de formalitzar l'acceptació de la beca mitjançant la signatura d'un document d'acceptació, tenint en compte els drets i obligacions s (base 9) i les responsabilitats tributàries que se'n derivin (base 10), en el qual s'especificaran les condicions d'execució de la col·laboració i s'adjuntarà el full de sol·licitud de transferència bancària segellat pel banc.

 

9. Drets i obligacions de les persones seleccionades

9.1. Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es de zona són les següents:

a) Fer el seguiment i coordinació dels coordinadors/es d'amics@grans i donar suport als equips en allò que calgui. La planificació de tasques dels coordinadors/es de zona haurà de tenir en compte tres moments clau en el desenvolupament del programa: la posada en marxa (setembre/octubre), les sessions de seguiment del segon trimestre (febrer) i el tancament de curs (abril/maig):

Inici (setembre/novembre):

- Convocar i conduir les reunions inicials amb l'equip directiu i el professorat del centre i l'equip d'amics@grans.

- Col·laborar amb la distribució dels amics@grans en funció del perfil i l'experiència i de les necessitats dels centres participants.

-Col·laborar en les sessions de formació inicial.

Segon trimestre (febrer):

-Vetllar per un bon aprofitament de les reunions de seguiment bilaterals entre els tutors/es i els amics@grans:

-Acompanyar als amics@grans i als coordinadors/es d'amics@grans, en la detecció de les necessitats i buits que té l'alumnat en les instrumentals, i ajudar-lo a fer un pla de treball i a seleccionar els materials adients.

-Reajustar d'acord amb el coordinador/a del centre aspectes organitzatius i de gestió dels grups d'alumnat.

Tercer trimestre (abril/maig):

-Vetllar per al compliment dels informes d'avaluació de l'alumnat, amics@grans i coordinadors/es d'amics@grans.

-Convocar i conduir les reunions finals amb el professorat i els equips d'amics@grans.

a) Coordinar 6 centres, si és possible concentrats en una mateixa zona.

b) Fer d'interlocutors/es entre tots els agents que formen part del programa Èxit (1 i 3) en cada zona: alumnat, centre (equip directiu, tutors/es, professorat i mestres, conserges, personal de la neteja), potenciant la seva implicació en el programa.

c) Donar suport en la resolució de conflictes, amb comunicació amb l'equip Èxit (1 i 3).

d) Seleccionar i sistematitzar el material de reforç per ajudar als amics@grans i coordinadors/es.

e) Fer el seguiment i avaluació del funcionament del reforç conjuntament amb l'equip responsable del programa.

f) Participar en l'organització i realització de les Jornades de formació dels amics@grans i coordinadors/es.

g) Donar suport a la col·laboració dels amics@de la lectura, i altres com alumnat de pràctiques.

h) Controlar l'assistència dels amics@grans i coordinadors/es d'amics@grans.

9.2. Les persones seleccionades hauran de participar en l'organització de les Jornades de Formació assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l'horari de reforç) que quedaran certificades.

9.3. Les persones seleccionades hauran de respectar la confidencialitat de les dades i dels expedients de l'alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.4. Les persones seleccionades estan igualment obligades a facilitar als tutors i a les tutores de l'alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.5 Les persones seleccionades hauran de respectar les normes de funcionament i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de la beca de col·laboració.

 

10. Pagament

L'import de la beca es farà efectiu en tres terminis, preferentment i d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consorci, a finals de desembre de 2016, a finals de març de 2017 i a finals de juny de 2017, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

 

11. Revocació i renúncia

11.1. Les beques del programa Èxit (1 i 3) representen un pacte que implica la prestació d'unes obligacions. L'incompliment d'aquestes obligacions té una incidència directa sobre l'alumnat que assisteix al programa Èxit (1 i 3).

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència, a la sessió de formació, reunions prèvies i/o d'incompliment de les tasques objecte de la beca de col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o revocació per a la qual cosa es requereix un informe del coordinador/a de zona. En aquest cas la gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.

S'entén com causa justificada d'absència, causes com malaltia, examen o defensa pública de treball acadèmic, sempre que es presenti justificant. Les pràctiques acadèmiques (atesa la seva durada i dedicació) si coincideixen amb l'horari de l'èxit, són incompatibles amb la beca, per aquesta raó es consideraran falta injustificada.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d'horari dels estudis o de feina, etc. són motiu d'incompatibilitat amb la beca. En cas de tenir faltes injustificades es descomptaran les sessions no realitzades de l'import total de la beca.

En cas d'absència, s'ha de comunicar com a mínim amb 24h d'antelació possible al coordinador/a de centre i omplir el formulari corresponent que habilitarà el Consorci d'Educació de Barcelona.

El compliment de tot l'horari del programa Èxit (1 i 3) és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i per assegurar l'atenció dels nois i les noies participants, per tant l'incompliment acumulat de l'horari també és motiu de revocació.

11.2. Si la persona seleccionada vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per escrit mitjançant correu electrònic adreçat a innovacio.ceb@gencat.cat al Consorci d'Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d'espera.

11.3 En cas de renuncia o revocació es cobrarà l'import de les sessions realitzades.

 

12. Justificació

Les persones seleccionades de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment dels coordinadors/es i alumnat dels centres de la seva zona amb els que s'ha fet el reforç, abans del dia 20 de juny de 2017.

 

 

Annex 5

Bases per a la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a monitors i monitores dels tallers de teatre, modalitat E

 

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de beques de col·laboració adreçades a monitors i monitores dels tallers de teatre per realitzar tasques d'acompanyament educatiu i reforç escolar mitjançant tècniques d'expressió corporal i arts escèniques, amb un segment de l'alumnat que es troba amb dificultats socioeducatives en el pas de primària a secundària, escolaritzat en els centres educatius als quals se'ls ha atorgat aquest programa.

 

2. Requisits de participació

2.1 Tenir entre 20 i 30 anys.

2.2 Ser estudiant universitari o d'ensenyaments postobligatoris.

2.3 Tenir experiència en realització de tallers de teatre i expressió corporal amb infants i joves.

 

3. Durada i lloc de realització

3.1 El període de la col·laboració s'iniciarà el dia 26 de setembre de 2016 i finalitzarà el dia 16 de juny de 2017.Les sessions de reforç amb l'alumnat s'inicien la primera quinzena d'octubre i finalitzen la última setmana de maig, deixant temps a l'inici i al final del programa per a la formació i les reunions de seguiment amb els equips docents.

3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà el centre o centres assignats a cada amic@gran dels que participen al programa.

3.3 Cada centre estableix l'horari del reforç garantint dues sessions setmanals de dues hores, en horari de tarda.

 

4. Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per participar en la present convocatòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat). S'haurà d'omplir telemàticament i imprimir-la per presentar-la al registre.

 

5. Documentació

Cal presentar l'imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a continuació:

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Imprès de matrícula d'estudis universitaris o postobligatoris corresponent al curs 2016-2017. Cas de no disposar encara del document de matrícula s'haurà de presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel centre corresponent o una declaració jurada.

- Documents acreditatius dels mèrits al·legats.

- Currículum vitae amb experiència en la realització d'activitats teatrals.

Si la persona sol·licitant va tenir atorgada durant el curs 2015-2016 una beca de col·laboració en aquesta modalitat només cal que presenti la sol·licitud, l'imprès de matrícula, i els documents acreditatius de nous mèrits.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments documentals que consideri oportuns i/o entrevista personal.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el centre o centres educatius i la localitat on s'ha cursat l'educació secundària. Cal especificar també si s'opta a beca simple o beca doble.

 

6. Criteris de selecció

Els criteris de selecció s'ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació màxima de 15 punts:

- Experiència en tasques de reforç escolar: (aquestes puntuacions són excloents).

a) Com a mínim durant un curs com amic@gran en un dels centres que han participat en el programa Èxit 1, acreditada amb informe valoratiu del coordinador/a de zona del programa Èxit 1: entre 3 i 5 punts en funció de l'informe. Si l'informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

b) Exercint com amic@gran en l'Èxit específic de març a juny per a alumnes de 3r i 4t (col·loquialment conegut com “Atrapa'l”) en un dels centres que hi han participat, acreditada amb informe valoratiu del coordinador/a de zona del programa Èxit (1 i 3): entre 3 i 5 punts en funció de l'informe. Si l'informe fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.

- Experiència en el camp del teatre (cal aportar documents acreditatius):

a) Formació teatral (inclou batxillerat d'arts escèniques): 1'5 punts

b) Participació en una companyia de teatre (amateur, acadèmica o professional en qualsevol rol: d'actor/actriu, director/a, guionista, etc.): 1'5 punts

c) Monitor/a de teatre amb infants o joves en tallers estables de com a mínim un curs de durada o intensius de més d'una setmana: 2 punts

- Mèrits:

a) Haver estat alumne/a d'un dels centres que participen o han participat en el programa Èxit (1 i 3) (relacionats en el llistat de l'Annex 6), acreditant-ho mitjançant llibre d'escolaritat: 2 punt.

b) Expedient acadèmic: 0'5 punts.

L'ordre d'accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s'establirà a partir de la puntuació obtinguda, amb un mínim de 2 punts, i de les necessitats dels centres.

 

7. Procediment de concessió i tramitació

7.1. El procediment de concessió d'aquestes beques de col·laboració es tramita en règim de concurrència competitiva.

7.2. Comissió de selecció

Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada per:

- Director de l'àrea d'Acció Educativa que exercirà de president.

- Directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació

- Representants d'un dels instituts i escoles de primària representant dels centres que participen en el programa relacionat a l'annex 4 designat per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació.

- Tècnica del programa Èxit (1 i 3) designada per la directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació

 

8. Acceptació de la beca de col·laboració

Les persones seleccionades hauran de formalitzar l'acceptació de la beca mitjançant la signatura d'un document d'acceptació, tenint en compte els drets i obligacions (base 9) i les responsabilitats tributàries que se'n derivin (base 10), en el qual s'especificaran les condicions d'execució de la col·laboració i s'adjuntarà el full de sol·licitud de transferència bancària segellat pel banc.

 

9. Drets i obligacions de les persones seleccionades

9.1. Les persones seleccionades hauran de dur a terme el monitoratge del taller de teatre d'acord amb les directrius tècniques del coordinador/a del programa Èxit (1 i 3), tenint present les observacions i propostes dels tutors i tutores respecte les actuacions que considerin convenients pel seu alumnat que assisteix al teatre, ja que es persegueixen objectius de millora de l'actitud de l'alumnat vers l'aprenentatge.

Les funcions a desenvolupar pels amics@grans són les següents:

a) Dissenyar, conjuntament amb l'equip tècnic del programa i els coordinadors/es assignats a aquesta modalitat, uns tallers de teatre que s'ajustin als objectius de l'Èxit i als requisits de funcionament del programa pel que fa a horaris, organització, equip humà, etc.

b) Conduir les sessions de taller de teatre i aportar pautes a la resta d'equip d'amics@grans per a que puguin donar continuïtat a la tasca (per exemple, en l'escriptura de guions, el disseny d'escenografies, exercici de lectura dramatitzada, dicció i memorització de textos, etc.).

c) Fomentar l'ús del català com a llengua habitual de comunicació.

d) Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.

e) Participar a les reunions de coordinació d'equip d'amics@grans.

f) Organitzar els materials didàctics.

9.2. Les persones seleccionades hauran d'assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació (fora de l'horari de reforç) que quedaran certificades.

9.3. Les persones seleccionades hauran de respectar la confidencialitat de les dades i dels expedients de l'alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.4. Les persones seleccionades estan igualment obligades a facilitar als tutors i a les tutores de l'alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.5. Les persones seleccionades hauran de respectar les normes de funcionament i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de la beca de col·laboració.

9.6. Les persones seleccionades podran ser requerides per acompanyar als nens i nenes des de les escoles a l'institut on tingui lloc el reforç escolar.

 

10. Pagament

L'import de la beca es farà efectiu en tres terminis, preferentment i d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consorci, a finals de desembre de 2016, a finals de març de 2017 i a finals de juny de 2017, amb la retenció fiscal legalment establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que corresponguin. El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

 

11. Revocació i renúncia

11.1. Les beques del programa Èxit (1 i 3) representen un pacte que implica la prestació d'unes obligacions. L'incompliment d'aquestes obligacions té una incidència directa sobre l'alumnat que assisteix al programa Èxit (1 i 3).

Per aquest motiu:

La no assistència injustificada al centre de referència, a la sessió de formació, reunions prèvies i/o d'incompliment de les tasques objecte de la beca de col·laboració durant quatre sessions continues i/o discontinues en total comporta la seva renuncia voluntària o revocació per a la qual cosa es requereix un informe del coordinador/a de zona. En aquest cas la gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.

S'entén com causa justificada d'absència, causes com malaltia, examen o defensa pública de treball acadèmic, sempre que es presenti justificant. Les pràctiques acadèmiques (atesa la seva durada i dedicació) si coincideixen amb l'horari de l'èxit, són incompatibles amb la beca, per aquesta raó es consideraran falta injustificada.

Qualsevol altre cas com viatges, canvis d'horari dels estudis o de feina, etc. són motiu d'incompatibilitat amb la beca. En cas de tenir faltes injustificades es descomptaran les sessions no realitzades de l'import total de la beca.

En cas d'absència, s'ha de comunicar com a mínim amb 24h d'antelació possible al coordinador/a de centre i omplir el formulari corresponent que habilitarà el Consorci d'Educació de Barcelona.

El compliment de tot l'horari del programa Èxit (1 i 3) és fonamental per a garantir la bona marxa del programa i per assegurar l'atenció dels nois i les noies participants, per tant l'incompliment acumulat de l'horari també és motiu de revocació.

11.2. Si la persona seleccionada vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà mitjançant una petició per escrit mitjançant correu electrònic adreçat a innovacio.ceb@gencat.cat al Consorci d'Educació de Barcelona, i en aquest cas, es podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d'espera.

11.3 En cas de renuncia o revocació es cobrarà l'import de les sessions realitzades.

 

12. Justificació

Les persones seleccionades de les beques de col·laboració hauran de presentar la documentació de seguiment dels coordinadors/es i alumnat dels centres de la seva zona amb els que s'ha fet el reforç, abans del dia 20 de juny de 2017.

 

 

Annex 6

Relació d'instituts que han participat en el programa Èxit 1 i 3 curs 2015-2016 i Èxit Estiu 2016.

 

Districte de Ciutat Vella

- Institut Milà i Fontanals

- Institut Pau Claris

- Institut Verdaguer

- Institut Miquel Tarradell

- Institut Joan Salvat-Papasseit

  

Districte Sant Andreu

- SES Josep Comas i Solà

- Institut Dr. Puigvert

- Institut L'Alzina

- Institut Joan Fuster

- Institut Príncep de Viana

Districte Sants Montjuïc

- Institut Joan Coromines

- Institut Consell de Cent

- Institut Lluís Domènech i Montaner

- Institut Montjuïc

- Institut Lluís Vives

- Institut Bosc de Montjuïc

- Institut Emperador Carles

 

Districte l'Eixample

- Institut Poeta Maragall

- Institut Fort Pius

- Institut Ernest Lluch

 

Districte de Gràcia

- Institut Vila de Gràcia

- Institut Josep Serrat i Bonastre

 

Districte Les Corts

- Institut Les Corts

- Institut Ausiàs March

Districte Horta Guinardó

- Institut Joan Brossa

- Institut Josep Pla

- Institut Príncep de Girona

- Institut Anna Gironella Mundet

- Institut Francisco de Goya

- Institut Vall d'Hebrón

 

 

Districte Sant Martí

- Institut Barri Besòs

- Institut Bernat Metge

- Institut Moisès Broggi

- Institut Joan d'Àustria

- Institut Rambla Prim

- Institut Juan Manuel Zafra

- Institut Salvador Espriu

- Institut Front Marítim

- Institut Infanta Isabel d'Aragó

Districte Nou Barris

- Institut Barcelona Congrés

- Institut Francesc Flos i Calcat

- Institut Galileo Galilei

- Institut La Guineueta

- Institut-Escola Roquetes

- Institut Pablo Ruiz Picasso

- Institut Roger de Flor

- Institut Sant Andreu

- Institut Valldemossa

 

Districte Sarrià –Sant Gervasi

- Institut Menéndez y Pelayo

- Institut Montserrat

 

 

 

Amunt