Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 20/07/2016

 • Número del document TES/1843/2016

 • Número de control 16208037

 • Organisme emissor Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

  CVE CVE-DOGC-A-16208037-2016

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7172

 • Data 28/07/2016

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1843/2016, de 20 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran.


L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, creat i regulat per la Llei 28/2002, de 30 de desembre, té per objecte, d'acord amb l'article 2 de la seva Llei reguladora, el desenvolupament integral i la promoció de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran.

D'acord amb l'article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l'Institut adoptar mesures per impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran, fomentar-ne la projecció i fer-ne conèixer els trets d'identitat, impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social que garanteixin infraestructures culturals i d'ensenyament presencial i a distància, i qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desenvolupament integral i sostenible de l'Alt Pirineu i Aran.

En exercici d'aquestes funcions i per tal de poder assolir-ne l'objecte, i atesa la bona acollida de les convocatòries anteriors, es considera oportú mantenir aquesta línia de subvencions per consolidar la col·laboració amb els ens locals i les associacions de l'Alt Pirineu i Aran, en el camp del patrimoni cultural i el desenvolupament local, així com adequar-la a unes noves bases reguladores.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,


Resolc:


—1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural a l'Alt Pirineu i Aran, les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.


—2 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


—3 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 20 de juliol de 2016


Josep Rull i Andreu

PresidentAnnex

Bases reguladores


1. Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural a l'Alt Pirineu i Aran.

La finalitat d'aquesta línia de subvencions és consolidar l'economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional.


2. Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

a) Organització d'activitats, jornades i seminaris realitzats en l'àmbit del desenvolupament local.

b) Organització d'activitats, jornades i seminaris realitzats en l'àmbit del patrimoni cultural i artístic.

c) Organització de fires i certàmens innovadors.

d) Edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.

No són subvencionables les actuacions següents:

a) La redacció de projectes d'obra, la rehabilitació i/o reforma d'edificis i altres elements patrimonials.

b) Qualsevol adquisició que sigui considerada com a inversió.

2.2 El període d'execució de l'actuació és el que, amb aquesta finalitat, s'indica en la convocatòria corresponent.

L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest/a acredita, en els termes i les condicions que preveu l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la impossibilitat d'executar l'actuació dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, ni l'exercici pressupostari corresponent, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.


3. Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals de l'Alt Pirineu i Aran i les associacions amb domicili social a l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.


4. Requisits i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de la subvenció, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) En el cas de les associacions, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

f) En el cas d'associacions que tinguin activitat econòmica i establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas d'associacions que tinguin activitat econòmica sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En el cas d'associacions que tinguin activitat econòmica i una plantilla igual o superior a 50 treballadors/ores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el total de treballadors/ores de l'empresa, d'acord amb el que preveu l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableixen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors/ores amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) En el cas d'associacions que tinguin activitat econòmica i els ens locals amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball.

j) En el cas d'associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas d'ens locals, complir les obligacions que estableixen els articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

l) En el cas d'ens locals, complir la normativa vigent d'integració de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.

m) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

4.2 La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'actuació subvencionada.


5. Quantia

5.1 Cada convocatòria fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determina la quantia màxima per a aquesta línia.

5.2 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent i, en cap cas, pot superar el cost total de l'actuació per la qual es concedeix.

5.3 La convocatòria fixa la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'actuació subvencionada, exigible per poder considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, que ha de permetre, en el cas que el cost final efectiu de l'actuació subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment de la despesa mínima establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.


6. Despeses subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries, i es realitzin en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en la convocatòria de la subvenció.

6.2 Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

6.3 Poden ser subvencionables les despeses indirectes o generals que són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, nòmines, despeses de lloguer, aigua, llum, telèfon, calefacció, neteja, manteniment i d'altres de característiques similars.

El percentatge màxim d'imputació de despeses indirectes o generals no pot superar el 20% del pressupost subvencionable.

6.4 Les persones beneficiàries poden subcontractar totalment l'activitat objecte de la subvenció.


7. Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l'escrit de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: <http://www.eacat.cat>.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria excepte si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent. En aquest cas, la tramesa es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius i es publicarà una noticia a EACAT que comuniqui aquesta circumstància i els possibles canals per fer el tràmit.

b) Per a la resta de sol·licitants, la presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es podrà descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la convocatòria.

En el cas que la presentació sigui presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que determini la convocatòria, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.2 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'Administració electrònica).

7.3 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la mateixa seu electrònica.

7.4 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-hi els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis.

7.5 Només es podrà presentar una sol·licitud i actuació per ens local o associació.

7.6 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.


8. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Les persones sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud, emplenada d'acord amb el formulari normalitzat, la documentació següent:

a) Memòria explicativa que defineixi clarament els objectius i les activitats previstes.

b) Pla de treball d'acord amb un model normalitzat on consti clarament el pressupost complet i detallat de l'actuació i en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita, el detall de les fonts de finançament, les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització de l'activitat.

En el cas que l'actuació subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.

c) En el cas d'ens locals, certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l'òrgan competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d'executar l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, en cas d'obtenir-la i, en el cas que l'ens local aporti fons a l'actuació subvencionada, declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al pagament de la part de l'actuació no coberta per la subvenció.

8.2 El compliment dels requisits previstos a la base 4.1 que siguin d'aplicació a cada persona sol·licitant s'acredita amb la declaració responsable que consta inclosa en el model de sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb la prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.


9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.


10. Comprovació de dades i compliment de requisits

10.1 L'òrgan instructor pot comprovar, quan ho consideri necessari, el compliment dels requisits que preveu la base 4.1.

Es du a terme, d'ofici, la comprovació del compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Estar el corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) En el cas d'associacions, les dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat d'obrar i el document d'identificació fiscal de l'entitat, i la inscripció als registre corresponents.

d) En el cas d'associacions que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori que preveu la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona sol·licitant o beneficiària que aporti la documentació escaient, en el termini de 10 dies hàbils. En el cas que, dins el termini atorgat, no s'aporti la documentació requerida, es dicta la resolució corresponent en els termes previstos en la base 14.

10.2 Pel que fa la resta de requisits, la comprovació es du a terme mitjançant el requeriment a la persona sol·licitant o beneficiària de la documentació que els acredita.

Així mateix, l'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants o beneficiàries que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.


11. Criteris de distribució

Les sol·licituds admeses a la convocatòria es valoren per la comissió prevista en la base 12.3, aplicant els criteris de distribució següents:

a) Incidència de l'activitat en la dinamització socioeconòmica del territori objecte de l'activitat: fins a 6 punts.

b) Incidència de l'activitat en la dinamització cultural del territori objecte de l'activitat: fins a 6 punts.

c) Qualitat tècnica de l'activitat a realitzar: fins a 4 punts.

d) Àmbit d'influència territorial de l'activitat: fins a 4 punts.

Per tal de poder obtenir la subvenció, s'ha d'assolir una puntuació mínima de 10 punts.

En el cas que l'import màxim que estableix la convocatòria resulti insuficient per atendre totes les sol·licituds que assoleixin la puntuació mínima, es realitzarà una reducció proporcional de les subvencions proposades, aplicant la fórmula següent:

 

catala

 

(*) valor obtingut del producte dels punts obtinguts i de l'import sol·licitat.

 

12. Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió és el de prorrateig, d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

12.2 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és el director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

12.3 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada per les persones que s'indiquen en la convocatòria. La comissió presenta la proposta de concessió de les subvencions al/a la titular de l'òrgan instructor per tal que pugui formular la proposta de resolució provisional de concessió. El funcionament de la comissió de valoració es regeix per les disposicions aplicables als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

12.4 Un cop avaluades les sol·licituds i rebuda la proposta de la comissió de valoració, el/la titular de l'òrgan instructor formula i notifica la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d'acord amb el contingut i els tràmits que estableix la base 13. Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida o d'al·legacions, el/la titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, un cop vistes la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, i les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 10.1, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

12.5 Abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


13. Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de la documentació addicional.

13.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informació-publica.html>. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es fa a través de la publicació als taulers d'anuncis físics designats a la convocatòria i, amb caràcter complementari, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el cas dels ens locals, la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a través de la plataforma EACAT.

13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, el crèdit alliberat no podrà ser assignat en la convocatòria on s'hagi produït aquest cas.

13.3 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida en la proposta de resolució provisional d'acord amb l'apartat 5 d'aquesta base, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta de resolució provisional de concessió.

Dins d'aquest mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment d'emetre resolució.

S'entendrà que la subvenció és acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini de 10 hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta de resolució provisional de concessió.

13.4 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la sol·licitud o presentar la reformulació del projecte i del pressupost, dins del termini previst a la base 13.3, per adaptar-los a la subvenció proposada si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat mitjançant la presentació d'un document a aquest efecte.

La possibilitat de reformulació en qualsevol cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que pugui establir la convocatòria. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

13.5 La documentació a què es refereix la base 13.3, que cal requerir i aportar en tot cas, és la següent:

a) En cas que la persona que ha signat la sol·licitud actuï en representació d'altri, original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic. En cas que la representació estigui inscrita a l'esmentat registre, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprova d'ofici.

b) En el cas d'associacions, sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/ores, que consta annex al model normalitzat de sol·licitud, degudament emplenat.

No cal aportar aquesta documentació en el cas que la persona sol·licitant l'hagi presentada anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què va ser presentada i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir el/s document/s, ha de requerir la persona beneficiària perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

13.6 Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics:

a) No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

b) Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents que es preveuen en l'apartat 5 d'aquesta base en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.


14 Inadmissió i desistiment de la sol·licitud.

14.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:

a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria.

b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sense perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 13.3.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha d'emetre resolució sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>, sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la notificació de la resolució d'inadmissió o el desistiment de les sol·licituds es fa a través de la publicació als taulers d'anuncis físics designats a la convocatòria i, amb caràcter complementari, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el cas dels ens locals, la resolució d'inadmissió o de desistiment de les sol·licituds es notifica a través de la plataforma EACAT.

14.4 En la publicació o notificació de la resolució d'inadmissió hi han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

14.5 Sens perjudici del desistiment previst en la base 13.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.


15. Resolució del procediment i publicació

15.1 La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon a l'òrgan que es determini en la convocatòria corresponent. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar o publicar en el termini que, a aquest efecte, es determina en la convocatòria corresponent que, en cap cas, pot ser superior a sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat o publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

15.2 La resolució del procediment de concessió de les subvencions es notifica pels mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 14.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment de la sol·licitud.

15.3 En la publicació o notificació de la resolució del procediment de concessió, han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial, si escau, davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.


16. Publicitat

16.1 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i els beneficiaris, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la convocatòria, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> i al web de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

16.2 S'ha de donar publicitat al portal de la transparència de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

16.3 S'ha de donar publicitat mitjançant la Base de dades nacional de subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions, d'acord amb el que preveu l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

16.4 S'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, les subvencions d'un import igual o superior a 6.000 euros.


17. Justificació

17.1 S'estableix com a modalitat de justificació el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 2 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció, el compliment de les condicions i de la seva finalitat. El compte justificatiu que conté la documentació de la realització de l'actuació s'ha de presentar dins del/s termini/s que, a aquest efecte, es fixi/n en la convocatòria corresponent. L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, d'ofici o a petició del/ de la beneficiari/ària, si aquest o aquesta acredita, en els termes i condicions que preveu l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per presentar la justificació no pot excedir la meitat del termini inicial ni superar l'exercici pressupostari al qual s'ha d'imputar el pagament, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

17.2 La justificació del compliment de l'objecte de la subvenció, el compliment de les condicions i de la seva finalitat s'ha de dur a terme mitjançant la presentació a l'òrgan competent designat a la convocatòria del compte justificatiu que ha de contenir la documentació següent:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació subvencionada amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre els cost de les activitats realitzades, on consti:

a) Una relació classificada de les despeses de les actuacions, amb identificació del creditor, número de la factura, l'import, la data d'emissió, la data de pagament, així com el mètode de càlcul aplicat a la imputació dels justificants de les despeses indirectes de manera que es reflecteixin totes les dades que permetin verificar com s'ha establert el percentatge o la quantitat imputada d'acord amb el que estableix la base 6.3.

S'ha de presentar una liquidació del pressupost on s'indiquin i, en el seu cas, es motivin, les desviacions respecte del pressupost inicial.

b) En el cas de les associacions, les factures de les despeses imputades a la subvenció i la documentació acreditativa del pagament, consistent en l'extracte bancari.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Pel que fa les associacions, en el cas que s'hagin fet subcontractacions per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció i la despesa subvencionable de l'actuació subvencionada supera els imports establerts per als contractes menors en la normativa vigent de contractes del sector públic, s'han de presentar els pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d'haver sol·licitat el beneficiari, amb un mínim de tres, i la justificació de l'oferta elegida si no és la proposta econòmica més avantatjosa.

e) En el cas d'ens locals, certificat del/de la secretari/ària o òrgan gestor equivalent que correspongui, que acrediti que les actuacions s'han dut a terme i s'ha complert l'objecte de la subvenció, les condicions i la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

f) Documentació acreditativa dels mitjans emprats per a la publicitat i difusió de l'activitat subvencionada, en els quals s'hi ha d'haver fet constar que aquestes actuacions han estat subvencionades per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

g) En el cas d'ens locals, certificat del/ de la secretari/ària o de l'òrgan competent que acrediti el compliment de la normativa de contractació de les administracions públiques pel que fa als procediments d'adjudicació dels contractes vinculats a les actuacions subvencionades, amb indicació dels procediments de contractació i les formes d'adjudicació utilitzades.

17.3 La documentació prevista en la base 17.2 s'ha de presentar a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, amb el mateix format i a través dels canals que estableix la base 7.1.

En el cas que la tramitació sigui en presencial, la forma de presentació dels justificants serà mitjançant fotocòpia i original o fotocòpia compulsada.

Si els justificants es presenten per mitjans electrònics, les persones beneficiàries poden presentar còpies digitalitzades dels justificants en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.


18. Pagament

18.1 El pagament de la subvenció es tramita un cop l'actuació subvencionada ha estat degudament justificada.

18.2 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció previst a la base 5.3, el pagament de la subvenció es tramita per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat de l'actuació subvencionada i el cost inicialment pressupostat.

18.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.


19. Obligacions de les persones beneficiàries

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions han de complir les obligacions que es preveuen en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Complir la finalitat i les condicions de la subvenció realitzant l'actuació subvencionada en el termini que determini la convocatòria.

b) Dur a terme l'actuació subvencionada d'acord amb el projecte presentat.

Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la presentació d'una proposta, acompanyada d'una memòria justificativa, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució. L'òrgan instructor pot acceptar la modificació proposada , dins el termini màxim de 10 dies hàbils si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixin aquestes bases, si s'ha presentat dins del termini previst i no lesiona drets de tercers. La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini indicat abans, comptador des de l'endemà de l'entrada de la proposta a l'òrgan competent de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Justificar davant de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran en els termes i condicions que s'estableixin en la base 17.

d) Proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) En el cas de les associacions, complir amb els deures d'elaboració dels comptes anuals de l'últim exercici disponible i de transparència d'acord amb el que estableix l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.

f) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'actuació subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

g) En el cas de les associacions, si s'han fet subcontractacions per a l'execució de l'actuació objecte de la subvenció i l'import de la despesa subvencionable supera els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la subcontractació del compromís per a l'execució de l'actuació, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'empreses que les realitzin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

h) Incloure el logotip de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, i l'expressió “amb el suport de (...)” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: <http://www.gencat.cat/piv/>, en els elements informatius i de difusió de l'actuació objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Reintegrar els imports percebuts en els supòsits de revocació i reintegrament que preveu la base 21.

k) En el cas d'associacions que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, cal aplicar les obligacions de transparència que estableix el títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


20. Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.


21. Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

21.1 L'òrgan concedent quan apreciï que hi concorre alguna de les causes de revocació que preveu l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent expedient de revocació de conformitat amb el procediment establert a l'article 100, i si la resolució del procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la subvenció concedida, segons correspongui, i quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència dels corresponents interessos legals.

21.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

21.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que preveu l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

21.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.


22. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.


23. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.


24. Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.


Amunt