Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/04/2016

  • Número del document ENS/1128/2016

  • Número de control 16124029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16124029-2016

Dades del DOGC
  • Número 7114

  • Data 05/05/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.


D'acord amb l'article 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, la definició de cada lloc de treball docent específic ha d'establir el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació acreditada del lloc, adequats a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions docents específiques, d'acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció. En aquesta definició s'han d'atendre les funcions docents previstes a l'article 104.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i les especificacions de continguts funcionals i requisits addicionals de titulació i capacitació professional previstes a l'annex 1 del mateix Decret.

Les funcions docents específiques que determinen el perfil propi dels llocs de treball específics poden estar referides, entre altres, als àmbits lingüístics, d'ús i aplicació de les TIC, tècniques de treball innovadores per a la millora dels processos d'ensenyament dels alumnes, coneixements professionals específics i altres especificacions requerides per a l'aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció, així com per a l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.

Realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,


Resolc:


-1 Els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, a partir del curs 2016-2017, són els que es defineixen a l'annex 1.


-2 El procediment d'acreditació dels requisits específics de capacitació professional del professorat per ocupar llocs de treball específics és el que s'estableix a l'annex 2.


-3 El reconeixement de la capacitació d'un perfil professional enregistrat al registre informàtic de professorat confereix la idoneïtat per ocupar, de forma voluntària, un lloc de treball docent específic amb aquest perfil professional i és requisit imprescindible per poder participar en les diferents convocatòries de provisió de llocs de treball específics.


-4 Es delega la competència per resoldre sobre l'acreditació de la capacitació professional del professorat en la persona titular de la direcció general competent en matèria de professorat.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 26 d'abril de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Perfils professionals

 

Els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, a partir del curs 2016-2017 són els següents:

1. Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany)

2. Competència digital docent

3. Atenció a la diversitat de l'alumnat

4. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

5. Lectura i biblioteca escolar

6. Immersió i suport lingüístic

7. Educació visual i plàstica

8. Docència de dues especialitats docents a l'ESO

9. Metodologies amb enfocament globalitzat.

 

 

Descripció dels perfils professionals dels lloc de treball docent específic en centres educatius públics

 

A. Perfil lingüístic en llengua estrangera: Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany)

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents: Cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny; cos de professors d'ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d'arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents: Totes les especialitats docents excepte: Llengua castellana i literatura; Llengua catalana i literatura; Anglès; Alemany; Italià; Francès; Aranès; Llengua estrangera: anglès; Llengua estrangera: francès i Llengua estrangera: alemany.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts escola; Instituts; Escoles d'art i disseny.


2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Augmentar la competència lingüística de l'alumnat en una llengua esrangera mitjançant l'aplicació d'una metodologia d'ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, d'acord amb el projecte lingüístic del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir docència d'àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua estrangera.

- Coordinar la tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb l'objectiu de planificar conjuntament la programació d'aula de les diverses matèries.

- Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l'ús de la llengua estrangera que correspongui d'acord amb el projecte lingüístic del centre.

- Impartir docència en el marc del programa Batxillerat-Baccalauréat en centres degudament autoritzats pel Departament d'Ensenyament (només per a llengua francesa).

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general.

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant els requisits següents:

- Ser titular de l'especialitat docent de la llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) o estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en la corresponent llengua estrangera, o acreditar-ne el nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de referència, d'acord amb la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

- Tenir acreditada la formació en metodologia d'ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d'innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

Excepcionalment, i amb caràcter transitori fins la finalització del curs 2018/2019, el professorat que ha ocupat llocs de treball específics amb aquest perfil professional en centres públics el curs 2014-2015 i/o 2015-2016 i no disposi de la formació esmentada a l'apartat anterior l'ha d'acreditar abans del 30.6.2019. En cas contrari no podrà ocupar aquests llocs de treball específics a partir del curs 2019/2020.

També s'aplica l'esmentada transitorietat fins el curs 2018-2019, si s'acredita un mínim de 45 hores de la formació abans esmentada.

 

 

B. Competència digital docent

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes; cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny; cos de professors d'ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d'escoles oficials d'idiomes; cos de professors d'arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts, Instituts escola, Escoles d'Art i Disseny; Escola Oficial d'Idiomes.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Incrementar l'ús didàctic de les tecnologies en el procés d'ensenyament i aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els estàndards tecnològics del Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi la competència digital d'acord amb el marc curricular.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l'ensenyament i com a element curricular en tant que competència bàsica a assolir per part dels alumnes.

- Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l'EVEA (Entorn Virtual d'Ensenyament/Aprenentatge).

- Assessorar el professorat en l'ús didàctic de les TAC.

- Coordinar l'ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l'ús de les Tecnologies digitals. S'acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

- Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l'escola; Tecnologies digitals per a l'aprenentatge; Comunicació i expressió.

- Mestratge o Postgrau relacionat amb l'aplicació de les Tecnologies a l'aula.

- Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

- Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

- Formació relacionada amb les Tecnologies per a l'Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l'aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S'acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

- Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

- Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, almenys durant 2 cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

- Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d'innovació educativa del Departament d'Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver exercit la docència en un lloc de treball específic amb perfil de competència digital en un centre educatiu públic el curs 2014-2015 o en el curs 2015-2016.

 

 

C. Atenció a la diversitat de l'alumnat

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d'aula i de centre, d'acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d'educació inclusiva i coeducació.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb les metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.

- Col·laborar en l'organització dels recursos i les actuacions per a l'atenció a la diversitat, en el context del centre.

- Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d'estratègies i activitats relacionades amb el pla d'atenció a la diversitat del centre.

- Fer el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:

- Ser titular o tenir reconeguda l'especialitat docent d'EES (cos de mestres) o d'orientació educativa (cos de professors d'ensenyaments secundaris).

En el cas del personal interí, tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

- Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.

- Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.

- Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d'acord a l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d'innovació educativa del Departament d'Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver exercit la docència en centres públics un mínim de 12 mesos en algun dels llocs de treball següents: aula d'acollida; unitats de suport d'educació especial; centres d'educació especial; llocs de treball d'atenció a la diversitat en instituts, fins el curs 2013-2014; llocs de treball específics d'atenció a la diversitat de l'alumnat; llocs de treball d'EAP, CREDA o CREDV.

 

 

D. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d'ensenyaments de règim especial

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d'escoles oficials d'idiomes; cos de professors d'arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes; cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts (amb FP inicial i/o ensenyaments esportius); Escoles d'Art i Disseny i Escoles Oficials d'Idiomes.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Organitzar, impulsar, coordinar i gestionar els projectes i serveis de formació que els centres de formació professional inicial i centres d'ensenyaments de règim especial (professionals d'arts plàstiques i disseny, esports i idiomes) ofereixen a persones i a empreses d'acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Col·laborar amb l'equip directiu en la planificació i implementació del currículum en les actuacions relacionades amb els serveis que gestiona: mesures flexibilitzadores; emprenedoria i innovació; formació dual; assessorament i reconeixement acadèmic; mobilitat; qualitat i millora contínua; promoció lingüística, cultural i artística o altres programes o serveis oferts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

- Fer el seguiment i proposar accions de millora del servei formatiu que gestiona.

- Coordinar i proporcionar la informació i documentació relacionada amb el currículum i amb els serveis que gestiona.

- Promocionar i difondre els serveis formatius que el centre ofereix a les persones i a les empreses.

- Participar en els programes promoguts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial relacionats amb els serveis que gestiona.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant un dels requisits següents:

- Un mínim de 120 hores de formació (permanent, màsters i postgraus) referida a programes o serveis del perfil corresponent: mesures flexibilitzadores, emprenedoria, innovació, formació dual, assessorament, reconeixement acadèmic, mobilitat, qualitat i millora continua, promoció lingüística, cultural i artística publicats al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d'innovació educativa del Departament d'Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

- Haver ocupat, durant un curs escolar, un lloc de treball específic amb perfil de gestió de projectes i programes en un centre públic el curs 2015-2016.

 

 

E. Lectura i biblioteca escolar

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Consolidar l'enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l'ús de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir docència fent ús d'estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d'aprenentatge.

- Vetllar per la coherència metodològica en l'aprenentatge inicial de la lectura (educació infantil i cicle inicial de primària).

- Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC).

- Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin l'aprenentatge a través de la lectura.

- Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

 

3 Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1. Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2. Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

Aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:

- Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.

- Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d'innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver estat responsable d'una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d'impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

 

 

F. Immersió i suport lingüístic

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir l'adquisició del currículum per part de l'alumnat de diferent origen lingüístic que no té prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir docència en contextos en què cal aplicar les estratègies pròpies del programa d'immersió lingüística i, en general, en aquells casos en què cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat lingüística de l'alumnat en qualsevol curs de l'ensenyament obligatori.

- Orientar metodològicament el professorat en matèria d'immersió i suport lingüístic.

- Col·laborar amb el tutor de l'aula d'acollida del centre, si escau, i amb el professorat de suport lingüístic i social per facilitar la incorporació progressiva al currículum de l'alumnat que no té prou domini de la llengua escolar.

- Col·laborar en l'elaboració del Pla Individual de l'alumnat nouvingut en les diverses àrees o matèries curriculars.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:

- Un mínim de 80 hores de formació, a través dels màsters, postgraus o activitats de formació permanent, relacionada amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb l'educació intercultural i gestió del plurilingüisme de les publicades al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d'innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver exercit responsabilitats de gestió durant un mínim de 2 cursos escolars com: Tutor d'aula d'acollida i/o de suport lingüístic i social; coordinador lingüístic del centre o ocupar un lloc d'assessor o coordinador LIC per a l'assessorament al centre en les estratègies de la immersió lingüística.

- Haver coordinat l'aplicació dels programes d'immersió lingüística al centre un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

 

 

G. Educació visual i plàstica.

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic d'acord amb el projecte educatiu del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc.

- Impartir docència de l'àrea d'educació visual i plàstica i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic.

- Participar activament en la definició, organització i programació de l'ensenyament de l'àmbit artístic (visual i plàstica)

- Coordinar-se amb el mestre de música i dansa per realitzar activitats interdisciplinàries i de projecció externa.

- Assessorar la resta de mestres en la programació d'activitats competencials d'aprenentatge i d'avaluació de l'àmbit artístic.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:

- Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d'Universitat o Escola Superior.

- Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.

- Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l'àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d'acord a l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

 

 

H. Docència de dues especialitats docents a l'ESO

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors d'ensenyament secundari; cos de catedràtics d'ensenyament secundari i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impartir la docència de matèries curriculars d'ensenyaments a l'ESO assignades a dues especialitats docents, d'acord amb el projecte educatiu del centre, per tal de reduir el nombre de professorat que intervé en el grup d'alumnes i facilitar la coordinació en el desenvolupament del currículum.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir la docència de dues matèries curriculars.

- Promoure la interdisciplinarietat en la concreció de competències, continguts curriculars, criteris d'avaluació i activitats relacionades amb les especialitats docents del lloc.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació). En el cas del professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris, necessàriament s'ha de ser titular d'una de les dues especialitats del lloc de treball.

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:

- Ser titular o tenir reconeguda la segona especialitat docent del lloc de treball.

En el cas del personal interí, tenir reconeguda la segona especialitat docent a la borsa de treball.

- Haver exercit la docència de la segona especialitat docent durant un mínim de 3 cursos escolars i un mínim de 70 hores lectives cada curs. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha de detallar el curs escolar, nivell educatiu, especialitat i nombre d'hores, d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

 

 

I. Metodologies amb enfocament globalitzat.

 

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d'acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d'afavorir unes condicions d'aprenentatge que desenvolupin i impulsin l'aprenentatge competencial en tots els nivells.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

- Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.

- Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d'educació infantil, primària i/o secundària.

- Participar en la definició de criteris per concretar les competències, els continguts curriculars i dels criteris d'avaluació establerts en els treballs per projectes de cada curs escolar.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d'aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:

- Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l'educació primària (científico/matemàtica).

- Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l'aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d'acord a l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d'innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver impartit la docència aplicant metodologies d'enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.Annex 2

Procediment d'acreditació dels requisits per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional


1. Professorat afectat

Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats.


2. Requisits específics per acreditar els perfils

Per tal de disposar de la corresponent acreditació d'un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats per a cada perfil a l'annex 1.


3. Formació i programes d'innovació educativa reconeguts

Al Portal de centre del Departament d'Ensenyament, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals. Aquesta llista s'ha d'actualitzar cada curs escolar. La resolució també ha d'establir la durada mínima de cada activitat formativa i el curs escolar a partir del qual es tenen en compte la formació i els programes d'innovació educativa, a efectes d'acreditació.


4. Procediment automàtic d'acreditació inicial

El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar el professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d'abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L'acreditació de cadascun dels perfils s'anota al registre informàtic de professorat, a excepció de l'acreditació del perfil professional de docència de dues especialitats a l'ESO, que s'entén acreditat amb el reconeixement de dues especialitats docents.

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del dia següent de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució.

 

5. Acreditació a sol·licitud del professorat

5.1 Sol·licitud d'acreditació

El professorat que no obtingui l'acreditació en el procediment automàtic pot sol·licitar-la fent ús del model que està a la seva disposició als registres del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i al Portal de centre. Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil professional:

a) Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

b) Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d'hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament d'Ensenyament.

Totes les fotocòpies que es presentin han d'estar compulsades.

c) Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils de l'annex 1, mitjançant models disponibles als registres abans esmentats i al Portal de centre. A aquests efectes, s'entén per curs escolar, l'exercici de la docència un mínim de 8 mesos consecutius.

No cal certificar l'experiència docent que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics.

5.2 Reconeixement de l'acreditació de perfil professional

Un cop revisada la documentació aportada pels interessats i després de comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, s'ha d'incorporar, si escau, la documentació aportada a l'expedient personal i resoldre la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil.

Aquesta acreditació ha de constar al registre informàtic de professorat i pot ser consultada al portal ATRI.

Si es denega l'acreditació, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.


6. Termini de presentació de sol·licituds i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds individuals d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació a ATRI de l'acreditació inicial prevista a les bases 3 i 4.

Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini finalitza el dia 7 de juny de 2016 i el dia 30 de juny de 2016 per als funcionaris de carrera, amb independència de la fase de participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta.

En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs escolar 2016-2017, la data límit en que han de constar enregistrades en l'expedient personal informàtic les acreditacions dels perfils, és el dia 8 de juliol de 2016.

En les diferents convocatòries de provisió de llocs de treball docents, s'ha d'establir la data límit en què han de constar enregistrades les acreditacions dels perfils, per tal que puguin ser tingudes en compte en l'adjudicació de destinacions motiu de la corresponent convocatòria.


7. Informació

El professorat i les direccions dels centres que desitgin rebre informació en relació amb aquest procediment, s'ha d'adreçar a la unitat de gestió de personal docent dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona que correspongui, segons el centre on presti serveis el curs 2015-2016 o l'últim en què va tenir destinació.


Amunt