Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 17/05/2016

  • Número del document TSF/0126/2016

  • Número de control 16148033

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16148033-2016

Dades del DOGC
  • Número 7131

  • Data 31/05/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/126/2016, de 17 de maig, del nomenclàtor dels equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les oficines d'Afers Socials i Famílies, i del procediment d'assignació de la seva denominació.


Els equipaments cívics són espais públics de proximitat, oberts a tothom, amb la missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió social, l'arrelament i el sentiment de pertinença al país, i de promoure la transmissió de valors cívics que permetin la millora de la qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes mitjançant un seguit de serveis i recursos a l'abast de la comunitat.

En aquest sentit, l'equipament cívic es fonamenta en dos pilars bàsics: la persona entesa des d'una vessant global, que inclou els àmbits personal, familiar, social i comunitari; i la proximitat a la realitat del territori, entès com el conjunt de persones físiques i jurídiques i el context social que les envolta. Les actuacions que s'hi duen a terme cerquen, doncs, la implicació i la participació dels agents per tal d'assolir un grau més elevat de cohesió social.

El Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics, estableix el règim jurídic bàsic d'aquests equipaments, i els adscriu a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

D'acord amb aquest Decret, els equipaments cívics conformen una xarxa pròpia d'equipaments sobre els quals la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària exerceix les funcions de direcció, planificació, coordinació, manteniment i supervisió. Així mateix, aquest Decret estableix que els equipaments cívics de titularitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'han de crear mitjançant una resolució de la persona titular del Departament.

D'altra banda, el Decret 338/1995, de 28 de desembre, de regulació de la Xarxa d'Oficines de Benestar Social, ara oficines d'Afers Socials i Famílies, arran de la nova denominació del Departament efectuada pel Decret 2/2016, de 3 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, configura aquestes oficines com a dependències administratives d'atenció directa, la finalitat de les quals és apropar de forma desconcentrada l'Administració de la Generalitat a cada ciutadà, individualment, i al teixit associatiu. En virtut d'aquesta norma, la Xarxa d'Oficines també està adscrita a la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la seva creació, modificació i supressió l'ha d'autoritzar la persona titular d'aquest Departament.

Actualment hi ha més de 240 equipaments cívics i oficines d'Afers Socials i Famílies al territori català.

Els topònims o noms de lloc i molts dels noms que s'assignen als espais públics són una part essencial del patrimoni d'un poble. Contenen elements importants de la seva història i la seva tradició i cal salvaguardar-los com a part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya. És per aquesta raó que en els noms dels equipaments cívics hi han de concórrer les funcions tècnica (de localització geogràfica) i cultural (de transmissió històrica, patrimonial o etnològica) dels topònims. A més, s'hi afegeix una dimensió cívica referencial que els insereix en un espai concret, tant quan estan situats en edificis d'interès històric o patrimonial com quan són de nova construcció. Per això moltes d'aquestes denominacions fan referència a un nom de barri o a un personatge il·lustre o significat quant a la seva acció cívica.

D'altra banda, com que els equipaments cívics són espais de participació ciutadana, es fa aconsellable introduir pautes que facilitin la presentació de propostes de denominacions per part d'ens locals, d'entitats i de particulars, així com per part dels òrgans de participació dels mateixos equipaments.

Per tot això, el procediment d'assignació de la denominació dels equipaments cívics requereix una regulació que garanteixi l'homogeneïtat i el seguiment de criteris coherents i subjectes a la normativa lingüística, a l'expressió, a la seva localització o ubicació, així com a la identificació d'aquests espais dins del conjunt dels equipaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, en ús de les facultats que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular el procediment i establir els criteris generals per a l'assignació del noms dels equipaments cívics i les oficines d'Afers Socials i Famílies, els quals han de tenir en compte l'homogeneïtat nominal amb la resta d'equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, el seu abast territorial i el reconeixement honorífic de persones, degudament justificat, quan escaigui.

 

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre s'aplica a tots els equipaments cívics adscrits a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i a les oficines d'Afers Socials i Famílies.

Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per equipaments cívics els casals cívics, els casals de gent gran, les cases del mar, les ludoteques i els hotels d'entitats.

 

Article 3

Competència

L'assignació, modificació o canvi de nom dels equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les oficines d'Afers Socials i Famílies correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d'equipaments cívics i socials, a proposta de la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, vist el dictamen de la Comissió que regula el capítol II d'aquesta Ordre.

 

Capítol II

Comissió de Nomenclàtor dels Equipaments Cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les Oficines d'Afers Socials i Famílies

 

Article 4

Creació de la Comissió de Nomenclàtor

Es crea la Comissió de Nomenclàtor dels Equipaments Cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les Oficines d'Afers Socials i Famílies, que té per objecte garantir el compliment homogeni d'unes pautes en el procediment d'assignació, modificació o canvi de nom dels equipaments cívics, mitjançant l'emissió d'informes preceptius i no vinculants sobre els assumptes relatius a la denominació dels equipaments i les oficines inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre.

 

Article 5

Naturalesa jurídica, adscripció i règim jurídic

5.1 La Comissió de Nomenclàtor és un òrgan col·legiat d'estudi, assessorament i proposta, integrat a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

5.2 El règim jurídic de la Comissió de Nomenclàtor és el que estableix aquesta Ordre, i en tot el que no s'hi regula, s'hi han d'aplicar les normes del capítol II del títol I de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 6

Composició

6.1 La Comissió de Nomenclàtor està formada per:

a) La presidència, que l'exerceix la persona que té el càrrec de director o directora general d'Acció Cívica i Comunitària.

b) La vicepresidència, que l'exerceix el/la subdirector/a general d'Equipaments Cívics i Activitats.

c) Les vocalies, ocupades per les persones que tenen els càrrecs o exerceixen les funcions següents:

c.1 El/La cap del Servei de Programació i Dinamització d'Activitats.

c.2 El/La cap del Servei de Suport Tècnic i Informació.

c.3 El/La cap de la Secció de Publicacions, Assessorament Lingüístic i Gestió Documental del departament competent en matèria d'equipaments cívics.

c.4 Un/a tècnic/a del Servei de Programació i Dinamització d'Activitats.

c.5 La secretaria l'exerceix una persona adscrita a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, nomenada pel director general. La persona que ocupa la secretaria assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

6.2 Els membres de la Comissió de Nomenclàtor no perceben cap retribució per l'exercici de les seves funcions.

6.3 La composició de la Comissió de Nomenclàtor s'ha d'atenir al principi de representació paritària de dones i homes en els nomenaments i les designacions de les persones membres en els termes que estableixen l'article 12 i la disposició transitòria primera de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre homes i dones.

 

Article 7

Funcions

La Comissió de Nomenclàtor té les funcions següents:

a) Tramitar els expedients per a l'assignació, modificació o canvi de nom dels equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les oficines d'Afers Socials i Famílies.

b) Fer propostes d'assignació, modificació o canvi de nom dels equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les oficines d'Afers Socials i Famílies.

c) Emetre informes relatius a l'assignació, modificació o canvi de nom dels equipaments cívics de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de les oficines d'Afers Socials i Famílies, basant-se en propostes pròpies o alienes (públiques o ciutadanes) i seguint els criteris que determina aquesta Ordre.

d) Valorar i aprovar directament els noms de les sales, les aules i els jardins o patis interns dels equipaments cívics i de les oficines d'Afers Socials i Famílies.

 

Article 8

Funcionament

El president ha de convocar la Comissió al menys un cop l'any, sempre que hi hagi propostes. La Comissió s'ha de reunir els cops que calgui per tal de completar la resolució dels expedients iniciats.

Les decisions de la Comissió es prenen per consens i, en cas de no assolir-lo, s'han de sotmetre a votació. En cas de votació, les decisions es prenen per majoria simple.

 

Capítol III

Procediment per a l'assignació de denominacions

 

Article 9

Procediment

9.1 El procediment per a la designació, modificació o canvi de nom dels equipaments cívics i les oficines d'Afers Socials i Famílies el poden iniciar d'ofici el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i la Comissió de Nomenclàtor, o es pot iniciar a instància de qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

9.2 El procediment també es pot iniciar a instància dels ens locals i de la iniciativa privada, mitjançant les associacions o entitats cíviques inscrites al Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya, les plataformes ciutadanes o els ciutadans particulars, i a instància del consell assessor o òrgan de participació de l'equipament afectat, en el cas que estigui constituït. En aquests casos, els interessats han de presentar una instància raonada en què justifiquin els motius de la seva petició i una proposta de denominació, a la qual poden adjuntar la documentació que considerin oportuna.

9.3 La Comissió de Nomenclàtor ha d'estudiar les propostes i elaborar els informes corresponents, basant-se en la documentació que integra l'expedient i en els criteris que descriu l'article 10 d'aquesta Ordre. Els informes han de ser favorables o desfavorables.

9.4 La Comissió pot requerir a la persona o entitat promotora, o bé cercar externament tota la informació, documentació o assessorament que consideri oportuns per a la instrucció dels expedients.

9.5 En cas que l'informe de la Comissió sigui favorable, la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària ha d'emetre una proposta de resolució, que s'ha d'elevar al conseller o consellera del departament competent en matèria d'equipaments cívics i socials per a la seva aprovació definitiva. La resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que l'informe sigui desfavorable, és procedent l'arxivament de l'expedient, sens perjudici del que estableix l'apartat següent.

9.6 La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària ha de fer el retorn corresponent a les persones o entitats interessades, mitjançant la comunicació del resultat del procés de denominació de l'equipament o l'oficina.

 

Article 10

Criteris de denominació

10.1 Les propostes i els informes de la Comissió de Nomenclàtor han de respectar els criteris que estableix aquest article.

10.2 L'estructura i els elements del nom de l'equipament o oficina són els següents:

10.2.1 En primer terme, el nom de l'equipament o l'oficina es compon dels elements obligatoris següents: la tipologia de l'equipament i el nom del municipi. La tipologia, d'acord amb el que estableix la disposició addicional, ha de correspondre a les categories que estableix la normativa vigent reguladora d'aquests equipaments i oficines.

10.2.2 En segon terme, en el cas que al municipi hi hagi més d'un equipament, després del nom del municipi i seguit d'un guionet, ha de constar el nom de la comarca, barri, zona o indret més significatiu, d'acord amb el que prevegin els nomenclàtors municipals i la normativa sobre l'ús de la toponímia.

10.2.3 La incorporació d'un segon equipament a un municipi comporta la modificació del nom del primer equipament, quan en aquest només hi consti la tipologia i el nom del municipi.

10.3 La indicació local del segon terme de la denominació dels equipaments cívics es pot substituir per l'assignació de noms de persones, quan aquestes hagin tingut una gran rellevància en l'àmbit del civisme, l'acció social, la implicació veïnal, el voluntariat o qualsevol altre mèrit ciutadà. Aquests mèrits han de documentar-se profusament i els ha d'avalar el consistori del municipi on rau l'equipament.

En l'assignació de noms de persones, s'han de tenir en compte els criteris següents:

a) S'ha de valorar especialment, a més de l'acció local que la persona hagi dut a terme, la transcendència de la seva acció en l'àmbit comarcal o en el nacional català.

b) No s'han de posar noms de persones a les oficines d'Afers Socials i Famílies.

c) No s'han de posar noms de persones jurídiques.

d) No s'han de posar noms comuns.

e) No s'han de posar noms de persones vives. A més, és necessari que hagin transcorregut tres anys des del decés de la persona el nom de la qual es proposa per a l'equipament, llevat que hagi estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi o la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

f) El nom de la persona no es pot haver utilitzat en cap altre espai públic del municipi (carrer, plaça, vial o llocs similars) ni en cap altre equipament cívic del territori de Catalunya.

g) El canvi de nom d'una persona dins la denominació d'un equipament requereix que hagin transcorregut almenys 5 anys des de la darrera denominació.

10.4 Els expedients d'assignació de noms de persones han d'incloure l'autorització dels familiars o els hereus legals de la persona per usar aquest nom per a l'equipament. En el cas que la iniciativa provingui dels ens locals o de persones o entitats privades, la documentació que presenti la persona o entitat promotora ha d'incloure aquesta autorització.

10.5 La senyalització exterior dels equipaments i les oficines s'ha d'ajustar a la imatge corporativa aprovada pel Pla d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposició addicional

Tipologia vigent i sigles dels equipaments cívics

Als efectes del que preveu l'article 10.2.1, en el moment de la entrada en vigor d'aquesta Ordre la tipologia i les sigles dels equipaments cívics i les oficines d'Afers Socials i Famílies són les següents: casal cívic (CC), casal de gent gran (CGG), casa del mar (CM), ludoteca (LUD), hotel d'entitats (HE) i oficines d'Afers Socials i Famílies (OASF).

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de maig de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt