Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/02/2016

  • Número del document ENS/0756/2016

  • Número de control 16089020

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16089020-2016

Dades del DOGC
  • Número 7089

  • Data 31/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/756/2016, d'11 de febrer, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de la instal·lació i manteniment d'ascensors.


El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet obtenir una certificació capitalitzable, segons correspongui, per un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o ambdós.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, té per finalitat l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació i, a tal fi, s'ha dotat, com a instrument d'acreditació, del procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, ha regulat el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Així mateix, mitjançant l'Acord de Govern de 8 de març de 2011, la Generalitat de Catalunya ha impulsat la definició d'un nou model d'orientació, capacitació i formació professional, que inclou, entre d'altres objectius, el de desenvolupar un sistema de qualificació transparent i modular, que permeti l'acumulació dels resultats de l'aprenentatge i el desplegament de passarel·les a la formació complementària.

Per últim, el 13 de gener de 2016, es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (en endavant SOC), i el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya, (en endavant el Gremi), per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

S'obre convocatòria específica del procediment de reconeixement de competències professionals d'acord amb el Conveni de col·laboració signat el 13 de gener de 2016 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Es convoquen 50 places.

 

-2 Criteris d'aplicació

Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades per la Resolució ENS/968/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2015 (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015), i pel que estableix aquesta Resolució.

Així mateix, en allò que sigui d'aplicació es regeix pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

 

-3 Unitats de competència

3.1 Les unitats de competència que es convoquen són les incloses en la qualificació professional IM_2-568_2 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport, que consta a l'annex 1.

3.2 Les unitats de competència acreditades es certifiquen d'acord amb el model que consta a l'annex 2.

 

-4 Destinataris

Poden participar en la convocatòria les persones que consten a la llista que el Gremi ha proporcionat a l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, d'acord amb la clàusula segona del Conveni de col·laboració signat, sempre que compleixin els requisits de participació del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol.

 

-5 Inscripció a l'avaluació

Un cop fet l'assessorament, el Gremi ha de recollir el full d'inscripció i la resta de la documentació de tots els aspirants, revisar-la, i dur-la a la seu o seus on actuïn les comissions avaluadores i facilitar-ne una part en format digital.

Els participants han de satisfer el preu públic vigent de 26,00 euros per la inscripció a la fase d'assessorament i de 13,00 euros per la inscripció a l'etapa d'avaluació, per a cada unitat de competència.

 

-6 Comissió avaluadora

6.1 L'actuació de la comissió avaluadora es durà a terme en els centres educatius públics designats com a gestors, o en altres centres que actuaran com a seus. Als centres designats es donarà publicitat, almenys en el tauler d'anuncis, de les actuacions derivades d'aquesta convocatòria, dels terminis en què s'han de dur a terme, i si és el cas de les altres seus on es duran a terme les actuacions.

6.2 El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial nomenarà les persones que constituiran la comissió avaluadora, a proposta del centre o centres educatius gestors i d'acord amb el Gremi.

6.3 La composició de les comissions avaluadores serà paritària: hi haurà igual nombre de persones expertes del sector professional, proposades pel Gremi, com de personal del sector docent o formatiu proposat pels centres docents designats

6.4 Les comissions avaluadores es compondran per un mínim de 6 persones, totes elles habilitades per a avaluar:

-Un president, i un secretari, que seran empleats públics de l'Administració, amb atribució docent a la família professional d'instal.lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport.

-Vocal o vocals aportats pel centre educatiu o, si s'escau, pel SOC.

-Vocals aportats pel Gremi, seleccionats entre els professionals experts en les qualificacions convocades.

6.5 Tots els membres de les comissions han de complir els requisits previstos en l'article 25 del Reial Decret 1224/2009.

6.6 En cas d'empat en les decisions de la comissió avaluadora, decideix el vot de qualitat del president.

6.7 Cada aspirant serà avaluat per dos avaluadors, un dels quals serà del sector docent o formatiu, proposat per l'Administració i l'altre serà un vocal expert proposat pel Gremi. En cap cas podrà avaluar-lo la persona que ha actuat d'assessor. Si concorren motius de recusació, l'aspirant serà avaluat per dos vocals del centre.

 

-7 Centre gestor

7.1 El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial designarà centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per tal que actuïn com a centres gestors de la convocatòria.

7.2 Correspon al director del centre gestor:

a) Organitzar el funcionament i l'administració de la convocatòria en el centre.

b) Orientar, dirigir i supervisar el procés i les actuacions de la comissió avaluadora.

c) Vetllar per la coordinació general del procés, vetllar pel compliment de la normativa establerta i designar el coordinador del procés.

d) Presidir l'acte de constitució de la comissió avaluadora.

e) Proposar, d'entre la plantilla del centre, els membres de la comissió avaluadora del seu centre.

f) Facilitar i coordinar l'ús dels recursos materials i els espais disponibles del centre.

g) Gestionar el preu públic.

7.3 Arxiu i custòdia

Un cop finalitzades les actuacions, tota la documentació de la convocatòria s'arxiva i custodia als centres públics designats com a gestors.

 

-8 Centres seus

El director del centre gestor proposa el president i el secretari de totes les comissions avaluadores que en depenen. En el cas que la seu de la comissió avaluadora sigui en un centre públic, la proposta del director del centre gestor és a proposta del director del centre públic.

Correspon al director de la seu:

a) Designar una persona coordinadora del procés i proposar al centre gestor del qual depèn, els vocals de les seves comissions.

b) Organitzar el funcionament i l'administració de la convocatòria en el centre.

c) Orientar, dirigir i supervisar el procés i les actuacions de les comissions avaluadores.

d) Facilitar i coordinar l'ús dels recursos materials i els espais disponibles del centre.

 

-9 Publicació dels resultats de l'avaluació

9.1 Els centres han de fer públics els resultats de l'avaluació, en termes de demostrada o no demostrada, almenys en el tauler d'anuncis i, si s'escau, en la pàgina web http://acreditat.gencat.cat/.

9.2 Les persones candidates podran presentar una reclamació davant la comissió avaluadora dins dels 3 dies hàbils (sense comptar el dissabte, si n'hi hagués) següents al de la publicació dels resultats de l'acreditació.

9.3 Les comissions avaluadores han de fer públics els resultats de les reclamacions almenys en el tauler d'anuncis i, si s'escau, a la pàgina web http://acreditat.gencat.cat/, dins dels 10 dies hàbils (sense computar el dissabte, si n'hi hagués), següents al de la fi del termini de presentació de reclamacions.

9.4 Les persones candidates podran presentar recurs d'alçada contra la resolució de la reclamació emesa per la comissió avaluadora, dins del termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia de la publicació dels resultats de les reclamacions. El recurs d'alçada s'ha de presentar en el centre on actuï la comissió avaluadora adreçat al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

-10 Coordinació administrativa de l'execució

Per a la coordinació administrativa de l'execució de la convocatòria el Gremi i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE) designaran, respectivament, una persona de referència.

 

-11 Permisos individuals de formació

Per tal de facilitar la participació en aquesta convocatòria, es poden utilitzar els permisos individuals de formació, d'acord amb l'establert a l'article 10.7 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

 

-12 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Proves d'acreditació de competències, que té per finalitat la tramitació i resolució de les convocatòries de les proves d'acreditació de competències. S'hi poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona.

La inscripció en el procediment faculten l'administració convocant, i els centres designats com a gestors a tractar i compartir les dades personals per a les finalitats de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 de febrer de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

 

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC) Nombre de places

Catàleg estatal de qualificacions professionals

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

50

IMA568_2 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

IM_2-568_2 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

UC1877_2: Instal·lar ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

UC_2-1877-11_2: Instal·lar ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

UC1878_2: Mantenir ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

UC_2-1878-11_2: Mantenir ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

 

 

 

Annex 2

Model de document d'acreditació d'unitats de competència incloses en títols de formació professional i/o en certificats de professionalitat

 

Reconeixement i acreditació de les competències professionals.

 

Acreditació d'unitats de competència incloses en títols de formació professional i/o certificats de professionalitat.

 

El/La Sr./Sra. (nom i dos cognoms) secretari o secretària de la comissió avaluadora del centre, amb codi (codi del centre), del municipi (municipi del centre) en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del Departament d'Ensenyament i de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, certifico que el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI/NIE (núm.) ha demostrat la seva competència professional mitjançant l'avaluació realitzada segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, en la/les unitat/s de competència següent/s:

 

Dades de la unitat de competència:

 

(Codi Denominació Nivell)

 

I perquè així consti i tingui els efectes d'acreditació parcial acumulable per a la consecució de títols i/o certificats de professionalitat, s'expedeix aquest certificat, d'acord amb el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

 

Municipi del centre i data

 

(Nom i dos cognoms)

 

Secretari o secretària de la comissió avaluadora

 

Vistiplau

 

(Nom i dos cognoms)

 

President o presidenta de la comissió avaluadora

 

Amunt