Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/07/2016

  • Número del document TES/1863/2016

  • Número de control 16209032

  • Organisme emissor Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

    CVE CVE-DOGC-A-16209032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7173

  • Data 29/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1863/2016, de 20 de juliol, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2016.


L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, creat i regulat per la Llei 28/2002, de 30 de desembre, té com a objecte, d'acord amb l'article 2 de la seva Llei reguladora, el desenvolupament integral i la promoció de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran.

D'acord amb l'article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l'Institut adoptar mesures per impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran, fomentar-ne la projecció i fer-ne conèixer els trets d'identitat, impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social que garanteixin infraestructures culturals i d'ensenyament presencial i a distància, i qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desenvolupament integral i sostenible de l'Alt Pirineu i Aran.

En l'exercici d'aquestes funcions, per tal de poder assolir-ne l'objecte, i atesa la bona acollida de les convocatòries anteriors, es considera oportú mantenir aquesta línia de subvencions per consolidar la col·laboració amb els ens locals, les associacions i entitats representatives de l'Alt Pirineu i Aran, en el camp del patrimoni i el desenvolupament local, així com adequar-la a unes noves bases reguladores.

Atès el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran,


Resolc:


—1 Convocar les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2016.


—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran.


—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 140.000 euros, i la seva concessió s'imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries D/460000100/5420/0000 (90.000 euros) i D/482000100/5420/0000 (50.000 euros), del pressupost de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2016.

La dotació establerta a les posicions pressupostàries esmentades pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent.


—4 D'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, la subvenció es pot concedir per l'import total sol·licitat, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris de distribució que preveu la base 11 de la Resolució esmentada.

La quantitat màxima subvencionable per actuació és de 6.000 euros.

D'acord amb la base 5.3 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser el 60% del pressupost inicial de l'activitat.

Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.


—5 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 20 dies naturals a comptar des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


—6 D'acord amb el que preveu la base 7.1 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presenten en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: <http://www.eacat.cat>.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, als ens locals, de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en aquesta Resolució excepte si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent. En aquest cas, la tramesa es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius i es publicarà una notícia a EACAT que comuniqui aquesta circumstància i els possibles canals per fer el tràmit.

b) En el cas de les associacions, la presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar preferentment per via telemàtica fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el fomulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: <http://tramits.gencat.cat>.

En el cas que la presentació sigui presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que consten a l'annex d'aquesta Resolució, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


—7 El procediment de concessió de les subvencions es tramita per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i es resol pel seu president, d'acord amb la proposta de resolució definitiva, que s'emet basada en la proposta de resolució provisional, fonamentada en la proposta de concessió presentada per la comissió que preveu la base 12.3 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, i a les actuacions que les persones beneficiàries poden realitzar d'acord amb el que preveu la base 13 de la mateixa Ordre.

La comissió de valoració que preveu a la base 12.3 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, està integrada per les persones següents:

a) El/La director/a de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, que la presidirà.

b) Un/a tècnic/a de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, que actuarà com a secretari/ària.

c) Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

d) Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

En el cas dels ens locals, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica a través de la plataforma EACAT, dins del termini de sis mesos, comptadors des de la data de publicació de la convocatòria. Així mateix, es comunica aquesta Resolució a la Comissió de Cooperació Local.

En el cas de les associacions, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, <https://seu.gencat.cat/ca/informació-publica.html>, sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, dins del termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de publicació de la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notifica mitjançant la publicació al/s tauler/s d'anuncis de les dependències dels òrgans on es poden presentar les sol·licituds de subvenció, indicades a l'annex i, amb caràcter complementari, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins del termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de publicació de la convocatòria.

Contra la Resolució dictada, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveu l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de rebre la notificació, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent per resoldre el recurs.


—8 Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran de la mateixa manera i amb els mitjans indicats a l'apartat 7 d'aquesta Resolució.


—9 D'acord amb el que preveu la base 16 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, es dóna publicitat de les subvencions concedides en el termini d'un mes des de la data de resolució que posa fi al procediment, mitjançant exposició en els taulers d'anuncis de les dependències dels òrgans on es poden presentar les sol·licituds de subvenció, indicades a l'annex, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases 16.2, 16.3 i 16.4 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol.


—10 El termini per executar l'actuació és des de l'1 de gener de 2016 fins al 22 de novembre de 2016 i la documentació justificativa de la realització de l'actuació s'ha de presentar en el termini comprès entre l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 29 de novembre de 2016, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquests terminis, d'acord amb el que preveuen les bases 2.2 i 17.1 respectivament, de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol. Aquestes ampliacions de terminis per executar i justificar no poden excedir en cap cas la meitat del termini inicial ni de l'exercici pressupostari corresponent. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs.

La documentació justificativa que preveu la base 17 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol, s'ha de presentar amb el mateix format i a través del canal que estableix l'apartat 7 d'aquesta convocatòria.


—11 El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d'acord amb els terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la base 18.1 de la Resolució TES/1843/2016, de 20 de juliol.


—12 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114, i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2016

 

Josep Rull i Andreu

President

 

 

Annex

 

Dependències on es poden presentar les sol·licituds:

 

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (passatge de l'Alzina, 3, 25700, La Seu d'Urgell).

 

Amunt