Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/04/2016

  • Número del document GAH/0940/2016

  • Número de control 16103038

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16103038-2016

Dades del DOGC
  • Número 7099

  • Data 14/04/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/940/2016, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2016 per a col·lectius específics.


El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'article 2 regula l'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

El Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a l'article 1.2.b), disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, resta adscrita a aquest Departament.

L'article 11 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix l'objecte i la finalitat dels ajuts per al pagament de l'habitatge, entre els quals s'inclouen les prestacions per al pagament del lloguer. Aquest precepte disposa que la convocatòria podrà establir, de manera excepcional, ajuts per pagar rendes corresponents a sotsarrendaments legals i consentits.

L'article 12 disposa que les característiques de les prestacions per al pagament del lloguer són les que defineix l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

L'article 72.2.a) esmentat regula les prestacions per al pagament del lloguer, i estableix que tenen el caràcter de prestacions econòmiques de dret de concurrència, i que es regeixen supletòriament per la legislació vigent en matèria de prestacions socials de caràcter econòmic.

L'article 5.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, disposa que la concessió de les prestacions de dret de concurrència és limitada per les disponibilitats pressupostàries i s'ha de sotmetre a concurrència pública i a priorització de les situacions de més gran necessitat.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d'habitatges públics que administra o gestiona l'Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència.

La Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, disposa que l'atorgament de les prestacions per al pagament del lloguer i d'altres subvencions o prestacions dels programes socials previstes en els plans d'habitatge, fins a un import de 100.000 euros, correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge.

L'article 25 del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, regula les funcions de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge, i a la lletra b) estableix que li correspon tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions per al pagament del lloguer, en els termes establerts a les normes reguladores.

En ús de les facultats que atribueix l'article 5 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la persona titular de la presidència, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge,

 

Resolc:

 

¿1 Fer pública la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, destinada a col·lectius específics, per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer, regulades a l'article 72.2.a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, corresponents a l'any 2016.

 

¿2 Dotació pressupostària

La dotació màxima inicial per a les prestacions al lloguer d'aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària D/4800001, del pressupost del 2016 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, és de 2.200.000 euros.

En el cas que aquesta dotació pressupostària no s'exhaureixi en la seva totalitat, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la destinarà a la mateixa finalitat, per cobrir les prestacions per al pagament del lloguer en convocatòries posteriors, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a la Llei de pressupostos corresponent.

 

¿3 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les condicions per poder sol·licitar les prestacions per al pagament del lloguer regulades a l'article 72.2.a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, destinades a col·lectius específics, en el marc de les dotacions i disponibilitats del pressupost.

 

¿4 Persones destinatàries

Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts al punt 8, i de ser titulars d'un contracte de lloguer o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, es trobin en alguna de les situacions següents:

a) persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l'1 de novembre de 2015, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, o

b) persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència, adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a les resolucions TES/2932/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener.

 

¿5 Terminis de presentació

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

a) Per a les sol·licituds de persones incloses a l'apartat a) del punt 4, el termini de presentació s'inicia l'endemà de la data de publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 d'octubre de 2016.

b) Per a les sol·licituds de persones incloses a l'apartat b) del punt 4, el termini de presentació s'inicia l'endemà de la data de publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza en el termini de dos mesos.

 

¿6 Definicions

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'estableixen les definicions següents:

a) Es considera unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, tant si tenen parentiu entre elles com si no.

b) Es considera lloguer concertat l'import que fa efectiu la persona arrendatària.

c) Es considera lloguer just l'import que hauria de pagar la persona arrendatària per no superar el 20% o el 30% dels seus ingressos, en funció que aquests estiguin per sota o per sobre de 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

d) Es considera que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al definit com a lloguer just a l'apartat anterior.

e) Es considera que una persona té la residència legal quan és titular d'una autorització de residència, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, que aprova el seu Reglament.

f) Es considera sotsarrendament legal i consentit el que defineix l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

 

¿7 Sol·licitud de la prestació

7.1 Les sol·licituds s'han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades per la persona sol·licitant, acompanyades amb la documentació que s'indica al punt 9 i s'han de presentar a:

a) Les borses que formen part de la Xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de cada demarcació.

b) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen i al web Tràmits gencat, tramits.gencat.cat.

7.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions d'aquesta convocatòria.

 

¿8 Requisits de les persones sol·licitants

8.1 Poden ser perceptores de les prestacions d'aquesta convocatòria les persones que compleixin les condicions establertes al punt 4 i els requisits següents:

a) Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels catalans retornats que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, als quals no s'exigeix el període mínim de residència.

b) Estar en risc d'exclusió social d'acord amb la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge, i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC de l'annex.

c) No pagar un lloguer o renda mensual per l'habitatge superior a:

Barcelona ciutat : 750 euros.

Demarcació de Barcelona: 600 euros.

Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.

Demarcació de Lleida: 400 euros.

Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros.

d) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

e) Estar al corrent del pagament de les rendes del lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.

f) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

8.2 No poden ser perceptores de les prestacions:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o de sotsarrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària o sotsarrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o de sotsarrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

c) Les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (casella 445) sigui superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

d) Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

e) Les persones sol·licitants que han estat beneficiàries de la prestació objecte de la Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2015 per a col·lectius específics.

 

¿9 Documentació

9.1 Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

a) DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE, haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud el NIE anterior.

b) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent:

b.1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'espai econòmic europeu: els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

b.2) Altres persones sol·licitants: quan no figuri la llegenda “Permanent o llarga durada” en el seu NIE, el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

c) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:

d.1) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

d.2) Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en el cas que la persona sol.licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

d.3) Declaració responsable d'ingressos, en situacions excepcionals en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als punts anteriors.

d.4) Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d'atenció social municipals o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en el cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, sens perjudici de la comprovació administrativa corresponent.

d.5) Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos respecte del període general que ha d'acreditar segons la convocatòria, per resoldre la seva sol·licitud es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en curs.

En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'indicar quina reducció significativa ha tingut, especificant els ingressos del període impositiu general establert a l'apartat d.1) i el motiu pel qual sol·licita que es tinguin en compte els ingressos de l'any en curs.

e) Informe de vida laboral de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, en el cas que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent.

f) Llibre de família, si escau.

g) El contracte de lloguer o de sotsarrendament a nom de la persona sol·licitant. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, haurà d'incloure el compliment de l'obligació de la persona arrendatària del pagament de la fiança a la persona arrendadora, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.

g.1) En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, per conveni o per sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret.

g.2) En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on constin el nom i cognoms de les persones sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

g.3) En el cas de lloguers no documentats mitjançant un contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

g.4) En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.

g.5) En els casos de sotsarrendament, cal presentar l'autorització de la propietat i el contracte de sotsarrendament.

h) Tots els rebuts de lloguer o de sotsarrendament corresponents a l'any 2016, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat, s'hi hauran de fer constar les dades següents: la referència, el NIF de l'emissor i el sufix.

i) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat, i obtenir-les.

j) Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d'exclusió dels establerts als punts 8.2 i 11.

k) Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.

l) Número de compte bancari de la persona propietària de l'habitatge, o de qui la representi, on es paga el lloguer si el sistema de pagament del lloguer és la transferència.

m) Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

9.2 Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment no caldrà que aportin la documentació dels apartats 9.1 a), c), d.1), d.2) i m).

9.3 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

¿10 Quantia de la prestació

10.1 La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària, lloguer concertat, i l'import que hauria de pagar, lloguer just, d'acord amb els conceptes definits al punt 6, lletres b) i c).

10.2 Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o de sotsarrendament corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

10.3 En cas que la persona sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans que es dicti la resolució, un nou contracte d'arrendament o de sotsarrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte, per al càlcul de la prestació, l'import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

10.4 Es considera que formen part de l'import del lloguer tots els conceptes que consten al rebut corresponent, amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d'ús individual, i els pàrquings i trasters, sempre que se'n pugui determinar l'import.

10.5 L'import mensual de la prestació és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

10.6 La prestació es reconeix:

a) Per a les persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament signats entre l'1 de novembre de 2015 i el 31 de desembre de 2015, per la quantia corresponent a tot l'any 2016.

b) Per a les persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament signats entre l'1 de gener de 2016 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de la sol·licitud i el mes de desembre de 2016, inclòs.

c) Per a les persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament d'un habitatge que hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener, per la quantia corresponent a les mensualitats que no hagin percebut de l'exercici 2016 i fins al mes de desembre de 2016, inclòs.

d) En els casos en què es produeixi alguna de les incompatibilitats previstes al punt 11, la prestació es reconeixerà per als mesos als quals es tingui dret que no siguin coincidents amb els altres ajuts o prestacions reconegudes.

 

¿11 Incompatibilitats

11.1 Aquestes prestacions són incompatibles, per a les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb la percepció de les prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer que estableix l'article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i amb altres ajuts provinents d'altres administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat.

11.2 En el cas que es produeixi la coincidència en el dret a la percepció de les prestacions d'especial urgència i de les prestacions d'aquesta convocatòria, la suma de totes dues no podrà superar els 3.000 euros.

11.3 Aquestes prestacions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb la percepció de la renda bàsica d'emancipació dels joves, que regula el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.

11.4 Aquestes prestacions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb la percepció dels ajuts implícits, que regulen l'article 11.1.c).6è, del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, destinats a persones amb risc d'exclusió social, usuàries del parc de lloguer propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya.

11.5 També són incompatibles amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

 

¿12 Càlcul dels ingressos computables

La determinació dels ingressos computables per poder obtenir la prestació es farà d'acord amb els criteris següents:

a) No s'inclou en aquest còmput l'import de la prestació per al pagament del lloguer percebuda en l'anualitat corresponent, si s'escau.

b) Tampoc s'hi inclouen els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

c) S'inclouen els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o alguna persona membre de la unitat de convivència.

 

¿13 Determinació del lloguer just

13.1 Per determinar el lloguer just, i a l'efecte d'obtenir una relació més justa entre els ingressos reals, la composició de la unitat de convivència i la situació geogràfica de l'habitatge, els ingressos de la unitat de convivència s'han de comparar amb les taules de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), a fi d'establir l'equivalència amb aquest índex ponderat.

13.2 Les taules de l'IRSC són les que consten a l'annex i es poden consultar al web Tràmits gencat, tramits.gencat.cat.

13.3 Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat acreditada igual o superior al 33%, declarada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els ingressos d'aquesta unitat s'han de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.

13.4 Un cop efectuada la comparació que determina el punt 13.1, si els ingressos resultants són inferiors a 0,94 vegades l'IRSC, el lloguer just, conforme es defineix al punt 6.c), no ha d'excedir el 20% dels ingressos de la unitat de convivència o el 30% dels ingressos, quan estiguin entre 0,94 i 1,5 vegades l'IRSC.

13.5 Per calcular l'import del lloguer just, els ingressos de la unitat de convivència s'han de multiplicar, en funció del nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

1 membre: 1.

2 membres: 0,93.

3 membres: 0,83.

4 membres: 0,77.

5 membres o més: 0,70.

Per tal d'obtenir l'import del lloguer just, s'aplicarà el percentatge del 20% o del 30%, en funció del que estableix el punt 13.4, a la quantitat resultant.

 

¿14 Criteris de valoració

14.1 Les prestacions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord amb l'ordre de prelació que resulti d'aplicar els criteris de valoració següents:

a) Persones sol·licitants arrendatàries d'un habitatge, o excepcionalment d'un contracte de sotsarrendament d'habitatge, que hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a les resolucions TES/2932/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener.

b) Persones sol·licitants titulars d'arrendaments o sotsarrendaments d'habitatges de lloguer, gestionats per entitats sense ànim de lucre.

c) Persones sol·licitants titulars d'un contracte de lloguer o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament d'habitatge, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social.

14.2 Per resoldre situacions d'igualtat, després de l'aplicació dels criteris de valoració anteriors, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre corresponent, amb la documentació completa.

 

¿15 Instrucció, resolució i notificació

15.1 Les sol·licituds s'instrueixen mitjançant les entitats col·laboradores a què fa referència el punt 18.

15.2 La competència per resoldre les sol·licituds d'aquestes prestacions correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge, en virtut de la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències.

15.3 La prestació s'atorga per a l'any de la convocatòria. Només en el cas que la persona beneficiària mantingui les condicions d'elegibilitat, es podrà concedir la pròrroga de la prestació per a posteriors anualitats, sempre que la persona interessada ho sol·liciti i ho permetin les dotacions pressupostàries de cada exercici.

15.4 Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu quan hagin transcorregut tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds sense que s'hagi notificat la resolució.

15.5 La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes prestacions, d'acord amb l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 59.6.b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es farà per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les prestacions, i també als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient, a l'e-Tauler i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

15.6 S'entén acceptada la concessió de la prestació per part de les persones beneficiàries si en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

15.7 Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos.

 

¿16 Publicitat

S'ha de donar publicitat, al portal Transparència gencat, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

¿17 Justificació i pagament de la prestació

17.1 El pagament de la prestació resta condicionat a la disponibilitat de les dotacions d'aquesta convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent del pagament dels rebuts de lloguer mitjançant l'aportació de rebuts, la informació facilitada per les entitats financeres que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions, o per altres mitjans.

17.2 S'ha de justificar el pagament de tots els rebuts de l'exercici, com a màxim fins a la finalització del període de presentació de sol·licituds de la convocatòria de l'any següent.

17.3 D'acord amb l'article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i el punt 8.1.e) d'aquesta Resolució, el pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

17.4 Les prestacions es poden abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual se cedeixi aquest dret.

17.5 Les entitats financeres que han signat un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya també poden fer el seguiment i el control dels pagaments dels rebuts de lloguer. Aquesta col·laboració es pot ampliar a altres entitats que ho sol·licitin.

 

¿18 Entitats col·laboradores

Són entitats col·laboradores d'aquesta convocatòria les borses de lloguer de la Xarxa de mediació per al lloguer social i les administracions o empreses públiques d'àmbit local que subscriguin un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.

 

¿19 Inspecció i control

19.1 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les prestacions atorgades.

19.2 Les persones perceptores d'aquesta prestació han de comunicar, en el termini màxim d'un mes, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d'aquesta prestació, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableix aquesta Resolució, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida per l'òrgan competent.

19.3 Les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d'altres òrgans competents.

 

¿20 Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció

20.1 Són causes de suspensió automàtica del pagament:

a) Tenir tres rebuts impagats de lloguer.

b) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos al punt 8.1.f).

c) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor ha dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida. S'entén per requeriments els que han estat notificats d'acord amb els requisits establerts per la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

d) Deixar de residir a Catalunya durant un període superior a tres mesos.

e) Qualsevol altra causa que la norma de creació determini.

20.2 Són causes d'extinció automàtica de les prestacions:

a) Que les causes de suspensió de l'apartat anterior es mantinguin durant tres mesos.

b) La mort de la persona beneficiària.

c) La renúncia expressa de la persona beneficiària.

e) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació.

f) L'engany en l'acreditació dels requisits.

g) Deixar de residir a Catalunya, amb la suspensió prèvia de la prestació durant un període de tres mesos.

20.3 Les persones perceptores de la prestació, o els membres de la unitat familiar o de la unitat de convivència, estan obligats a comunicar a l'entitat gestora que s'ha produït alguna de les causes de suspensió o d'extinció indicades en els apartats anteriors.

20.4 Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència i, si s'escau, les entitats financeres han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a la prestació. També han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament quan es produeixi alguna de les causes de suspensió o d'extinció del pagament de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

20.5 La resolució de declaració d'extinció o la suspensió de la prestació per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

 

¿21 Revocació

És causa de revocació de la resolució de concessió de la prestació l'incompliment, per part de les persones beneficiàries, de les obligacions establertes en aquesta Resolució i en l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. L'article 100 d'aquesta Llei en preveu el procediment de revocació.

 

¿22 Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la prestació s'incorporaran al fitxer “Ajuts socials en matèria d'habitatge”, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, regulat a l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La finalitat del fitxer és la gestió de les sol·licituds d'ajuts i prestacions en matèria d'habitatge.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud signada, es considera que accepten que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tracti les seves dades.

 

¿23 Règim jurídic

Les prestacions objecte d'aquesta Resolució estan sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries, segons el que preveu l'article 8 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En el que no preveu expressament aquesta Resolució, s'apliquen les disposicions següents: l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, de manera subsidiària, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.

 

¿24 Producció d'efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

De conformitat amb l'article 11 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, d'acord amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998.


Barcelona, 5 d'abril de 2016


Carles Sala i Roca

PresidentAnnex

Taules de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) aplicables a aquesta convocatòria


0,94

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

A

9.986,22

10.295,07

10.737,87

11.095,80

B

9.362,08

9.651,63

10.066,76

10.402,31

C

8.811,37

9.083,89

9.474,59

9.790,41

D

7.489,67

7.721,31

8.053,40

8.321,85

 

1,50

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

A

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

B

14.939,49

15.401,54

16.063,97

16.599,44

C

14.060,70

14.495,57

15.119,03

15.623,00

D

11.951,60

12.321,23

12.851,18

13.279,55


En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el tram següent de la composició familiar.


Amunt